Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Thông tư 12/2010/TT-BNNPTNT 11/03/2010

  Bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường TS được lưu hành tại VN

  25/04/2010
  2 Thông tư 64/2010/TT-BNNPTNT 04/11/2010

  Đưa 44 sản phẩm ra khỏi Danh mục được phép lưu hành tại VN

  04/11/2010
  3 Quyết định 108/2008/QĐ-BNN 06/11/2008

  Danh mục bổ sung sản phẩm cải tạo môi trường thủy sản được sử dụng tại VN

  04/12/2008
 • Số ký hiệu Thông tư 57/2009/TT-BNNPTNT
  Ngày ban hành 08/09/2009
  Ngày có hiệu lực 23/10/2009
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Thứ Trưởng
  Trích yếu

  Bổ sung sản phẩm cải tạo môi trường thuỷ sản được lưu hành tại VN

  Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Phân loại Thông tư
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF
BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———
Số: 57/2009/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2009

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH “DANH MỤC BỔ SUNG SẢN PHẨM XỬ LÝ, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM”

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh Thú y năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 33/2005 NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam” (phụ lục kèm theo) bao gồm 89 sản phẩm sản xuất trong nước và 13 sản phẩm nhập khẩu.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3.  Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nuôi trồng thuỷ sản, Thủ trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 


Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Văn phòng Chính phủ;
– Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Tổng cục Hải quan;
– Bộ Khoa học công nghệ;
– Bộ Công Thương;
– Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT;
– Công báo Chính phủ,Website Chính phủ;
– Lưu: VT, NTTS.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Văn Tám

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC BỔ SUNG SẢN PHẨM XỬ LÝ, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 57/2009/TT – BNNPTNT ngày 8 / 9 /2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

 1. SẢN PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC
TT Tên Sản phẩm Thành Phần Hàm lượng Công Dụng
Công Ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Thú Y, Biên Giang, Thành phố Hà Đông, Hà Nội. ĐT: 04.33 718654
1 TP- 05- Super Lactobacillus acidophilus 9 x 108 CFU/g Phân huỷ mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá.Giảm khí NH3 trong môi trường nước ao nuôi.
Lactobacillus prorogenes 9 x 108 CFU/g
Bacillus Subtilis 9 x 108 CFU/g
Nitrobacter spp. 9 x 108 CFU/g
Nitrosomonas spp. 9 x 108 CFU/g
Saccharomy cescerevisiea 9 x 108 CFU/g
Protease, Amylase, cellulosa, Lipase.
Công ty Liên Doanh TNHH ANOVA, 36 Đại lộ Độc lập, KCN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương. ĐT : 0650.3782770
2 Sea Weed Copper as Elemental (CuSO4.5H2O) 5% Diệt tảo trong nước ao nuôi trồng thuỷ sản.
Nước cất 95%
3 Novalan Trifluoro 2,6-dinitro-N,N dipropyl -2-toluidine (Trifluralin) 48%  Diệt nấm Lagenidium sp. và một số nguyên sinh động vật trong bể nuôi (Lưu ý: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống)
Nước cất vừa đủ 100%
4 ZeoBac Saccharomyces cerevisiae 3 x 109CFU/g Phân huỷ mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá. Hấp thụ ion NH4 (NH3) trong môi trường nước ngọt. Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi.
Bacillus subtilis 3 x 109 CFU/g
Aspergillus oryzae Lactobacillus 3 x 109 CFU/g
Amylase, Protease, Pectinase, Glucanase, Cellulase 3 x 109 CFU/g
SiO2, Al2O3, Cao, Na2O, MgO, Fe2O3, K2O,
5 ZeoFish Bacillus subtilis 1,5 x 109CFU/g Làm sạch nước ao, xử lý chất cặn bã, chất thải và những chất lắng tụ lơ lửng
 SiO 67,08 %,
Al2O 11,32 %,
tá dược (bột đá) vừa đủ 1kg
Công ty Liên doanh Bio- Pharmachemie, 2/3 Tăng Nhơn Phú, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.7313489.
6 Bio-Green Cut Cu (CuSO4) 40g Diệt tảo trong nước ao nuôi trồng thuỷ sản.
Tá dược (nước) vừa đủ 1lít
7 Bio- BKC For Fish Dimethyl-n-Alkylbenzylammonium Chloride 80%  Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi.
Tá dược (nước) 20%
8 BIO- ZEOGREEN Saccharomyces cereviae 1,5 x 109 CFU/g Cải thiện chất lượng nước, ổn định hàm lượng oxy hoà tan trong ao nuôi. Phân hủy các chất hữu cơ dư thừa ở nền đáy và nguồn nước ao nuôi. Hấp thụ các loại khí độc và ổn định màu nước trong quá trình nuôi.
Lactobacillus acidophillus 1,5 x 109 CFU/g
Bacillus subtilis 1,5 x 109 CFU/g
Aspergillus oryzae 1,5 x 109 CFU/g
SiO2, Al2O3, CaO, Na2O, MgO, Fe2O3, K2O, Zeolit vừa đủ 1kg
Công ty cổ phần vi sinh Ứng Dụng, P111-D6, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội. ĐT : 04.5736159.
9 EMUNIV.S Bacillus subtilis 4,5 x 1010 CFU/g Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá.
Lactobacillus acidophilus 3,2 x 1010 CFU/g
Lactobacillus plantarum 7,6 x 1010 CFU/g
Saccharomyces boulardi 2,8 x 1010 CFU/g
Công ty TNHH Giải Pháp chăn Nuôi Xanh, 18/6A ấp Mới 1, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.62531237.
10 Yucca Winner Yucca Schidigera 750g Hấp thụ khí độc NH3 có trong ao nuôi, cải thiện môi trường nước.
Nước cất vừa đủ 1000ml
11 Yucca Oxy Yucca Schidigera 300g Cung cấp vi sinh vật có lợi cho ao nuôi, Giảm khí độc NH3, H2S có trong ao nuôi, Phân huỷ các chất thải, thức ăn thừa, cải thiện môi trường nước.
Bacillus subtilis 5 x 10 CFU/g
Saccharomyces cerevisiae 5 x 10 CFU/g
Tá dược 1000g
12 Tidy Pro Bacillus licheniformis 3 x 10 CFU/g Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải, thức ăn thừa tích tụ ở đáy ao. Giảm khí NH3, H2S có trong nước ao nuôi;
Nitrobacter sp. 3 x 10 CFU/g
Nitrosomonas sp. 3 x 10 CFU/g
Tá dược (Dextrose) 1000g
13 Quillaja Yucca 50/50 Aquatic Yucca Schidigera 50% Hấp thụ khí độc NH3 có trong ao nuôi, cải thiện môi trường nước.
Nước cất 1000ml
14 Isodine A Alkyl aryl polyoxyethylene iodine 10% Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi.
Nước cất 1000ml
15 Biosure Lactobacillus acidophilus 5 x 10 CFU/g Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá có trong nước ao nuôi thủy sản.
Bacillus subtilis 5 x 10 CFU/g
Saccharomyces cerevisiae 5 x 10 CFU/g
Amylase, Protease, Cellulase, dextrose.
16 Biocide Aquatic Poly vinyl pyrolidone Iodine 20% Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật gây hại trong nước.
Nước cất 1000ml
17 Ajikon Sodium dichloroisocyanurate 1000g Sát trùng, diệt khuẩn nguồn nước trong nuôi trồng thuỷ sản.
18 Aqua Zoo Trifluralin 48% Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.
Dung môi (Isopropyl alcohol)
19 YuccaZeo Plus Yucca Schidigera 2% Giảm khí NH3; Bổ sung khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi thủy sản; Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi
Saccharomyces cerevisiae 5x 109CFU/g
SiO2 71%
CaO 2,51%
Al2O3 11,02%
Fe2O3 1,61%
MgO 1,01%
K2O 2,28%
20 Hyper Clean Glutaraldehyde 20%, Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên inh động vật trong nước ao nuôi.
Alkyldimethyl benzyl ammonium chloride 24%.
21 Green BCK80 Alkyl Dimethyl BenzylAmmonium Chloride 80%, Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyênsinh động vật gây hại trong nước; Điều chỉnh mật độ tảo trong ao.
Dung môi nước vừa đủ. 1000ml
22 Aqua Protectol 1,5-Pentanedial 500g Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật gây hại, xử lý ôi trường nước ao nuôi.
dung môi vừa đủ 1000ml
23 Dream Lactobacillus acidophilus 5 x 109 CFU/g Phân huỷ các chất hữu cơ lơ lửng, phân tôm và xác tảo trong ao nuôi. Cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi.
Bacillus subtilis 5 x 109 CFU/g
Saccharomyces cerevisiae 5 x 109 CFU/g
Amylase, Protease, Cellulase,
Dextrose vừa đủ 1kg
24 Bio 100 Treatment Bacillus licheniformis 3 x 1010 CFU/g Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải và thức ăn dư thừa của tôm cá, hấp thu khí NH3, làm sạch đáy ao.
Nitrosomonas sp. 3 x 1010 CFU/g
Nitrobacter sp. 3 x 1010 CFU/g
Dextrose vừa đủ 1kg
25 Clean Forte Bacillus megaterium 108 CFU/g Phân hủy các chất thải hữu cơ từ thức ăn dư thừa, phân tôm cá và rong tảo chết ; Giảm COD, BOD và các chất độc hại cho tôm cá như NH3, NO3, H2S.
B. mesentericus 108 CFU/g
B.licheniformic 108 CFU/g
Nitrosomonas sp. 108 CFU/g
Nitrobaster sp. 108 CFU/g
Dextrose vừa đủ 1kg
26 EDTA One EDTA (Ethylene Diamine Tetra Acetic acid): 20% Xử lý phèn sắt, kim loại nặng, lắng tụ bùn và chất lơ lửng trong nước.
Dextrose vừa đủ 100%
27 Decox CuSO4.nH2O 80% Diệt tảo trong nước ao nuôi.
Nước cất vừa đủ 100%
Công ty TNHH Công nghệ sinh học BECKA; 2/181 ấp Tân Lập, Tân Thới Nhì, HócMôn, Tp Hồ Chí Minh; ĐT : 08.5895015
28 BK-BOT Niclosamide 50% Diệt triệt để các loại ốc trong ao nuôi tôm. Tiêu diệt nhanh và hiệu quả, tiện lợi khi sử dụng, an toàn với môi trường.
Tá dược (bột talc) vừa đủ 1kg
Công ty TNHH sản xuất thương mại TOBA; 63 Nguyễn Văn Lượng, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; ĐT: 08.8942497.
29 ST.COM Niclosamide 50% Diệt triệt để các loại ốc trong ao nuôi thuỷ sản (chỉ sử dụng trong quá trình cải tạo).
Tá dược (bột talc) vừa đủ 1kg
Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam- Xưởng Công nghệ Sinh học; Khu công nghiệp Bàu Xéo- xã Sông Trầu- huyện Trảng Bom- tỉnh Đồng Nai. ĐT : 0613.921502
30 Cal Mag CaSO4 65% Lắng tụ chất hữu cơ lơ lửng, ổn định pH, tăng khoáng chất cần thiết để tôm lột xác và tạo vỏ mới, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm.
MgSO4 3%
31 Hardness CaSO4 70% Có tác dụng lắng các vật chất lơ lửng, giảm và ổn định pH khi môi trường có độ kiềm cao, Tăng độ cứng kích thích tôm lột vỏ
32 Soda Mix CaSO4 50% Bổ sung khoáng chất, ổn định pH trong nước ao nuôi, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm cá.
MgSO4 10%
33 pH Test kit Methyl red, Bromothymol blue, indicator 1-naptholphthalein, Phenolphthalein indicator, Ethanol. pH Test kit là bộ kit dùng kiểm tra pH của nước theo phương pháp so màu.
34 Aqua Base Sufuric Acid, Phenolphthalein indicator, Ethanol, Methyl red, Bromocresol green, indicator. Aqua Base dùng kiểm tra độ kiềm của nước bằng phương pháp chuẩn độ.
35 Aqua AM Phenol (Crystal grad), Ethanol, Sodium Nitropusside, Hydrochloric Acid, Sodium hypochloride, Tri sodium citrate, Sodium hydroxide, pellets.PA.. Aqua Amon kiểm tra nồng độ Ammonia của nước bằng phương pháp so màu.
36 Aqua D.O Magnesium sulphate, Sodium hydroxide, pellets.PA., Sodium Iodide, Sodium azide for syn, Sulfuric Acid, Starch, Sodium thiosulphate pentahydrate. Aqua D.O dùng kiểm tra hàm lượng Oxy hoà tan trong nước.
37 Aqua Nite Sulfanilamide, PA, Hydrochloric Acid, N-1-Nephthyl-Ethylene, Diaminedlhydrochloride. Aqua Nite dùng kiểm tra hàm lượng nitrite trong nước bằng phương pháp so màu.
38 Chlorine test O- tolidine. Chlorine test dùng kiểm tra nồng độ chlorine trong nước.
39 Aqua CalMag Sodium hydroxide, pellets.PA., Eriochrome Black R, Sodium Chloride, Ammonium Chloride, Ethylene diaminettaacetic Di-Sodium salt dehydrate, Ammonium hydroxide, Magnesium sulphate, Eriochrome black T, Ethanol, Hydroxylamine hydrochloride Aqua CalMag dùng kiểm tra hàm lượng Canxi và Magiê trong nước.
40 C.P Bio Plus Bacillus subtilis 109CFU/g Phân huỷ xác thực vật, động vật, thức ăn dư thừa và các chất hữu cơ trong môi trường nước.
Bacillus licheniformis 109CFU/g
Bacillus megaterium 109CFU/g
41 C.P. Zymetin Bacillus subtilis 109CFU/g Phân huỷ mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá.
Lactobacillus acidophilus 1010CFU/g
Saccharomyces cerevisiae 1010CFU/g
Aspergillus oryzae 108CFU/g
Chất mang (đường, tinh bột) đủ 1kg.
Công ty TNHH Long Hiệp, Lô B1, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hoà, ĐT: 058.3743345
42 BKC-LH Benzalkonium chloride 80% Tiêu diệt các loại vi khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ nuôi, bể ương.
43 Iody 95 Iodine 80% Sát trùng nguồn nước trong nuôi trồng thuỷ sản.
Bromine 20%
44 C.Zyme Lactobacillus acidophilus 5 x 108CFU/g Phân huỷ các chất hữu cơ lơ lửng, phân tôm chất cặn bã dưới đáy ao nuôi và xác tảo trong ao nuôi. Cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi.
Bacillus subtilis 5 x 108CFU/g
Bacillus licheniformis 5 x 108CFU/g
Nitrosomonas sp, Protease, Amylase
45 M.Zyme Lactobacillus acidophilus 5 x108CFU/g Phân huỷ các chất hữu cơ lơ lửng, phân tôm chất cặn bã dưới đáy ao nuôi và xác tảo trong ao nuôi. Cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi.
Bacillus subtilis 5 x108CFU/g
Bacillus licheniformis 5 x108CFU/g
Nitrosomonas sp 5 x108CFU/g
46 Keto Acid amin (Lysine, Methionine) > 20% Cung cấp khoáng và acid amin, và khoáng chất, tạo điều kiện cho hệ sinh vật phù du phát triển giúp ao nuôi nuôi đầy đủ dinh dưỡng.
Hàm lượng khoáng vi lượng (ZnO, CuSO4, FeSO4, MnO) > 10%
Công ty TNHH công nghệ sinh học Khánh Toàn, 280/129/19 ấp 2, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.62518451.
47 Kato-MaxTM Sodium thiosulphate 30% Làm nắng các chất hữu cơ và kết tủa kim loại nặng.
 EDTA 10%.
48 Kato-99 Trifluralin 100% Loại trừ nấm Lagenidium và một số nguyên sinh động vật trong bể nuôi.
49 Killin Cypermethrin 150g/l Diệt các vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng. Dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày
Dung môi (Isopropyl alcohol) vừa đủ.
50 Bio-Kato Bacillus licheniformis 7 x 108CFU/g Phân huỷ các chất hữu cơ lơ lửng, xác tảo, thực vật chết trong nước. Cung cấp nhiều loại vi sinh vật có lợi, nhiều loại men hữu ích cho môi trường.
Lactobacillus plantaru 7 x 108CFU/g
Bacillus mensentericus 8 x 108CFU/g
Nitrosomonas 1,4 x 108CFU/g
Nitrobacter 1,2 x 108CFU/g
Phụ gia vừa đủ 1kg
51 Bio-Aqua Bacillus subtilis 10 x 108CFU/g Phân huỷ các chất hữu cơ lơ lửng, xác tảo, thực vật chết trong nước. Cung cấp nhiều loại vi sinh vật có lợi, nhiều loại men hữu ích cho môi trường.
Bacillus licheniformis 9 x 108CFU/g
Bacillus mensentericus 8 x 108 CFU/g
Nitrosomonas 1,4 x 108 CFU/g
Nitrobacter 1,2 x 108 CFU/g
Phụ gia vừa đủ 1kg
52 Yucca-Fresh Yucca schidigera 8 % Cải thiện chất lượng nước ao, nhất là những ao tù nước đọng; hấp thụ các loại khí độc trong ao nuôi như NH3, giúp cho môi trường ao nuôi luôn trong sạch.
Tá dược vừa đủ 1000ml
53 Yucca- Effect Yucca schidigera 3% Cải thiện chất lượng nước ao, nhất là những ao tù nước đọng; hấp thụ các loại khí độc trong ao nuôi như NH3, giúp cho môi trường ao nuôi luôn trong sạch
Tá dược vừa đủ 1000ml
Công ty TNHH Sinh học Mai Việt, 649/28/25 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.5126107.
54 BIOnAQUA1-MV Bacillus subtilis 109CFU/g Phân hủy thức ăn dư thừa, chất thải và cặn bã hữu cơ, chất thải của tôm cá; làm giảm khí Amoniac trong ao nuôi tôm cá..
Bacillus amyloliquefaciens 109CFU/g
Bacillus licheniformis 109CFU/g
Bacillus pumilus 109CFU/g
Bacillus megaterium 109CFU/g
Nitrobacter sp. 108CFU/g
Nitrosomonas sp. 108CFU/g
Công ty TNHH thương mại và dinh dưỡng thú y Nam Long, 27/27 Quốc lộ 13, phường hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.7271405.
55 Cozyme – S Bacillus subtilis 9 x 109 CFU/g Giúp phân hủy chất thải, mùn bã hữu cơ đáy ao, làm giảm các chất dư thừa tích tụ đáy ao, giảm phát sinh khí độc, mùi hôi đáy ao..
Saccharomyces cerevisiae 5 x 109 CFU/g
Cellulase, Protease, Amylase, Lipase
56 Cetrimide Alkyl trimethyl amino bromide 350g/l Có tính sát trùng mạnh, diệt virus, vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng trong nguồn nước, giảm mùi hôi của bùn ao và độ nhớt của ao nuôi tôm cá
Tetradecyl trimethyl amino bromide 80%
Dodecyl trimethyl amino bromide 20%
57 Amer NL Bacillus subtilis 1,5 x 109CFU/g Thúc đẩy nhanh sự phát triển của tảo, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm, cá.
Bacilluslicheniformis 1,5 x 109CFU/g
Bacillus polymyxa 1,5 x 109CFU/g
Lactobacillus acidophilus 1 x 107CFU/g
58 Anti-stress-L Amylase, Protease, Sodium Citrate, Dipotassium phosphate, Citric acid,. Chống stress, tạo sự ổn định pH, cải thiện môi trường nước ao nuôi.
59 LTAB Lauryl trimethyl ammonium bromide 70% Sát trùng nước, giảm mật độ tảo, giảm mùi hôi của bùn ao làm sạch nguồn nước.
Dodecyl trimethyl ammonium bromide 30%
Công ty TNHH VIBO, 70/1 đường 11, Bình Trưng Tây, quận 2, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.2699700
60 Comax Chloramin T 10% Tác dụng sát trùng, tiêu độc nguồn nước nuôi trồng thuỷ sản; khử trùng dụng cụ, bể ương.
dung môi vừa đủ 1lít
61 VB-800 Trifluralin 48% Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống.
dung môi vừa đủ 1lít.
Công ty TNHH Bayer Việt Nam, Lầu 3, toà nhà CentrePoint, số 106 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 838450828.
62 Stomi MgSO4.H2O 350g Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao.
Al2O3 74g
K2O 34g
CaO 23,8g
Na2O 13,5g
Fe2O3 8,9g
Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học. 814/3 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội, ĐT: 04.7754346
63 Biotech-Shrimp (BTS) Bacillus subtilis 1,65×109CFU/g Phân huỷ mùn bã hữu cơ và chất thải của tôm. Giảm khí NH3 trong ao nuôi. Cung cấp hệ vi sinh vật có lợi trong ao nuôi
Bacillus polyfermenticus 1,65×109CFU/g
Bacillus polymixa 1,65×109CFU/g
Lactobacillus acidophilus 1,65×109CFU/g
Chất mang vừa đủ 500g
64 Biotech- Fertilizer (BIOF) Bacillus subtilis 1,65×109CFU/g Phân huỷ các chất hữu cơ đáy ao. Giúp tảo phát triển tốt, ổn định màu nước ao nuôi. Cung cấp hệ vi sinh vật có lợi trong ao nuôi
Bacillus polyfermenticus 1,65×109CFU/g
Bacillus polymixa 1,65×109CFU/g
Lactobacillus acidophilus 1,65×109CFU/g
Hàm lượng hữu cơ 15%
Hỗn hợp vi lượng 0,02%
Hàm lượng tổng số 10%
Nguồn hữu cơ lên men sinh học vừa đủ 10kg
Công ty Cổ Phần Thuỷ Sản Bình Minh, 86/28/1 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08 7542881.
65 T- Clo N-Sodium-N-Chloro-Paratoluen Sulphonamid 100% Sát trùng dụng cụ, nguồn nước dùng trong nuôi trồng thuỷ sản
Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Tiền Phong, 23 đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08. 7542464
66 TF-men 2 Lactobacillus acidophilus 5 x 1011CFU/g Phân huỷ các chất hữu cơ trong ao nuôi ; Cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi.
Bacillus subtilis 5 x 1011CFU/g
Saccharomyces cerevisiae 5 x 1011CFU/g
Protease, Amylase, Cellulose, Lipase, Pectinase, chất đệm vừa đủ. 1lít
Công ty TNHH MTV Bắc Băng Dương, 790/58/7 Hương Lộ 2, khu phố 10, phường Bình Trị Đông, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
67 Environ Bio Bacillus subtilis 106CFU/g Thúc đẩy quá trình phân huỷ các chất hữu cơ trong ao nuôi.
Chất đệm đường lactose vừa đủ 1kg
68 TCCA 90 TCCA 90% Diệt nhanh vi khuẩn trong nguồn nước và ao lắng trước khi thả tôm
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lân Long, 304/36/17/1D Tân Kỳ, Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh
69 Lap-Vip SiO 450g Hấp thụ ion NH4 (NH3) trong môi trường nước ngọt. Bổ sung khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi thủy sản. Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi.
Al2O 40g
CaCO 510g
70 Iodine 90 PVP Iodine 90% Dùng sát trùng, xử lý nước ao hồ nuôi trồng thuỷ sản. Sát trùng dụng cụ trong trại giống; Sát trùng diệt các loài vi khuẩn, nấm dùng xử lý nước trước khi thả tôm cá, dọn tẩy ao.
Tá dược vừa đủ 100%
71 Hidine 9000 PVP Iodine 90% Dùng sát trùng, xử lý nước ao hồ nuôi trồng thuỷ sản. Sát trùng dụng cụ trong trại giống; Sát trùng diệt các loài vi khuẩn, nấm dùng xử lý nước trước khi thả tôm cá, dọn tẩy ao.
Tá dược vừa đủ 100%
Công ty TNHH Thanh Xuân, 110 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, ĐT: 077.3863048
72 Premix Bio B Pseudomonas balearica 1,45 x 108CFU/g Phân huỷ mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm cá; Hấp thụ ion NH4 (NH3) trong môi trường nước; Ức chế sự phát triển của một số loài tảo không có lợi trong nước ao nuôi.
Trichoderma reesei 7,5 x 107CFU/g
Beta-Glucanase 5 x 107CFU/g
K2O 1,5 %
P2O5 8%
CaO 18,5%
MgO 8%
73 Super canxi CaO 65% Tăng độ kiềm, ổn định pH, kích thích tảo, cải tạo màu nước ao nuôi
MgCO3 15%
Công ty TNHH thuỷ sản Minh Thuận, 166/6 Lê Lợi, phường 2, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau, ĐT: 0780.3834456.
74 EP-01 Bacillus mensentrericus 9 x 108CFU/g Phân huỷ mùn bã hữu cơ do tảo chết, thức ăn dư thừa và xác động thực vật chết trong nước. Cung cấp nhiều vi sinh vật có lợi, nhiều men hữu ích cho môi trường
Bacillus subtilis 9 x108CFU/g
Bacillus liceniformis 9 x 108CFU/g
Lactobacillus acidophilus 9 x 108CFU/g
Nitrosomonas sp. 9 x 108CFU/g
Nitrobacter sp. 9 x 108CFU/g
Aspergilus oryzae 9 x 108CFU/g
Saccharomyces cerevisiae 9 x 108CFU/g
75 Mac Mono potassium Phosphate (KH2PO4) 5% Gây màu nước ao nuôi, cung cấp chất dinh dưỡng giúp thực vật phù du phát triển tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm cá
Mono ammonium phosphate(NH4H2PO4) 7%
Potassium nitrate (KNO3) 10%
Sodium Silicate (Na2SiO3) 1.500mg
MgSO4, ZnSO4, FeSO4, MnSO4, CuSO4, Vitamin B1, B2, Boric acid, Folic acid
76 MT-Alkaline NaHCO3 80% Tăng độ kiềm, ổn định pH trong ao nuôi, cân bằng độ kiềm và độ cứng trong ao nuôi.
CaCO3 10%
Công ty cổ phần Phương Hải, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, ĐT: 068.2213260
77 Bio-War Rodopseudomonas sp 1,72 x 106CFU/g Phân huỷ chất hữu cơ, chất cặn bã, mùn bã hữu cơ trong ao nuôi tôm, cá; Khử mùi hôi thối, giảm khí độc trong ao nuôi; cung cấp các vi sinh vật có lợi cho môi trường ao nuôi.
Lactobacillus acidophilus 5,6 x 106CFU/g
Saccharomyces cerevisiae 2,5 x 106CFU/g
Streptomyces 5,23 x 104CFU/g
Aspergillus oryzae 1,4 x 106CFU/g
Xí nghiệp Bình Minh- Quân khu 3, phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam ĐT: 0351.3851.222
78 Canxi cacbonnate CaCO 98,5% Làm ổn định pH của nước để tăng hệ đệm, tăng tính kiềm, tăng hàm lượng canxi giúp tôm dễ lột xác.
79 Dolomite CaCO 56% Ổn định pH và tăng độ kiềm (alkanility). Hấp thụ các chất độc hại trong ao. Cải thiện môi trường ao, giúp tôm phát triển tốt.
MgCO3 39%
Al2O3 0,35%
Fe2O3 0,16%
K2O 0,052%
Na2O 0,07%
SiO2 0,97%
80 Zeolite SiO2 77% Giảm khí độc trong ao nuôi thủy sản. Lắng đọng chất hửu cơ lơ lửng trong nước, giảm mùi hôi thối làm sạch nước, cải thiện và ổn định chất lượng nước ao nuôi thủy sản
CaO 0,79%
MgO 0,28%
Al2O3 12,94%
Fe2O3 0,73%
K2O 2,18%
Na2O 4,67%
Công ty Công nghệ Hoá sinh Việt Nam, -số 9 Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy
81 EMC Lactobacillus acidophillus 3 x 108CFU/g Phân huỷ các chất hữu cơ dư thừa, giảm bùn đáy ao
Bacillus subtilis 3 x108CFU/g
Aspergillus oryzae 1 x 107CFU/g
Streptomyces murinus 1 x 107CFU/g
Saccharomyces cerevisae 1 X 107CFU/g
Amylase 200UI/ml
Protease 200UI/ml
Cellulase 200UI/ml
82 BIO-DW Lactobacillus acidophillus 3 x 108CFU/g Phân huỷ các chất hữu cơ dư thừa, giảm bùn đáy ao
Bacillus subtilis 3.108CFU/g
Aspergillus oryzae 1.107CFU/g
Saccharomyces cerevisiae 1.107CFU/g
Amylase 200UI/ml
Protease 200UI/ml
Cellulase 200UI/ml
Công ty TNHH SX TM DV Hải Bình. Địa chỉ: 30 Võ Hoành, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.22400609
83 SUPER Ca-MAX CaCO3 98% Tăng độ kiềm; ổn định pH trong ao nuôi
84 SUPER Ca-100 CaCO3 98% Tăng độ kiềm; ổn định pH trong ao nuôi
85 DOLOMITE Siêu mịn CaCO3 53,77% Tăng độ kiềm; ổn định pH trong ao nuôi
MgCO3 43,96%
Công ty TNHH Thức ăn thuỷ sản Việt Thăng; địa chỉ: 19A9-1, KCN Trà Nóc, Q. Bình Thuỷ, Tp. Cần Thơ. Tel: 0710 2462787, Fax 07103880578
86 Saponin Saponin 15% Diệt cá tạp trong ao nuôi tôm. Kích thích quá trình lột vỏ của tôm
24,4%
Đạm thô 1,91%
Dầu thô 6,65%
Tro 3,44%
Độ ẩm 9,35%
 Công ty Cổ Phần khoáng sản Hải Phòng. Địa chỉ : KCN An Tràng, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Số điện thoại : 0313. 891268, Số Fax : 0313 891263
87 Canxi carbonat (CaCO3) CaCO3 95% Tăng độ kiềm; ổn định pH trong ao nuôi
88 Dolomite (MgO) MgCO3 40% Tăng độ kiềm; ổn định pH trong ao nuôi
CaCO3 53,5%
Fe2O3 0,5%
89 Zeolite SiO2 73% Hấp thụ ion NH4 (NH3) trong môi trường nước ao nuôi thủy sản. Bổ sung khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi thủy sản. Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi
Al2O3 14%
Fe2O3 1%

 

 1. SẢN PHẨM NHẬP KHẨU
TT Tên Sản phẩm Thành Phần Thành phần Công dụng Nhà sản xuất
Công ty Guilin Jiqi Bio-tec, 55 Yucai Guilin Guangxi, China
1 Vigreen Bacillus subtilis 8 x108CFU/g Đẩy mạnh quá trình phân huỷ chất thải hữu cơ, thức ăn dư thừa, xác sinh vật thối rữa trong ao nuôi. Ngăn chặn quá trình sinh khí độc. Cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi. Guilin Jiqi Bio-tec Co., Ltd
Lactobacillus plantarum 8 x108CFU/g
Rhodopseudomonas palustris 8 x 108CFU/g
Actinoplanetes 8 x 108CFU/g
Saccharomyces cerevisiae 8 x 108CFU/g
Công ty TNHH thương mại và dinh dưỡng thú y Nam Long, 27/27 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.7271405.
2 BioClean aqua Bacillus subtilis 1,5 x 109CFU/g Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá. Organica Biotech, Ấn Độ.
Bacilluslicheniformis 1,5 x 109CFU/g
 Bacillus polymyxa 1,5 x 109CFU/g
Saccharomyces cerevisia 1,5 x 109CFU/g
3 Gromix Pak Yucca extract 15% Phân hủy các chất hữu cơ gây ô nhiễm nguồn nước ở nước ao và đáy ao. Cải tạo chất lượng nước ao nuôi tôm. Ameco-Bio, Hoa Kỳ.
Amylase, Protease, Lipase, Cellulase.
Công ty TNHH RUBY, 268 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.7123456
4 TCCA R90 Chlorine 90% Sát trùng, diệt khuẩn nguồn nước trong nuôi trồng thuỷ sản Nanning Chemistry Industry Co.,Ltd-Trung Quốc
Văn phòng đại diện công ty Bochemie a.s; P703, 24T2 (P406. toà nhà 18T2), Trung Hoà Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội; ĐT: 04.22149197
5 Chloramin T P- toluenesulfochloramide sodium salt, trihydrate (tosylchloramide sodium, trihydrate (Hàm lượng Chlo hoạt tính tối thiểu: 25% ).  81% – Sát trùng ao nuôi và diệt khuẩn rất an toàn cho tôm, cá. Công ty Bochemie a.s (Cộng hoà Séc)
Công ty TNHH công nghệ thuỷ sản Á Đông, 577/32/1 Quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh,
6 CLO2 Chlorine dioxide 10% Sát trùng diệt khuẩn trong môi trường nước ao nuôi thuỷ sản. Lujie Environmental and protective chemical industrial technical development company
Công ty TNHH O.P.S, Số 2, đường 3B, phường An Lạc A, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh ĐT : 08.36670017
7 EPICIN-Pond Bacillus Subtilis 1 x 109 CFU/g Phân huỷ nhanh các chất cặn bã, thức ăn dư thừa và bùn dưới đáy ao nuôi ; Cải thiện chất lượng nước. Epicore BioNetworks Inc – USA
 Bacillus licheniformis 1 x 109 CFU/g
Bacillus megaterium 1 x 109 CFU/g
Bacillus polymyxa 1 x 109 CFU/g
Lactobacillus 1 x 108CFU/g
Saccharomyces cerevisiae 1 x 109 CFU/g
Nitrosomonas spp 1 x 107 CFU/g
Amylase, Protease, Lipase, Cellulase.
chất đệm (bột ngũ cốc vừa đủ) 1g
Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh Bảo Tín, 35/1/14 đường TMT 19, tổ 2, khu phố 1, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.22055434.
8 Aqua Ron Bacillus subtilis 9 x 1011CFU/g Phân hủy mùn bã hữu cơ trong môi trường nước và đáy ao nuôi. Ngăn ngừa hình thành khí độc như NH3, H2S, NO2,…trong môi trường ao nuôi. Cải thiện chất lượng nước môi trường ao nuôi. International Biologicals, Ấn Độ
 Alcaligenes denitrificans 5 x 1010 CFU/g
Lactobacillus helvetius 8 x 1011 CFU/g
Lactobacillus lactic 7 x 1011 CFU/g
Saccaromyces cerevisiae 4 x 1010 CFU/g
Nitromonas spp. 6 x 1010 CFU/g
Nitrobacter spp. 5 x 1010 CFU/g
Pseudomonas denitrificans 6 x 1010 CFU/g
Protease 10.000.000 UI
Amylase 8.800.000 UI
Cellulase 2.500.000 UI
 Lipase 1.000.000 UI
SiO 330g
MgO 100g
P2O 100g
FeSO4 1000 mg
CuSO 800 mg
MnSO 600 mg
CaO 450 mg
V2O 400 mg
CoSO 200 mg
CaCO3 vừa đủ 1 kg.
Công ty cổ phần công nghệ tiêu chuẩn sinh học Vĩnh Thịnh, Lô 23 đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 083.7542464
9 Biomethrin Deltamethrin Diệt ngoại ký sinh trùng trong nước ao nuôi gây bệnh cho cá như rận, cá, ve. BioSadt India Limited, Ấn Độ
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiến Vương, lô 22, đường số 7, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân- Tp Hồ Chí Minh, ĐT : 08.37543624
10 Aquasan Peracetic acid 12% Chất khử trùng và loại trừ các vi sinh vật gây hại trong môi trường nuôi trồng thủy sản Peroxythai company limited
Hydrogen Peroxide 20%
Acetic Acid 2%
Công ty TNHH Công nghệ Sinh học A.T.C, 91/9 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh ĐT : (08) 35178207
11 BZT® AQUA Lactobacillus plantarum 6 x 108CFU/g Phân hủy các chất hữu cơ, giảm thiểu các khí độc NH3, H2S, cải thiện chất lượng nước trong ao nuôi. Cung cấp hệ vi sinh vật và enzym có lợi trong ao nuôi Bio-Form,L.L.C.,Tulsa,Oklahoma,USA
Bacillus subtilis 6 x 108CFU/g
Bacillus licheniformis 6 x 108 CFU/g
Saccharomyces cerevisiae 2 x 108CFU/g
Aspergillus niger 1%
Sucrose 5%
Molasses 10%
Whey 80%
Silicon Dioxide 2%
12 BZT® DIGESTER Lactobacillus acidophilus 4 x 108CFU/g Phân hủy các chất thải hữu cơ, làm sạch môi trường nước và đáy ao, giảm thiểu các khí độc NH3, H2S. Cung cấp hệ vi sinh vật và enzym có lợi trong ao nuôi Bio-Form,L.L.C.,Tulsa,Oklahoma,USA
Bacillus subtilis 6 x 108CFU/g
Bacillus licheniformis 6 x 108CFU/g
Saccharomyces cerevisiae 4 x 108 CFU/g
Aspergillus niger 1%
Sucrose 5%
Molasses 10%
Whey 80%
Silicon Dioxide 2%
13 BZT®BIO Lactobacillus acidophilus 2 x 108CFU/g Phân hủy các chất thải hữu cơ ở đáy ao, giảm thiểu các loại khí độc H2S, NH3, N02 cải thiện chất lượng nước. Cung cấp hệ vi sinh vật và enzym có lợi trong ao nuôi Bio-Form,L.L.C.,Tulsa,Oklahoma,USA
Lactobacillus plantarum 2 x 108CFU/g
Bacillus subtilis 4 x 108CFU/g
Bacillus licheniformis 4 x 108CFU/g
Saccharomyces cerevisiae 2 x 108 CFU/g
Aspergillus niger 1%
Sucrose 5%
Molasses 10%
Whey 80%
Silicon Dioxide 2%

 

Tải về văn bản gốc tại đây.

Call Now