Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Thông tư 60/2019/TT-BTC 30/08/2019

  Sửa đổi Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  15/10/2019
  2 Quyết định 2428/QĐ-TCHQ(2009) 14/12/2009

  Quy trình TTHQ đối với tàu bay XNC, chuyển cảng và giám sát hải quan

  01/01/2010
  3 Quyết định 2353/QĐ-TCHQ(2014) 08/08/2014

  Quy trình kiểm tra, phát hiện chất phóng xạ tại cửa khẩu

  08/08/2014
 • Số ký hiệu Quyết định 1920/QĐ-TCHQ(2018)
  Ngày ban hành 28/06/2018
  Ngày có hiệu lực 13/07/2018
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Phó Tổng cục trưởng
  Trích yếu

  Sổ tay nghiệp vụ thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa XNK

  Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
  Phân loại Quyết định
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1920/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ Thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa

xuất khẩu, nhập khẩu (tại cấp Chi cục Hải quan)

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khu;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-TCHQ ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Tổng cục trưởng TCHQ về việc ban hành Kế hoạch đổi mới một số hoạt động Quản lý nguồn nhân lực theo năng lực vị trí việc làm;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Sổ tay nghiệp vụ Thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu (cấp Chi cục Hải quan), bao gồm 02 kỹ năng:

– Kỹ năng kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

– Kỹ năng phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Lãnh đạo Bộ (để b/c);
– Lãnh đạo TCHQ;
– Vụ CST; Vụ PC (BTC);
– Website Hải quan;
– Lưu: VT, TXNK (Toàn – 30b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

 

Tải về văn bản đầy đủ kèm phụ lục tại đây.

Call Now