Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT 16/11/2018

  Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

  01/01/2019
  2 Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT 28/12/2018

  Về XNK giống cây trồng, vật nuôi, gen cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật, vật thể thực vật

  01/01/2019
  3 QUYẾT ĐỊNH 3810/QĐ-BKHCN 2019 CÔNG BỐ SẢN PHẨM HÀNG HÓA NHÓM 2 18/12/2019

  BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3810/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM […]

  18/12/2019
 • Số ký hiệu Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT
  Ngày ban hành 30/08/2010
  Ngày có hiệu lực 14/10/2010
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Thứ Trưởng
  Trích yếu

  Sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009

  Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Phân loại Thông tư
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng Word

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Số: 50/2010/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2010

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 50/2009/TT-BNNPTNT NGÀY 18/8/2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 1. Sửa đổi, bổ sung Thứ tự số 1 như sau:
TT Tên sản phẩm, hàng hóa
1 Giống cây trồng nông nghiệp gồm: Giống lúa, ngô, lạc, đậu tương và giống khoai tây
 1. Sửa đổi, bổ sung Thứ tự số 10 như sau:
TT Tên sản phẩm, hàng hóa
10 Thuốc bảo vệ thực vật
10.1 Nguyên liệu (thuốc kỹ thuật) và thuốc thành phẩm trừ côn trùng (sâu) hại
10.2 Nguyên liệu (thuốc kỹ thuật) và thuốc thành phẩm trừ bệnh hại cây trồng
10.3 Nguyên liệu (thuốc kỹ thuật) và thuốc thành phẩm trừ cỏ dại hại cây trồng
10.4 Nguyên liệu (thuốc kỹ thuật) và thuốc thành phẩm trừ chuột hại cây trồng
10.5 Nguyên liệu (thuốc kỹ thuật) và thuốc thành phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng
10.6 Nguyên liệu (thuốc kỹ thuật) và thuốc thành phẩm dẫn dụ trừ côn trùng
10.7 Nguyên liệu (thuốc kỹ thuật) và thuốc thành phẩm trừ nhuyễn thể hại cây trồng
10.8 Nguyên liệu (thuốc kỹ thuật) và thuốc thành phẩm bảo quản lâm sản, hàng mỹ nghệ
10.9 Các chất hỗ trợ (chất trải)
 1. Sửa đổi, bổ sung Thứ tự số 13 như sau:
TT Tên sản phẩm, hàng hóa
13 Thức ăn và chất bổ sung trong thức ăn chăn nuôi
13.1 Thức ăn chăn nuôi hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà
13.2 Thức ăn chăn nuôi hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt
13.3 Thức ăn chăn nuôi hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn
13.4 Thức ăn chăn nuôi cho bê và bò thịt
 1. Bổ sung Thứ tự số 20 như sau:
TT Tên sản phẩm, hàng hóa
20 Các loại máy móc, thiết bị sản xuất nông nghiệp có khả năng gây mất an toàn

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– Văn phòng Chính phủ;
– UBND: Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Công báo, Website Chính phủ;
– Các Tổng cục, Cục, Vụ trực thuộc Bộ NN&PTNT;
– Lưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Diệp Kỉnh Tần

 

Tải về văn bản gốc tại đây.

Call Now