Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Thông tư 22/2018/TT-BCT 21/08/2018

  Hướng dẫn đấu giá thí điểm hạn ngạch nhập khẩu đường năm 2018

  21/08/2018
  2 Thông tư 03/2018/TT-BCT 30/03/2018

  Điều hành hạn ngạch nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2018

  14/05/2018
  3 Thông tư 07/2015/TT-BCT 12/05/2015

  Thông tư 07/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương : Không áp dụng hạn ngạch nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá từ Asean

  01/01/2015
 • Số ký hiệu Thông tư 56/2015/TT-BCT
  Ngày ban hành 31/12/2015
  Ngày có hiệu lực 01/01/2016
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Bộ trưởng
  Trích yếu

  Hạn ngạch thuế suất 0% hàng nhập khẩu từ Lào

  Cơ quan ban hành Bộ Công Thương
  Phân loại Thông tư
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 56/2015/TT-BCT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN VỚI THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU 0% ĐỐI VỚI HÀNG HÓA CÓ XUẤT XỨ TỪ CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào ký ngày 03 tháng 3 năm 2015;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ CHDCND Lào.

Điều 1. Danh mục hàng hóa và lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu hàng năm

 1. Áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu hàng năm đối với hai nhóm mặt hàng có xuất xứ từ CHDCND Lào, gồm: gạo và lá thuốc lá với thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0% (không phần trăm).
 2. Mã số hàng hóa và tổng lượng hạn ngạch thuế quan hàng năm của các nhóm mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0% theo Phụ lục kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Quy định đối với nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan 0%

 1. Hàng hóa nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do cơ quan thẩm quyền của CHDCND Lào cấp theo quy định.
 2. Thủ tục nhập khẩu hàng hóa giải quyết tại hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo nguyên tắc trừ lùi tự động (tổng lượng hàng nhập khẩu được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu 0% trừ đi số lượng đã nhập khẩu của từng mặt hàng).
 3. Thương nhân Việt Nam được nhập khẩu mặt hàng gạo theo hạn ngạch thuế quan.
 4. Đối với mặt hàng lá thuốc lá, chỉ những thương nhân Việt Nam có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài mới được phép nhập khẩu (nhập khẩu trực tiếp hoặc ủy thác nhập khẩu). Số lượng nhập khẩu tính trừ vào hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo giấy phép do Bộ Công Thương cấp.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ;
– Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Sở Công Thương các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Tổng cục Hải quan;
– Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
– Công báo;
– Website Chính phủ;
– Bộ Công Thương: Lãnh đạo Bộ, các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ; Website;
– Lưu: VT, XNK (15).

BỘ TRƯỞNG

Vũ Huy Hoàng

 

PHỤ LỤC

MÃ SỐ HÀNG HÓA VÀ TỔNG LƯỢNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN HÀNG NĂM NHẬP KHẨU TỪ CHDCND LÀO

(Ban hành kèm theo Thông tư số 56/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

 1. Hạn ngạch nhập khẩu gạo là 70.000 tấn bao gồm:
STT Mã HS Mô tả hàng hóa
  10.06 Lúa gạo
  1006.10 – Thóc:
1 1006.10.90 – – Loại khác
  1006.20 – Gạo lứt:
2 1006.20.10 – – Gạo Thai Hom Mali
3 1006.20.90 – – Loại khác

 

 1. Hạn ngạch nhập khẩu lá thuốc lá là 3.000 tấn, bao gồm:

 

STT Mã HS Mô tả hàng hóa
  24.01 Lá thuốc lá chưa chế biến; phế liệu lá thuốc lá
  2401.10 – Lá thuốc lá chưa tước cọng:
1 2401.10.10 – – Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng
2 2401.10.20 – – Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng
3 2401.10.40 – – Loại Burley
4 2401.10.50 – – Loại khác, được sấy bằng không khí nóng (flue-cured)
5 2401.10.90 – – Loại khác
  2401.20 – Lá thuốc lá, đã tước cọng một phần hoặc toàn bộ:
6 2401.20.10 – – Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng
7 2401.20.20 – – Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng
8 2401.20.30 – – Loại Oriental
9 2401.20.40 – – Loại Burley
10 2401.20.50 – – Loại khác, đã sấy bằng không khí nóng
11 2401.20.90 – – Loại khác
  2401.30 – Phế liệu lá thuốc lá:
12 2401.30.10 – – Cọng thuốc lá
13 2401.30.90 – – Loại khác

 

Tải về văn bản gốc tại đây.

Call Now