Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Quyết định 18/2016/QĐ-TTg 06/05/2016

  Quyết định về cho phép NK một số sản phẩm cntt đã qua sử dụng cấm NK

  01/07/2016
  2 Quyết định 69/2004/QĐ-BNN 03/12/2004

  Danh mục giống cây trồng quý hiếm cấm XK

  28/12/2004
  3 Thông tư 11/2018/TT-BTTTT 15/10/2018

  Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm NK có mã số HS

  30/11/2018
 • Số ký hiệu Quyết định 15/2006/QĐ-BTNMT
  Ngày ban hành 08/09/2006
  Ngày có hiệu lực 07/10/2006
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Bộ trưởng
  Trích yếu

  Danh mục thiết bị làm lạnh sử dụng chất CFC cấm NK

  Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên Môi trường
  Phân loại Quyết định
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 15/2006/QĐ-BTNMT
Hà Nội,ngày 08 tháng 9 năm 2006
QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ LÀM LẠNH SỬ DỤNG MÔI CHẤT LẠNH CFC CẤM NHẬP KHẨU

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thiết bị làm lạnh sử dụng môi chất lạnh CFC cấm nhập khẩu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-Văn phòng Trung ương Đảng;
-Văn phòng Quốc hội;
-Văn phòng Chủ tịch nước;
-Văn phòng Chính phủ;
-Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-Toà án nhân dân tối cao;
-Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
-Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
-HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-Các Sở Tài nguyên và Môi trường;
-Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
-Công báo, Website của Chính phủ;
-Lưu vt, cục bvmt, pc, htqt.

BỘ TRƯỞNG

Mai Ái Trực

 

DANH MỤC

THIẾT BỊ LÀM LẠNH SỬ DỤNGMÔI CHẤT LẠNH CFC CẤM NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTNMTngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Số TT Mã HS Tên hàng Ghi chú
1 8418 10 21 22 29

 

  Tủ lạnh gia dụng – Chỉ cấm nhập khẩu loại dùng môi chất lạnh CFC 12 (R12);

– Để biết thiết bị dùng loại môi chất lạnh nào thì xem cataloge của thiết bị, mục môi chất lạnh (Refrigerant);

– Môi chất lạnh CFC 12 (R12) có tên hóa học là Dichlorodifluoromethane, công thức hóa học là CF2Cl2.

 

2 8418 30 40

 

  Tủ trữ đông
3 8418 50

 

  Quầy bảo quản lạnh
4 8418 61

69

 

  Máy làm mát nước

 

BỘ TRƯỞNG

Mai Ái Trực

Call Now