Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Thông tư 28/2017/TT-BCT 08/12/2017

  Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về kinh doanh xăng dầu, ô tô, than, gạo, khoáng sản

  01/01/2018
  2 Thông tư LT 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA 31/03/2006

  Nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng

  31/03/2006
  3 Thông tư LT 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC 14/06/2010

  Quy định 5 cửa khẩu nhập được khẩu ô tô mới

  29/07/2010
 • Số ký hiệu Thông tư 29/2010/TT-BCT
  Ngày ban hành 19/07/2010
  Ngày có hiệu lực 05/09/2010
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Thứ Trưởng
  Trích yếu

  Cấm nhập khẩu ô tô, linh kiện bị đục, sửa số khung, số máy

  Cơ quan ban hành Bộ Công Thương
  Phân loại Thông tư
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bàn gốc định dạng Word Văn bàn gốc định dạng PDF
BỘ CÔNG THƯƠNG
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Số: 29/2010/TT-BCT Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2010

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC NHẬP KHẨU Ô TÔ CHƯA QUA SỬ DỤNG BỊ ĐỤC SỬA SỐ KHUNG, MÁY

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1046/TTg-KTTH ngày 21 tháng 6 năm 2010 về việc bổ sung mặt hàng cấm nhập khẩu;
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc cấm nhập khẩu ô tô chưa qua sử dụng bị đục sửa số khung, máy như sau:

Điều 1. Quy định chung

Cấm nhập khẩu ô tô các loại và bộ linh kiện lắp ráp ô tô các loại chưa qua sử dụng bị đục sửa, đóng lại số khung, số máy trong mọi trường hợp và dưới mọi hình thức.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2010.

 

 

Nơi nhận:
– Ban bí thư T.W Đảng;
– Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Viện kiểm sát nhân dân Tối cao;
– Tòa án nhân dân Tối cao;
– Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
– Kiểm toán Nhà nước;
– Tổng cục Hải quan;
– Công báo;
– Website Chính phủ;
– Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các đơn vị trực thuộc Bộ CT;
– Website Bộ Công Thương;
– Lưu: VT, XNK (2)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thành Biên

 

Call Now