Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Thông tư 11/2014/TT-BYT 18/03/2014

  Đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh

  01/06/2014
  2 Công văn 14/BYT-TB-CT(2019) 02/01/2019

  Triển khai Nghị định 169/2018/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế

  3 Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT 30/01/2019

  Văn bản hợp nhất Nghị định 36/2016/NĐ-CP & Nghị định 169/2018/NĐ-CP về trang thiết bị y tế

  30/01/2019
 • Số ký hiệu Thông tư 39/2016/TT-BYT
  Ngày ban hành 28/10/2016
  Ngày có hiệu lực 15/12/2016
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Thứ Trưởng
  Trích yếu

  Quy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị y tế

  Cơ quan ban hành Bộ Y tế
  Phân loại Thông tư
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PĐF

B Y T
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 39/2016/TT-BYT

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2016

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Căn cứ Nghị định s 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị y tế.

Điều 1. Quy định việc phân loại trang thiết bị y tế

 1. Trang thiết bị y tế được phân loại làm 4 loại A, B, C, D theo các quy tắc được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
 2. Trang thiết bị y tế được phân loại làm 4 loại A, B, C, D cho một hoặc một nhóm chủng loại trang thiết bị y tế theo các quy tắc phân nhóm đăng ký số lưu hành quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016.
 2. Tổ chức đủ điều kiện thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế phải áp dụng theo các quy tắc được quy định tại Điều 1 Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) để được xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ (Phòng Công báo, Cổng TTĐTCP);
– Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để phối hợp chỉ đạo);
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các đơn vị trực thuộc Bộ, Y tế các Bộ, ngành;
– Các Vụ, Cục, Tổng Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ – BYT;
– Cổng TTĐT BYT;
– Lưu: VT, PC, TB-CT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Viết Tiến

 

Tải về văn bản gốc kèm phụ lục tại đây.

Call Now