Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 QUYẾT ĐỊNH 3810/QĐ-BKHCN 2019 CÔNG BỐ SẢN PHẨM HÀNG HÓA NHÓM 2 18/12/2019

  BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3810/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM […]

  18/12/2019
  2 THÔNG TƯ 08/2019/TT-BKHCN 25/09/2020

  BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 08/2019/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2019   THÔNG TƯ BAN HÀNH “QUY […]

  25/09/2019
  3 Thông tư 01/2009/TT-BKHCN 20/03/2009

  Ban hành Danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ KHCN

  04/05/2009
 • Số ký hiệu THÔNG TƯ 10/2022/TT-BKHCN
  Ngày ban hành 28/07/2022
  Ngày có hiệu lực 12/09/2022
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký BỘ KHCN
  Trích yếu

  THÔNG TƯ 10/2022/TT-BKHCN NGÀY 28/07/2022 SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 28/2013/TT-BKHCN QUY ĐỊNH KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH.

  Cơ quan ban hành BỘ KHCN
  Phân loại
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi Thông tư 23/2013/TT-BKHCN
 • 10/2022/TT-BKHCN
BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 10/2022/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2022

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THÔNG TƯ SỐ 28/2013/TT-BKHCN NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG

Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường;

Căn cứ Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường

 1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 1 như sau:

“a) Kiểm tra đối với phương tiện đo, phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn trong sản xuất, lưu thông trên thị trường hoặc trong sử dụng;”.

 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 21 như sau:

“3. Trường hợp kiểm tra trong lưu thông trên thị trường hoặc trong sử dụng phát hiện phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu không phù hợp quy định pháp luật về đo lường, cơ quan chủ trì kiểm tra xử lý theo thẩm quyền và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Tùy theo mức độ và quy mô ảnh hưởng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo bằng văn bản cho Cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu về tiêu chuẩn đo lường chất lượng hoặc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và cơ quan Hải quan nơi nhập khẩu để tăng cường kiểm tra tại cửa khẩu hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định tạm dừng hoặc dừng việc nhập khẩu loại phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn đó.”.

Điều 2. Bãi bỏ một số nội dung quy định tại Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường

 1. Bãi bỏ Chương II; khoản 1 Điều 39.
 2. Bãi bỏ Mẫu 1. ĐKKT, Mẫu 2. PTNHSĐK và Mẫu 3. TBKQKT tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 9 năm 2022.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

 1. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư này.
 2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn hoặc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 


Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
– Bộ KH&CN: Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
– Công báo;
– Lưu: VT, TĐC, PC.
BỘ TRƯỞNG

Huỳnh Thành Đạt

Thông tư 10-2022-TT-BKHCN ngày 28-7-2022 sửa đổi Thông tư 28 quy định kiểm tra nhà nước về đo lường

Call Now