Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Nghị định 150/2018/NĐ-CP 07/11/2018

  Sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

  24/12/2018
  2 Thông tư 42/2017/TT-BTTTT 29/12/2017

  Sửa đổi Thông tư 23/2014/TT-BTTTT hướng dẫn Luật Xuất bản

  01/03/2018
  3 Văn bản 01/VBHN-BTTTT(2018) 03/04/2018

  Hợp nhất Nghị định quy định về hoạt động in

  01/05/2018
 • Số ký hiệu Thông tư 41/2016/TT-BTTTT
  Ngày ban hành 26/12/2016
  Ngày có hiệu lực 01/03/2017
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Bộ trưởng
  Trích yếu

  Sửa đổi Thông tư 16/2015/TT-BTTTT về XNK hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành

  Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
  Phân loại Thông tư
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 41/2016/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 16/2015/TT-BTTTT NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 187/2013/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TRONG LĨNH VỰC IN, PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM

Căn cứ Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

Căn cứ Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

Căn cứ Quyết định số 41/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về cấp phép nhập khẩu hàng hóa;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành;

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm.

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm

 1. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 2. Hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm theo mã số HS

 1. Hàng hóa trong lĩnh vực in:

Hàng hóa trong lĩnh vực in bao gồm: thiết bị, linh kiện, phụ tùng theo mô tả và mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông thuộc các nhóm:

 1. a) 84.40;
 2. b) 84.41;
 3. c) 84.42;
 4. d) 84.43.
 5. Hàng hóa trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm:

Hàng hóa trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm có hình thức quy định tại Khoản 4 Điều 4 của Luật Xuất bản và có mã HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông thuộc các nhóm:

 1. a) 49.01;
 2. b) 4903.00.00;
 3. c) 49.05;
 4. d) 4910.00.00;

đ) 49.11.”

 1. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 5. Hàng hóa nhập khẩu trong lĩnh vực in

Hàng hóa quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư này được mô tả chi tiết và khi nhập khẩu phải tuân thủ quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.”

Điều 2. Ban hành phụ lục

Ban hành kèm theo Thông tư này 02 phụ lục để thay thế Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm:

 1. Phụ lục I: Danh mục, thủ tục nhập khẩu và yêu cầu đối với hàng hóa nhập khẩu trong lĩnh vực in;
 2. Phụ lục II: Danh mục, thủ tục nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2017.
 2. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
– Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng,
các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Cổng TTĐT Bộ;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
– Lưu: VT, CXBIPH, HNB

BỘ TRƯỞNG


Trương Minh Tuấn

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC, THỦ TỤC NHẬP KHẨU VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TRONG LĨNH VỰC IN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2016/TT-BTTTT ngày tháng năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Hàng hóa theo mã số HS Mô tả hàng hóa Thủ tục và yêu cầu đối với hàng hóa nhập khẩu
Mô tả theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam Mô tả chuyên ngành trong lĩnh vực in Về giấy phép Về hàng hóa
84.40 Máy đóng sách, kể cả máy khâu sách. Máy đóng sách (bao gồm: máy khâu sách loại đóng thép hoặc khâu chỉ, máy vào bìa, máy gấp sách, máy kỵ mã liên hợp, dây chuyền liên hợp hoàn thiện sản phẩm in từ 02 công đoạn trở lên và loại khác).
8440.10 – Máy:
8440.10.10 – – Hoạt động bằng điện Giấy phép nhập khẩu đối với máy đóng sách (bao gồm: máy khâu sách loại đóng thép hoặc khâu chỉ, máy vào bìa, máy gấp sách, máy kỵ mã liên hợp, dây chuyền liên hợp hoàn thiện sản phẩm in), trừ loại khác Được sản xuất không quá 25 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu
8440.10.20 – – Không hoạt động bằng điện Không phải có giấy phép nhập khẩu  

Không yêu cầu

 

Không yêu cầu

8440.90 – Bộ phận: Không phải có giấy phép nhập khẩu
8440.90.10 – – Của máy hoạt động bằng điện Không phải có giấy phép nhập khẩu
8440.90.20 – – Của máy không hoạt động bằng điện Không phải có giấy phép nhập khẩu
84.41 Các máy khác dùng để sản xuất bột giấy, giấy hoặc bìa, kể cả máy cắt xén các loại.  
84.41.10 – Máy cắt xén các loại:
84.41.10.10 – – Hoạt động bằng điện Máy dao cắt (xén) giấy hoặc bìa Giấy phép nhập khẩu Được sản xuất không quá 25 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu
84.41.10.20 – – Không hoạt động bằng điện Không phải có giấy phép nhập khẩu Không yêu cầu
84.42 Máy, thiết bị và dụng cụ (trừ loại máy công cụ thuộc các nhóm từ 84.56 đến 84.65) dùng để đúc chữ hoặc chế bản, làm khuôn in (bát chữ), trục lăn và các bộ phận in ấn khác; khuôn in (bát chữ), trục lăn và các bộ phận in khác; khuôn in, trục lăn và đá in ly tô, được chuẩn bị cho các mục đích in (ví dụ, đã được làm phẳng, nổi vân hạt hoặc đánh bóng). Máy, thiết bị và dụng cụ (trừ loại máy công cụ thuộc các nhóm từ 84.56 đến 84.65) dùng để đúc chữ hoặc chế bản, làm bản in, khuôn in (bát chữ), ống in và các bộ phận khác; tấm, trục lăn và đá in ly tô, được chuẩn bị cho các mục đích in (ví dụ, đã được làm phẳng, đã được làm nổi hạt hoặc đã được đánh bóng).  
8442.30 – Máy, thiết bị và dụng cụ:
8442.30.10 – – Hoạt động bằng điện Giấy phép nhập khẩu đối với máy chế bản (bao gồm: máy ghi phim, máy ghi kẽm và máy tạo khuôn in trong hoạt động in), trừ loại khác Được sản xuất không quá 10 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu
8442.30.20 – – Không hoạt động bằng điện Không phải có giấy phép nhập khẩu Không yêu cầu
8442.40 – Bộ phận của các máy, thiết bị hoặc dụng cụ kể trên:
8442.40.10 – – Của máy, thiết bị hoặc dụng cụ hoạt động bằng điện Không phải có giấy phép nhập khẩu Không yêu cầu
8442.40.20 – – Của máy, thiết bị hoặc dụng cụ không hoạt động bằng điện Không phải có giấy phép nhập khẩu
8442.50.00 – Khuôn in (bát chữ), trục lăn và các bộ phận in khác; khuôn in, trục lăn và đá in ly tô, được chuẩn bị cho các mục đích in (ví dụ, đã được làm phẳng, nổi vân hạt hoặc đánh bóng) Không phải có giấy phép nhập khẩu
84.43 Máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in (bát chữ), trục lăn và các bộ phận in khác của nhóm 84.42; máy in khác, máy copy (copying machines) và máy fax, có hoặc không kết hợp với nhau; bộ phận và các phụ kiện của chúng. Máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in (bát chữ), ống in và các bộ phận in của nhóm 84.42; máy in khác, máy copy (copying machines) và máy fax, có hoặc không kết hợp với nhau; bộ phận và các phụ kiện của chúng.
– Máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in (bát chữ), trục lăn và các bộ phận in khác thuộc nhóm 84.42: Máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in (bát chữ), ống in và các bộ phận in khác thuộc nhóm 84.42:
8443.11.00 – – Máy in offset, in cuộn Máy in offset in cuộn Giấy phép nhập khẩu Được sản xuất không quá 20 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu
8443.12.00 – – Máy in offset, in theo tờ, loại sử dụng trong văn phòng (sử dụng giấy với kích thước giấy ở dạng không gấp một chiều không quá 22 cm và chiều kia không quá 36 cm) Máy in offset in theo tờ
8443.13.00 – – Máy in offset khác
8443.14.00 – – Máy in nổi, in cuộn, trừ loại máy in nổi bằng khuôn mềm Máy in Letterpress in cuộn
8443.15.00 – – Máy in nổi, trừ loại in cuộn, trừ loại máy in nổi bằng khuôn mềm Máy in Letterpress, trừ loại in cuộn
8443.16.00 – – Máy in nổi bằng khuôn mềm (Flexographic printing machinery) Máy in Flexo
8443.17.00 – – Máy in ảnh trên bản kẽm Máy in ống đồng
8443.19.00 – – Loại khác Loại khác, trừ máy in lưới (lụa) – screen printing machinery Không phải có giấy phép nhập khẩu Không yêu cầu
Máy in lưới (lụa) – screen printing machinery Giấy phép nhập khẩu Được sản xuất không quá 20 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu
– Máy in khác, máy copy và máy fax, có hoặc không kết hợp với nhau:
8443.31 – – Máy kết hợp hai hoặc nhiều chức năng in, copy hoặc fax, có khả năng kết nối với máy xử lý dữ liệu tự động hoặc kết nối mạng: Máy kết hợp hai hoặc nhiều chức năng in, copy, scan hoặc fax, có khả năng kết nối với máy xử lý dữ liệu tự động hoặc kết nối mạng hoặc thêm chức năng khác
8443.31.10 – – – Máy in- copy, in bằng công nghệ in phun Máy in – copy, in bằng công nghệ in phun đa màu hoặc thêm chức năng khác Giấy phép nhập khẩu đối với máy đa màu có tốc độ in trên 60 tờ (khổ A4)/phút hoặc có khổ in trên A3 Được sản xuất không quá 07 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu
Giấy phép nhập khẩu đối với máy đa màu có tốc độ in từ 60 tờ (khổ A4)/phút trở xuống hoặc có khổ A3 trở xuống Chưa qua sử dụng (mới 100%) và được sản xuất không quá 03 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu
8443.31.20 – – – Máy in-copy, in bằng công nghệ laser Máy in – copy, in bằng công nghệ laser đa màu hoặc thêm chức năng khác Giấy phép nhập khẩu đối với máy đa màu có tốc độ in trên 60 tờ (khổ A4)/phút Được sản xuất không quá 07 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu
Giấy phép nhập khẩu đối với máy đa màu có tốc độ in từ 60 tờ (khổ A4)/phút trở xuống Chưa qua sử dụng (mới 100%) và được sản xuất không quá 03 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu
8443.31.30 – – – Máy in-copy-fax kết hợp Máy in – copy – scan – fax kết hợp đa màu hoặc thêm chức năng khác Giấy phép nhập khẩu đối với máy đa màu có tốc độ in trên 60 tờ (khổ A4)/phút Được sản xuất không quá 07 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu
Giấy phép nhập khẩu đối với máy đa màu có tốc độ in từ 60 tờ (khổ A4)/phút trở xuống Chưa qua sử dụng (mới 100%) và được sản xuất không quá 03 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu
8443.31.90 – – – Loại khác Không bao gồm máy đơn màu (đen trắng) đã qua sử dụng Không phải có giấy phép nhập khẩu Chưa qua sử dụng (mới 100%) và được sản xuất không quá 03 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu
8443.32 – – Loại khác, có khả năng kết nối với máy xử lý dữ liệu tự động hoặc kết nối mạng:
8443.32.10 – – – Máy in kim Không phải có giấy phép nhập khẩu Chưa qua sử dụng (mới 100%) và được sản xuất không quá 03 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu
8443.32.20 – – – Máy in phun Giấy phép nhập khẩu đối với máy có tốc độ in trên 60 tờ (khổ A4)/phút hoặc có khổ in trên A3 Được sản xuất không quá 07 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu
Không phải có giấy phép nhập khẩu đối với máy in có tốc độ in từ 60 tờ (khổ A4)/phút trở xuống hoặc có khổ in từ A3 trở xuống Chưa qua sử dụng (mới 100%) và được sản xuất không quá 03 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu
8443.32.30 – – – Máy in laser Có giấy phép nhập khẩu đối với máy có tốc độ in trên 60 tờ (khổ A4)/phút hoặc có khổ in trên A3 Được sản xuất không quá 07 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu
Không phải có giấy phép nhập khẩu đối với máy in có tốc độ in từ 60 tờ (khổ A4)/phút trở xuống hoặc có khổ in từ A3 trở xuống Chưa qua sử dụng (mới 100%) và được sản xuất không quá 03 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu
8443.32.50 – – – Máy in kiểu lưới dùng để sản xuất các tấm mạch in hoặc tấm mạch dây in Không phải có giấy phép nhập khẩu Không yêu cầu
8443.32.60 – – – Máy vẽ (Plotters) Không phải có giấy phép nhập khẩu
8443.32.90 – – – Loại khác Không phải có giấy phép nhập khẩu
8443.39 – – Loại khác:
– – – Máy photocopy tĩnh điện, hoạt động bằng cách tái tạo hình ảnh gốc trực tiếp lên bản sao (quá trình tái tạo trực tiếp):
8443.39.11 – – – – Loại màu Giấy phép nhập khẩu Chưa qua sử dụng (mới 100%) và được sản xuất không quá 03 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu
8443.39.19 – – – – Loại khác Không phải có giấy phép nhập khẩu Không yêu cầu
8443.39.20 – – – Máy photocopy tĩnh điện, hoạt động bằng cách tái tạo hình ảnh gốc lên bản sao thông qua bước trung gian (quá trình tái tạo gián tiếp) Không phải có giấy phép nhập khẩu
8443.39.30 – – – Máy photocopy khác kết hợp hệ thống quang học Không phải có giấy phép nhập khẩu
8443.39.40 – – – Máy in phun Giấy phép nhập khẩu đối với máy có tốc độ in trên 60 tờ (khổ A4)/phút hoặc có khổ in trên A3 Được sản xuất không quá 07 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu
Không phải có giấy phép nhập khẩu đối với máy in có tốc độ in từ 60 tờ (khổ A4)/phút trở xuống hoặc có khổ in từ A3 trở xuống Chưa qua sử dụng (mới 100%) và được sản xuất không quá 03 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu
8443.39.90 – – – Loại khác Không phải có giấy phép nhập khẩu Không yêu cầu
– Bộ phận và phụ kiện:
8443.91.00 – – Bộ phận và phụ kiện của máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in (bát chữ), trục lăn và các bộ phận in khác của nhóm 84.42 Không phải có giấy phép nhập khẩu Không yêu cầu
8443.99 – – Loại khác: Không phải có giấy phép nhập khẩu Không yêu cầu
8443.99.10 – – – Của máy in kiểu lưới dùng để sản xuất tấm mạch in hay tấm mạch dây in Không phải có giấy phép nhập khẩu Không yêu cầu

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC, THỦ TỤC NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TRONG LĨNH VỰC PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2016/TT-BTTTT ngày tháng năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Hàng hóa theo mã số HS Mô tả hàng hóa Thủ tục nhập khẩu
Mô tả theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam Mô tả chuyên ngành trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm Xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh Xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh
(1) (2) (3) (4) (5)
49.01 Các loại sách in, sách gấp, sách mỏng và các ấn phẩm in tương tự, dạng tờ đơn hoặc không phải dạng tờ đơn. Văn bản xác nhận đăng ký nhập khẩu Giấy phép nhập khẩu
4901.10.00 – Dạng tờ đơn, có hoặc không gấp Dạng tờ đơn, có hoặc không gấp, dạng tập có chữ nổi (không bao gồm thể loại khoa học, kỹ thuật)
– Loại khác:
4901.91.00 – – Từ điển và bộ bách khoa toàn thư, và các phụ chương của chúng
4901.99 – – Loại khác:
4901.99.10 – – – – – – Sách giáo dục, kỹ thuật, khoa học, lịch sử hoặc văn hoá xã hội Sách chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật, địa lý, quân sự, tôn giáo, lịch sử (kể cả sách dành cho thiếu nhi hoặc sách điện tử trong các thiết bị lưu trữ dữ liệu)
4901.99.90 – – – Loại khác
4903.00.00 Sách tranh ảnh, sách vẽ hoặc sách tô màu cho trẻ em.   Văn bản xác nhận đăng ký nhập khẩu Giấy phép nhập khẩu
49.05 Bản đồ và biểu đồ thủy văn hoặc các loại biểu đồ tương tự, kể cả tập bản đồ, bản đồ treo tường, bản đồ địa hình và quả địa cầu, đã in. Văn bản xác nhận đăng ký nhập khẩu Giấy phép nhập khẩu
4905.10.00 – Quả địa cầu Quả địa cầu (có in hình bản đồ hoặc kèm theo sách hoặc minh họa cho sách)
– Loại khác:
4905.91.00 – – Dạng quyển Dạng quyển
4905.99.00 – – Loại khác Dạng tờ rời, tờ gấp
4910.00.00 Các loại lịch in, kể cả bloc lịch. Văn bản xác nhận đăng ký nhập khẩu Giấy phép nhập khẩu
49.11 Các ấn phẩm in khác, kể cả tranh và ảnh in. Văn bản xác nhận đăng ký nhập khẩu Giấy phép nhập khẩu
4911.10 – Các ấn phẩm quảng cáo thương mại, các catalog thương mại và các ấn phẩm tương tự: Các ấn phẩm quảng cáo thương mại, các catalog thương mại và các ấn phẩm tương tự (không bao gồm thể loại khoa học – kỹ thuật)
4911.10.90 – – Loại khác
– Loại khác:
4911.91.29 – – – – Loại khác
– – – Tranh in và ảnh khác:
4911.91.39 – – – – Loại khác
4911.91.90 – – – Loại khác
4911.99 – – Loại khác:
4911.99.90 – – – Loại khác Bản khắc, bản in, bản in lito có nội dung thay sách hoặc dùng để minh họa cho sách (không thuộc nhóm 9702.00.00) và loại khác

 

 

 

Call Now