Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Công văn 4019/BNN-BVTV(2018) 28/05/2018

  Dừng nhập khẩu cây có bầu đất vào Việt Nam

  28/05/2018
  2 Quyết định 4215/QĐ-BNN-BVTV(2016) 17/10/2016

  Tạm ngừng nhập khẩu lạc từ Sudan

  17/10/2016
  3 Quyết định 686/QĐ-BNN-TY(2017) 10/03/2017

  Tạm ngừng NK gia cầm và sản phẩm từ Hoa Kỳ

  10/03/2017
 • Số ký hiệu Quyết định 902/QĐ-BNN-TY(2017)
  Ngày ban hành 23/03/2017
  Ngày có hiệu lực 23/03/2017
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Thứ Trưởng
  Trích yếu

  Tạm ngừng nhập khẩu thịt, sản phẩm thịt gia súc, gia cầm từ Braxin

  Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Phân loại Quyết định
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 902/QĐ-BNN-TY

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẠM NGỪNG NHẬP KHẨU THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT GIA SÚC, GIA CẦM TỪ BRAXIN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thú y;

Căn cứ Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm ngừng nhập khẩu thịt gia súc, gia cầm của 21 nhà máy giết mổ, chế biến thịt của Braxin đang bị điều tra do nghi ngờ sử dụng chất có nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm kể từ ngày 23/3/2017 (danh sách các cơ sở được đính kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Giao Cục Thú y:

Kiểm soát chặt chẽ các lô hàng thịt và sản phẩm thịt gia súc, gia cầm đã được chuyển lên tàu, máy bay để vận chuyển từ Braxin về Việt Nam trước ngày 23/3/2017. Nếu phát hiện thịt và sản phẩm thịt của 21 nhà máy (theo danh sách đính kèm) thì tạm ngừng kiểm dịch nhập khẩu và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, xử lý theo quy định.

Thông báo chính thức cho cơ quan có thẩm quyền của Braxin biết để phối hợp thực hiện.

Tổ chức kiểm tra, xác nhận việc Braxin kiểm soát được thịt và sản phẩm thịt bảo đảm an toàn thực phẩm và báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Bộ: NG, CT, TC (TCHQ);
– Cục A86 – Bộ Công an;
– Vụ HTQT;
– Các Cơ quan Thú y vùng;
– Các cơ quan báo chí;
– Lưu VT, TY. (30)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Văn Tám

 

DANH SÁCH

CÁC NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỊT XUẤT KHẨU CỦA BRAXIN CẤM NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 902/QĐ-BNN-TY, NGÀY 23/3/2017

STT Tên Nhà máy chế biến Mã số SIF
1 FRIGORIFICO OREGON S/A 55
2 FRANGO D M INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 270
3 SEARA ALIMENTOS LTDA 530
4 PECCIN AGRO INDUSTRIAL LTDA – EPP 825
5 BRF S/A 1010
6 FRIGORIFICO ARGUS LTDA 1710
7 FRIGOMAX FRIGORIFICO E COMERCIO DE CARNES LTDA 1771
8 INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES FRIGOSANTOS LTDA 2021
9 PECCIN AGRO INDUSTRIAL LTDA 2155
10 JJZ ALIMENTOS S. A. 2156
11 BALSA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI – ME 2540
12 MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S. A. 2618
13 FRIGORÍFICO RAINHA DA PAZ LTDA – ME 2914
14 INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS S. S. P. M. A. LTDA 3459
15 BREYER & CIA LTDA 3522
16 FRIGORIFICO LARISSA LTDA 3704
17 CENTRAL DE CARNES PARANAENSE LTDA – ME 3796
18 FRIGORÍFICO SOUZA RAMOS LTDA 4040
19 E. H. CONSTANTINO & CONSTANTINO LTDA 4381
20 FÁBRICA DE FARINHA DE CARNES CASTRO LTDA 4460
21 TRANSMEAT LOGISTICA, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 4644

 

Tải về văn bản gốc tại đây.

Call Now