Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Văn bản 02/VBHN-BTC(2018) 02/02/2018

  Hợp nhất quy định về mẫu Tờ khai hải quan dùng cho người xuất nhập cảnh

  01/10/2015
  2 Nghị định 45/2016/NĐ-CP 26/05/2016

  Sửa đổi nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

  01/08/2016
  3 Nghị định 144/2018/NĐ-CP 16/10/2018

  Sửa đổi, bổ sung các Nghị định về vận tải đa phương thức

  16/10/2018
 • Số ký hiệu Quyết định 194/QĐ-TCHQ(2013)
  Ngày ban hành 22/01/2013
  Ngày có hiệu lực 22/01/2013
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Phó Tổng cục trưởng
  Trích yếu

  Bổ sung mã loại hình quản lý hàng hóa XNK

  Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
  Phân loại Quyết định
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: 194/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG MỘT SỐ MÃ LOẠI HÌNH QUẢN LÝ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 02/TCHQ-QĐ ngày 02/01/2013 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành bộ mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý rủi ro hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung một số mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vào Bộ mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định 02/TCHQ-QĐ ngày 02/01/2013 của Tổng cục Hải quan. Cụ thể gồm:

Số TT Nhóm loại hình Mã loại hình Tên loại hình Tên viết tắt của loại hình Ghi chú
1 NKD NKD05 Nhập đầu tư kinh doanh NDT-KD Thuộc Phụ lục I Quyết định 02/TCHQ-QĐ
2 NGC NGC21 Nhập gia công tự cung ứng NGC-CU Thuộc Phụ lục II Quyết định 02/TCHQ-QĐ
3 NTA NTA10 Tạm nhập NPL vào KCX để gia công NGCCN Thuộc Phụ lục VI Quyết định 02/TCHQ-QĐ
4 NTA12 Mua hàng của nội địa (xí nghiệp KCX) NKD-MND
5 NTA29 Tạm nhập hoán đổi xăng dầu tái xuất NTHDXDTX
6 XTA XTA20 Tái xuất (hàng tạm nhập tái xuất) XTX-HTN
7 XTA29 Tái xuất hoán đổi xăng dầu tạm nhập XTHDXDTN

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý rủi ro hải quan, Cục trưởng cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ Tài chính (để b/c);
– Lưu: VT, QLRR (5b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Công Bình

 

Tải về văn bản gốc tại đây.

Call Now