Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Nghị định 107/2018/NĐ-CP 15/08/2018

  Về kinh doanh xuất khẩu gạo

  01/10/2018
  2 Văn bản 02/VBHN-BCT(2018) 17/01/2018

  Hợp nhất Thông tư về kinh doanh xuất khẩu gạo

  17/01/2018
  3 Nghị định 109/2010/NĐ-CP 04/11/2010

  Kinh doanh xuất khẩu gạo

  01/01/2011
 • Số ký hiệu Quyết định 3434/QĐ-BCT(2017)
  Ngày ban hành 05/09/2017
  Ngày có hiệu lực 05/09/2017
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Thứ Trưởng
  Trích yếu

  Kế hoạch phát triển thị trường xuất khẩu gạo năm 2017-2020 đến năm 2030

  Cơ quan ban hành Bộ Công Thương
  Phân loại Quyết định
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3434/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2017-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017- 2020, định hướng đến năm 2030 với các nội dung chủ yếu sau:

 1. Mục tiêu
 2. Triển khai thực hiện đồng bộ, đảm bảo tiến độ, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp liên quan tại Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 942/QĐ-TTg).
 3. Phấn đấu thực hiện mục tiêu về phát triển thị trường xuất khẩu gạo với các chỉ tiêu cụ thể về lượng gạo xuất khẩu, trị giá gạo xuất khẩu, cơ cấu chủng loại gạo xuất khẩu, tỷ lệ gạo xuất khẩu trực tiếp và mang thương hiệu gạo Việt Nam, cơ cấu thị trường xuất khẩu đã đề ra tại Quyết định số 942/QĐ-TTg.
 4. Yêu cầu
 5. Việc triển khai các nhiệm vụ được giao cần theo sát định hướng chung và định hướng phát triển các thị trường cụ thể nêu tại Quyết định số 942/QĐ-TTg, các văn bản chỉ đạo có liên quan của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương.
 6. Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cần chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

III. Phân công và tổ chức triển khai

 1. Ban hành kèm theo Kế hoạch này:
 2. a) Bảng phân công các cơ quan, đơn vị chủ trì và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ Bộ Công Thương được giao chủ trì thực hiện (chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo).
 3. b) Bảng phân công các cơ quan, đơn vị chủ trì và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ Bộ Công Thương được giao phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan khác thực hiện (chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo).
 4. Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ sau:
 5. a) Xây dựng Kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị mình để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; định kỳ hàng năm (trước ngày 30 tháng 11) tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Bộ (qua Cục Xuất nhập khẩu) để tổng hợp.
 6. b) Bố trí nguồn lực (kinh phí, nhân lực,…) để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao, phân công cán bộ công chức của cơ quan, đơn vị mình làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ được giao.
 7. c) Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể trong Kế hoạch này, các đơn vị có văn bản gửi Cục Xuất nhập khẩu tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.
 8. Giao Cục Xuất nhập khẩu, Văn phòng Bộ, Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ sau:
 9. a) Cục Xuất nhập khẩu chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hàng năm (trước ngày 15 tháng 12) tổng hợp tình hình triển khai thực hiện của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan, báo cáo Lãnh đạo Bộ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
 10. b) Văn phòng Bộ phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về Quyết định số 942/QĐ-TTg và tình hình triển khai thực hiện của Bộ Công Thương, các Bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội Lương thực Việt Nam và doanh nghiệp.
 11. c) Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp cân đối, bảo đảm nguồn kinh phí cho các hoạt động.
 12. Các Sở Công Thương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 942/QĐ-TTg; đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– Phó TTgCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ trưởng Trần Tuấn Anh;
– Các Bộ: NN&PTNT, TC, KH&CN, NG, GTVT, NV, KH&ĐT (để phối hợp);
– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (để phối hợp);
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;
– Hiệp hội Lương thực Việt Nam;
– Website Bộ Công Thương;
– Lưu: VT, XNK (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Quốc Khánh

 

PHỤ LỤC 1:

PHÂN CÔNG CÁC NHIỆM VỤ BỘ CÔNG THƯƠNG CHỦ TRÌ THỰC HIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3434/QĐ-BCT ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

STT Nội dung nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời hạn
I Phát triển thị trường xuất khẩu
1 Xây dựng Kế hoạch và giải pháp phát triển từng thị trường xuất khẩu gạo, tập trung vào các thị trường trọng điểm, tiềm năng
a Kế hoạch và giải pháp phát triển các thị trường trong khu vực châu Á và châu Phi Vụ Thị trường châu Á – châu Phi Cục Xuất nhập khẩu, Cục Xúc tiến thương mại, Vụ Chính sách thương mại đa biên 2017-2018 (Xây dựng kế hoạch); 2018-2030 (Triển khai thực hiện)
b Kế hoạch và giải pháp phát triển các thị trường trong khu vực châu Âu và châu Mỹ Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ
2 Theo dõi, cập nhật thông tin, diễn biến tình hình thị trường gạo thế giới và trong nước, chủ động kịp thời đề xuất giải pháp ứng phó với biến động của thị trường Cục Xuất nhập khẩu Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại; các Vụ Thị trường ngoài nước; Các Thương vụ, chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài; Vụ Chính sách thương mại đa biên 2017-2030
3 Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin thị trường lúa, gạo; tổ chức cập nhật thông tin và duy trì vận hành, cập nhật thông tin thị trường lúa, gạo phục vụ công tác điều hành và phát triển thị trường xuất khẩu Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại 2017-2030
4 Tăng cường công tác đàm phán mở cửa thị trường, gỡ bỏ các rào cản thương mại, tạo thuận lợi cho xuất khẩu gạo của Việt Nam Các Vụ Thị trường ngoài nước; Vụ Chính sách thương mại đa biên (tùy theo từng Hiệp định, nhiệm vụ) Cục Xuất nhập khẩu 2017-2030
5 Xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại gạo theo cơ chế đặc thù. Bố trí nguồn kinh phí phù hợp, tương xứng cho công tác xúc tiến thương mại gạo hàng năm, nhất là tại các thị trường trọng điểm, truyền thống và thị trường mới, thị trường tiềm năng Cục Xuất nhập khẩu Cục Xúc tiến thương mại; Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp; Văn phòng Bộ; các Vụ Thị trường ngoài nước; các Thương vụ, chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài 2017-2030
6 Thiết lập và tăng cường quan hệ hợp tác về gạo với các nước sản xuất, xuất nhập khẩu gạo lớn. Tăng cường hợp tác với các hệ thống phân phối gạo lớn ở các thị trường trọng điểm, tiềm năng; nghiên cứu tổ chức hệ thống kho ngoại quan ở nước ngoài phục vụ xuất khẩu gạo. Xây dựng các phương thức xuất khẩu phù hợp với đặc thù của các thị trường, nhất là các thị trường trọng điểm, tiềm năng Các Vụ Thị trường ngoài nước Cục Xuất nhập khẩu; Cục Xúc tiến thương mại; các Thương vụ, chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài 2017-2030
II Hoàn thiện thể chế
1 Rà soát, hoàn thiện cơ chế điều hành và quản lý hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo phù hợp với tình hình thị trường; sửa đổi, bổ sung Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo và các văn bản hướng dẫn Cục Xuất nhập khẩu Vụ Pháp chế, các Vụ Thị trường ngoài nước; Vụ Thị trường trong nước; Vụ Chính sách thương mại đa biên 2017-2018
2 Rà soát, tổng hợp tình hình, đề xuất cơ chế, chính sách quản lý, điều tiết hoạt động nhập khẩu thóc, gạo Cục Xuất nhập khẩu Vụ Pháp chế, Vụ Thị trường trong nước, Vụ Chính sách thương mại đa biên 2017-2020
3 Đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phát triển thị trường tiêu thụ gạo nội địa. Vụ Thị trường trong nước Cục Xúc tiến thương mại; Cục Xuất nhập khẩu; Cục Công Thương địa phương 2017-2020
4 Nghiên cứu xây dựng Trung tâm giao dịch, đầu mối mua bán, giới thiệu sản phẩm thóc, gạo tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long Vụ Thị trường trong nước Cục Xuất nhập khẩu; Cục Xúc tiến thương mại; Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan; Cục Công Thương địa phương 2017-2020
III Nâng cao năng lực của thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo
1 Định hướng, hỗ trợ các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo xây dựng chiến lược mặt hàng, thị trường xuất khẩu gạo của doanh nghiệp Cục Xuất nhập khẩu Các Vụ Thị trường ngoài nước; Vụ Chính sách thương mại đa biên; Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan 2017-2020
2 Nâng cao năng lực công tác thị trường, đàm phán, ký kết thực hiện hợp đồng, xử lý tranh chấp thương mại quốc tế; tăng cường xây dựng, củng cố mạng lưới đối tác bạn hàng, phát triển đại diện của thương nhân ở nước ngoài. Cục Xuất nhập khẩu Các Vụ Thị trường ngoài nước; Cục Xúc tiến thương mại; Cục Phòng vệ thương mại; Vụ Pháp chế; Vụ Chính sách thương mại đa biên; các Thương vụ, chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài 2017-2020
3 Cung cấp thông tin về thị trường lúa, gạo trong nước và thế giới, phục vụ công tác quản lý nhà nước và hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại 2017-2030
IV Tuyên truyền, phổ biến, triển khai Chiến lược
1 Tổ chức Hội nghị triển khai Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo cho các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức có liên quan, các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo Cục Xuất nhập khẩu Các cơ quan, đơn vị liên quan 2017
2 Tổ chức phổ biến, tuyên truyền triển khai Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo cho các doanh nghiệp tại một số địa phương Cục Xuất nhập khẩu Các cơ quan, đơn vị liên quan 2017-2018

 

PHỤ LỤC 2:

PHÂN CÔNG CÁC NHIỆM VỤ BỘ CÔNG THƯƠNG PHỐI HỢP THỰC HIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3434/QĐ-BCT ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

STT Nội dung nhiệm vụ Bộ, ngành chủ trì (Theo Quyết định 942/QĐ-TTg) Đơn vị Bộ Công Thương phối hợp
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp
I Tổ chức sản xuất, công nghệ sau thu hoạch, chế biến, bảo quản, xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam trên thị trường
1 Rà soát, xác định các vùng trồng lúa có lợi thế để điều chỉnh quy hoạch sản xuất, chuyển đổi diện tích canh tác lúa kém hiệu quả sang mục đích khác. Xây dựng kế hoạch, lộ trình điều chỉnh quy mô sản xuất, sản lượng phù hợp với nhu cầu trong nước, thế giới và năng lực cạnh tranh của gạo Việt Nam Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cục Xuất nhập khẩu Vụ Thị trường trong nước; các Vụ Thị trường ngoài nước
2 Quy hoạch và tổ chức sản xuất theo vùng nguyên liệu, vùng chuyên canh lúa hàng hóa phục vụ xuất khẩu sang các thị trường cụ thể với sự liên kết, liên doanh, đặt hàng của doanh nghiệp. Tại vùng này, từ khâu chọn giống đến quy trình canh tác, sản xuất, thu hoạch, chế biến, bảo quản sản phẩm đều thực hiện theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cục Xuất nhập khẩu Các Vụ Thị trường ngoài nước; Vụ Thị trường trong nước
3 Ban hành Quy trình, ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao trong sản xuất, thu hoạch, chế biến, bảo quản lúa gạo phục vụ xuất khẩu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cục Xuất nhập khẩu Vụ Khoa học và Công nghệ
4 Tăng cường kiểm tra, kiểm soát sản xuất, kinh doanh, sử dụng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất lúa, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tổng cục Quản lý thị trường Cục Hóa chất, Vụ Khoa học và Công nghệ
II Tăng cường quan hệ hợp tác về ngoại giao, kinh tế, thương mại và đầu tư với các quốc gia và vùng lãnh thổ để phát triển thị trường xuất khẩu
1 Hợp tác đầu tư sản xuất lúa gạo tại các nước có nhu cầu và có tiềm năng, lợi thế về sản xuất lúa gạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cục Xuất nhập khẩu Các Vụ Thị trường ngoài nước
III Phát triển thị trường xuất khẩu
1 Rà soát, đàm phán ký kết các hiệp định, thỏa thuận về sự phù hợp và công nhận lẫn nhau về kiểm dịch, chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm với các quốc gia, vùng lãnh thổ có nhu cầu nhập khẩu gạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cục Xuất nhập khẩu Vụ Khoa học và Công nghệ; các Vụ Thị trường ngoài nước; Vụ Chính sách thương mại đa biên
IV Hoàn thiện thể chế
1 Xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc gia cho các sản phẩm gạo xuất khẩu và quy trình sản xuất, chế biến chuẩn từ khâu giống đến sản phẩm cuối cùng để tạo ra các sản phẩm đạt tiêu chuẩn thương hiệu quốc gia gạo Việt Nam Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cục Xuất nhập khẩu Vụ Khoa học và Công nghệ; Cục Xúc tiến thương mại; Cục Công Thương địa phương
2 Rà soát, sửa đổi Quyết định 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn và Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cục Xuất nhập khẩu Vụ Thị trường trong nước
3 Xây dựng chính sách ưu đãi cho các thương nhân đầu tư vào lĩnh vực sản xuất lúa gạo sử dụng công nghệ cao, sản xuất gạo sạch, gạo hữu cơ, gạo dinh dưỡng, gạo đặc sản và chế biến phụ phẩm từ lúa gạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cục Xuất nhập khẩu Vụ Thị trường trong nước; Cục Công Thương địa phương
V Nâng cao năng lực của thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo
1 Xây dựng, hoàn thiện chính sách hỗ trợ thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo có thực hiện các hoạt động: tham gia các dự án liên kết công tư, tham gia vào chuỗi giá trị gạo toàn cầu với các sản phẩm gạo thương hiệu của Việt Nam có giá trị gia tăng cao, đưa sản phẩm gạo có thương hiệu quốc gia vào các hệ thống phân phối của các nước Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cục Xuất nhập khẩu Cục Xúc tiến thương mại; các Vụ Thị trường ngoài nước
2 Đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu gạo, tập trung đầu tư sản xuất kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu, chú trọng phát triển thị trường thương mại, không phụ thuộc vào các hợp đồng tập trung Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cục Xuất nhập khẩu Vụ Pháp chế; Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp; các Vụ Thị trường ngoài nước
VI Về cơ sở hạ tầng, logistics, thanh toán
1 Đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hệ thống giao thông, hệ thống cảng sông, cảng biển để vận chuyển lúa gạo hàng hóa, xuất khẩu trực tiếp tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đẩy nhanh xã hội hóa hoạt động đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho dịch vụ logistics phục vụ xuất khẩu gạo Bộ Giao thông vận tải Cục Xuất nhập khẩu Cục Công Thương địa phương; Vụ Kế hoạch
2 Hỗ trợ thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo về thanh toán ngân hàng và hoán đổi các đồng tiền thanh toán tại các thị trường gặp khó khăn về vấn đề thanh toán; đa dạng hóa đồng tiền thanh toán và phòng ngừa rủi ro về tỷ giá Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cục Xuất nhập khẩu Các Vụ Thị trường nước ngoài

 

 

Call Now