Tìm kiếm văn bản

 • STTSố/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuNgày có hiệu lực
  1Nghị định 158/2016/NĐ-CP29/11/2016

  Hướng dẫn Luật khoáng sản

  15/01/2017
  2Văn bản 03/VBHN-BCT(2018)17/01/2018

  Hợp nhất Thông tư quy định về xuất khẩu khoáng sản

  17/01/2018
  3Nghị định 100/2018/NĐ-CP16/07/2018

  Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc Bộ Xây dựng quản lý

  15/09/2018
 • Số ký hiệuThông tư 05/2018/TT-BXD
  Ngày ban hành29/06/2018
  Ngày có hiệu lực15/08/2018
  Ngày hết hiệu lực
  Người kýThứ Trưởng
  Trích yếu

  Thông tư 05/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

  Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
  Phân loạiQuyết định
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF
BỘ XÂY DỰNG
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 05/2018/TT-BXDHà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH11 ban hành ngày 17/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP 17/07/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

 1. Thông tư này hướng dẫn các hoạt động liên quan đến việc xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng chủ yếu (quy định tại khoản 6 Điều 3 của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng) và khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (được quy định tại khoản 1 Điều 64 của Luật Khoáng sản). Sau đây gọi chung là khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
 2. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về thương mại tham gia xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại Việt Nam (trừ trường hợp đưa khoáng sản làm vật liệu xây dựng từ nội địa vào khu phi thuế quan hoặc khu vực hải quan riêng để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu công trình).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 1. Chế biến khoáng sản là quá trình sử dụng riêng biệt hoặc kết hợp các phương pháp cơ-lý-hóa để làm thay đổi tính chất của khoáng sản sau khi khai thác nhằm tạo ra các sản phẩm có quy cách, chỉ tiêu kỹ thuật phù hợp với yêu cầu sử dụng và có giá trị thương mại cao hơn khoáng sản sau khai thác.
 2. Đá khối là đá tự nhiên được khai thác từ các mỏ đá granit, đá gabro, đá bazan, đá quăczit, đá hoa, đá phiến, đá vôi, đá dolomit,… bằng phương pháp cắt dây kim cương hoặc cưa đĩa hoặc các phương pháp khác tại moong khai thác tạo ra sản phẩm có các mặt phẳng dạng khối và thể tích ≥ 0,5 m3.
 3. Đá ốp lát là các loại đá được gia công cưa, xẻ, mài, đánh bóng hoặc không đánh bóng,… từ đá khối tự nhiên thành dạng tấm dùng để ốp, lát hoặc trang trí trong các công trình xây dựng.
 4. Đá xây dựng là các loại đá tự nhiên thuộc danh mục khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường được gia công đập, nghiền, phân loại hoặc đẽo, cắt, gọt theo kích thước dùng làm cốt liệu bê tông, kè bờ, xây móng, xây tường, lát vỉa hè, lòng đường.
 5. Đá mỹ nghệ là các loại đá tự nhiên được khai thác từ các mỏ đá vôi, đá hoa, đá thạch anh, đá metacarbonat,… và chế tác thành các sản phẩm mỹ nghệ kích thước phi tiêu chuẩn như: phù điêu, tượng đá, trụ đá và lan can cầu thang, đèn trang trí, khung lăng mộ, tranh đá, hòn non bộ, đá quý,…

Điều 3. Danh mục, quy cách, chỉ tiêu kỹ thuật và nguồn gốc khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu

 1. Danh mục, quy cách, chỉ tiêu kỹ thuật khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu tại Phụ lục I của Thông tư này (trừ khoáng sản tạm nhập – tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh).
 2. Khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu có nguồn gốc hợp pháp theo quy định pháp luật về khoáng sản.
 3. Trường hợp khoáng sản làm vật liệu xây dựng chuyển ra nước ngoài để phân tích, nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ hoặc khoáng sản chưa có tên trong danh mục xuất khẩu, Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến hướng dẫn cụ thể khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

Điều 4. Hồ sơ xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Hồ sơ xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan và pháp luật về quản lý ngoại thương.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2018 và thay thế Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện

 1. Bộ Xây dựng có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Thông tư này; đồng thời phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở các địa phương.
 2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật.
 3. Doanh nghiệp xuất khẩu khoáng sản phải lập báo cáo định kỳ hàng năm (hoặc đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền) gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nơi doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu) theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này trước ngày 15 tháng 01 hàng năm; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 30 tháng 01 hàng năm để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
 4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
– Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
– Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng dân tộc và các UB của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
– Tổng cục Hải quan;
– Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng, Thanh tra Bộ Xây dựng;
– Công báo; website Chính phủ; website Bộ Xây dựng;
– Lưu: VT, PC, Vụ VLXD (5b).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Sinh

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC, QUY CÁCH VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG XUẤT KHẨU
(Kèm theo Thông tư số: 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Mã HSDanh mục khoáng sảnQuy cách, chỉ tiêu kỹ thuật
ICát trắng silic, cát vàng khuôn đúc 
2505.10.00Cát trắng silic làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng hoặc các lĩnh vực công nghiệp khácĐã qua chế biến (sàng, tuyển, rửa, phân loại cỡ hạt)

Hàm lượng SiO2 ≥ 99 %;

Kích thước cỡ hạt ≤ 1,0mm

2505.90.00Cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúcĐã qua chế biến (sàng, tuyển, rửa, phân loại cỡ hạt, bọc nhựa hoặc không bọc nhựa)

Hàm lượng SiO2 ≥ 95 %;

Kích thước cỡ hạt ≤ 2,5mm

2505.10.00.10Bột cát thạch anh mịn hoặc siêu mịnĐã qua chế biến (sàng, tuyển, rửa, sấy, nghiền, phân loại cỡ hạt)

Hàm lượng SiO2 ≥ 99 %;

Kích thước cỡ hạt ≤ 96 µm

IIĐá ốp lát 
2515.12.20Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá hoa (marble), đá vôi được gia công cắt bằng cưa hoặc cách khác thành tấmĐộ dày ≤ 100 mm
2516.12.20Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá granit, gabro, bazan và đá khác được gia công cắt bằng cưa hoặc cách khác thành tấmĐộ dày ≤ 100 ram
2516.20.20Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá cát kết được gia công cắt bằng cưa hoặc cách khác thành tấm.Độ dày ≤ 100 mm
2506.10.00Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá thạch anh được gia công cắt bằng cưa hoặc cách khác thành tấm.Độ dày ≤ 100 mm
2506.20.00Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá quaczit (quartzite) được gia công cắt bằng cưa hoặc cách khác thành tấm.Độ dày ≤ 100 ram
2514.00.00Đá phiến làm vật liệu ốp, lát, lợp được gia công cắt bằng cưa hoặc cách khác thành tấm.Độ dày ≤ 50 mm
6801.00.00Các loại đá lát lề đường bằng đá tự nhiên (trừ đá phiến)Độ dày ≤ 100 mm
6802.21.00Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá hoa (marble) đã được gia công thành sản phẩm dạng tấm (có bề mặt phẳng và nhẵn)Độ dày ≤ 100 mm
6802.23.00Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá granit đã được gia công thành sản phẩm dạng tấm (có bề mặt phẳng và nhẵn)Độ dày ≤ 100 mm
6802.29.10Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá vôi đã được gia công thành sản phẩm dạng tấm (có bề mặt phẳng và nhẵn)Độ dày ≤ 100 mm
6802.29.90Đá ốp lát có nguồn gốc từ đá tự nhiên khác được gia công thành sản phẩm dạng tấm (có bề mặt phẳng và nhẵn)Độ dày ≤ 100 mm
IIIĐá khối (block) 
2515.20.00.10Đá khối (block) có nguồn gốc từ đá hoa trắng được khai thác, cưa cắt thành sản phẩm có các mặt phẳng dạng khối.Thể tích ≥ 0,5 m3
2515.12.10Đá khối (block) có nguồn gốc từ đá hoa, đá vôi được khai thác, cưa cắt thành sản phẩm có các mặt phẳng dạng khối.Thể tích ≥ 0,5 m3
2516.12.10Đá khối (block) có nguồn gốc từ đá granit, gabro, bazan, đá cát kết (sa thạch) và đá khác được khai thác, cưa cắt thành sản phẩm có các mặt phẳng dạng khối.Thể tích ≥ 0,5 m3
IVĐá mỹ nghệ 
6802.91.10Đá mỹ nghệ có nguồn gốc từ đá hoa (marble)Đã được gia công, chế tác thành sản phẩm
6802.92.00Đá mỹ nghệ có nguồn gốc từ đá vôiĐã được gia công, chế tác thành sản phẩm
6802.93.00Đá mỹ nghệ có nguồn gốc từ đá granitĐã được gia công, chế tác thành sản phẩm
6802.99.00Đá mỹ nghệ có nguồn gốc từ các loại đá tự nhiên khácĐã được gia công, chế tác thành sản phẩm
VĐá xây dựng 
V-aSử dụng làm cấp phối bê tông, rải đường giao thông 
2517.10.00Đá xây dựng có nguồn gốc từ cuội, sỏi, đá dùng làm cấp phối bê tông, rải đường giao thôngĐã được gia công đập, nghiền, sàng có kích thước cỡ hạt ≤ 60 mm
2517.49.00.30Đá xây dựng có nguồn gốc từ đá vôi dùng làm cấp phối bê tông, rải đường giao thôngĐã được gia công đập, nghiền, sàng có kích thước cỡ hạt ≤ 60 mm;

Hàm lượng CaCO3 < 85 % ;

2517.49.00.30Đá xây dựng có nguồn gốc từ đá granit, gabro, đá hoa (marble), đá cát kết (sa thạch) và đá khác dùng làm cấp phối bê tông, rải đường giao thôngĐã được gia công đập, nghiền, sàng có kích thước cỡ hạt ≤ 60 mm
V-bSử dụng để kè bờ, xây móng, xây tường, lát vỉa hè, lòng đường 
2515.11.00Đá xây dựng khác (đá hộc, đá chẻ, đá cubic,…) có nguồn gốc từ đá hoa (marble), đá vôi dùng để kè bờ, xây móng, xây tường, lát vỉa hè, lòng đườngĐã được gia công, đẽo, cắt gọt thành sản phẩm
2516.11.00Đá xây dựng khác (đá hộc, đá chẻ, đá cubic,…) có nguồn gốc từ đá granit, gabro, bazan và đá khác dùng để kè bờ, xây móng, xây tường, lát vỉa hè, lòng đườngĐã được gia công, đẽo, cắt gọt thành sản phẩm
2516.20.10Đá xây dựng khác (đá hộc, đá chẻ, đá cubic,…) có nguồn gốc từ đá cát kết dùng để kè bờ, xây móng, xây tường, lát vỉa hè, lòng đườngĐã được gia công, đẽo, cắt gọt thành sản phẩm
VIKhoáng sản khác 
2518.10.00Dolomit làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và các ngành công nghiệp khác.Hàm lượng MgO ≥ 18 %;

Kích thước cỡ hạt ≤ 60 mm

2507.00.00Cao lanh làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và các ngành công nghiệp khácAI2O3 ≥ 28 %, Fe2O3 ≤ 1 %;

Kích thước cỡ hạt ≤ 0,2mm.

2507.00.00Cao lanh pyrophyllite làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và các ngành công nghiệp khácAI2O3 ≥ 15 % ; Fe2O3 ≤ 1 %;

Kích thước ≤ 100 mm

2508.30.00Đất sét chịu lửa làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và các ngành công nghiệp khácAI2O3 ≥ 23 % ;

Kích thước cỡ hạt ≤ 0,2mm.

2529.10.00Tràng thạch (feldspar) làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và các ngành công nghiệp khácTổng lượng kiềm (K2O+Na2O) ≥ 7 %;

Kích thước ≤ 100 mm

 

PHỤ LỤC II

BÁO CÁO VỀ XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ (TÊN TỈNH, THÀNH PHỐ) NĂM…
(Kèm theo Thông tư số: 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 1. Bảng thống kê từng loại khoáng sản xuất khẩu
TTDoanh nghiệp xuất khẩuKhối lượng (tấn, m3, m2)Giá trị (đồng)Nguồn gốc khoáng sản (Giấy phép khai thác)Nước nhập khẩuGhi chú
ILoại khoáng sản Ví dụ: Cát trắng silic
1.Công ty A
2.Công ty B
3.………….
Tổng cộng:
IILoại khoáng sản Ví dụ: Đá ốp lát
1.Công ty A
2.Công ty B
3.………..
Tổng cộng:
 1. Tình hình chấp hành các quy định về xuất khẩu khoáng sản:

 

 1. Kiến nghị:
 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố…….
(ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Căn cứ vào mẫu báo cáo này các tổ chức, doanh nghiệp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có hoạt động xuất khẩu khoáng sản.

 

Tải về văn bản gốc tại đây.