Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Quyết định 3117/QĐ-BCT(2017 18/04/2017

  Bổ sung máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

  18/04/2017
  2 Quyết định 1380/QĐ-BCT(2011) 25/03/2011

  Danh mục hàng hóa không khuyến khích nhập khẩu

  25/03/2011
  3 Quyết định 812/QĐ-BCT(2018) 15/03/2018

  Bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư,nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

  15/03/2018
 • Số ký hiệu Quyết định 811/QĐ-BCT(2018)
  Ngày ban hành 15/03/2018
  Ngày có hiệu lực 15/03/2018
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Thứ Trưởng
  Trích yếu

  Bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư trong nước đã sản xuất được

  Cơ quan ban hành Bộ Công Thương
  Phân loại Quyết định
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 811/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, NGUYÊN LIỆU TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 2840/QĐ-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được;

Căn cứ Công văn số 7551A/BCT-KH ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc Hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được;

Xét đề nghị của Sở Công Thương Hà Nội tại Công văn số 852/SCT-QLCN ngày 02 tháng 3 năm 2018 về việc đề nghị bổ sung sản phẩm của Công ty Cổ phần công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông (VNPT Technology) vào Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục bổ sung máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Danh mục này làm căn cứ để các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 2840/QĐ-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

Điều 3. Trong quá trình thực hiện, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty và Hiệp hội ngành nghề tiếp tục đề xuất với Bộ Công Thương để điều chỉnh, bổ sung Danh mục phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ: KH&ĐT; TC; NN&PTNT; Y tế; GTVT; TT&TT; XD; KHCN;
– Ngân hàng Nhà nước;
– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Các TĐ, TCT 90, 91, CT thuộc Bộ;
– Website BCT;
– Lưu: VT, KH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Cao Quốc Hưng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, NGUYÊN LIỆU TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC CỦA CÔNG TY CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG (VNPT TECHNOLOGY)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 811/QĐ-BCT ngày 15 tháng 03 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Mã số hải quan HS (*) Tên mặt hàng Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật Tỷ lệ phần trăm giá trị sản xuất trong nước (%)
Nhóm Phân nhóm
8517 62 59 Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz – Ký hiệu: iGate GW020

– Thiết bị GPON ONT

– Tốc độ cao 3 trong 1 với các tính năng: router NAT, switch 2 cổng và điểm truy cập Wifi.

– Tốc độ truy cập cao: 2.5Gb/s downstream và 1.25Gb/s upstream.

– Hỗ trợ 2 cổng kết nối Ethernet.

– Kết nối Wifi chuẩn 802.11b/g/n tốc độ lên đến 300Mbps.

– 2 anten Wifi 5dBi công nghệ MIMO.

46,51%
8517 62 59 Thiết bị định tuyến có thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong bằng tần 2,4GHz – Ký hiệu: iGate GW240

– Thiết bị GPON ONT tốc độ cao 4 trong 1 với các tính năng: router NAT, switch 4 cổng, VoIP gateway và điểm truy cập Wifi.

– Tốc độ truy cập cao: 2.5Gb/s downstream và 1.25Gb/s upstream.

– Hỗ trợ 4 cổng kết nối Ethernet, 2 cổng thoại POTS.

– Kết nối Wifi chuẩn 802.11b/g/n tốc độ lên đến 300Mbps.

– 2 anten Wifi 5dBi công nghệ MIMO.

55,85%

(*) Mã HS: căn cứ theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Call Now