Tìm kiếm văn bản

 • Số ký hiệu THÔNG TƯ 14/2016/TT-BCT SỬA ĐỔI 36/2010/TT-BCT THỰC HIỆN QUY TẮC THỦ TỤC CẤP KIỂM TRA XUẤT XỨ
  Ngày ban hành 05/08/2016
  Ngày có hiệu lực 20/09/2016
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Thú trưởng Nguyễn Cẩm tú
  Trích yếu

  BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 14/2016/TT-BCT Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2016   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 36/2010/TT-BCT NGÀY […]

  Cơ quan ban hành Bộ Công Thương
  Phân loại Thông tư
  Văn bản bị thay thế Thông tư 36/2010/TT-BCT
  Văn bản bị sửa đổi
 • THÔNG TƯ 14/2016/TT-BCT SỬA ĐỔI 36/2010/TT-BCT THỰC HIỆN QUY TẮC THỦ TỤC CẤP KIỂM TRA XUẤT XỨ

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 14/2016/TT-BCT

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2016

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 36/2010/TT-BCT NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2010 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN QUY TẮC THỦ TỤC CẤP VÀ KIỂM TRA XUẤT XỨ, SỬA ĐỔI VÀ QUY TẮC CỤ THỂ MẶT HÀNG THEO HỆ THỐNG HÀI HÒA PHIÊN BẢN 2007 TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA THUỘC HIỆP ĐỊNH KHUNG VỀ HỢP TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN GIỮA HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á VÀ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết LuậThương mại về xuất xứ hàng hóa;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đi, bổ sung Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đi và Quy tc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Điều 1. Bổ sung tên Tổ chức cấp C/O theo danh sách được Bộ Công Thương ủy quyền tại Phụ lục 4, điểm 3.d ban hành kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa như sau:

Số thứ tự: 19, tên đơn vị: Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Giang, mã số: 81.

Điều 2. Thông tư này thay thế Thông tư số 35/2012/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Điều 3. Hilực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2016./.

 


Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
;
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng TW Đảng;
– Ban kinh tế TW;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Cơ quan TW của các Đoàn thể;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
– C
ông báo Chính phủ;
– Website Chính phủ;
– Các Sở Công Thương;
– Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ, Cục, Tổng cục, đơn vị trực thuộc;
– Website Bộ Công Thương;
– Các Phòng QLXNK khu vực (20);
– Các Ban quản lý KCN, KCX, KKT (38);
– Lưu: VT, XNK (10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Cẩm Tú

Call Now