Tìm kiếm văn bản

Tìm thấy 978 kết quả
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
1 Nghị định số 111/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa 09/12/2021

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 111/2021/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2021   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU […]

15/02/2022
2 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Về nhãn hàng hóa 17/04/2017

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 43/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH VỀ NHÃN HÀNG HÓA Căn cứ Luật […]

01/06/2017
3 Nghị định 72/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP và Nghị định 25/2018/NĐ-CP về hoạt động in 04/10/2022

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 72/2022/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2022   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU […]

01/01/2023
4 THÔNG TƯ 19/2019/TT-BXD QUY CHUẨN QUỐC GIA SẢN PHẨM HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG 31/12/2019

BỘ XÂY DỰNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 19/2019/TT-BXD Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019   THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SẢN PHẨM, […]

01/07/2020
5 THÔNG TƯ 36/2016/TT-BCT DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG CHO PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG 28/12/2016

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 36/2016/TT-BCT Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG CHO […]

10/02/2017
6 THÔNG TƯ 07/2012/TT-BCT DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG CHO PHƯƠNG TIỆN VÀ THIẾT BỊ 04/04/2012

BỘ CÔNG THƯƠNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 07/2012/TT-BCT Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2012   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG […]

19/05/2012
7 QUYẾT ĐỊNH 3810/QĐ-BKHCN 2019 CÔNG BỐ SẢN PHẨM HÀNG HÓA NHÓM 2 18/12/2019

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3810/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM […]

18/12/2019
8 57/2010/QH12 LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2010 15/11/2010

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Luật số: 57/2010/QH12 Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010 LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Hiến pháp […]

01/01/2012
9 NGHỊ ĐỊNH 108/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT SỬA ĐỔI 28/10/2015

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 108/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN […]

01/01/2016
10 NGHỊ ĐỊNH 123/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ 19/10/2020

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 123/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ […]

01/07/2022
11 NGHỊ ĐỊNH 15/2022/NĐ-CP MIỄN GIẢM THUẾ THEO NGHỊ QUYẾT 43/2022/QH15 CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA 28/01/2022

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 15/2022/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM THUẾ […]

01/02/2022
12 LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 2008 SỐ 13/2008/QH12 03/06/2008

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Luật số: 13/2008/QH12 Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2008   LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Căn cứ Hiến […]

01/01/2019
13 NGHỊ ĐỊNH 26/2009/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 16/03/2009

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 26/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2009   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT […]

01/04/2009
14 LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG 2017 SỐ 05/2017/QH14 12/06/2017

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 05/2017/QH14 Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2017   LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã […]

01/01/2018
15 NGHỊ ĐỊNH 82/2018/NĐ-CP NGÀY 22/05/2018 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ 22/05/2018

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 82/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ […]

10/07/2018
16 THÔNG TƯ 33/2017/TT-BCT NGÀY 28/12/2017 VỀ SỬA ĐỔI MÃ SỐ HS TRONG DANH MỤC KÈM THEO THÔNG TƯ 29/2016/TT-BCT QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG 28/12/2017

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 33/2017/TT-BCT Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MÃ SỐ HS TRONG […]

01/01/2018
17 QUYẾT ĐỊNH 1182/QĐ-BCT NGÀY 06/04/2021 VỀ DANH MỤC MẶT HÀNG NHẬP KHẨU (KÈM THEO MÃ HS) THỰC HIỆN KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG 06/04/2021

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1182/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC […]

06/04/2022
18 THÔNG TƯ 08/2019/TT-BCA NGÀY 26/03/2019 VỀ DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG AN 26/03/2019

BỘ CÔNG AN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 08/2019/TT-BCA Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019   THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA […]

10/05/2019
19 THÔNG TƯ 01/2021/TT-BLĐTBXH NGÀY 03/06/2021 VỀ DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 03/06/2021

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XàHỘI ——– CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 01/2021/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2021   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, […]

18/07/2021
20 THÔNG TƯ 11/2021/TT-BNNPTNT NGÀY 20/09/2021 VỀ BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC HÀNG HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT, NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 20/09/2021

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 11/2021/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2021 THÔNG TƯ BAN HÀNH BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI […]

06/11/2021
21 THÔNG TƯ 2/2022/TT-BTTTT NGÀY 16/05/2022 VỀ DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 16/05/2022

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2/2022/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2022   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH […]

01/07/2022
22 THÔNG TƯ 11/2020/TT-BTTTT NGÀY 14/05/2020 QUY ĐỊNH VỀ DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 14/05/2020

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 11/2020/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2020   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH […]

01/07/2020
23 THÔNG TƯ 12/2022/TT-BGTVT NGÀY 30/06/2022 QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 30/06/2022

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 12/2022/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2022   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH MỤC […]

15/08/2022
24 QUYẾT ĐỊNH 2711/QĐ-BKHCN VỀ VIỆC CÔNG BỐ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 30/12/2022

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2711/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ SẢN PHẨM, […]

30/12/2022
25 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 3810/QĐ-BKHCN NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2019 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỀ VIỆC CÔNG BỐ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 13/11/2020

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3115/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2020   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA […]

13/11/2020
26 Quyết định 28/2022/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 18/2019/QĐ-TTg về nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng 20/12/2022

Quyết định 28/2022/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 18/2019/QĐ-TTg về nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng. Các doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng từ 01/03/2023 cần chú ý. THỦ […]

01/03/2023
27 Thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH 03/06/2021

Thông tư Số: 01/2021/TT-BLĐTBXH Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội   BỘ LAO ĐỘNG […]

18/07/2021
28 Thông tư 04/2021/TT-BXD xuất khẩu khoáng sản làm Vật liệu xây dựng 30/06/2022

THÔNG TƯ
Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

28/08/2022
29 Thông tư 12/2022/TT-BGTVT 30/06/2022

Thông tư 12/2022/TT-BGTVT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải Thông tư này quy định về: Danh mục sản […]

15/08/2022
30 THÔNG TƯ 10/2022/TT-BKHCN 28/07/2022

THÔNG TƯ 10/2022/TT-BKHCN NGÀY 28/07/2022 SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 28/2013/TT-BKHCN QUY ĐỊNH KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH.

12/09/2022
31 Nghị định 128/2020/NĐ-CP 19/10/2020

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 128/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH […]

10/12/2020
32 Nghị định 128/2020/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực hải quan 19/10/2020

Nghị định 128/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

10/12/2020
33 Nghị định 102/2020/NĐ-CP về hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam 01/09/2020

NGHỊ ĐỊNH 102/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG BẢO ĐẢM GỖ HỢP PHÁP VIỆT NAM

30/10/2020
34 Thông tư 19/2020/TT-BCT 14/08/2020

THÔNG TƯ 19/2020/TT-BCT VỀ SỬA ĐỔI CÁC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

27/09/2020
35 Nghị định 111/2020/NĐ-CP biểu thuế EVFTA 18/09/2020

Nghị định số 111/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam trong EVFTA

18/09/2020
36 Thông tư 11/2020/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ trong EVFTA 15/06/2020

THÔNG TƯ 11/2020/TT-BCT QUY ĐỊNH QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

01/08/2020
37 Thông tư 10/2019/TT-BCT 22/07/2019

THÔNG TƯ 10/2019/TT-BCT SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 22/2016/TT-BCT THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

05/09/2019
38 Thông tư 10/2020/TT-BTTTT 07/05/2020

Thông tư 10/2020/TT-BTTTT năm 2020 sửa đổi thông tư 30/2011/TT-BTTTT quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông do bộ thông tin và truyền thông ban hành

39 THÔNG TƯ 08/2019/TT-BKHCN 25/09/2020

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 08/2019/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2019   THÔNG TƯ BAN HÀNH “QUY […]

25/09/2019
40 Quyết định 973/QĐ-BCT 19/04/2019

Quyết định về việc công bố tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng áp dụng cho chương trình dán nhãn năng lượng

19/04/2019
41 Thông tư 19/2019/TT-BXD 31/12/2019

Thông tư 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 và QCVN16:2019/BXD về kiểm tra chất lượng nhà nước và chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy các sản phẩm về xây dựng

01/07/2020
42 Thông tư 32/2019/TT-BYT 16/12/2019

Thông tư 32/2019/TT-BYT sửa đổi Thông tư 06/2011/TT-BYT về quản lý mỹ phẩm

16/12/2019
43 Quyết định 3810/QĐ-BKHCN 18/12/2019

Quyết định 3810/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa Học và Công Nghệ

18/12/2019
44 14/11/2019

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 85/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2019   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA […]

01/01/2020
45 Thông tư 16/2019/TT-BCT 19/09/2019

Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019

02/11/2019
46 Thông tư 60/2019/TT-BTC 30/08/2019

Sửa đổi Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

15/10/2019
47 Thông tư 25/2019/TT-BYT 30/08/2019

Quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm

16/10/2019
48 Nghị định 71/2019/NĐ-CP 30/08/2019

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp

15/10/2019
49 Quyết định 1753/QĐ-BTC(2019) 03/09/2019

Thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực hải quan

03/09/2019
50 Thông tư 08/2019/TT-BVHTTDL 03/09/2019

Quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa

15/11/2019
51 Công văn 5636/TCHQ-GSQL(2019) 04/09/2019

Thủ tục nhập khẩu mô hình xe ô tô làm mẫu cho nghiên cứu và phát triển

04/09/2019
52 Thông tư 62/2019/TT-BTC 05/09/2019

Sửa đổi Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa XNK

21/10/2019
53 Quyết định 28/2019/QĐ-TTg 16/09/2019

Sửa đổi Quyết định 45/2017/QĐ-TTg Biểu thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu

01/11/2019
54 Quyết định 1083/QĐ-BCT(2019) 26/04/2019

Danh mục bổ sung máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

26/04/2019
55 Công văn 1039/BVTV-KH(2019) 26/04/2019

Tạm dừng ủy quyền kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu

07/05/2019
56 Thông tư 22/2019/TT-BTC 16/04/2019

Sửa đổi Thông tư 12/2015/TT-BTC Cấp chứng chỉ, công nhận đại lý hải quan

01/07/2019
57 Thông tư 60/2019/TT-BTC về trị giá hải quan 30/08/2019

Thông tư 60/2019/TT-BTC sửa đổi một số điều của thông tư 39/2015/TT-BTC về trị giá hải quan hàng Xuất nhập khẩu.   Chi tiết trong file đính kèm mục “TẢI VỀ”    

15/10/2019
58 Quyết định 583/Qđ-TCHQ danh mục hàng hóa rủi ro về HS code và thuế 22/03/2019

Quyết định 583/Qđ-TCHQ danh mục hàng hóa rủi ro về HS code và thuế Chi tiết danh mục hàng hóa rủi ro về HS code và thuế, đề nghị download trong phần “TẢI VỀ”      

01/04/2019
59 Thông tư 13/2019/TT-BCT 31/07/2019

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 13/2019/TT-BCT Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2019   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ […]

13/09/2019
60 Thông tư 12/2019/TT-BCT 30/07/2019

QUY ĐỊNH QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH KHUNG VỀ HỢP TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN GIỮA HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á VÀ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

12/09/2019
61 Thông tư 05/2019/TT-BTTTT 09/07/2019

03 loại sản phẩm CNTT bắt buộc chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy Ngày 09/7/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 05/2019/TT-BTTTT về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có […]

01/09/2019
62 Quyết định số 1325A/QĐ-BCT 20/05/2019

Ban hành danh mục các mặt hàng thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương

20/05/2019
63 Công văn 3053/TCHQ-GSQL 17/05/2019

Trả lời vướng mắc khai báo thông tin tại ô số 10 trên C/O mẫu D

17/05/2019
64 Quyết định 2284/QĐ-BKHCN 15/08/2018

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2284/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG […]

15/08/2018
65 Công văn số 2177/TĐC-ĐL 16/12/2013

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN

16/12/2013
66 Thông tư 23/2013/TT-BKHCN 26/09/2013

Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

15/11/2013
67 Thông tư 28/2013/TT-BKHCN 17/12/2013

Quy định kiểm tra nhà nước về đo lường chất lượng

01/06/2014
68 Công văn 2538/GSQL-GQ1 2017 20/10/2017

Về việc nhập khẩu cân điện tử (dạng cân bàn) dùng trong y tế

20/10/2017
69 Quyết định 18/2019/QĐ-TTG 19/04/2019

Quy định về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

15/06/2019
70 Thông tư 18/2019/TT-BTC 03/04/2019

Bãi bỏ Thông tư 134/2014/TT-BTC gia hạn nộp thuế, hoàn thuế GTGT

20/05/2019
71 Thông tư 08/2019/TT-BCA 26/03/2019

Về danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công An

10/05/2019
72 Quyết định 765/QĐ-BCT 2019 29/03/2019

Công bố danh mục mặt hàng (kèm theo mã HS) đã được cắt giảm kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương

29/03/2019
73 Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT 30/01/2019

Văn bản hợp nhất Nghị định 36/2016/NĐ-CP & Nghị định 169/2018/NĐ-CP về trang thiết bị y tế

30/01/2019
74 Công văn số 1395/TCHQ-TXNK 12/03/2019

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1395/TCHQ-TXNK V/v phân loại Máy xay trộn thực phẩm và đồ uống Hà […]

12/03/2019
75 Thông tư 07/2019/TT-BTC 28/01/2019

Quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp

28/01/2019
76 Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT 16/11/2018

Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

01/01/2019
77 Thông tư 03/2019/TT-BCT 22/01/2019

Quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CP TPP

08/03/2019
78 Nghị định 06/2019/NĐ-CP 22/01/2019

Về quản lý động thực vật hoang dã nguy cấp

10/03/2019
79 Thông tư 09/2019/TT-BTC 15/02/2019

Sửa đổi Phụ lục Thông tư 65/2017/TT-BTC về Danh mục hàng hóa XNK …

01/04/2019
80 Nghị định 14/2019/NĐ-CP 01/02/2019

Sửa đổi Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

20/03/2019
81 Thông tư 35/2018/TT-BNNPTNT 25/12/2018

Sửa đổi thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT và 20/2017/TT-BNNPTNT do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10/02/2019
82 Thông tư 22/2018/TT-BLDTBXH 06/12/2018

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH

01/02/2019
83 Văn bản 807/HQHCM-TXNK 29/03/2018

Hướng dẫn phân loại mặt hàng “Phụ kiện cho quần nam bằng kim loại cơ bản”

29/03/2018
84 Văn bản 1775/TCHQ-TXNK 05/04/2018

Phân loại mặt hàng “Bột đậu nành lên men” (Ban Quản lý các KCN – UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)

05/04/2018
85 Văn bản 1787/TCHQ-TXNK 05/04/2018

Về việc phân loại Công tắc điện cơ bật nhanh (Cục Hải quan TP. Hải Phòng)

05/04/2018
86 Văn bản 1834/TCHQ-TXNK 06/04/2018

Phân loại hàng hóa (Công ty cổ phần lâm sản Sơn Tây)

06/04/2018
87 Văn bản 1919/TCHQ-TXNK 10/04/2018

Phân loại mặt hàng “Cầu trục”

10/04/2018
88 Văn bản 921/HQHCM-TXNK 10/04/2018

Phân loại mặt hàng thép (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh; Cục Kiểm định Hải quan)

10/04/2018
89 Công văn 1961/TCHQ-TXNK 12/04/2018

Phân loại mặt hàng thép (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh; Cục Kiểm định Hải quan)

12/04/2018
90 Văn bản số 2225/TCHQ-TXNK 24/04/2018

Phân loại mặt hàng Ống co nhiệt tại CV số 765/HQĐNg-TXNK (Cục Hải quan TP. Đà Nẵng)

24/04/2018
91 Văn bản 2296/TCHQ-TXNK 03/05/2018

Xác định mã HS mặt hàng hạt nhựa màu đen (Công ty Cổ phần địa ốc – Cáp điện Thịnh Phát)

03/05/2018
92 Văn bản 2380/TCHQ-TXNK 03/05/2018

Phân loại mặt hàng tấm thép (Công ty cổ phần kỹ thuật và thiết bị y tế Sài Gòn)

03/05/2018
93 Văn bản 2383/TCHQ-TXNK 03/05/2019

Phân loại hàng hóa mặt hàng xe máy chuyên dùng (Công ty TNHH Đầu tư Thương mại QT)

03/05/2019
94 Văn bản 2437/TCHQ-TXNK 04/05/2018

Phân loại mặt hàng Loa kéo di động (Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Điện tử Nhật Minh)

04/05/2018
95 Văn bản 2491/TCHQ-TXNK 08/05/2018

Văn bản 2491/TCHQ-TXNK trả lời vướng mắc về phân loại mặt hàng lốp

08/05/2018
96 Văn bản 2594/TCHQ-TXNK 14/05/2018

Phân loại mặt hàng Giấy thấm dầu (Cục Hải quan TP. Hải Phòng)

14/05/2018
97 Văn bản số 2655/TCHQ-TXNK 15/05/2018

Trả lời vướng mắc phân loại hàng hóa mặt hàng linh kiện vòi nước, sen tắm (Công ty TNHH Lixil Việt Nam)

15/05/2018
98 Văn bản 2685/TCHQ-TXNK 16/05/2018

Trả lời vướng mắc phân loại mặt hàng ván ghép thanh (Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam)

16/05/2018
99 Văn bản 2688/TCHQ-TXNK 16/05/2018

Phân loại “điều hòa không khí chính xác” (Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố)

16/05/2018
100 Văn bản 2746/TCHQ-TXNK 18/05/2018

Phân loại hàng hóa mặt hàng “Loa kéo di động” (Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố)

18/05/2018
101 Văn bản 2798/TCHQ-TXNK 22/05/2018

Xác định trước mã số Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Albavit Kids Immune Boost (Công ty Cổ phần Thương mại Polvita)

22/05/2018
102 Văn bản 2829/TCHQ-TXNK 23/05/2018

Phân loại xe pick-up (Cục Hải quan các tỉnh, thành phố)

23/05/2018
103 Văn bản 2903/TCHQ-TXNK 25/05/2018

Ý kiến về vướng mắc khi phân loại hàng hóa (Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Sang)

25/05/2018
104 Văn bản 2945/TCHQ-TXNK 28/05/2018

Phân loại hàng hóa (Công ty TNHH LMS Technologies Việt Nam)

28/05/2018
105 Văn bản số 3052/TCHQ-TXNK 31/05/2018

Phân loại máy chế biến thực phẩm, trộn rau củ, quả (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh)

31/05/2018
106 Văn bản 3076/TCHQ-TXNK 01/06/2018

Phân loại “điều hòa không khí, loại đặt sàn” (Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố)

107 Thông báo số 7327/TB-TCHQ 08/11/2017

Thông báo về chương trình ưu đãi thuế đối với linh kiện ô tô nhập khẩu theo Quyết định số 229/QĐ-TTg (Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn)

08/11/2017
108 Công văn 3101/TCHQ-TXNK 04/06/2018

Trả lời vướng mắc về phân loại hàng hóa (Cục Hải quan TP. Hải Phòng)

04/06/2018
109 Công văn 1652/GSQL-GQ4 06/06/2018

Trả lời vướng mắc về sự khác biệt về mã số HS (Công ty TNHH Thái Sơn Thọ)

06/06/2018
110 Công văn số 3423/TCHQ-TXNK 18/06/2018

Phân loại và xử lý thuế đối với các mặt hàng hương cà phê (Công ty TNHH Nestlé Việt Nam)

18/06/2018
111 Công văn số 3615/TCHQ-TXNK 22/06/2018

Xác định trước mã số “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Albavit Kids Vitamin D3”

22/06/2018
112 Công văn số 271/TCHQ-TXNK 10/01/2019

Công văn số 271/TCHQ-TXNK về phân loại mặt hàng encoder

10/01/2019
113 Văn bản số 494/TCHQ-TXNK 22/01/2019

Về phân loại khung giá để bát đĩa

22/01/2019
114 Văn bản số 585/TCHQ-TXNK 25/01/2019

Về việc xin điều chỉnh mã HS hàng hóa

25/01/2019
115 Văn bản 687/TCHQ-TXNK 30/01/2019

http://dichvuhaiquan.com.vn/wp-content/uploads/2019/03/687-TCHQ-TXNK.pdf

30/01/2019
116 Văn bản 688/TCHQ-TXNK 30/01/2019

Văn bản số 688/TCHQ-TXNK

30/01/2019
117 Văn bản số 728/TCHQ-TXNK 30/01/2019

Phân loại và thủ tục xuất khẩu hàng hóa

30/01/2019
118 Văn bản số 729/TCHQ-TXNK 30/01/2019

Giải đáp của Hải quan về thắc mắc của Công ty TNHH ô tô Đông Hải (Công ty) về vướng mắc phân loại liên quan đến “động cơ máy thủy”

30/01/2019
119 Nghị định 23/2019/NĐ-CP 26/02/2019

Nghị định quy định về hoạt động triển lãm

15/04/2019
120 Thông tư 01/2019/TT-BCT 09/01/2019

Quy định về cửa khẩu nhập khẩu phế liệu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

121 Nghị định 169/2018/NĐ-CP 31/12/2018

Sửa đổi Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế

31/12/2018
122 Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT 28/12/2018

Về XNK giống cây trồng, vật nuôi, gen cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật, vật thể thực vật

01/01/2019
123 Công văn 14/BYT-TB-CT(2019) 02/01/2019

Triển khai Nghị định 169/2018/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế

124 Quyết định 433/QĐ-BYT(2019) 31/01/2019

Công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực y tế dự phòng

12/11/2018
125 Công văn 1036/VPCP-TH(2019) 01/02/2019

Về thay đổi phương thức kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu

01/02/2019
126 Thông tư 39/2018/TT-BNNPTNT 27/12/2018

Về việc hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

09/02/2019
127 Nghị quyết 02/NQ-CP 2019 01/01/2019

Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2019

01/01/2019
128 Thông tư 22/2018/TT-BTTTT 28/12/2018

Ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

12/02/2019
129 TCVN 11843:2017 PHƯƠNG PHÁP THỬ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG ĐÈN LED 01/01/2017

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11843:2017 BÓNG ĐÈN LED, ĐÈN ĐIỆN LED VÀ MÔĐUN LED – PHƯƠNG PHÁP THỬ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

28/12/2018
130 TCVN 11844: 2017 ĐÈN LED - HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG 01/01/2017

TCVN 11844: 2017 ĐÈN LED – HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG Phạm vi áp dụng:  Tiêu chuẩn này quy định mức hiệu suất năng lượng cho các bóng đèn LED  có balast lắp liền có đầu đèn E27 và B22 và […]

28/01/2019
131 Quyết định 4889/QĐ- BCT

Công bố tiêu chuẩn kỹ thuật và ban hành hướng dẫn công bố hiệu suất và dán nhãn năng lượng áp dụng cho chương trình dán nhãn năng lượng đối với sản phẩm đèn chiếu sáng LED

132 Công văn 3774/TCHQ-TXNK 28/06/2018

Áp mã HS cho các mặt hàng thuộc nhóm 8539 (Công ty TNHH PMC VINA)

28/06/2018
133 Công văn 3889/TCHQ-TXNK 04/07/2018

Phân loại mặt hàng Acesulfame K (Công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình)

04/07/2018
134 Công văn 4024/TCHQ-TXNK 09/07/2018

Phân loại “Solar cell” (tế bào quang điện) (Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam)

09/07/2018
135 Công văn 4114/TCHQ-TXNK 13/07/2018

Phân loại mặt hàng sản phẩm dệt từ sợi cacbon (Cục Hải quan thành phố Hải Phòng)

13/07/2018
136 Công văn 4130/TCHQ-TXNK 13/07/2018

Phân loại và xử lý thuế đối với các mặt hàng hương cà phê (Công ty TNHH Nestlé Việt Nam)

13/07/2018
137 Công văn 4262/TCHQ-TXNK 19/07/2018

Phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng thép (Các cục Hải quan tỉnh, thành phố)

19/07/2018
138 Công văn 4400/TCHQ-TXNK 25/07/2018

Hướng dẫn xác định mã HS cho hàng hóa nhập khẩu (Công ty TNHH DASUNG)

25/07/2018
139 Công văn 4539/TCHQ-TXNK 01/08/2018

Phân loại mặt hàng Microsilica (Silica fume) (Cục Hải quan tỉnh, thành phố)

01/08/2018
140 Công văn 4615/TCHQ-TXNK 06/08/2018

Phân loại hàng hóa sản phẩm chế phẩm giặt (Công ty TNHH DV và Vật tư Nông nghiệp Tiến Nông)

06/08/2018
141 Công văn 4661/TCHQ-TXNK 07/08/2018

Giải đáp vướng mắc phân loại hàng hóa (Cục Hải quan TP. Hải Phòng)

07/08/2018
142 Công văn 4668/TCHQ-TXNK

Phân loại hàng hóa máy làm mát không khí bằng bay hơi (Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Tổng hợp Quyết Thắng)

143 Công văn 4763/TCHQ-TXNK 14/08/2018

Giải đáp vướng mắc phân loại hàng hóa mặt hàng thiết bị hâm nóng thực phẩm bằng đèn (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh)

14/08/2018
144 Công văn 5081/TCHQ-TXNK 30/08/2018

Phân loại mặt hàng thạch rau câu (Công ty TNHH Long Hải)

30/08/2018
145 Công văn 5210/TCHQ-TXNK 06/09/2018

Phân loại máy thẩm thấu dưỡng chất (Công ty Cổ phần Amor Global)

06/09/2018
146 Công văn 5266/TCHQ-TXNK 10/09/2018

Phân loại cần trục bánh lốp (Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố)

10/09/2018
147 Công văn 5358/TCHQ-TXNK 14/09/2018

Công văn 5358/TCHQ-TXNK

14/09/2018
148 Công văn 5697-TCHQ-TXNK 01/10/2018

Phân loại mặt hàng “Xe tra nạp nhiên liệu dùng cho máy bay”

01/10/2018
149 Công văn 5862/TCHQ-TXNK 05/10/2018

Phân loại mặt hàng “Xương sụn và xương ức heo, đông lạnh” (Cục Hải quan TP. Hải Phòng)

05/10/2018
150 Công văn 5863/TCHQ-TXNK 05/10/2018

Khai mã số HS mặt hàng Rutile >87% (Công ty Cổ phần Đường Lâm)

05/10/2018
151 Công văn 6236/TCHQ-TXNK 24/10/2018

Phân loại hàng hóa mặt hàng hợp kim (Công ty cổ phần vật tư và thiết bị Toàn Bộ)

152 Thông tư 59/2018/TT-BGTVT 17/12/2018

Hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu do Bộ Trưởng Bộ GTVT ban hành

01/01/2020
153 Công văn 6267/TCHQ-TXNK 25/10/2018

Phân loại mặt hàng “Xương ức heo, đông lạnh” (Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Thực phẩm Hạ Long)

25/10/2018
154 Công văn 6435/TCHQ-TXNK 02/11/2018

Trả lời vướng mắc về thực hiện phân tích, phân loại (Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại An Hòa)

02/11/2018
155 Công văn 6523/TCHQ-TXNK 07/11/2018

Phân loại đèn LED, khung giá để bát đĩa, bàn là (Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn)

07/11/2018
156 Công văn 6564/TCHQ-TXNK 09/11/2018

Phân loại thiết bị làm sạch băng tải (Công ty TNHH Gang thép hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh)

09/11/2018
157 Công văn 6591/TCHQ-TXNK 09/11/2018

Phân loại “Ổ trượt”

09/11/2018
158 Công văn 6592/TCHQ-TXNK 09/11/2018

Phân loại hàng hóa trục đùn và nòng đùn của máy đùn nhựa – Công ty TNHH CEDO (Việt Nam)

09/11/2018
159 Công văn 6593/TCHQ-TXNK 09/11/2018

Phân loại hàng hóa mặt hàng đèn LED (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh)

09/11/2018
160 Công văn 6596/TCHQ-TXNK 09/11/2018

Phân loại dàn lạnh FCU (Công ty cổ phần cơ điện lạnh và thương mại M&E)

09/11/2018
161 Công văn 6624/TCHQ-TXNK 13/11/2018

Phân loại cẩu hàng Liebherr (Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

13/11/2018
162 Công văn 6671/TCHQ-TXNK 14/11/2018

Phân tích phân loại vật liệu lớp cách điện của lõi dây dẫn điện

14/11/2018
163 Công văn 6741/TCHQ-TXNK 16/11/2018

Phân loại xe ô tô Ford Ranger Raptor (Công ty TNHH Ford Việt Nam)

16/11/2018
164 Công văn 7352 TCHQ-TXNK 13/12/2018

V/v phân loại hàng hóa mặt hàng cầu trục (Công ty Cổ Phần XNK Máy móc và dịch vụ Thương mại Tổng hợp Đại An)

13/12/2018
165 Thông tư 09/2017/TT-BXD 05/06/2017

Hướng dẫn xuất khẩu vôi, Đôlômit nung do Bộ Xây dựng ban hành

25/07/2017
166 Thông tư 14/2018/TT-BNNPTNT 29/10/2018

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/01/2019
167 Thông tư 03/2010/TT-BLĐTBXH 19/01/2010

Ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 và hướng dẫn trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

01/03/2010
168 Thông tư 06/2018/TT-BKHCN 15/05/2018

Về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia dầu nhờn động cơ đốt trong do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

30/07/2018
169 Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT 29/10/2018

Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/01/2019
170 Thông tư 11/2018/TT-BTTTT 15/10/2018

Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

30/11/2018
171 Công văn 6827/TCHQ-GSQL(2018) 21/11/2018

Xuất khẩu khoáng sản làm VLXD theo Thông tư số 05/2018/TT-BXD

21/11/2018
172 Quyết định 48/2018/QĐ-TTg 29/11/2018

Bãi bỏ Quyết định về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo

15/01/2019
173 Công văn 13676/BTC-TCHQ 07/11/2018

Hướng dẫn thực hiện quy định về nhập khẩu trang thiết bị y tế

07/11/2018
174 Công văn 7466/TXNK-TGHQ 21/11/2018

Về khoản điều chỉnh cộng trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

21/11/2018
175 Thông tư 21/2017/TT-BCT 23/10/2017

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng Formaldehyt và các Amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

01/01/2019
176 Thông tư 41/2016/TT-BGTVT 16/12/2016

Quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam.

01/07/2017
177 Thông tư 07/2018/TT-BCT 26/04/2018

Sửa đổi Thông tư số 21/2017/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

26/04/2018
178 Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT 30/08/2010

Sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009

14/10/2010
179 Văn bản 09/VBHN-VPQH(2013) 23/07/2013

Hợp nhất Pháp lệnh về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

23/07/2013
180 Văn bản 02/VBHN-BCT(2017) 12/01/2017

Hợp nhất Thông tư quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

12/01/2017
181 Thông tư LT 24/2014/TTLT-BVHTTDL-BCA 30/12/2014

Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ làm đạo cụ, triển lãm văn hóa nghệ thuật

01/03/2015
182 Thông tư 30/2012/TT-BCA 29/05/2012

Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

29/05/2012
183 Thông tư 06/2015/TT-BVHTTDL 08/07/2015

Cấp phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ ra nước ngoài triển lãm, hoạt động nghệ thuật

01/09/2015
184 Nghị định 79/2018/NĐ-CP 16/05/2018

Hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

01/07/2018
185 Nghị định 77/2016/NĐ-CP 01/07/2016

Sửa đổi 6 Nghị định về quản lý vật liệu nổ, an toàn thực phẩm

01/07/2016
186 Nghị định 08/2018/NĐ-CP 15/01/2018

Sửa đổi, bổ sung điều kiện kinh doanh thuộc 8 lĩnh vực Bộ Công Thương quản lý

15/01/2018
187 Luật 14/2017/QH14 20/06/2017

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 14/2017/QH14 Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017   LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT […]

01/07/2018
188 Văn bản 04/VBHN-BCT(2014) 23/01/2014

BỘ CÔNG THƯƠNG —— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 04/VBHN-BCT Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC NHẬP KHẨU XE GẮN […]

23/01/2014
189 Thông tư 10/2011/TT-BCT 30/03/2011

Sửa đổi, bổ sung văn bản của Bộ Công Thương về hàng TN-TX, xe máy trên 175CC

15/05/2011
190 Thông tư 27/2018/TT-BCT 19/09/2018

Bãi bỏ cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy từ 175 cm3 trở lên

05/11/2018
191 Thông tư 06/2007/TT-BTM 30/05/2007

Thông tư 06/2007/TT-BTM của Bộ Công Thương : Hướng dẫn nhập khẩu xe máy từ 175 CC trở lên

01/07/2007
192 Văn bản 01/VBHN-BCT(2018) 11/01/2018

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 01/VBHN-BCT Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2018   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ […]

11/01/2018
193 Thông tư 43/2015/TT-BCT 08/12/2015

Quy định tỷ lệ hao hụt trong kinh doanh xăng dầu

01/05/2016
194 Thông tư 38/2014/TT-BCT 24/10/2014

Hướng dẫn kinh doanh xăng dầu

01/11/2014
195 Thông tư 28/2011/TT-BCT 21/07/2011

Hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới

15/09/2011
196 Nghị định 87/2018/NĐ-CP 15/06/2018

Về kinh doanh khí

01/08/2018
197 Nghị định 83/2014/NĐ-CP 03/09/2014

Kinh doang xăng dầu

01/11/2014
198 Nghị định 08/2018/NĐ-CP 15/01/2018

Sửa đổi, bổ sung điều kiện kinh doanh thuộc 8 lĩnh vực Bộ Công Thương quản lý

15/01/2018
199 Văn bản 03/VBHN-BCT(2017) 12/01/2017

BỘ CÔNG THƯƠNG ———- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 03/VBHN-BCT Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ […]

12/01/2017
200 Thông tư 27/2016/TT-BCT 05/12/2016

Sửa đổi, bổ sung 20 văn bản pháp luật của Bộ Công Thương, trong đó có lĩnh vực XNK

20/01/2017
201 Thông tư 22/2013/TT-BQP 11/03/2013

Quản lý vật liệu nổ công nghiệp trong quân đội

25/04/2013
202 Thông tư 13/2018/TT-BCT 15/06/2018

Quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

01/07/2018
203 Nghị định 77/2016/NĐ-CP 01/07/2016

Sửa đổi 6 Nghị định về quản lý vật liệu nổ, an toàn thực phẩm

01/07/2016
204 Nghị định 71/2018/NĐ-CP 15/05/2018

Về quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

01/07/2018
205 Nghị định 08/2018/NĐ-CP 15/01/2018

Sửa đổi, bổ sung điều kiện kinh doanh thuộc 8 lĩnh vực Bộ Công Thương quản lý

15/01/2018
206 Văn bản 4225/VBHN-BVHTTDL(2018)

Hợp nhất Thông tư về quản lý hoạt động XNK hàng hóa chuyên ngành văn hóa

207 Văn bản 2950/VBHN-BVHTTDL(2018) 06/07/2018

Hợp nhất về quản lý XNK văn hóa phẩm không kinh doanh

06/07/2018
208 Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL 31/12/2014

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 187/2013/NĐ-CP

01/03/2015
209 Thông tư 26/2018/TT-BVHTTDL 11/09/2018

Sửa đổi Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL về quản lý XNK văn hóa phẩm

30/10/2018
210 Thông tư 24/2018/TT-BVHTTDL 23/08/2018

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 24/2018/TT-BVHTTDL Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2018   THÔNG TƯ BAN […]

09/10/2018
211 Thông tư 22/2018/TT-BVHTTDL 29/06/2018

Sửa đổi Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL về XNK văn hóa phẩm không kinh doanh

15/08/2018
212 Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL 16/07/2012

XNK văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

01/09/2012
213 Thông tư 04/2016/TT-BVHTTDL

Sửa đổi 04 văn bản về văn hóa (Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL; 07/2012/TT-BVHTTDL)

214 Nghị định 142/2018/NĐ-CP 09/10/2018

Sửa đổi về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ VHTTDL

09/10/2018
215 Nghị định 98/2010/NĐ-CP 21/09/2010

Hướng dẫn Luật di sản văn hóa

06/11/2010
216 Nghị định 54/2010/NĐ-CP 21/05/2010

Hướng dẫn Luật điện ảnh

07/07/2010
217 Nghị định 32/2012/NĐ-CP 12/04/2012

Quản lý văn hóa phẩm XNK không nhằm mục đích kinh doanh

01/06/2012
218 Thông tư 21/2016/TT-BKHCN 15/12/2016

Sửa đổi 1:2006 QCVN 4:2009/BKHCN, sửa đổi Quy chuẩn quốc gia về An toàn thiết bị điện và điện tử đối với các sản phẩm dây và cáp điện, thiết bị điện và điện tử.

01/02/2017
219 Luật 62/2006/QH11 29/06/2006

Luật điện ảnh

01/01/2007
220 Luật 32/2009/QH12 18/06/2009

Sửa đổi Luật di sản văn hóa

01/01/2010
221 Luật 28/2001/QH10 29/06/2001

Luật Về di sản văn hóa

01/01/2002
222 Công ước của UNESCO 16/11/1972

Công ước bảo vệ di sản văn hoá và tự nhiên

16/11/1972
223 Thông tư 42/2015/TT-BNNPTNT 16/11/2015

Bổ sung hóa chất, khánh sinh cấm; được sử dụng trong chăn nuôi

16/11/2015
224 Thông tư 39/2013/TT-BNNPTNT 12/08/2013

Bổ sung, sửa đổi thức ăn thủy sản; sản phẩm cải tạo môi trường thuỷ sản

27/10/2013
225 Thông tư 36/2016/TT-BNNPTNT 26/12/2016

Thông tư 36/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Sửa đổi Thông tư 06/2016/TT-BNNPTNT về Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng

08/02/2017
226 Thông tư 28/2014/TT-BNNPTNT 04/09/2014

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 28/2014/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2014   THÔNG TƯ BAN […]

20/10/2014
227 Thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT 25/06/2012

Danh mục thức ăn chăn nuôi được lưu hành tại VN

09/08/2012
228 Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT 10/11/2017

Hướng dẫn Nghị định 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi thủy sản

25/12/2017
229 Thông tư 06/2016/TT-BNNPTNT 31/05/2016

Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng

15/07/2016
230 Thông tư 04/2015/TT-BNNPNT 12/02/2015

Hướng dẫn Nghị định 187/2013/NĐ-CP về thực hiện Luật Thương mại

29/03/2015
231 Thông tư 02/2014/TT-BNNPTNT 24/01/2014

Thủ tục cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

10/03/2014
232 Thông tư 01/2017/TT-BNNPTNT 16/01/2017

Bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng

01/03/2017
233 Nghị định 123/2018/NĐ-CP 17/09/2018

Sửa đổi một số Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

17/09/2018
234 Quyết định 3762/QĐ-BNN-CN(2008) 28/11/2008

Quản lý chất melamine trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản

28/11/2008
235 Nghị định 100/2017/NĐ-CP 18/08/2017

Nghị định 100/2017/NĐ-CP

18/08/2017
236 Nghị định 39/2017/NĐ-CP 04/04/2017

Quản lý thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản

20/05/2017
237 Văn bản 09/VBHN-BYT(2014) 09/07/2014

Hợp nhất Thông tư về hướng dẫn XNK thuốc, bao bì

09/07/2014
238 Thông tư 47/2010/TT-BYT 29/12/2010

Hướng dẫn XNK thuốc, bao bì trực tiếp với thuốc

12/02/2011
239 Thông tư 45/2016/TT-BYT 20/12/2016

Ban hành Danh mục thuốc, mỹ phẩm nhập khẩu

06/02/2017
240 Thông tư 45/2011/TT-BYT 21/12/2011

Sửa đổi 06 văn bản về quản lý thuốc chữa bệnh

05/02/2012
241 Thông tư 39/2013/TT-BYT 15/11/2013

Hướng dẫn nhập khẩu thuốc chữa bệnh phi mậu dịch

01/01/2014
242 Thông tư 38/2013/TT-BYT 15/11/2013

Sửa đổi Thông tư 47/2010/TT-BYT về NK thuốc và bao bì

01/01/2014
243 Thông tư 20/2017/TT-BYT 10/05/2017

Quản lý thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

01/07/2017
244 Thông tư 19/2018/TT-BYT 30/08/2018

Ban hành danh mục thuốc thiết yếu

15/10/2018
245 Thông tư 13/2015/TT-BYT 28/05/2015

Thông tư 13/2015/TT-BYT của Bộ Y tế : Sửa đổi Thông tư 47/2010/TT-BYT về nhập khẩu thuốc và bao bì

15/07/2015
246 Thông tư 07/2018/TT-BYT 12/04/2018

Hướng dẫn Luật dược và Nghị định 54/2017/NĐ-CP về kinh doanh dược

01/06/2018
247 Thông tư 06/2018/TT-BYT 06/04/2018

Danh mục thuốc, nguyên liệu, mỹ phẩm XNK có mã số HS

21/05/2018
248 Thông tư 06/2011/TT-BYT 25/01/2011

Quy định về quản lý mỹ phẩm

01/04/2011
249 Thông tư 42/2018/TT-BCT 12/11/2018

Sửa đổi Thông tư 31/2015/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN – Úc – Niu Di-lân

01/01/2019
250 Thông tư 03/2016/TT-BYT 21/01/2016

Quy định về hoạt động kinh doanh dược liệu

06/03/2016
251 Thông tư 01/2018/TT-BYT 18/01/2018

Quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

01/06/2018
252 Thông tư 274/2016/TT-BTC 14/11/2016

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

01/01/2017
253 Thông tư 153/2012/TT-BTC  17/09/2012

Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước

01/01/2013
254 Thông tư 178/2011/TT-BTC 08/12/2011

Hướng dẫn việc tạo, phát hành, sử dụng và quản lý biên lai thu thuế, lệ phí hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế do Bộ Tài chính ban hành

22/01/2012
255 Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016

Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hội ban hành

12/02/2017
256 Quyết định 33/2018/QĐ-TTg 06/08/2018

Bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền của Thủ tướng

20/09/2018
257 Nghị định 54/2017/NĐ-CP 08/05/2017

Hướng dẫn thực hiện Luật Dược

01/07/2017
258 Luật 105/2016/QH13 06/04/2016

Luật Dược

01/01/2017
259 Công văn 9272/QLD-KD(2018) 25/05/2018

Thông quan thuốc nhập khẩu đã có giấy phép để sử dụng mục đích cấp cứu, chống độc

25/05/2018
260 Văn bản 02/VBHN-NHNN(2017) 15/06/2017

Hợp nhất Thông tư về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

15/06/2017
261 Văn bản 01/VBHN-NHNN(2016) 06/01/2016

Hợp nhất Thông tư quy định mang vàng cá nhân khi XNC

06/01/2016
262 Thông tư 38/2015/TT-NHNN 31/12/2015

Sửa đổi Thông tư 16/2012/TT-NHNN về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

15/02/2016
263 Thông tư 29/2015/TT-NHNN 22/12/2015

Sửa đổi, bổ sung 20 văn bản của Ngân hàng nhà nước

08/02/2016
264 Thông tư 16/2012/TT-NHNN 25/05/2012

Hướng dẫn Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

10/07/2012
265 Thông tư 11/2014/TT-NHNN 28/03/2014

Mang vàng của cá nhân khi xuất nhập cảnh

15/05/2014
266 Thông tư 03/2017/TT-NHNN 06/06/2017

Sửa đổi Thông tư 16/2012/TT-NHNN về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

22/07/2017
267 Nghị định 24/2012/NĐ-CP 03/04/2012

Quản lý hoạt động kinh doanh vàng

25/05/2012
268 Thông tư 46/2017/TT-BYT 15/12/2017

Hướng dẫn Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế

01/02/2018
269 Thông tư 42/2016/TT-BYT 15/11/2016

Thừa nhận phân loại trang thiết bị y tế của nước ngoài

01/01/2017
270 Nghị định 155/2018/NĐ-CP 12/11/2018

Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

12/11/2018
271 Nghị định 154/2018/NĐ-CP 09/11/2018

Sửa đổi quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ khoa học và công nghệ và quy định về kiểm tra chuyên ngành

09/11/2018
272 Thông tư 39/2016/TT-BYT 28/10/2016

Quy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị y tế

15/12/2016
273 Thông tư 30/2015/TT-BYT 12/10/2015

Quy định về nhập khẩu trang thiết bị y tế

30/11/2015
274 Thông tư 14/2018/TT-BYT 15/05/2018

Ban hành Danh mục trang thiết bị y tế có mã số HS

01/07/2018
275 Thông tư 12/2018/TT-BCT 15/06/2018

Hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định 69/2018/NĐ-CP

15/06/2018
276 Thông tư 11/2014/TT-BYT 18/03/2014

Đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh

01/06/2014
277 Nghị định 36/2016/NĐ-CP 15/05/2016

Quản lý trang thiết bị y tế

01/07/2016
278 Thông tư 38/2018/TT-BCT 30/10/2018

Quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) khi xuất khẩu sang EU, Na Uy, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ.

14/12/2018
279 Thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT 01/06/2016

Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành; Danh mục cấm sử dụng tại VN

16/07/2016
280 Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT 02/06/2016

Quy định về quản lý thuốc thú y

19/07/2016
281 Quyết định 1154/QĐ-BTS(2007) 31/07/2007

Đình chỉ lưu hành sản phẩm thuốc thú y, thuỷ sản, sản phẩm cải tạo môi trường TS

31/07/2007
282 Quyết định 06/2008/QĐ-BNN 18/01/2008

Bổ sung, sửa đổi Danh mục thuốc thú y thuỷ sản, sản phẩm cải tạo môi trường thủy sản

17/02/2008
283 Công văn 4557/BNN-TY(2018) 14/06/2018

Đưa thuốc thú y, nguyên liệu NK về kho bảo quản chờ kiểm tra chất lượng

14/06/2018
284 Thông tư 37/2013/TT-BCT 30/12/2013

Quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà

20/02/2014
285 Thông tư 21/2013/TT-BCT 25/09/2013

Về kinh doanh thuốc lá

15/10/2013
286 Thông tư 12/2015/TT-BTC 30/01/2015

Quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan

15/03/2015
287 Quyết định 20/2018/QĐ-TTg 26/04/2018

Quy định về xử lý thuốc lá ngoại nhập lậu

15/06/2018
288 Nghị định 167/2016/NĐ-CP 27/12/2016

Kinh doanh hàng miễn thuế

15/02/2017
289 Nghị định 106/2017/NĐ-CP 14/09/2017

Sửa đổi, bổ sung Nghị định 67/2013/NĐ-CP về phòng chống tác hại thuốc lá

01/11/2017
290 Nghị định 67/2013/NĐ-CP 27/06/2013

Hướng dẫn Luật phòng, chống tác hại thuốc lá

15/08/2013
291 Nghị định 08/2018/NĐ-CP 15/01/2018

Sửa đổi, bổ sung điều kiện kinh doanh thuộc 8 lĩnh vực Bộ Công Thương quản lý

15/01/2018
292 Luật 09/2012/QH13 18/06/2012

Luật phòng, chống tác hại thuốc lá

01/05/2013
293 Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT 08/06/2015

Quản lý thuốc bảo vệ thực vật

01/08/2015
294 Thông tư 13/2018/TT-BNNPTNT 08/10/2018

Sửa đổi Thông tư 03/2018/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật

22/11/2018
295 Thông tư 03/2018/TT-BNNPTNT 09/02/2018

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

28/03/2018
296 Quyết định 278/QĐ-BNN-BVTV(2017) 08/02/2017

Loại một số thuốc ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật

08/02/2017
297 Quyết định 03/QĐ-BNN-BVTV(2017) 03/01/2017

Loại bỏ một số thuốc ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật

03/01/2017
298 Luật 41/2013/QH13 25/11/2013

Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

01/01/2015
299 Văn bản 11/VBHN-NHNN(2016) 13/01/2016

Hợp nhất Thông tư về XNK thiết bị ngành ngân hàng

13/01/2016
300 Thông tư 29/2015/TT-NHNN 22/12/2015

Sửa đổi, bổ sung 20 văn bản của Ngân hàng nhà nước

08/02/2016
301 Thông tư 18/2014/TT-NHNN 01/08/2014

Hướng dẫn XNK thiết bị của ngành ngân hàng

15/09/2014
302 Thông tư 15/2017/TT-NHNN 05/10/2017

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 18/2014/TT-NHNN về NK hàng hóa chuyên ngành ngân hàng

20/11/2017
303 Thông tư 01/2017/TT-NHNN 07/02/2017

Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, nhập khẩu phục vụ in, đúc tiền

23/03/2017
304 Luật 46/2010/QH12 16/06/2010

Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam

01/01/2011
305 Văn bản 03/VBHN-BTTTT(2018) 17/05/2018

Hợp nhất Thông tư 23/2014/TT-BTTTT; 42/2017/TT-BTTTT về hướng dẫn Luật xuất bản

17/05/2018
306 Văn bản 01/VBHN-BTTTT(2018) 03/04/2018

Hợp nhất Nghị định quy định về hoạt động in

01/05/2018
307 Thông tư 42/2017/TT-BTTTT 29/12/2017

Sửa đổi Thông tư 23/2014/TT-BTTTT hướng dẫn Luật Xuất bản

01/03/2018
308 Thông tư 41/2016/TT-BTTTT 26/12/2016

Sửa đổi Thông tư 16/2015/TT-BTTTT về XNK hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành

01/03/2017
309 Thông tư 23/2014/TT-BTTTT 29/12/2014

Hướng dẫn Nghị định 195/2013/NĐ-CP và Luật xuất bản

15/02/2015
310 Thông tư 16/2015/TT-BTTTT 17/06/2015

Xuất nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in ấn phát hành

15/08/2015
311 Thông tư 03/2015/TT-BTTTT 06/03/2015

Hướng dẫn hoạt động in

01/05/2015
312 Nghị định 195/2013/NĐ-CP 21/11/2013

Hướng dẫn Luật xuất bản

01/03/2014
313 Nghị định 150/2018/NĐ-CP 07/11/2018

Sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

24/12/2018
314 Nghị định 60/2014/NĐ-CP 19/06/2014

Quản lý hoạt động in

01/11/2014
315 Nghị định 25/2018/NĐ-CP 28/02/2018

Sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP về hoạt động in

01/05/2018
316 Luật 19/2012/QH13 20/11/2012

Luật Xuất bản

01/07/2013
317 Nghị định 58/2016/NĐ-CP 01/07/2016

Kinh doanh, XNK sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự

01/07/2016
318 Nghị định 53/2018/NĐ-CP 16/04/2018

Sửa đổi Nghị định 58/2016/NĐ-CP về KD, XNK sản phẩm mật mã dân sự

16/04/2018
319 Luật 86/2015/QH13 19/11/2015

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 86/2015/QH13 Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015   LUẬT AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG Căn cứ […]

01/07/2016
320 Luật 05/2011/QH13 26/11/2011

Luật cơ yếu

01/02/2012
321 Văn bản 05/VBHN-BCT(2018) 23/01/2018

Hợp nhất Thông tư về xuất khẩu than (15/2013; 27/2016; 28/2017/TT-BCT)

23/01/2018
322 Văn bản 04/VBHN-BCT(2018) 23/01/2018

Hợp nhất Thông tư về điều kiện kinh doanh than (14/2013/TT-BCT; 27/2016/TT-BCT)

23/01/2018
323 Thông tư 28/2017/TT-BCT 08/12/2017

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về kinh doanh xăng dầu, ô tô, than, gạo, khoáng sản

01/01/2018
324 Thông tư 15/2013/TT-BCT 15/07/2013

Quy định về xuất khẩu than

01/09/2013
325 Thông tư 14/2013/TT-BCT 15/07/2013

Quy định về điều kiện kinh doanh than

01/09/2013
326 Thông tư 26/2014/TT-BTTTT 30/12/2014

Nhập khẩu tem bưu chính

16/02/2015
327 Nghị định 47/2011/NĐ-CP 17/06/2011

Hướng dẫn Luật Bưu chính

15/08/2011
328 Luật 49/2010/QH12 17/06/2010

Luật Bưu chính

01/01/2011
329 Văn bản 15/VBHN-BNNPTNT(2015) 27/04/2015

Hợp nhất Nghị định về nhập khẩu tàu cá

27/04/2015
330 Nghị định 53/2012/NĐ-CP 20/06/2012

Sửa đổi 05 văn bản thuộc lĩnh vực thủy sản (Nghị định 52/2010/NĐ-CP)

10/08/2012
331 Nghị định 52/2010/NĐ-CP 17/05/2010

Nhập khẩu tàu cá

01/08/2010
332 Nghị định 32/2010/NĐ-CP 30/03/2010

Quản lý tàu cá nước ngoài hoạt động tại vùng biển VN

01/06/2010
333 Luật 18/2017/QH14 21/11/2017

Luật Thủy sản

01/01/2019
334 Luật 17/2003/QH11 26/11/2003

Luật Thủy sản

01/07/2004
335 Thông tư 40/2016/TT-BGTVT 07/12/2016

Quy định về đăng kiểm tàu biển

01/07/2017
336 Thông tư 37/2015/TT-BGTVT 28/07/2015

Cấp phép NK tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ

15/09/2015
337 Nghi định 171/2016/NĐ-CP 27/12/2016

Quản lý, đăng ký sản xuất, nhập khẩu tàu biển

01/07/2017
338 Nghị định 114/2014/NĐ-CP 26/11/2014

Nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

15/01/2015
339 Nghị định 111/2014/NĐ-CP 20/11/2014

Niên hạn của phương tiện thủy nội địa và nhập khẩu

05/01/2015
340 Nghị định 58/2017/NĐ-CP 10/05/2017

Hướng dẫn Bộ luật Hàng hải VN về quản lý hoạt động hàng hải

01/07/2017
341 Luật 95/2015/QH13 25/11/2015

Luật Hàng hải

01/07/2017
342 Thông tư 71/2009/TT-BNNPTNT 10/11/2009

Bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường thuỷ sản được lưu hành tại Việt Nam

25/12/2009
343 Thông tư 65/2011/TT-BNNPTNT 05/10/2011

Bổ sung sản phẩm cải tạo môi trường thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam

19/11/2011
344 Thông tư 64/2010/TT-BNNPTNT 04/11/2010

Đưa 44 sản phẩm ra khỏi Danh mục được phép lưu hành tại VN

04/11/2010
345 Thông tư 57/2009/TT-BNNPTNT 08/09/2009

Bổ sung sản phẩm cải tạo môi trường thuỷ sản được lưu hành tại VN

23/10/2009
346 Thông tư 39/2013/TT-BNNPTNT 12/08/2013

Bổ sung, sửa đổi thức ăn thủy sản; sản phẩm cải tạo môi trường thuỷ sản

27/10/2013
347 Thông tư 37/2012/TT-BNNPTNT 30/07/2012

Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm cải tạo môi trường thuỷ sản được lưu hành tại VN

13/09/2012
348 Thông tư 12/2010/TT-BNNPTNT 11/03/2010

Bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường TS được lưu hành tại VN

25/04/2010
349 Thông tư 09/2013/TT-BNNPTNT 31/01/2013

Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm cải tạo môi trường được lưu hành tại VN

16/03/2013
350 Thông tư 04/2012/TT-BNNPTNT 16/01/2012

Đưa 28 sản phẩm ra khỏi Danh mục được phép lưu hành tại VN

16/01/2012
351 Quyết định 197/QĐ-BNN-TCTS(2012) 06/02/2012

Đính chính Thông tư 04/2012/TT-BNNPTNT về sản phẩm cải tạo môi trường

06/02/2012
352 Quyết định 1154/QĐ-BTS(2007) 31/07/2007

Đình chỉ lưu hành sản phẩm thuốc thú y, thuỷ sản, sản phẩm cải tạo môi trường TS

31/07/2007
353 Quyết định 108/2008/QĐ-BNN 06/11/2008

Danh mục bổ sung sản phẩm cải tạo môi trường thủy sản được sử dụng tại VN

04/12/2008
354 Quyết định 10/2007/QĐ-BTS 31/07/2007

Ban hành Danh mục thuốc thú y thuỷ sản, sản phẩm cải tạo môi trường được lưu hành tại VN.

10/09/2007
355 Quyết định 06/2008/QĐ-BNN 18/01/2008

Bổ sung, sửa đổi Danh mục thuốc thú y thuỷ sản, sản phẩm cải tạo môi trường thủy sản

17/02/2008
356 Luật 18/2017/QH14 21/11/2017

Luật Thủy sản

01/01/2019
357 Luật 17/2003/QH11 26/11/2003

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 18/2017/QH14 Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2017   LUẬT THỦY SẢN Căn cứ Hiến pháp nước […]

01/07/2004
358 Thông tư 02/2014/TT-BNNPTNT 24/01/2014

Thủ tục cấp GXN thực vật biến đổi gen làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

10/03/2014
359 Nghị định 123/2018/NĐ-CP 17/09/2018

Sửa đổi một số Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

17/09/2018
360 Nghị định 108/2011/NĐ-CP 30/11/2011

Sửa đổi Nghị định 69/2010/NĐ-CP về an toàn sinh học sinh vật biến đổi gen

15/01/2012
361 Nghị định 69/2010/NĐ-CP 21/06/2010

An toàn sinh học sinh vật biến đổi gen

10/08/2010
362 Nghị định 59/2017/NĐ-CP 12/05/2017

Quản lý, tiếp cận, chia sẻ sử dụng nguồn gen

01/07/2017
363 Luật 20/2008/QH12 13/11/2008

Luật đa dạng sinh học

01/07/2009
364 Công ước 1992 14/06/1994

Công ước về đa dạng sinh học

14/06/1994
365 Thông tư 13/2018/TT-BTTTT 15/10/2018

Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng và thủ tục cấp Giấy phép NK

01/12/2018
366 Thông tư 160/2013/TT-BTC 14/11/2013

Phát hành, quản lý, sử dụng tem rượu

01/01/2014
367 Nghị định 105/2017/NĐ-CP 14/09/2017

Kinh doanh rượu

01/11/2017
368 Văn bản 12/NĐHN-BQP(2013) 25/07/2013

Hợp nhất Nghị định về quản lý phương tiện bay

25/07/2013
369 Thông tư 35/2017/TT-BQP 12/02/2017

Quản lý phương tiện bay không người lái, siêu nhẹ

30/03/2017
370 Nghị định 79/2011/NĐ-CP 05/09/2011

Sửa đổi Nghị định 36/2008/NĐ-CP về quản lý phương tiện bay không người lái

22/10/2011
371 Nghị định 36/2008/NĐ-CP 28/03/2008

Quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay

19/04/2008
372 Luật 66/2006/QH11 29/06/2006

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam

01/01/2007
373 Luật 61/2014/QH13 21/11/2014

Sửa đổi Luật hàng không dân dụng Việt Nam

01/07/2015
374 Văn bản 02/VBHN-BYT(2015) 15/06/2015

Hợp nhất Thông tư về quản lý phụ gia thực phẩm

15/06/2015
375 Thông tư 27/2012/TT-BYT 30/11/2012

Quản lý phụ gia thực phẩm

01/02/2013
376 Thông tư 08/2015/TT-BYT 11/05/2015

Sửa đổi Thông tư 27/2012/TT-BYT về quản lý phụ gia thực phẩm

01/07/2015
377 Nghị định 154/2018/NĐ-CP 09/11/2018

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ KHCN

09/11/2018
378 Thông tư 41/2018/TT-BCT 06/11/2018

Danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu

20/12/2018
379 Thông tư 41/2015/TT-BTNMT 09/09/2015

Bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu để sản xuất

27/10/2015
380 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT 30/06/2015

Quản lý chất thải nguy hại, Danh mục quản lý

01/09/2015
381 Thông tư 08/2018/TT-BTNMT 14/09/2018

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường phế liệu nhập khẩu

29/10/2018
382 Thông tư 03/2018/TT-BTNMT 14/08/2018

Sửa đổi, bãi bỏ một số TTHC về kiểm tra chuyên ngành thuộc Bộ TNMT quản lý

01/10/2018
383 Thông tư 01/2013/TT-BTNMT 28/01/2013

Quy định về phế liệu được phép NK để làm nguyên liệu sản xuất

01/04/2013
384 Quyết định 73/2014/QĐ-TTg 19/12/2014

Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

05/02/2015
385 Nghị định 136/2018/NĐ-CP 05/10/2018

Sửa đổi 11 Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực tài nguyên, môi trường

05/10/2018
386 Nghị định 38/2015/NĐ-CP 24/04/2015

Quản lý chất thải và phế liệu

15/06/2015
387 Công văn 5486/TCHQ-GSQL(2018) 20/09/2018

Tra cứu Giấy xác nhận, Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu

20/09/2018
388 Công văn 4202/TCHQ-PC(2018) 17/07/2018

Hướng dẫn quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam

17/07/2018
389 Công văn 2570/BTNMT-TCMT(2015) 25/06/2015

Hướng dẫn nhập khẩu phế liệu nhựa làm nguyên liệu sản xuất

25/06/2015
390 Chỉ thị 27/CT-TTg(2018) 17/09/2018

Một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý phế liệu nhập khẩu

17/09/2018
391 Công ước Basel 15/06/1987

Về kiểm soát vận chuyển chất thải độc hại qua biên giới

15/06/1987
392 Thông tư 86/2011/TT-BNNPTNT 16/12/2011

Danh mục phân bón được sử dụng tại VN

16/12/2011
393 Thông tư 85/2009/TT-BNNPTNT 30/12/2009

Danh mục phân bón được sử dụng tại VN

30/12/2009
394 Thông tư 64/2012/TT-BNNPTNT 24/12/2012

Danh mục phân bón được sử dụng tại VN

07/02/2013
395 Thông tư 62/2009/TT-BNNPTNT 25/09/2009

Danh mục phân bón được sử dụng tại VN

25/09/2009
396 Thông tư 59/2011/TT-BNNPTNT 30/08/2011

Danh mục phân bón được sử dụng tại VN

30/08/2011
397 Thông tư 45/2012/TT-BNNPTNT 12/09/2012

Danh mục phân bón được sử dụng tại VN

27/10/2012
398 Thông tư 42/2011/TT-BNNPTNT 06/06/2011

Danh mục phân bón được sử dụng tại VN

21/07/2011
399 Thông tư 38/2013/TT-BNNPTNT 09/08/2013

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 38/2013/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2013   THÔNG TƯ BAN […]

23/09/2013
400 Thông tư 31/2012/TT-BNNPTNT 20/07/2012

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 31/2012/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2012 THÔNG TƯ BAN HÀNH […]

02/09/2012
401 Thông tư 29/2011/TT-BNNPTNT 15/04/2011

Danh mục phân bón được sử dụng tại VN

15/04/2011
402 Thông tư 19/2014/TT-BNNPTNT 23/06/2014

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 19/2014/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014   THÔNG TƯ SỬA […]

07/08/2014
403 Thông tư 17/2009/TT-BNN 27/03/2009

Danh mục phân bón được sử dụng tại VN

27/03/2009
404 Thông tư 13/2012/TT-BNNPTNT 19/03/2012

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 13/2012/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2012   THÔNG TƯ BAN […]

19/03/2012
405 Thông tư 11/2017/TT-BNNPTNT 28/05/2017

Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại văn bản pháp luật của Bộ NNPTNT

18/07/2017
406 Thông tư 07/2017/TT-BCT 29/05/2017

Quy định cửa khẩu nhập một số mặt hàng phân bón

13/07/2017
407 Quyết định 3044/QĐ-BCT(2017) 04/08/2017

Biện pháp tự vệ tạm thời đối với một số mặt hàng phân bón nhập khẩu

19/08/2017
408 Quyết định 102/2007/QĐ-BNN 11/12/2007

Danh mục phân bón được sử dụng tại Việt Nam

11/12/2007
409 Quyết định 10/2007/QĐ-BNN 06/02/2007

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ********** Số: 10/2007/QĐ-BNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ************* Hà Nội, ngày 06  tháng 2 năm 2007   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH […]

21/02/2007
410 Quyết định 79/2008/QĐ-BNN 08/07/2008

Danh mục phân bón được sử dụng tại VN

08/07/2008
411 Quyết định 59/2008/QĐ-BNN 09/05/2008

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN —– CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——- Số: 59/2008/QĐ-BNN Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2008   QUYẾT ĐỊNH BAN […]

09/05/2008
412 Nghị định 108/2017/NĐ-CP 20/09/2017

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 108/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ PHÂN BÓN Căn cứ […]

20/09/2017
413 Công văn 836/BVTV-KH(2018) 30/03/2018

Hướng dẫn kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu

30/03/2018
414 Thông tư 08/2010/TT-BCA 05/02/2010

BỘ CÔNG AN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 08/2010/TT-BCA Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH […]

22/03/2010
415 Nghị định 36/2009/NĐ-CP 15/04/2009

Quản lý, sử dụng pháo

01/06/2009
416 Nghị định 70/2016/NĐ-CP 01/07/2016

Điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

01/07/2016
417 Thông tư 143/2015/TT-BTC 11/09/2015

Thủ tục NK, TN-TX ô tô, xe máy không nhằm mục đích thương mại

26/10/2015
418 Quyết định 119/2009/QĐ-TTg 01/10/2009

Ban hành Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA ở Việt Nam

20/11/2009
419 Văn bản 22/VBHN-BCT(2014) 09/05/2014

Hướng dẫn nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng

09/05/2014
420 Thông tư LT 43/2014/TTLT-BGTVT-BCT của Bộ Công Thương 24/09/2014

Dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con từ 7 chỗ ngồi trở xuống

01/12/2014
421 Thông tư LT 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC 14/06/2010

Quy định 5 cửa khẩu nhập được khẩu ô tô mới

29/07/2010
422 Thông tư LT 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA 31/03/2006

Nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng

31/03/2006
423 Thông tư 40/2017/TT-BGTVT 09/11/2017

Dán nhãn năng lượng ô tô từ trên 7 chỗ đến 9 chỗ ngồi

01/01/2018
424 Thông tư 29/2010/TT-BCT 19/07/2010

Cấm nhập khẩu ô tô, linh kiện bị đục, sửa số khung, số máy

05/09/2010
425 Quyết định 37/2017/QĐ-TTG 19/07/2010

Bãi bỏ danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng

05/09/2010
426 Thông tư 28/2017/TT-BCT 08/12/2017

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về kinh doanh xăng dầu, ô tô, than, gạo, khoáng sản

01/01/2018
427 Thông tư 19/2009/TT-BCT 07/07/2009

Quy định 5 cửa khẩu được nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng

21/08/2009
428 Nghị định 116/2017/NĐ-CP 17/10/2017

Điều kiện kinh doanh sản xuất, lắp ráp, bảo hành bảo dưỡng, nhập khẩu ô tô,

17/10/2017
429 Thông tư 33/2013/TT-NHNN 26/12/2013

Thủ tục XNK ngoại tệ, tiền mặt của các ngân hàng

10/02/2014
430 Thông tư 21/2014/TT-NHNN 14/08/2014

Hoạt động ngoại hối của tín dụng, ngân hàng nước ngoài

14/08/2014
431 Thông tư 19/2018/TT-NHNN 28/08/2018

Quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam – Trung Quốc

12/10/2018
432 Thông tư 15/2011/TT-NHNN 12/08/2011

Quy định về mang ngoại tệ, tiền VN khi xuất nhập cảnh

01/09/2011
433 Thông tư 07/2001/TT-NHNN 31/08/2001

Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới.

15/09/2001
434 Quyết định 140/2000/QĐ-TTg 08/12/2000

Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới tại KV biên giới và Khu kinh tế cửa khẩu

23/12/2000
435 Pháp lệnh 28/2005/PL-UBTVQH11 13/12/2005

Pháp lệnh quy định về hoạt động Ngoại hối

01/06/2006
436 Pháp lệnh 06/2013/UBTVQH13 18/03/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11

01/01/2014
437 Nghị định 70/2014/NĐ-CP 17/07/2014

Hướng dẫn Pháp lệnh ngoại hối

05/09/2014
438 Thông tư 43/2011/TT-BYT 05/12/2011

Quản lý mẫu bệnh phẩm truyền nhiễm

20/01/2012
439 Luật 03/2007/QH12 21/11/2007

Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm

01/07/2008
440 Thông tư 23/2015/TT-BKHCN 13/11/2015

Nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

13/11/2015
441 Chỉ thị 17/CT-TTg(2013) 09/08/2013

Tăng cường quản lý, kiểm soát nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của DN

09/08/2013
442 Văn bản 04/VBHN-BCT(2017) 12/01/2017

Văn bản 04/VBHN-BCT(2017) của Bộ Công Thương : Hợp nhất Thông tư về quản lý tiền chất công nghiệp

20/01/2017
443 Thông tư 57/2012/TT-BCA 18/09/2012

Nhập khẩu, quản lý, sử dụng, tiêu hủy các mẫu ma túy

05/11/2012
444 Thông tư 42/2013/TT-BCT 31/12/2013

Quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp

10/03/2014
445 Thông tư 32/2017/TT-BCT 28/12/2017

Thông tư 32/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương : Hướng dẫn Luật Hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP

28/12/2017
446 Thông tư 27/2016/TT-BCT 05/12/2016

Sửa đổi, bổ sung 20 văn bản pháp luật của Bộ Công Thương, trong đó có lĩnh vực XNK

20/01/2017
447 Thông tư 20/2017/TT-BYT 10/05/2017

Quản lý thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

01/07/2017
448 Thông tư 04/2016/TT-BCT 06/06/2016

Sửa đổi, bổ sung 11 Thông tư của Bộ Công Thương về chính sách XNK

20/07/2016
449 Quyết định 52/2011/QĐ-TTg 21/09/2011

Phối hợp kiểm soát các hoạt động liên quan đến ma túy

05/11/2011
450 Nghị định 73/2018/NĐ-CP

Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

451 Nghị định 58/2003/NĐ-CP 29/05/2003

Kiểm soát XNK và quá cảnh ma túy, tiền chất

13/06/2003
452 Luật 23/2000/QH10 09/12/2000

Luật phòng, chống ma túy

01/06/2001
453 Nghị định 128/2016/NĐ-CP 01/09/2016

Chính phủ ban hành Nghị định 128/2016/NĐ-CP quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện FTA ASEAN – Trung Quốc và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

01/09/2016
454 Văn bản 03/VBHN-BCT(2018) 17/01/2018

Hợp nhất Thông tư quy định về xuất khẩu khoáng sản

17/01/2018
455 Thông tư 41/2012/TT-BCT 24/12/2012

Quy định về xuất khẩu khoáng sản

04/02/2013
456 Thông tư 28/2017/TT-BCT 08/12/2017

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về kinh doanh xăng dầu, ô tô, than, gạo, khoáng sản

01/01/2018
457 Thông tư 12/2016/TT-BCT 05/07/2016

Sửa đổi Thông tư 41/2012/TT-BCT quy định về xuất khẩu khoáng sản

20/08/2016
458 Thông tư 09/2017/TT-BXD 05/06/2017

Hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung

25/07/2017
459 Thông tư 05/2018/TT-BXD 29/06/2018

Thông tư 05/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

15/08/2018
460 Quyết định 1071/QĐ-BXD(2012) 28/11/2012

Đính chính Thông tư 04/2012/TT-BXD về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản VLXD

28/11/2012
461 Nghị định 158/2016/NĐ-CP 29/11/2016

Hướng dẫn Luật khoáng sản

15/01/2017
462 Nghị định 100/2018/NĐ-CP 16/07/2018

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc Bộ Xây dựng quản lý

15/09/2018
463 Luật 60/2010/QH12 17/11/2010

Luật khoáng sản

01/07/2011
464 Công văn 20/BXD-VLXD(2018) 20/08/2018

Hướng dẫn nhập khẩu vật liệu xây dựng – Danh sách tổ chức đánh giá sự phù hợp

20/08/2018
465 Nghị định 24a/2016/NĐ-CP 05/04/2016

Về quản lý vật liệu xây dựng

26/05/2016
466 Thông tư 149/2010/TT-BTC 27/09/2010

Hướng dẫn thuế và thủ tục hải quan đối với hàng bán tại khu cách ly

11/11/2010
467 Thông tư 84/2017/TT-BTC 15/08/2017

Hướng dẫn điều kiện KD hàng miễn thuế, khu, kho, bãi kiểm tra, giám sát HQ

30/09/2017
468 Thông tư 39/2018/TT-BTC 20/04/2018

Sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC về thủ tục hải quan

05/06/2018
469 Thông tư 38/2015/TT-BTC 25/03/2015

Thủ tục hải quan, thuế, quản lý thuế đối với hàng hóa XNK

01/04/2015
470 Nghị định 167/2016/NĐ-CP 27/12/2016

Kinh doanh hàng miễn thuế

15/02/2017
471 Nghị định 68/2016/NĐ-CP 01/07/2016

Quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm tập kết làm thủ tục Hải quan

01/07/2016
472 Thông tư 28/2012/TT-BCT 27/09/2012

Đăng ký quyền XNK của thương nhận nước ngoài không hiện diện tại VN

15/11/2012
473 Nghị định 90/2007/NĐ-CP 31/05/2007

Quyền XNK của thương nhân nước ngoài không hiện diện tại VN

08/07/2007
474 Thông tư LT 14/2009/TTLT-BCT-BTC 23/06/2009

Thủ tục xuất nhập khẩu kim cương thô

07/08/2009
475 Thông tư LT 01/2012/TTLT-BCT-BTC 03/01/2012

Sửa đổi Thông tư LT 14/2009/TTLT-BCT-BTC về thủ tục xuất khẩu kim cương thô

03/01/2012
476 Thông tư 25/2012/TT-BCT 17/09/2012

Sửa đổi Thông tư LT 14/2009/TTLT-BCT-BTC về thủ tục xuất khẩu kim cương thô

31/10/2012
477 Thông tư 47/2017/TT-BYT 22/12/2017

Hoạt chất cấm sử dụng, hạn chế sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

15/02/2018
478 Nghị định 91/2016/NĐ-CP 01/07/2016

Quản lý hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng

01/07/2016
479 Văn bản 22/VBHN-BCT(2014) 09/05/2014

Hướng dẫn nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng

09/05/2014
480 Thông tư 19/2014/TT-BTC 11/02/2014

Thủ tục nhập khẩu, thanh lý ô tô, xe máy ngoại giao

28/03/2014
481 Quyết định 601/QĐ-BTC(2014) 26/03/2014

Đính chính Thông tư số 19/2014/TT-BTC về thủ tục thanh lý ô tô, xe máy ngoại giao

26/03/2014
482 Quyết định 10/2018/QĐ-TTg 01/03/2018

Sửa đổi Quyết định 53/2013/QĐ-TTg về NK, chuyển nhượng ô tô, xe máy ưu đãi, ngoại giao

20/04/2018
483 Quyết định 53/2013/QĐ-TTg 13/09/2013

Thủ tục nhập khẩu, chuyển nhượng, thanh lý ô tô, xe máy ưu đãi, ngoại giao

01/11/2013
484 Nghị định 134/2016/NĐ-CP 01/09/2016

Hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

01/09/2016
485 Pháp lệnh 25-L/CTN(1993) 23/08/1993

Về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan ngoại giao, lãnh sự, tổ chức quốc tế

07/09/1993
486 Nghị định 73-CP(1994) 30/07/1994

Hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi miễn trừ ngoại giao

30/07/1994
487 Văn bản 04/VBHN-VPQH(2017) 28/06/2017

Hợp nhất Luật Đầu tư

28/06/2017
488 Thông tư 83/2016/TT-BTC 17/06/2016

Hướng dẫn thủ tục ưu đãi đầu tư

01/08/2016
489 Thông tư 81/2018/TT-BTC 28/08/2018

Sửa đổi Thông tư 83/2016/TT-BTC về hướng dẫn Luật Đầu tư

12/10/2018
490 Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT 18/11/2015

Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư

02/01/2016
491 Quyết định 30/2018/QĐ-TTg 31/07/2018

Thủ tục xác nhận hàng hóa ươm tạo, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng

15/09/2018
492 Quyết định 13/2015/QĐ-TTg 05/05/2015

Về khuyến khích phát triển vận tải công cộng bằng xe buýt

01/07/2015
493 Nghị định 118/2015/NĐ-CP 12/11/2015

Hướng dẫn Luật Đầu tư

27/12/2015
494 Luật 67/2014/QH13 26/11/2014

Luật Đầu tư

01/07/2015
495 Luật 03/2016/QH14 22/11/2016

Sửa đổi, bổ sung Luật đầu tư về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

01/01/2017
496 Chỉ thị 494/CT-TTg(2010) 20/04/2010

Về sử dụng vật tư, hàng hóa trong đấu thầu các dự án sử dụng vốn nhà nước

20/04/2010
497 Thông tư 14/2016/TT-BXD 30/06/2016

Cấp giấy phép, quản lý nhà thầu nước ngoài

15/08/2016
498 Nghị định 59/2015/NĐ-CP 18/06/2015

Quản lý dự án đầu tư xây dựng

05/08/2015
499 Thông tư 218/2015/TT-BTC 31/12/2015

Chính sách, thuế hàng mua bán tại chợ biên giới, khu kinh tế cửa khẩu

14/02/2016
500 Thông tư 217/2015/TT-BTC 31/12/2015

Thủ tục hải quan, thuế đối với hàng hóa mua bán qua biên giới

14/02/2016
501 Thông tư 10/2016/TT-BCT 01/07/2016

Hướng dẫn Hiệp định thương mại biên giới Việt – Lào

01/07/2016
502 Thông tư 28/2011/TT-BCT 21/07/2011

Hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới

15/09/2011
503 Thông tư 17/2017/TT-BCT 19/09/2017

Quy định về khu chợ biên giới theo Hiệp định thương mại Việt – Trung

01/12/2017
504 Thông tư 07/2001/TT-NHNN 31/08/2001

Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới.

15/09/2001
505 Thông tư 02/2018/TT-BCT 27/02/2018

Danh mục hàng hóa mua bán trao đổi của cư dân biên giới

27/02/2018
506 Thông tư 01/2018/TT-BCT 27/02/2018

Quy định về XNK hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân

27/02/2018
507 Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT 14/08/2018

Sửa đổi quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TNMT

01/10/2018
508 Thông tư 18/2009/TT-BKHCN  26/06/2009

Thông tư 18/2009/TT-BKHCN ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em” do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

10/08/2009
509 Nghị định 124/2016/NĐ-CP 01/09/2016

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam – Lào

01/09/2016
510 Công văn 12003/TCHQ-GSQL 23/12/2016

Thời điểm nộp C/O form EAV do Tổng Cục Hải quan quy định

23/12/2016
511 Nghị định 150/2017/NĐ-CP 26/12/2017

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của VN để thực hiện hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và bên kia là Liên minh kinh tế Á- Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018-2022

01/01/2018
512 Nghị định 149/2017/NĐ-CP 26/12/2017

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của VN để thực hiện hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2018-2022

01/01/2018
513 Thông tư 48/2015/TT-BCT 14/12/2015

Sửa đổi Thông tư 40/2015/TT-BCT quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định thương mại tự do Việt Nam- Hàn Quốc do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

14/12/2015
514 Nghị định 154/2017/NĐ-CP 27/12/2017

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện FTA Việt Nam- Chi Lê giai đoạn 2018-2022

01/01/2018
515 Thông tư 05/2015/TT-BCT 27/03/2015

Sửa đổi mẫu giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa kèm theo thông tư 31/2013/TT-BCT quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam- Chi Lê

11/05/2015
516 Nghị định 155/2017/NĐ-CP

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt NAm để thực hiện hiệp định giữa Việt Nam– Nhật Bản về đối tác kinh tế giai đoạn 2018-2023

517 Nghị định 157/2017/NĐ-CP 27/12/2017

Sửa đổi quy tắc cụ thể mặt hàng kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BCT quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc

01/01/2018
518 Thông tư 04/2015/TT-BCT 16/03/2015

Thông tư 04/2015/TT_BCT sửa đổi quy tắc cụ thể mặt hàng kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BCT quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc do bộ trưởng bộ công thương ban hành

01/05/2015
519 Nghị định 159/2017/NĐ-CP 27/12/2017

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của VN để thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN- Ấn Độ giai đoạn 2018- 2022

01/01/2018
520 Nghị định 158/2017/NĐ-CP 27/12/2017

Nghị định 158/2017/NĐ-CP về quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN – ÚC – niu di-lân giai đoạn 2018 – 2022

01/01/2018
521 Nghị định 160/2017/NĐ-CP 27/12/2017

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của VN để thực hiện hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN- Nhật Bản giai đoạn 2018- 2023

01/01/2018
522 Công văn 5467/TCHQ-GSQL 16/09/2013

Vướng mắc cách ghi thông tin người ủy quyền trên C/O Form E do Tổng Cục Hải quan ban hành

16/09/2013
523 Nghị định 153/2017/NĐ-CP 27/12/2017

Biểu thuế nhâp khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam đẻ thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN- Trung Quốc giai đoạn 2018-2022

01/01/2018
524 Thông tư 21/2014/TT-BCT 25/06/2014

Sửa đổi và bổ sung quy tắc Cụ thể mặt hàng

01/07/2014
525 Nghị định 156/2017/NĐ-CP 27/12/2017

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018-2022

01/01/2018
526 Công văn 887/TCHQ-GSQL 08/02/2013

Giải đáp vướng mắc về C/O do Tổng Cục Hải quan ban hành

08/02/2013
527 Công văn 5975/TCHQ-GSQL 11/09/2017

Hướng dẫn thủ tục nộp bổ sung C/O do Tổng Cục Hải quan ban hành

11/09/2017
528 Công văn 12802/BTC-TCHQ 14/09/2016

Quy định về thời điểm nộp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O).

14/09/2016
529 Công văn 13959/BTC-TCHQ 04/10/2016

Thời điểm nộp C/O do Bộ Tài Chính quy định

04/10/2016
530 Công văn 8382/TCHQ-GSQL 25/12/2017

Về tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ hàng hóa do tổng cục hải quan ban hành

25/12/2017
531 Quyết định 4286/QĐ-TCHQ 31/12/2015

Quy trình kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan ban hành.

31/12/2015
532 Quyết định 136/QĐ-TCHQ 25/01/2016

Bổ sung quyết định 4286/QĐ-TCHQ về quy trình kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất, nhập khẩu

25/01/2016
533 Thông tư 38/2018/TT-BTC 20/04/2018

Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

05/06/2018
534 Quyết định 140/2000/QĐ-TTg 08/12/2000

Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới tại KV biên giới và Khu kinh tế cửa khẩu

23/12/2000
535 Nghị định 14/2018/NĐ-CP 23/01/2018

Quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới

23/01/2018
536 Thông tư LT 07/2007/TTLT-BTM-BTC 06/07/2007

Hướng dẫn về hoạt động khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại

30/08/2007
537 Nghị định 81/2018/NĐ-CP 22/05/2018

Nghị định 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

15/07/2018
538 Văn bản 21/VBHN-BNNPTNT(2015) 20/07/2015

Hợp nhất văn bản về trao đổi nguồn gen vật nuôi quý hiếm

20/07/2015
539 Thông tư 19/2011/TT-BNNPTNT 06/04/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi

21/05/2011
540 Thông tư 06/2012/TT-BNNPTNT 01/02/2012

Danh mục bổ sung nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần được bảo tồn

17/03/2012
541 Thông tư 01/2018/TT-BNNPTNT 16/01/2018

Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

03/03/2018
542 Quyết định 88/2005/QĐ-BNN 27/12/2005

Danh mục nguồn gen giống vật nuôi quý hiếm cần bảo tồn

29/01/2006
543 Quyết định 78/2004/QĐ-BNN 31/12/2004

Danh mục giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu

29/01/2005
544 Quyết định 43/2006/QĐ-BNN 01/06/2006

Quy định về trao đổi nguồn gen vật nuôi quý hiếm

25/06/2006
545 Pháp lệnh 16/2004/PL-UBTVQH11 24/03/2004

Pháp lệnh về giống vật nuôi

01/07/2004
546 Quyết định 1786/QĐ-BNN-CB(2015) 18/05/2015

Bãi bỏ một số điều của Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT

18/05/2015
547 Thông tư 04/2015/TT-BNNPNTN 12/02/2015

Hướng dẫn Nghị định 187/2013/NĐ-CP về thực hiện Luật Thương mại

29/03/2015
548 Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT 22/05/2013

Quản lý giống thủy sản

05/07/2013
549 Quyết định 57/2008/QĐ-BNN 02/05/2008

Giống thủy sản được sản xuất, kinh doanh tại VN

27/05/2008
550 Thông tư 08/2018-TT-BTNMT 14/09/2018

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

29/10/2018
551 Thông tư 09/2018/TT-BTNMT 14/09/2018

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

29/10/2018
552 Công văn 5493/BTNMT-TCMT 26/10/2018

Công văn 5493/BTNMT-TCMT Hướng dẫn các nội dung về nhập khẩu phế liệu

26/10/2018
553 Luật 18/2017/QH14 21/11/2017

Luật Thủy sản

01/01/2019
554 Quyết định 103/2006/QĐ-BNN 14/11/2006

Giống cây trồng được sản xuất, kinh doanh ở VN

13/12/2006
555 Quyết định 79/2005/QĐ-BNN 05/12/2005

Trao đổi quốc tế nguồn gen cây trồng

15/01/2006
556 Quyết định 50/2008/QĐ-BNN 02/04/2008

Giống cây trồng được sản xuất, kinh doanh ở VN

557 Quyết định 47/2007/QĐ-BNN 29/05/2007

Giống cây trồng được sản xuất, kinh doanh ở VN

08/07/2007
558 Thông tư 46/2015/TT-BNNPTNT 15/12/2015

Chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng

28/01/2016
559 Quyết định 69/2004/QĐ-BNN 03/12/2004

Danh mục giống cây trồng quý hiếm cấm xuất khẩu

28/12/2004
560 Pháp lệnh 15/2004/PL-UBTVQH11 24/03/2004

về giống cây trồng

01/07/2004
561 Thông tư 01/2015/TT-BNNPTNT 22/01/2015

Giống cây trồng được sản xuất, kinh doanh ở VN

09/03/2015
562 Thông tư 39/2018/TT-BCT 30/10/2018

Quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

14/12/2018
563 Nghị định 127/2013/NĐ-CP 15/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

15/12/2013
564 Nghị định 45/2016/NĐ-CP 26/05/2016

Sửa đổi nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

01/08/2016
565 Văn bản 29/VBHN-BNNPTNT(2014) 06/05/2014

Hợp nhất văn bản quy định về quản lý, sử dụng búa kiểm lâm

06/05/2014
566 Văn bản 07/VBHN-BNNPTNT(2016) 25/04/2016

Hợp nhất hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra lâm sản

25/04/2016
567 Thông tư 40/2015/TT-BNNPTNT 21/10/2015

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT về hồ sơ lâm sản

02/12/2015
568 Thông tư 01/2014/TT-BCT 15/01/2014

Quy định về nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia

15/01/2014
569 Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT 04/01/2012

Quy định về hồ sơ lâm sản hợp pháp

18/02/2012
570 Nghị định 23/2006/NĐ-CP 03/03/2006

Hướng dẫn Luật bảo vệ và phát triển rừng

25/03/2006
571 Luật 29/2004/QH11 03/12/2004

Luật bảo vệ và phát triển rừng

01/04/2005
572 Luật 16/2017/QH14 15/11/2017

Luật Lâm nghiệp

01/01/2019
573 Văn bản 02/VBHN-BCT(2018) 17/01/2018

Hợp nhất Thông tư về kinh doanh xuất khẩu gạo

17/01/2018
574 Thông tư 44/2010/TT-BCT 31/12/2010

Hướng dẫn kinh doanh xuất khẩu gạo

14/02/2011
575 Thông tư 30/2018/TT-BCT 01/10/2018

Hướng dẫn Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo

15/11/2018
576 Thông tư 28/2017/TT-BCT 08/12/2017

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về kinh doanh xăng dầu, ô tô, than, gạo, khoáng sản

01/01/2018
577 Quyết định 3434/QĐ-BCT(2017) 05/09/2017

Kế hoạch phát triển thị trường xuất khẩu gạo năm 2017-2020 đến năm 2030

05/09/2017
578 Quyết định 1499/QĐ-BNN-CBTTNS(2018) 02/05/2018

Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận quốc gia Gạo Viêt Nam

02/05/2018
579 Nghị định 109/2010/NĐ-CP 04/11/2010

Kinh doanh xuất khẩu gạo

01/01/2011
580 Nghị định 107/2018/NĐ-CP 15/08/2018

Về kinh doanh xuất khẩu gạo

01/10/2018
581 Thông tư 16/2007/TT-BNN 14/02/2007

Hướng dẫn quản lý, sử dụng chứng chỉ xuất khẩu mẫu vật Cites

13/03/2007
582 Thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT 24/02/2017

Ban hành Danh mục động thực vật hoang dã trong Phụ lục Cites

10/04/2017
583 Quyết định 924/QĐ-BNN-TCLN(2017)

Ban hành Bảng mã số HS động thực vật hoang dã

584 Quyết định 11/2013/QĐ-TTg 24/01/2013

Cấm XNK một số loài động thực vật hoang dã

15/03/2013
585 Nghị định 160/2013/NĐ-CP 12/11/2013

Tiêu chí xác định loài động thực vật nguy cấp, quý, hiếm

01/01/2014
586 Nghị định 98/2011/NĐ-CP 26/10/2011

Sửa đổi, bổ sung 05 văn bản về lĩnh vực nông nghiệp (Nghị định 82/2006/NĐ-CP)

26/10/2011
587 Nghị định 82/2006/NĐ-CP 10/08/2006

Quản lý hoạt động XNK động thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm

03/09/2006
588 Nghị định 32/2006/NĐ-CP 30/03/2006

Quản lý động thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

20/04/2006
589 Công ước của quốc tế 1973 16/10/1973

Công ước quốc tế về buôn bán động thực vật hoang dã, nguy cấp

16/10/1973
590 Thông tư 11/2017/TT-BCT 28/07/2017

Quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa do bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

11/09/2017
591 Công ước Viên 1985

Công ước Viên về bảo vệ tầng ô zôn

592 Thông tư LT 112/2015/TTLT-BTC-BKHCN 29/07/2015

Phối hợp kiểm tra, phát hiện, xử lý chất phóng xạ tại cửa khẩu

15/09/2015
593 Thông tư 22/2014/TT-BKHCN

Quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng

594 Thông tư 15/2010/TT-BKHCN 22/07/2010

Quy chuẩn kỹ thuật về an toàn bức xạ – miễn trừ khai báo, cấp giấy phép

05/09/2010
595 Thông tư 08/2010/TT-BKHCN 22/07/2010

Khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ

05/09/2010
596 Nghị định 07/2010/NĐ-CP 25/01/2010

Hướng dẫn Luật năng lượng nguyên tử

15/03/2010
597 Luật 18/2008/QH12 03/06/2008

Luật năng lượng nguyên tử

01/01/2009
598 Quyết định 39/2012/QĐ-TTg

Quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ

599 Nghị định 23/2006/NĐ-CP 03/03/2006

Hướng dẫn Luật bảo vệ và phát triển rừng

25/03/2006
600 Luật 29/2004/QH11 03/12/2004

Luật bảo vệ và phát triển rừng

01/04/2005
601 Luật 16/2017/QH14 15/11/2017

Luật Lâm nghiệp

01/01/2019
602 Thông tư LT 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT 30/12/2011

Thủ tục, hạn ngạch nhập khẩu chất làm suy giảm tầng ô zôn

01/01/2012
603 Thông tư 56/2015/TT-BCT 31/12/2015

Hạn ngạch thuế suất 0% hàng nhập khẩu từ Lào

01/01/2016
604 Thông tư 25/2017/TT-BCT 29/11/2017

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá năm 2018

01/01/2018
605 Thông tư 22/2018/TT-BCT 21/08/2018

Hướng dẫn đấu giá thí điểm hạn ngạch nhập khẩu đường năm 2018

21/08/2018
606 Thông tư 07/2015/TT-BCT 12/05/2015

Thông tư 07/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương : Không áp dụng hạn ngạch nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá từ Asean

01/01/2015
607 Thông tư 04/2018/TT-BCT 02/04/2018

Không áp dụng hạn ngạch muối và trứng gia cầm NK từ các nước Asean

17/05/2018
608 Thông tư 03/2018/TT-BCT 30/03/2018

Điều hành hạn ngạch nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2018

14/05/2018
609 Thông tư 01/2017/TT-BCT 24/01/2017

Thông tư 01/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương : Hạn ngạch NK từ các nước Liên minh kinh tế Á-Âu năm 2017, 2018, 2019

14/03/2017
610 Thông tư 06/2018/TT-BCT 20/04/2018

Quy định chi tiết một số nội dung về biện pháp phòng vệ thương mại

15/06/2018
611 Quyết định 957/QĐ-BCT(2017) 21/03/2017

Áp dụng chống bán phá giá thép hình chữ H nhập khẩu từ Trung Quốc

05/04/2017
612 Quyết định 920/QĐ-BCT(2016) 10/03/2016

Áp dụng biện pháp tự vệ đối với bột ngọt nhập khẩu

25/03/2016
613 Quyết định 7896/QĐ-BCT(2014) 05/09/2014

Áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số mặt hàng thép nhập khẩu

05/10/2014
614 Quyết định 686/QĐ-BCT(2018) 02/03/2018

Áp dụng biện pháp tự về đối với một số sản phẩm phân bón nhập khẩu

07/03/2018
615 Quyết định 539/QĐ-BCT(2018) 09/02/2018

Sửa đổi Quyết định 1105/QĐ-BCT(2017) về chống bán phá giá thép mạ nhập khẩu

01/01/2018
616 Quyết định 538/QĐ-BCT(2018) 09/02/2018

Sửa đổi Quyết định 2968/QĐ-BCT(2016) về áp dụng biện pháp tự vệ đối với thép nhập khẩu

01/01/2018
617 Quyết định 537/QĐ-BCT(2018) 09/02/2018

Sửa đổi Quyết định 3283/QĐ-BCT(2017) chống bán phá giá thép chữ H xuất xứ từ TQ

01/01/2018
618 Quyết định 536/QĐ-BCT(2018) 09/02/2018

Sửa đổi Quyết định 1931/QĐ-BCT(2017) về áp dụng biện pháp về tự vệ tôn màu nhập khẩu

01/01/2018
619 Quyết định 3299/QĐ-BCT(2017) 24/08/2017

Đính chính Quyết định 3283/QĐ-BCT(2017) chống bán phá thép nhập khẩu từ Trung Quốc

24/08/2017
620 Quyết định 3283/QĐ-BCT(2017) 21/08/2017

Áp dụng biện pháp chống bán phá giá thép nhập khẩu từ Trung Quốc

05/09/2017
621 Quyết định 3044/QĐ-BCT(2017) 04/08/2017

Áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với một số mặt hàng phân bón nhập khẩu

19/08/2017
622 Quyết định 2968/QĐ-BCT(2016) 18/07/2016

Áp dụng biện pháp tự vệ thép nhập khẩu

02/08/2016
623 Quyết định 2754/QĐ-BCT(2017) 20/07/2017

Sửa đổi Quyết định 3584/QĐ-BCT(2016) và 1105/QĐ-BCT(2017) chống bán phá giá thép mạ nhập khẩu

20/07/2017
624 Quyết định 1931/QĐ-BCT(2017) 31/05/2017

Áp dụng biện pháp tự vệ tôn màu nhập khẩu

15/06/2017
625 Quyết định 1105/QĐ-BCT(2017) 30/03/2017

Áp dụng biện pháp chống bán phá giá thép mạ nhập khẩu

14/04/2017
626 Nghị định 10/2018/NĐ-CP 15/01/2018

Hướng dẫn Luật quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại

15/01/2018
627 Văn bản 04/VBHN-VPQH(2017) 28/06/2017

Hợp nhất Luật Đầu tư

28/06/2017
628 Thông tư 42/2017/TT-BCA 20/10/2017

Hướng dẫn Nghị định 96/2016/NĐ-CP về điều kiện an ninh, trật tự một số ngành, nghề

06/12/2017
629 Nghị định 96/2016/NĐ-CP 01/07/2016

Quy định điều kiện an ninh, trật tự đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

01/07/2016
630 Nghị định 66/2017/NĐ-CP 19/05/2017

Quy định điều kiện kinh doanh thiết bị và phần mềm ngụy trang

631 Luật 67/2014/QH13 26/11/2014

Luật Đầu tư

01/07/2015
632 Luật 32/2004/QH11 03/12/2004

Về an ninh quốc gia

01/07/2005
633 Luật 03/2016/QH14 22/11/2016

Sửa đổi, bổ sung Luật đầu tư về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

01/01/2017
634 Quyết định 812/QĐ-BCT(2018) 15/03/2018

Bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư,nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

15/03/2018
635 Quyết định 811/QĐ-BCT(2018) 15/03/2018

Bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư trong nước đã sản xuất được

15/03/2018
636 Quyết định 3117/QĐ-BCT(2017 18/04/2017

Bổ sung máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

18/04/2017
637 Quyết định 2840/QĐ-BCT(2010) 28/05/2010

Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư trong nước sản xuất được; mục đích sử dụng

28/05/2010
638 Thông tư 39/2016/TT-BGTVT 06/12/2016

Danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn do bộ Giao thông vận tải quản lý

01/02/2017
639 Quyết định 1617/QĐ-BCT(2018) 09/05/2018

Bổ sung máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

09/05/2018
640 Quyết định 1380/QĐ-BCT(2011) 25/03/2011

Danh mục hàng hóa không khuyến khích nhập khẩu

25/03/2011
641 Nghị quyết 11/NQ-CP(2011) 24/02/2011

Những giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, an sinh xã hội

24/02/2011
642 Chỉ thị 494/CT-TTg(2010) 20/04/2010

Về sử dụng vật tư, hàng hóa trong đấu thầu các dự án sử dụng vốn nhà nước

20/04/2010
643 Nghị định 94/2017/NĐ-CP 10/08/2017

Hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong thương mại

01/10/2017
644 Nghị định 69/2018/NĐ-CP 15/05/2018

Hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương

15/05/2018
645 Văn bản 05/VBHN-BCT(2014) 23/01/2014

Hợp nhất văn bản quy định về ngừng tái xuất đồ gỗ sang Mỹ

23/01/2014
646 Thông tư 37/2014/TT-BCT 24/10/2014

Tạm ngừng tạm nhập tái xuất gỗ rừng từ Lào và Campuchia

08/12/2014
647 Quyết định 902/QĐ-BNN-TY(2017) 23/03/2017

Tạm ngừng nhập khẩu thịt, sản phẩm thịt gia súc, gia cầm từ Braxin

23/03/2017
648 Quyết định 686/QĐ-BNN-TY(2017) 10/03/2017

Tạm ngừng NK gia cầm và sản phẩm từ Hoa Kỳ

10/03/2017
649 Quyết định 558/QĐ-BNN-BVTV(2017) 01/03/2017

Tạm ngừng NK các mặt hàng có nguy cơ cao mang theo mọt lạc Serratus từ Ấn Độ

01/03/2017
650 Quyết định 4680/QĐ-BNN-BVTV(2015) 12/11/2015

Tạm ngừng nhập khẩu lúa mỳ từ Ucraina

11/01/2016
651 Quyết định 4217/QĐ-BNN-BVTV(2016) 17/10/2016

Tạm ngừng nhập khẩu bột bã ngô từ Hoa Kỳ

17/10/2016
652 Quyết định 4216/QĐ-BNN-BVTV(2016) 17/10/2016

Tạm ngừng nhập khẩu lạc từ Hồng Kông

17/10/2016
653 Quyết định 4215/QĐ-BNN-BVTV(2016) 17/10/2016

Tạm ngừng nhập khẩu lạc từ Sudan

17/10/2016
654 Quyết định 4127/QĐ-BNN-BVTV(2016) 11/10/2016

Tạm ngừng nhập khẩu bông thô từ Ghana

10/12/2016
655 Quyết định 191/QĐ-BNN-BVTV(2017) 19/01/2017

Tạm ngừng nhập khẩu hàng có mọt lạc từ Indonesia

20/03/2017
656 Quyết định 2838/QĐ-BNN-BVTV(2016) 11/07/2016

Ngừng nhập khẩu lạc từ Senegal

09/09/2016
657 Quyết định 57/QĐ-BNN-BVTV 06/01/2017

Quyết định 57/QĐ-BNN-BVTV(2017) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Ngừng nhập khẩu quả me từ indonesia

07/03/2017
658 Quyết định 24/2006/QĐ-BTM(2006) 15/06/2006

Ngừng tái xuất đồ gỗ sang Mỹ, cấp phép TN-TX tinh dầu xá xị

09/07/2006
659 Thông tư 12/2018/TT-BCT 15/06/2018

Hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định 69/2018/NĐ-CP

15/06/2018
660 Quyết định 41/2005/QĐ-TTg 02/03/2005

Ban hành Quy chế cấp phép nhập khẩu hàng hóa

01/09/2005
661 Nghị định 69/2018/NĐ-CP 15/05/2018

Hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương

15/05/2018
662 Thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT 01/06/2016

Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành; Danh mục cấm sử dụng tại VN

16/07/2016
663 Thông tư 40/2017/TT-BQP 23/02/2017

Danh mục hàng cấm xuất khẩu, nhập khẩu của Bộ Quốc phòng

10/04/2017
664 Nghị định 132/2008/NĐ-CP 31/12/2008

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá

01/02/2009
665 Luật 05/2007/QH12 21/11/2007

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung ;Quốc hội ban hành Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa,

01/07/2008
666 Thông tư 31/2015/TT-BTTTT 29/10/2015

Hướng dẫn một số điều của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng

15/12/2015
667 Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL 31/12/2014

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 187/2013/NĐ-CP

01/03/2015
668 Thông tư 25/2016/TT-BXD 09/09/2016

Về việc công bố danh mục và mã số hs vật liệu Amiăng thuộc nhóm Amfibole cấm nhập khẩu

25/10/2016
669 Nghị định 39/2017/NĐ-CP 04/04/2017

Nghị định về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

20/05/2017
670 Thông tư 28/2017/TT-BNNPTNT 25/12/2017

Ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

07/02/2018
671 Nghị định 125/2017/NĐ-CP 16/11/2017

Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch.

01/01/2018
672 Nghị định 82/2006/NĐ-CP 10/08/2006

Về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm

03/09/2006
673 Công văn 836/BVTV-KH 2018 30/03/2018

Công văn 836/BVTV-KH năm 2018 thực hiện hoạt động kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

30/03/2018
674 Nghị định 09/2018/NĐ-CP 15/01/2018

Quy định chi tiết luật thương mại và luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa có yếu tố nước ngoài

15/01/2018
675 Công văn 4019/BNN-BVTV(2018) 28/05/2018

Dừng nhập khẩu cây có bầu đất vào Việt Nam

28/05/2018
676 Văn bản 06/VBHN-BGTVT(2016) 13/03/2017

Hợp nhất thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện do bộ giao thông vận tải ban hành

13/03/2017
677 Thông tư 41/2018/TT-BGTVT 30/07/2018

Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ giao thông vận tải

15/09/2018
678 Luật 41/2013/QH13 25/11/2013

Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

01/01/2015
679 Thông tư 33/2017/TT-BCT 28/12/2017

Sửa đổi, bổ sung mã số HS trong Danh mục hàng hóa nhóm 2 BCT

01/01/2018
680 Thông tư 14/TT-BCA 20/03/2012

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công An

04/05/2012
681 Thông tư 31/2017/TT-BYT 25/07/2017

Bộ Y tế ban hành Thông tư 31/2017/TT-BYT về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế.

15/09/2017
682 Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT

Quy định về kiểm dịch động vật thủy sản và sản phẩm động vật thủy sản

683 Thông tư 30/2017/TT-BNNPTNT 29/12/2017

Sửa đổi Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và sửa đổi khoản 3 Điều 2 Thông tư 18/2016/TT-BNNPTNT.

12/02/2018
684 Thông tư 24/2016/TT-BNNPTNT 30/06/2016

Ban hành danh mục và công bố mã HS đối với hàng hóa cấm xuất khẩu là gỗ tròn, gỗ xẻ các loại từ gỗ rừng tự nhiên trong nước và hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép là củi, than làm từ gỗ hoặc củi có nguồn gốc từ gỗ rừng tự nhiên trong nước

19/08/2016
685 Thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT 12/02/2015

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại

29/03/2015
686 Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT 04/01/2012

Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản

18/02/2012
687 Thông tư 10/2017/TT-BXD 29/09/2017

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

01/01/2018
688 Thông tư 41/2016/TT-BTTTT 26/12/2016

Quy định về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in ấn, phát hành xuất bản phẩm

01/03/2017
689 Quyết định 4513/QĐ-BCA-V03 15/08/2018

Phê duyệt phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hoá XNK và đơn giản hoá, cắt giảm điều kiện kinh doanh thuộc trách nhiệm của BC.

15/08/2018
690 Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT 30/06/2016

Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

15/08/2016
691 Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT 30/10/2014

Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

01/01/2015
692 Thông tư 15/2010/TT-BCT 15/04/2010

Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN- Ấn Độ

01/06/2010
693 Thông tư 10/2009/TT-BCT 18/05/2009

Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác Kinh tế

02/07/2009
694 Thông tư 31/2015/TT-BCT 24/09/2015

Hướng dẫn thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN – Úc – Niu Di Lân

01/10/2015
695 Thông tư 31/2013/TT-BCT 15/11/2013

Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam- Chi Lê

01/01/2014
696 Thông tư 40/2015/TT-BCT 18/11/2015

Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Hàn Quốc

20/12/2015
697 Thông tư 21/2016/TT-BCT 20/09/2016

Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu.

05/10/2016
698 Quyết định 44/2008/QĐ-BCT 08/12/2008

Ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu AJ để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản

23/12/2008
699 Thông tư 04/2015/TT-BCT 16/03/2015

Sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT

01/05/2015
700 Thông tư 04/2010/TT-BCT 25/01/2010

Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Bản Thoả thuận giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Lào

05/03/2010
701 Thông tư 17/2011/TT-BCT 14/04/2011

Quy tắc xuất xứ trong Bản Thỏa thuận về việc thúc đẩy thương mại song phương giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Campuchia

01/06/2011
702 Thông tư 20/2014/TT-BCT 25/06/2014

Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc

01/07/2014
703 Thông tư 36/2010/TT-BCT 15/11/2010

Thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

01/01/2011
704 Thông tư 22/2016/TT-BCT 03/10/2016

Thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA)

15/11/2016
705 Thông tư 19/2012/TT-BVHTTDL 28/12/2012

Quy định loại di vật, cổ vật không được xuất khẩu

15/02/2013
706 Thông tư 11/2018/TT-BTTTT 15/10/2018

Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm NK có mã số HS

30/11/2018
707 Thông tư 06/2012/TT-BNNPTNT 01/02/2012

Danh mục bổ sung nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần được bảo tồn

17/03/2012
708 Quyết định 88/2005/QĐ-BNN 27/12/2005

Danh mục nguồn gen giống vật nuôi quý hiếm cần bảo tồn

29/01/2006
709 Quyết định 78/2004/QĐ-BNN 31/12/2004

Danh mục giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu

29/01/2005
710 Thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT 24/02/2017

Ban hành Danh mục động thực vật hoang dã thuộc Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

711 Nghị định 36/2016/NĐ-CP 15/05/2016

Quy định việc quản lý trang thiết bị y tế

01/07/2016
712 Thông tư 39/2016/TT-BYT 28/10/2016

Quy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị y tế

15/12/2016
713 Thông tư 30/2015/TT-BYT 12/10/2015

Quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế

30/11/2015
714 Thông tư 05/2018/TT-BCT 29/10/2018

Quy định về xuất xứ hàng hóa.

03/04/2018
715 Thông tư 22/2011/TT-BKHCN 22/09/2011

Quy định về việc quản lý chất lượng đối với dây và cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V

01/02/2012
716 Nghị định 31/2018/NĐ-CP 08/03/2018

Nghị định số 31/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa

08/03/2018
717 Thông tư 32/2017/TT-BCT 28/12/2017

Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP

28/12/2017
718 Thông tư 04/2018/TT-BTTTT

Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

01/07/2018
719 Nghị định 74/2018/NĐ-CP 15/05/2018

Hướng dẫn luật chất lượng sản phẩm và hàng hóa

01/07/2018
720 Thông tư 07/2017/TT-BCT 29/05/2017

Quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón

13/07/2017
721 Nghị định 108/2017/NĐ-CP 20/09/2017

Quy định về quản lý phân bón

20/09/2017
722 Thông tư 41/2012/TT-BCT 21/12/2012

TQuy định về xuất khẩu khoáng sản

04/02/2013
723 Thông tư 05/2018-TT-BXD 29/06/2018

Huớng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

15/08/2018
724 Văn bản 07/VBHN-BNNPTNT(2016) 25/04/2016

Hợp nhất Thông tư quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản.

25/04/2016
725 Thông tư 40/2015/TT-BNNPTNT 21/10/2015

Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản

02/12/2015
726 Thông tư 23/2015/TT-BKHCN 13/11/2015

Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

01/07/2016
727 Thông tư 39/2015/TT-BTC 25/03/2015

Trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

01/04/2015
728 Thông tư 156/2011/TT-BTC 14/11/2011

Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

03/01/2012
729 Quyết định 69/2004/QĐ-BNN 03/12/2004

Danh mục giống cây trồng quý hiếm cấm XK

28/12/2004
730 Quyết định 18/2016/QĐ-TTg 06/05/2016

Quyết định về cho phép NK một số sản phẩm cntt đã qua sử dụng cấm NK

01/07/2016
731 Quyết định 15/2006/QĐ-BTNMT 08/09/2006

Danh mục thiết bị làm lạnh sử dụng chất CFC cấm NK

07/10/2006
732 Quyết định 11/2013/QĐ-TTg 24/01/2013

Cấm XNK một số loài động thực vật hoang dã

15/03/2013
733 Nghị định 69/2018/NĐ-CP 15/05/2018

Hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương

15/05/2018
734 Văn bản 03/VBHN-VPQH(2017) 28/06/2017

Hợp nhất Luật Thương mại

28/06/2017
735 Thông tư 43/2016/TT-BTTTT 26/12/2016

Ban hành Danh mục sản phẩm nội dung thông tin số của Bộ TTTT

10/02/2017
736 Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL 31/12/2014

Quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ VHTTDL

21/03/2015
737 Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT 15/11/2017

Ban hành bảng mã số HS hàng hóa XNK quản lý chuyên ngành của Bộ NNPTNT

01/01/2018
738 Thông tư 13/2015/TT-BGTVT 21/04/2015

Ban hành Danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành của Bộ GTVT

10/06/2016
739 Thông tư 12/2018/TT-BCT 15/06/2018

Hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định 69/2018/NĐ-CP

15/06/2018
740 Thông tư 04/2015/TT-BNNPNTN 12/02/2015

Hướng dẫn Nghị định 187/2013/NĐ-CP về thực hiện Luật Thương mại

29/03/2015
741 Thông tư 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017

Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

02/04/2017
742 Nghị định 69/2018/NĐ-CP 15/05/2018

Hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương

15/05/2018
743 Nghị định 28/2018/NĐ-CP 01/03/2018

Hướng dẫn Luật quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương

01/03/2018
744 Luật 36/2005/QH11 14/06/2005

Luật Thương mại

01/01/2006
745 Luật 23/2018/QH14 12/06/2018

Luật Cạnh tranh

01/07/2018
746 Luật 05/2017/QH14 12/06/2017

Luật Quản lý ngoại thương

01/01/2018
747 Công ước Viên 12/02/1980

Về hợp đồng mua bán quốc tế hàng hóa

12/02/1980
748 Văn bản 05/VBHN-BGTVT(2015) 31/03/2015

Hướng dẫn Hiệp định về tạo thuận lợi vận tải các nước tiểu vùng sông Mê Công

31/03/2015
749 Thông tư LT 63/2016/TTLT-BTC-BGTVT 20/04/2016

Phối hợp hoạt động của cơ quan quản lý, tổ chức vận tải tại cửa khẩu

08/06/2016
750 Thông tư LT 15/2015/TTLT-BGTVT-BQP-BCA-BNG 06/05/2015

Cấp phép phương tiện tìm kiếm cứu nạn vào VN

01/10/2015
751 Thông tư 89/2014/TT-BGTVT 31/12/2014

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 29/2009/TT-BGTVT về tạo thuận lợi vận tải hàng hóa qua biên giới

01/03/2015
752 Thông tư 88/2014/TT-BGTVT 31/12/2014

Hướng dẫn Hiệp định tạo thuận lợi vận tải đường bộ Việt Nam-Lào

01/03/2015
753 Thông tư 66/2014/TT-BGTVT 12/11/2014

Về vận tải hành khách, hành lý bằng tàu cao tốc nội thủy và qua biên giới

01/01/2015
754 Thông tư 50/2018/TT-BTC 23/05/2018

Chỉ tiêu thông tin, mẫu khai báo đối với phương tiện vận tải XNC

05/06/2018
755 Thông tư 29/2009/TT-BGTVT 17/11/2009

Tạo thuận lợi vận tải hàng hóa qua biên giới các nước tiểu vùng sông Mê Công

01/01/2010
756 Thông tư 20/2016/TT-BGTVT 20/07/2016

Sửa đổi Thông tư 66/2014/TT-BGTVT Về vận tải tàu khách cao tốc

01/10/2016
757 Thông tư 16/2017/TT-BGTVT 22/05/2017

Hướng dẫn tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua Việt Nam

15/07/2017
758 Thông tư 08/2012/TT-BGTVT 22/05/2017

Hướng dẫn Hiệp định vận tải thủy giữa Việt Nam và Campuchia

15/07/2017
759 Quyết định 43/2017/QĐ-TTg 26/09/2017

Thủ tục máy bay XNC, quá cảnh thông qua Cơ chế 1 cửa quốc gia

15/11/2017
760 Quyết định 34/2016/QĐ-TTg 23/08/2016

Thủ tục điện tử 1 cửa quốc gia đối với tàu thuyền ra vào cảng

15/11/2016
761 Nghị định 95/2010/NĐ-CP 16/09/2010

Cấp phép nhập cảnh phối hợp tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài tại VN

01/11/2010
762 Nghị định 58/2017/NĐ-CP 10/05/2017

Hướng dẫn Bộ luật Hàng hải VN về quản lý hoạt động hàng hải

01/07/2017
763 Thông tư LT 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN 30/06/2016

Phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng NK

01/09/2016
764 Thông tư 218/2015/TT-BTC 31/12/2015

Chính sách, thuế hàng mua bán tại chợ biên giới, khu kinh tế cửa khẩu

14/02/2016
765 Thông tư 217/2015/TT-BTC 31/12/2015

Thủ tục hải quan, thuế đối với hàng hóa mua bán qua biên giới

14/02/2016
766 Thông tư 203/2014/TT-BTC 22/12/2014

Xử lý hàng tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan

05/02/2015
767 Thông tư 191/2015/TT-BTC 24/11/2015

Thủ tục hải quan hàng gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế

01/01/2016
768 Thông tư 149/2010/TT-BTC 27/09/2010

Hướng dẫn thuế và thủ tục hải quan với hàng bán tại khu cách ly

11/11/2010
769 Thông tư 110/2010/TT-BTC 30/07/2010

Hướng dẫn xác nhận và thông quan xe thiết kế chở tiền NK

770 Thông tư 106/2016/TT-BTC 29/06/2016

Thủ tục hải quan xuất nhập pha chế xăng dầu tại kho ngoại quan

16/08/2016
771 Công văn 6158/TCHQ-TXNK(2018) 22/10/2018

Chính sách thuế của doanh nghiệp chế xuất do Tổng Cục hải quan ban hành

22/10/2018
772 Thông tư 01/2017/TT-BNNPTNT 16/01/2017

Bố sung danh mục hóa chất và kháng sinh cấm sử dụng

01/03/2017
773 Thông tư 28/2014/TT-BNNPTNT 04/09/2014

Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm NK, sử dụng

20/10/2014
774 Thông tư 42/2015/TT-BNNPTNT 16/11/2015

Bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm; được sử dụng trong chăn nuôi

16/11/2015
775 Công văn 906/BVTV-ATTPMT(2018) 05/04/2018

Danh sách quốc gia vùng lãnh thổ và tổ chức cá nhân được xuất khẩu các sản phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam

05/04/2018
776 Quyết định 78/2010/QĐ-TTg 30/11/2010

Quy định về mức trị giá hàng NK chuyển phát nhanh được miễn thuế NK và thuế GTGT

01/02/2011
777 Quyết định 1919/QĐ-TCHQ(2018) 28/06/2018

Quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế

28/06/2018
778 Thông tư 118/2011/TT-BTC 16/08/2011

Hướng dẫn về thuế NK và GTGT hàng của các dự án điện

30/09/2011
779 Thông tư 69/2016/TT-BTC 06/05/2016

Thủ tục hải quan đối với xăng dầu khí phụ gia hàng hóa XNK

20/07/2016
780 Thông tư 49/2015/TT-BTC 14/04/2015

Thủ tục XNK hàng hóa qua dịch vụ bưu chính

29/05/2015
781 Quyết định 38/2017/QĐ-TTg 18/08/2017

Quy định về chuyển cửa khẩu hàng hóa NK tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, Hà Nội

05/10/2017
782 Quyết định 15/2017/QĐ-TTg 12/05/2017

Ban hành Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

01/07/2017
783 Nghị định 169/2016/NĐ-CP 27/12/2016

Xử lý hàng hóa lưu tại cảng biển VN

01/07/2017
784 Quyết định 1410/QĐ-TCHQ(2015) 14/04/2015

Ban hành Quy trình kiểm tra sau thông quan

15/05/2015
785 Quyết định 1503/QĐ-TCHQ(2018) 18/05/2018

Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa XNK

18/05/2018
786 Thông tư 65/2017/TT-BTC 27/06/2017

Ban hành Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam

01/01/2018
787 Thông tư 14/2015/TT-BTC 30/01/2015

Hướng dẫn phân tích, phân loại hàng hóa XNK

16/03/2015
788 Quyết định 2999/QĐ-TCHQ(2017) 06/09/2017

Quy chế kiểm định, phân tích hàng hóa XNK

06/09/2017
789 Quyết định 1921/QĐ-TCHQ(2018) 28/06/2018

Quy trình phân loại hàng hóa XNK, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa XNK

28/06/2018
790 Quyết định 3950/QĐ-TCHQ(2018) 30/11/2015

Ban hành Danh mục hàng hóa XK/ NK rủi ro về trị giá, và mức giá tham chiếu

03/12/2015
791 Quyết định 2344/QĐ-TCHQ(2015) 07/08/2015

Quy chế về cơ sở dữ liệu trị giá hải quan

22/08/2015
792 Quyết định 1810/QĐ-TCHQ(2018) 15/06/2018

Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa XNK

01/07/2018
793 Văn bản 19/VBHN-BTC(2016) 21/10/2016

Hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật quản lý thuế

21/10/2016
794 Văn bản 15/VBHN-BTC(2018) 09/05/2018

Hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP

09/05/2018
795 Văn bản 03/VBHN-VPQH(2016) 28/04/2016

Văn bản 03/VBHN-VPQH(2016) của Văn phòng Quốc hội : Hợp nhất Luật quản lý thuế

28/04/2016
796 Thông tư 93/2017/TT-BTC 19/09/2017

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC, Thông tư 156/2013/TT-BTC về quản lý thuế

05/11/2017
797 Thông tư 79/2017/TT-BTC 01/08/2017

Sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC về quản lý thuế

15/09/2017
798 Thông tư 328/2016/TT-BTC 26/12/2016

Hướng dẫn thu các khoản thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước

26/12/2016
799 Thông tư 184/2015/TT-BTC 17/11/2015

Kê khai, bảo lãnh, thu nộp tiền thuế, phí, lệ phí hàng hóa XNK, phương tiện XNC

01/01/2016
800 Thông tư 156/2013/TT-BTC 06/11/2013

Hướng dẫn Luật quản lý thuế

20/12/2013
801 Thông tư 06/2017/TT-BTC 20/01/2017

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC về quản lý thuế

04/03/2017
802 Quyết định 1503/QĐ-TCHQ(2018) 18/05/2018

Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa XNK

18/05/2018
803 Luật 78/2006/QH11 29/11/2006

Luật Quản lý thuế

01/07/2007
804 Quyết định 24/2018/QĐ-TTG 18/05/2018

Danh mục hàng hóa, phương tiện phải kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu

10/07/2018
805 Luật số 21/2012/QH13 20/11/2012

Sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế

01/07/2013
806 Văn bản 29/VBHN-BTC(2015) 02/10/2012

Hợp nhất thông tư hướng dẫn thuế bảo vệ môi trường

15/11/2012
807 Thông tư 152/2011/TT-BTC 11/11/2011

Hướng dẫn thuế bảo vệ môi trường

01/01/2012
808 Nghị quyết 1269/2011/UBTVQH12 14/07/2011

Biểu thuế bảo vệ môi trường

01/01/2012
809 Luật 57/2010/QH12 15/11/2010

Thuế bảo vệ môi trường

15/11/2010
810 Văn bản 18/VBHN-BTC(2016) 21/10/2016

Hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế TTĐB

01/07/2016
811 Văn bản 02/VBHN-VPQH(2016) 29/06/2018

Hợp nhất Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt – Biểu thuế TTĐB

01/07/2011
812 Thông tư 20/2017/TT-BTC 06/03/2017

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 195/2015/TT-BTC về hướng dẫn thuế TTĐB

20/04/2017
813 Thông tư 195/2015/TT-BTC 24/11/2015

Hướng dẫn thuế Tiêu thụ đặc biệt

01/01/2016
814 Luật 70/2014/QH13 26/11/2014

Sửa đổi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

01/01/2016
815 Luật 27/2008/QH12 14/11/2008

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

01/04/2009
816 Quyết định 78/2010/QĐ-TTg 30/11/2010

Quy định về mức trị giá hàng NK chuyển phát nhanh được miễn thuế NK và thuế GTGT

01/02/2011
817 Quyết định 03/2013/QĐ-TTg 14/01/2013

Sửa đổi quy định danh mục phương tiện và thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện

15/01/2013
818 Công văn 2305/BTTTT-CVT(2018) 17/07/2018

Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa thuộc quản lý của Bộ TTTT

17/07/2018
819 Nghị định 144/2018/NĐ-CP 16/10/2018

Sửa đổi, bổ sung các Nghị định về vận tải đa phương thức

16/10/2018
820 Nghị định 26/2007/NĐ-CP 15/02/2007

Quy định về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

01/03/2007
821 Văn bản 14/VBHN-BTC(2018) 09/05/2018

Hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật GTGT và Nghị định 209/2013/NĐ-CP

09/05/2018
822 Văn bản 13/VBHN-BTC(2018) 09/05/2018

Hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT

02/06/2017
823 Văn bản 01/VBHN-VPQH(2016) 28/04/2016

Hợp nhất Luật thuế giá trị gia tăng – Biểu thuế GTGT

28/04/2016
824 Thông tư 99/2016/TT-BTC 29/06/2016

Hướng dẫn quản lý hoàn thuế GTGT

29/06/2016
825 Thông tư 83/2014/TT-BTC 26/06/2014

Hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam

10/08/2014
826 Thông tư 219/2013/TT-BTC 31/12/2013

Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện thuế GTGT

31/12/2013
827 Thông tư 193/2015/TT-BTC 24/11/2015

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện thuế GTGT

10/01/2016
828 Thông tư 130/2016/TT-BTC 12/08/2016

Hướng dẫn thực hiện Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, Luật quản lý thuế

01/07/2016
829 Thông tư 118/2011/TT-BTC 16/08/2011

Hướng dẫn về thuế NK và GTGT hàng của các dự án điện

30/09/2011
830 Thông tư 72/2014/TT-BTC 30/05/2014

Hoàn thuế GTGT hàng hóa mang theo khi xuất cảnh

01/07/2014
831 Thông tư 31/2017/TT-BTC 18/04/2017

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 99/2016/TT-BTC về hướng dẫn quản lý hoàn thuế GTGT

02/06/2017
832 Quyết định 3417/QĐ-TCHQ 10/11/2014

Quyết định 3417/QĐ-TCHQ

15/11/2014
833 Nghị định 146/2017/NĐ-CP 15/12/2017

Sửa đổi, bổ sung Nghị định 100/2016/NĐ-CP về thuế GTGT; 12/2015/NĐ-CP thuế thu nhập DN

01/02/2018
834 Nghị định 100/2016/NĐ-CP 01/07/2016

Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định hướng dẫn Luật thuế GTGT, TTĐB, QLT, xử lý VPHC

01/07/2016
835 Luật 71/2014/QH13 26/11/2014

Sửa đổi một số điều của các luật thuế

01/01/2015
836 Luật 31/2013/QH13 19/06/2013

Sửa đổi, bổ sung Luật thuế giá trị gia tăng

01/07/2013
837 Luật 13/2008/QH12 03/06/2008

Luật thuế giá trị gia tăng

01/01/2009
838 Luật 106/2016/QH13 06/04/2016

Sửa đổi, bổ sung Luật Thuế GTGT, thuế TTĐB, Luật quản lý thuế

01/07/2016
839 Thông tư 128/2016/TT-BTC 09/08/2016

Miễn, giảm thuế XK sản phẩm thân thiện môi trường; tái chế, xử lý chất thải

23/09/2016
840 Thông tư 127/1998/TT-BTC 17/09/1998

Hướng dẫn thuế NK phụ tùng, chi tiết dự phòng của bộ SKD, CKD, IKD

17/09/1998
841 Thông tư 118/2011/TT-BTC 16/08/2011

Hướng dẫn về thuế NK và GTGT hàng của các dự án điện

30/09/2011
842 Quyết định 78/2010/QĐ-TTg 30/11/2010

Quy định về mức trị giá hàng NK chuyển phát nhanh được miễn thuế NK và thuế GTGT

01/02/2011
843 Thông tư 10/2015/TT-BTC 29/01/2015

Miễn thuế NK linh kiện sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế ưu tiên nghiên cứu, chế tạo

15/03/2015
844 Quyết định 4073/QĐ-TCHQ(2017) 01/12/2017

Ban hành quy trình quy trình giải quyết miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng

16/12/2017
845 Quyết định 31/2015/QĐ-TTg 04/08/2015

Về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế

01/10/2015
846 Nghị định 134/2016/NĐ-CP 01/09/2016

Hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

01/09/2016
847 Luật 107/2016/QH13 06/04/2016

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

01/09/2016
848 Thông tư 36/2016/TT-BTC 26/02/2016

Hướng dẫn về thuế trong hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí

12/04/2016
849 Thông tư 149/2010/TT-BTC 27/09/2010

Hướng dẫn thuế và thủ tục hải quan đối với hàng bán tại khu cách ly

11/11/2010
850 Quyết định 614/QĐ-TCHQ(2013) 27/02/2013

Quy trình hải quan hàng hóa từ kho sân bay Nội Bài về kho kéo dài Cục Hải quan Bắc Ninh quản lý

10/03/2013
851 Quyết định 4286/QĐ-TCHQ(2015) 31/12/2015

Quy trình kiểm tra và xác định xuất xứ hàng hóa XNK

31/12/2015
852 Quyết định 3662/QĐ-TCHQ(2014) 08/12/2014

Quy trình thủ tục hải quan tại của khẩu Lao Bảo

08/12/2014
853 Quyết định 3417/QĐ-TCHQ(2014) 10/11/2014

Quy trình hải quan đối với hàng được hoàn thuế GTGT khi xuất cảnh

15/11/2014
854 Quyết định 3280/QĐ-TCHQ(2016) 30/09/2016

Quy trình thủ tục hải quan đối với hành lý, hàng hóa của người XNC tại cảng hàng không quốc tế

30/09/2016
855 Quyết định 2722/QĐ-BTC(2017) 29/12/2017

Áp dụng thí điểm giám sát tự động hàng hóa XNK cảng biển, hàng không quốc tế

02/01/2018
856 Quyết định 2516/QĐ-TCHQ(2012) 13/11/2012

Sửa đổi quy trình chuyển cửa khẩu hàng hóa

13/11/2012
857 Quyết định 2428/QĐ-TCHQ(2009) 14/12/2009

Quy trình TTHQ đối với tàu bay XNC, chuyển cảng và giám sát hải quan

01/01/2010
858 Quyết định 2353/QĐ-TCHQ(2014) 08/08/2014

Quy trình kiểm tra, phát hiện chất phóng xạ tại cửa khẩu

08/08/2014
859 Quyết định 2344/QĐ-TCHQ(2014) 07/08/2014

Quy trình giám sát hải quan tại cửa khẩu đường bộ, đường sông

25/08/2014
860 Quyết định 209/QĐ-TCHQ(2011) 29/01/2011

Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng chuyển cửa khẩu

10/02/2011
861 Quyết định 2061/QĐ-BTC(2017) 13/10/2017

Áp dụng thí điểm giám sát hải quan tự động hàng hóa XNK tại sân bay Nội Bài

16/10/2017
862 Quyết định 1966/QĐ-TCHQ(2015) 10/07/2015

Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK

15/08/2015
863 Quyết định 1925/QĐ-TCHQ(2018) 29/06/2018

Về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý thuế (tại cấp Chi cục Hải quan)

14/07/2018
864 Quyết định 1920/QĐ-TCHQ(2018) 28/06/2018

Sổ tay nghiệp vụ thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa XNK

13/07/2018
865 Quyết định 1919/QĐ-TCHQ(2018) 28/06/2018

Quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế

28/06/2018
866 Quyết định 1500/QĐ-TCHQ(2016) 24/05/2016

Quy trình giám sát tại khu vực giám sát hải quan cảng biển

01/06/2016
867 Quyết định 149/QĐ-TCHQ(2011) 28/01/2011

Quy trình thủ hải quan tại ga đường sắt liên vận quốc tế

01/02/2011
868 Văn bản 02/VBHN-BTC(2018) 02/02/2018

Hợp nhất quy định về mẫu Tờ khai hải quan dùng cho người xuất nhập cảnh

01/10/2015
869 Thông tư 120/2015/TT-BTC 14/08/2015

Phát hành mẫu Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất nhập cảnh

01/10/2015
870 Thông tư 84/2017/TT-BTC 15/08/2017

Hướng dẫn điều kiện KD hàng miễn thuế, khu, kho, bãi kiểm tra, giám sát HQ

30/09/2017
871 Thông tư 52/2017/TT-BTC 19/05/2017

Sửa đổi Thông tư 120/2015/TT-BTC về mẫu tờ khai hành hải quan dùng cho khách XNC

10/07/2017
872 Thông tư 39/2018/TT-BTC 20/04/2018

Sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC về thủ tục hải quan

05/06/2018
873 Thông tư 38/2015/TT-BTC 25/03/2015

Thủ tục hải quan thuế xuất khẩu nhập khẩu quản lý thuế hàng xuất nhập khẩu

01/04/2015
874 Quyết định 194/QĐ-TCHQ(2013) 22/01/2013

Bổ sung mã loại hình quản lý hàng hóa XNK

22/01/2013
875 Quyết định 1473/2002/QĐ-TCHQ 24/05/2002

Ban hành mẫu ấn chỉ nghiệp vụ hải quan

15/06/2002
876 Quyết định 02/QĐ-TCHQ(2013) 02/01/2013

Ban hành bộ mã loại hình quản lý hàng hóa XNK

01/01/2013
877 Nghị định 68/2016/NĐ-CP 01/07/2016

Quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm tập kết làm thủ tục Hải quan

01/07/2016
878 Nghị định 59/2018/NĐ-CP 20/04/2018

Sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hải quan, về thủ tục hải quan

05/06/2018
879 Nghị định 08/2015/NĐ-CP 21/05/2015

Hướng dẫn Luật Hải quan

15/03/2015
880 Luật 54/2014/QH13 23/06/2014

Luật Hải quan

01/01/2015
881 Văn bản 09/VBHN-BCT(2018) 09/02/2018

Hợp nhất điều kiện đầu tư, kinh doanh thực phẩm Bộ Công Thương quản lý

09/02/2018
882 Thông tư 28/2013/TT-BCT 06/11/2013

Hướng dẫn kiểm tra ATTP nhập khẩu

20/12/2013
883 Quyết định 4755/QĐ-BCT(2017) 21/12/2017

Danh mục hàng phải kiểm tra chất lượng, ATTP trước khi thông quan của Bộ Công Thương

01/01/2018
884 Quyết định 422/QĐ-BCT(2016) 28/01/2016

Chỉ định Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Trị kiểm tra ATTP nhập khẩu

28/01/2016
885 Quyết định 292/QĐ-BCT(2016) 20/01/2016

Chỉ định Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia kiểm tra ATTP nhập khẩu

20/01/2016
886 Quyết định 14435/QĐ-BCT(2015) 28/12/2015

Chỉ định Trung tâm Kỹ thuật Tiểu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 kiểm tra ATTP nhập khẩu

28/12/2015
887 Quyết định 14434/QĐ-BCT(2015) 28/12/2015

Chỉ định Trung tâm TĐC 1 kiểm tra ATTP nhập khẩu

28/12/2015
888 Quyết định 14433/QĐ-BCT(2015) 28/12/2015

Chỉ định Công ty TNHH giám định Vinacontrol TP.HCM kiểm tra ATTP nhập khẩu

28/12/2015
889 Quyết định 14432/QĐ-BCT(2015) 28/12/2015

Chỉ định Trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng kiểm tra ATTP nhập khẩu

28/12/2015
890 Quyết định 14366/QĐ-BCT(2015) 28/12/2015

Chỉ định Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng kiểm tra ATTP nhập khẩu

28/12/2015
891 Quyết định 13659/QĐ-BCT(2015) 11/12/2015

Chỉ định Viện Y tế công cộng TP.HCM kiểm tra ATTP nhập khẩu

11/12/2015
892 Công văn 6321/BCT-KHCN(2018) 10/08/2018

Vướng mắc thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP về ATTP

10/08/2018
893 Văn bản 07/VBHN-BNNPTNT(2017) 11/04/2017

Hợp nhất Thông tư kiểm tra ATTP thủy sản xuất khẩu

26/12/2013
894 Văn bản 02/VBHN-BNNPTNT(2013) 19/12/2013

Hợp nhất Thông tư kiểm tra ATTP động vật NK

01/07/2010
895 Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT 12/11/2013

Kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu

26/12/2013
896 Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT 08/04/2010

Kiểm tra ATTP hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu

01/07/2010
897 Thông tư 12/2015/TT-BNNPTNT 16/03/2015

Kiểm tra ATTP hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

05/05/2015
898 Thông tư 11/2017/TT-BNNPTNT 29/05/2017

Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại văn bản pháp luật của Bộ NNPTNT

18/07/2017
899 Thông tư 09/2018/TT-BNNPTNT 13/08/2018

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ NNPTNT ban hành

27/09/2018
900 Thông tư 07/2018/TT-BNNPTNT 10/07/2018

Quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm

24/08/2018
901 Thông tư 02/2018/TT-BNNPTNT 31/01/2018

Sửa đổi, bổ sung 05 Thông tư liên quan đến quản lý, kiểm dịch thủy sản

17/03/2018
902 Thông tư 02/2014/TT-BNNPTNT 24/01/2014

Thủ tục cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

10/03/2014
903 Thông tư 03/2011/TT-BNNPTNT 21/01/2011

Truy suất nguồn gốc, thu hồi sản phẩm thủy sản

05/03/2011
904 Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT 13/02/2017

Sửa đổi Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản XK

30/03/2017
905 Thông tư 43/2014/TT-BYT 24/11/2014

Quản lý thực phẩm chức năng

01/02/2015
906 Thông tư 23/2018/TT-BYT 14/09/2018

Quy định về thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn

01/11/2018
907 Thông tư 14/2011/TT-BYT 01/04/2011

Hướng dẫn lấy mẫu thực phẩm

01/06/2011
908 Thông tư 05/2018/TT-BYT 05/04/2018

Danh mục thực phẩm, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu, bao gói

21/05/2018
909 Thông tư 52/2015/TT-BYT 21/12/2015

Quy định kiểm tra an toàn thực phẩm XNK

23/02/2016
910 Quyết định 125/QĐ-BYT(2015) 16/01/2015

Chỉ định Viện dinh dưỡng kiểm tra ATTP nhập khẩu

16/01/2015
911 Thông tư LT 13/2014/TTLT-BYT- BNNPTNT-BCT 09/04/2014

Phân công trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm

26/05/2014
912 Nghị định 77/2016/NĐ-CP 01/07/2016

Sửa đổi 6 Nghị định về quản lý vật liệu nổ, an toàn thực phẩm

01/07/2016
913 Nghị định 15/2018/NĐ-CP 02/02/2018

Hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm

02/02/2018
914 Nghị định 08/2018/NĐ-CP 15/01/2018

Sửa đổi, bổ sung điều kiện kinh doanh thuộc 8 lĩnh vực Bộ Công Thương quản lý

15/01/2018
915 Luật 55/2010/QH12 17/06/2010

Luật An toàn thực phẩm

01/07/2011
916 Công văn 906/BVTV-ATTPMT(2018) 05/04/2018

Danh sách quốc gia vùng lãnh thổ và tổ chức cá nhân được xuất khẩu các sản phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam

05/04/2018
917 Công văn 5446/TCHQ-GSQL(2018) 19/09/2018

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP về an toàn thực phẩm

19/09/2018
918 Công văn 1682/TCHQ-VP(2018) 30/03/2018

Đính chính Công văn 1511/TCHQ-GSQL(2018)

30/03/2018
919 Công văn 1511/TCHQ-GSQL(2018) 22/03/2018

Hướng dẫn thực hiện nghị định 15/2018/NĐ-CP

22/03/2018
920 Công văn 1267/TCHQ-GSQL(2018) 09/03/2018

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP

09/03/2018
921 Văn bản 06/VBHN-BCT(2017) 12/01/2017

Hợp nhất Thông tư về quản lý hóa chất theo Công ước

15/02/2015
922 Văn bản 05/VBHN-BCT(2017) 12/01/2017

Hợp nhất Thông tư về quản lý hóa chất

12/01/2017
923 Thông tư 55/2014/TT-BCT 19/12/2014

Hướng dẫn Nghị định 38/2014/NĐ-CP về quản lý hóa chất theo Công ước

15/02/2015
924 Thông tư 42/2015/TT-BNNPTNT 16/11/2015

Bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm; được sử dụng trong chăn nuôi

16/11/2015
925 Thông tư 32/2017/TT-BCT 28/12/2017

Hướng dẫn Luật Hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP

28/12/2017
926 Thông tư 28/2014/TT-BNNPTNT 04/09/2014

Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm NK, sử dụng

20/10/2014
927 Thông tư 09/2018/TT-BYT 27/04/2018

Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

12/06/2018
928 Thông tư 08/2018/TT-BTC 25/01/2018

Phí trong hoạt động hóa chất

12/03/2018
929 Thông tư 01/2017/TT-BNNPTNT 16/01/2017

Bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng

01/03/2017
930 Nghị định 163/2013/NĐ-CP 12/11/2013

Xử phạt VPHC về hóa chất, phân bón, vật liệu nổ công nghiệp

31/12/2013
931 Nghị định 115/2016/NĐ-CP 08/07/2016

Sửa đổi Nghị định 163/2013/NĐ-CP về XLVPHC trong hóa chất, phân bón, vật liệu nổ

15/09/2016
932 Thông tư 277/2016/TT-BTC 14/11/2016

Phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

01/01/2017
933 Thông tư 45/2016/TT-BYT 20/12/2016

Ban hành Danh mục thuốc, mỹ phẩm nhập khẩu

06/02/2017
934 Thông tư 06/2018/TT-BYT 06/04/2018

Danh mục thuốc, nguyên liệu, mỹ phẩm XNK có mã số HS

21/05/2018
935 Thông tư 114/2017/TT-BTC 24/10/2017

Sửa đổi Thông tư 277/2016/TT-BTC về phí, lệ phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

11/12/2017
936 Quyết định 2659/QĐ-BYT(2016) 17/06/2016

Áp dụng thủ tục một cửa tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm NK

17/06/2016
937 Nghị định 113/2017/NĐ-CP 09/10/2017

Hướng dẫn Luật hóa chất

25/11/2017
938 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP 01/07/2016

Quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

01/07/2016
939 Nghị định 38/2014/NĐ-CP 06/05/2014

Quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

01/07/2014
940 Luật hóa chất số 06/2007/QH12 21/11/2007

Luật hóa chất

01/07/2008
941 Nghị định 89/2006/NĐ-CP 30/09/2006

Quy định về ghi nhãn hàng hoá

30/03/2007
942 Hiệp định về hệ thống hòa hợp ASEAN trong quản lý Mỹ phẩm 02/09/2013

Hiệp định về hệ thống hòa hợp ASEAN trong quản lý Mỹ phẩm

02/09/2013
943 Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg 10/02/2010

Quy định về giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu

01/05/2010
944 Công văn số 1609/QLD-MP 10/02/2012

Hướng dẫn phân loại mỹ phẩm, công bố tính năng mỹ phẩm

10/02/2012
945 Thông tư 06/2011/TT-BYT 25/01/2011

Quy định về quản lý mỹ phẩm

01/04/2011
946 Thông tư 28/2017/TT-BNNPTNT 25/12/2017

Ban hành Danh mục hàng hóa có khả năng gây mấy an toàn của Bộ NNPTNT

07/02/2018
947 Thông tư 27/2017/TT-BNNPTNT 25/12/2017

Hướng dẫn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu

15/02/2018
948 Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT 22/05/2013

Quản lý giống thủy sản

05/07/2013
949 Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT 10/11/2017

Hướng dẫn thực hiện nghị định số 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

25/12/2017
950 Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT 08/06/2015

Quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

01/08/2015
951 Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT 02/06/2016

Quy định về quản lý thuốc thú y

19/07/2016
952 Thông tư 11/2017/TT-BNNPTNT 29/05/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

18/07/2017
953 Thông tư 11/2014/TT-BNNPTNT 01/04/2014

Sửa đổi Phụ lục 4 Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT về quản lý giống thủy sản

14/05/2014
954 Quyết định 3346/QĐ-BNN-TCCB(2018) 23/08/2018

Điều chỉnh phân công nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành đối với một số sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu trước thông quan

01/10/2018
955 Công văn 836/BVTV-KH(2018) 30/03/2018

Hướng dẫn thực hiện hoạt động kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu.

30/03/2018
956 Công văn 4557/BNN-TY(2018) 14/06/2018

Đưa thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y về bảo quản tại kho của Doanh nghiệp.

14/06/2018
957 Quyết định 3482-QĐ-BKHCN 08/12/2017

Danh mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng thuộc quản lý của Bộ khoa học công nghệ

08/12/2017
958 Thông tư 27/2012/TT-BKHCN 12/12/2012

Quy định về kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

27/01/2013
959 Thông tư 07/2017/TT-BKHCN 16/06/2017

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 27/2012/TT-BKHCN về kiểm tra chất lượng hàng hóa NK

01/10/2018
960 Thông tư 01/2009/TT-BKHCN 20/03/2009

Ban hành Danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ KHCN

04/05/2009
961 Văn bản 22/VBHN-BCT(2018) 01/10/2018

Hợp nhất Thông tư về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 của Bộ Công Thương

15/10/2018
962 Văn bản 13/VBHN-BCT(2018) 22/02/2018

Hợp nhất Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 của Bộ Công Thương

01/01/2016
963 Thông tư 48/2011/TT-BCT 30/12/2011

Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

15/02/2012
964 Thông tư 41/2015/TT-BCT 24/11/2015

Ban hành Danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ Công Thương

01/01/2016
965 Thông tư 33/2017/TT-BCT 28/12/2017

Sửa đổi, bổ sung mã HS của các sản phẩm hàng hóa trong Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

01/01/2018
966 Thông tư 29/2016/TT-BCT 13/12/2016

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu

01/02/2017
967 Thông tư 28/2017/TT-BCT 08/12/2017

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

01/01/2018
968 Thông tư 06/2008/TT-BCT 19/05/2008

Hướng dẫn trình tự, thủ tục công bố sản phẩm phù hợp quy chuẩn, kiểm tra nhà nước và quản lý chất lượng vật liệu nổ công nghiệp

03/06/2008
969 Quyết định 4755/QĐ-BCT(2017) 21/12/2017

Danh mục hàng phải kiểm tra chất lượng, ATTP trước khi thông quan của Bộ Công Thương

01/01/2018
970 Công văn số 5662/BGTVT-KHCN 30/05/2018

Giải đáp vướng mắc về kiểm tra chất lượng mặt hàng xe nâng nhập khẩu

30/05/2018
971 Thông tư LT 43/2014/TTLT-BGTVT-BCT 24/09/2014

Dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con từ 7 chỗ ngồi trở xuống

01/12/2014
972 Thông tư 40/2017/TT-BGTVT 09/11/2017

Dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại trên 7 chỗ đến 9 chỗ

01/10/2018
973 Thông tư 36/2016/TT-BCT 28/12/2016

Quy định dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị

10/02/2017
974 Công văn số 1868/BCT-TKNL 13/03/2018

Sử dụng phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng

13/08/2018
975 Quyết định 04/2017/QĐ-TTg 09/03/2017

Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện

25/04/2017
976 Nghị định 21/2011/NĐ-CP 29/03/2011

Hướng dẫn Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

15/05/2011
977 Luật số 50/2010/QH12 17/06/2010

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

01/01/2011
978 Công văn 1316/BCT-TKNL 2018 12/02/2018

Kiểm tra mức hiệu suất năng lượng tối thiểu với hàng hóa nhập khẩu

12/02/2018

Call Now