Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Thông tư 42/2016/TT-BYT 15/11/2016

  Thừa nhận phân loại trang thiết bị y tế của nước ngoài

  01/01/2017
  2 Nghị định 36/2016/NĐ-CP 15/05/2016

  Quản lý trang thiết bị y tế

  01/07/2016
  3 Thông tư 14/2018/TT-BYT 15/05/2018

  Ban hành Danh mục trang thiết bị y tế có mã số HS

  01/07/2018
 • Số ký hiệu Công văn 2538/GSQL-GQ1 2017
  Ngày ban hành 20/10/2017
  Ngày có hiệu lực 20/10/2017
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Phó Cục trưởng
  Trích yếu

  Về việc nhập khẩu cân điện tử (dạng cân bàn) dùng trong y tế

  Cơ quan ban hành Cục GSQL về Hải quan
  Phân loại Công văn
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2538/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu cân điện tử dùng trong y tế.

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 3158/HQHCM-GSQL ngày 12/10/2017 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc nhập khẩu cân điện tử (dạng cân bàn) dùng trong y tế, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ thì phương tiện đo phải phê duyệt mẫu thuộc Danh mục phương tiện đo nhóm 2 quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ thuộc đối tượng kiểm tra nhà nước về đo lường.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9 Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN thì “Đối với phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu Cơ quan Hải quan chỉ cho phép thông quan khi tổ chức, cá nhân (sau đây gọi tắt là cơ sở) nhập khẩu phương tiện đo đó có quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp”.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ các quy định dẫn trên để thực hiện./.

 

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT, GQ1 (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Ngô Minh Hải

 

 

Call Now