Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Quyết định 1154/QĐ-BTS(2007) 31/07/2007

  Đình chỉ lưu hành sản phẩm thuốc thú y, thuỷ sản, sản phẩm cải tạo môi trường TS

  31/07/2007
  2 Thông tư 37/2012/TT-BNNPTNT 30/07/2012

  Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm cải tạo môi trường thuỷ sản được lưu hành tại VN

  13/09/2012
  3 Quyết định 06/2008/QĐ-BNN 18/01/2008

  Bổ sung, sửa đổi Danh mục thuốc thú y thuỷ sản, sản phẩm cải tạo môi trường thủy sản

  17/02/2008
 • Số ký hiệu Thông tư 04/2012/TT-BNNPTNT
  Ngày ban hành 16/01/2012
  Ngày có hiệu lực 16/01/2012
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Thứ Trưởng
  Trích yếu

  Đưa 28 sản phẩm ra khỏi Danh mục được phép lưu hành tại VN

  Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Phân loại Thông tư
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: 04/2012/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2012

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC ĐƯA CÁC SẢN PHẨM CÓ CHỨA CYPERMETHRIN, DELTAMETHRIN RA KHỎI DANH MỤC SẢN PHẨM XỬ LÝ, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN; THUỐC THÚ Y THUỶ SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y,

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa các sản phẩm có chứa Cypermethrin, Deltamethrin ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản; thuốc thú y thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh sách các sản phẩm có chứa Cypermethrin, Deltamethrin ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản; thuốc thú y thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm 28 sản phẩm.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản, Thủ trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản; thuốc thú y thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

  Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ;
– Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Tổng cục Hải quan;
– Bộ Khoa học công nghệ;
– Bộ Công Thương;
– Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT;
– Công báo Chính phủ,Website Chính phủ;
– Lưu: VT, TCTS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Văn Tám

 

DANH SÁCH

CÁC SẢN PHẨM CÓ CHỨA CYPERMETHRIN, DELTAMETHRIN ĐƯA RA KHỎI Danh mỤc SẢN PHẨM XỬ LÝ, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG nuôi trỒNG THỦY SẢN; THUỐC THÚ Y THỦY SẢN ĐưỢc phÉp lưu hÀnh tẠi ViỆt Nam

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT–BNNPTNT Ngày 16/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

 

 1. Các sản phẩm có chứa Cypermethrin, Deltamethrin tại Phần A, Phụ lục II, Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BTS ngày 31/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản: 3 sản phẩm.
Số TT trong Danh mục Tên sản phẩm Thành phần Công dụng
Công ty TNHH SX&TM Tô Ba

ĐC: 63 Nguyễn Văn Lượng, phường 10, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

49 ST.GAXA Cypermethrin Diệt các loài vật chủ trung gian mang mần bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng. Dùng xử lý nước trước khi thả tôm 15 ngày.Trong ao nuôi tôm không sử dụng sản phẩm này
Công ty TNHH SX&TM dinh dưỡng thú y Nam Long

ĐC: 27/27 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP. HCM

63 TOPCIDE LIQ Cypermethrin, dung môi Isopropyl alcohol vừa đủ Diệt các loài vật chủ trung gian mang mần bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng. Dùng xử lý nước trước khi thả tôm 15 ngày. Trong ao nuôi tôm không sử dụng sản phẩm này
Công ty TNHH Công nghệ sinh học BECKA

2/181 Tân Lập, Tân Thới Nhì, Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh

278 BK-CIDE Cypermethrin Diệt các loài vật chủ trung gian mang mần bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng. Dùng xử lý nước trước khi thả tôm 15 ngày. Trong ao nuôi tôm không sử dụng sản phẩm này

 

 1. Các sản phẩm có chứa Cypermethrin, Deltamethrin tại Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BNN ngày 18/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 4 sản phẩm.
Số TT trong Danh mục Tên sản phẩm Thành phần Công dụng
Công ty Cổ phần Dược và vật tư thú y HANVET

ĐC: 88 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội

1

HAN -CYRIN Cypermethrin Diệt động vật giáp xác là vật chủ trung gian mang mầm bệnh trong nước như: cua, còng, tôm tạp, tép.
Công ty TNHH phát triển mạng lưới toàn cầu Nam Dũng

ĐC: KCN Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên

207 TD. Cyper Cypermethrin Diệt các lòai vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua còng
Công ty TNHH Quốc Minh

Số 20/3 Tam Bình, Khu phố 8, P Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

324 DIỆT GIÁP XÁC Cypermethrin Diệt các loài vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như: cua, còng, tép, tôm tạp
Công ty CP Sản xuất kinh doanh vật tư và thuốc thú y VEMEDIM

ĐC: số 07 đường 30/4 quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

517 Anti-Parasite Cypermethrin Diệt các vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng. Dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày

 

III. Các sản phẩm có chứa Cypermethrin, Deltamethrin tại Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 108/2008/QĐ-BNN ngày 06/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 2 sản phẩm

Số TT trong Danh mục Tên sản phẩm Thành phần Công dụng
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trúc Anh

ĐC: Công Điền, Vĩnh Trạch, Bạc Liêu

25 TA- Abolish Cypermethrin Diệt các loài vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng- dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày. Trong ao đang nuôi tôm không sử dụng sản phẩm này.
Công ty TNHH Thức Ăn và Thuốc Thú Y- Thuỷ Sản Phiên Tân

ĐC: 183/1 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.

65 Peta- DX 100 Cypermethrin Diệt các loài vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như: cua, còng, tép, tôm tạp.

 

 1. Các sản phẩm có chứa Cypermethrin, Deltamethrin tại Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 57/2009/TT-BNNPTNT ngày 08/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 2 sản phẩm
 2. Sản phẩm sản xuất trong nước
Số TT trong Danh mục Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng
Công ty TNHH công nghệ sinh học Khánh Toàn

ĐC: 280/129/19 ấp 2, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh

ĐT: 08.62518451

49 Killin Cypermethrin 150g/l Diệt các vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng. Dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày
Dung môi (Isopropyl alcohol) vừa đủ.  
 1. Sản phẩm nhập khẩu
Số TT trong Danh mục Tên sản phẩm Thành phần Công dụng Nhà sản xuất
Công ty cổ phần công nghệ tiêu chuẩn sinh học Vĩnh Thịnh

Lô 23 đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

ĐT: 083.7542464

9 Biomethrin Deltamethrin Diệt ngoại ký sinh trùng trong nước ao nuôi gây bệnh cho cá như rận, cá, ve. BioSadt India Limited, Ấn Độ

 

 1. Các sản phẩm có chứa Cypermethrin, Deltamethrin tại Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 71/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 4 sản phẩm
Số TT trong Danh mục Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng
Công ty TNHH SX & TM Long Hùng

125/3 Dương Văn Dương, P. Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. HCM

Điện thoại: 0854446232; Fax: 0854446233

6 MAX CIDE Cypermethrin 150g Diệt các loài vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng

Dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày. Trong ao đang nuôi tôm không sử dụng sản phẩm này

Dung môi Isopropyl alcohol vừa đủ 1000ml
Công ty TNHH Bayer Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 3, Toà nhà CentrePoint, Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, TP. HCM.

Số điện thoại : 0838450828 Số Fax : 0839979204

56 Deguvon Deltamethrin 25g Diệt các loài giáp xác (tép, tôm tạp, cua, còng,…) là vật chủ trung gian mang virus gây bệnh đốm trắng, đầu vàng … trong ao nuôi tôm.
Tá dược bổ sung vừa đủ 1kg
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lân Long

ĐC: 304/36/17/1D Tân Kỳ, Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp HCM

60 K- CRAP VIP Cypermethrin 10% Diệt các loài vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như: cua, còng, tép, tôm tạp
Công ty TNHH Thuỷ sản Cửu Long T.L

Địa chỉ: 323B Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP,HCM

Điện thoại: (08) 3839 3984, Fax: (08) 3824 9002 – 6254 5422

89 GOLDEN WHITE Cypermethrin 10,81 % Diệt các vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như: tép, tôm tạp, cua, còng… dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày. Trong ao đang nuôi không sử dụng sản phẩm này
Chất đệm (dung môi) vừa đủ 100%
 1. Các sản phẩm có chứa Cypermethrin, Deltamethrin tại Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BNNPTNT ngày 11/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 9 sản phẩm
 2. Sản phẩm sản xuất trong nước
Số TT trong Danh mục Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng
Công ty TNHH TM & SX Việt Viễn (Vivco)

ĐC:14G Phan Văn Trị, P.7, Q.Gò Vấp, TP.HCM

ĐT: 08. 38943854 Fax: 08. 389438555

29 CYMEX 175 Cypermethrin 175g/l Diệt các vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng. Dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày
Dung môi (Isopropyl alcohol) vừa đủ. 1lít
44 CYMEX – CHLOR Cypermethrin 100g Diệt các vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng. Dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày
Tá dược vừa đủ 1 lít
Công ty TNHH TM SX Thú y Thủy sản Việt Tân

ĐC: 94/1035A1Dương Quảng Hàm, P.17,Gò Vấp, Tp. HCM

ĐT: (08) 39842240 Fax: (08) 39842230

50 CYPER Cypermethrin 100g/ lít Diệt các loài vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng. Dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày.

Trong ao đang nuôi tôm không sử dụng sản phẩm này.

Dung môi vừa đủ 1000ml
Công ty TNHH thuốc thú y Quốc tế Đông Nghi (INVET)

ĐC: 11 Nguyễn Văn Giai, P. Đakao, Q1, Tp.HCM

ĐT: 08. 22405061– 22405062 Fax : 08.39846897

64 PYMEX 175 Cypermethrin 175g/l Diệt các vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng. Dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày
Dung môi (Isopropyl alcohol) vừa đủ 1 lít
76 INVEX – CHLOR

 

Cypermethrin

 

100g

 

Diệt các vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng. Dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày
Tá dược vừa đủ 1 lít
Công ty TNHH Phú Đăng Quân

ĐC: 18/181A Trấn Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, TP,HCM

ĐT: (08) 3843 5072 Fax: (08) 3824 9002.

132 TNT Cypermethrin 10,8 % Diệt các vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như: tép, tôm tạp, cua, còng… dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày. Trong ao đang nuôi không sử dụng sản phẩm này.
Chất đệm (dung môi) vừa đủ 100%
Công ty TNHH Sản xuất TM – DV Hoàng Hạc

ĐC: 109/18 Trần Quốc Toản, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

ĐT: (08) 3932 7919 Fax: (08) 3824 9002

146 GOLD UP Cypermethrin 10,2 % Diệt các vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như: tép, tôm tạp, cua, còng… dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày. Trong ao đang nuôi không sử dụng sản phẩm này.
Chất đệm (dung môi) vừa đủ Chất đệm (dung môi) vừa đủ
Công ty TNHH Sản xuất TM và DV Bạch Hạc

ĐC: Số 65 Đường 14, Khu phố 2, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TPHCM

ĐT: (08) 3896 6973 Fax: (08) 3824 9002.

160 SUPER KILL Cypermethrin 10,5 % Diệt các vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như: tép, tôm tạp, cua, còng… dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày. Trong ao đang nuôi không sử dụng sản phẩm này.
Chất đệm (dung môi) vừa đủ 100%
 1. Sản phẩm nhập khẩu
Số TT trong Danh mục Tên sản phẩm Thành phần Công dụng Nhà sản xuất
Công ty cổ phần công nghệ tiêu chuẩn sinh học Vĩnh Thịnh

ĐC: Lô 23 đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

ĐT: 083.7542464

2 Biomethrin Deltamethrin Diệt ngoại ký sinh trùng trong nước ao nuôi gây bệnh cho cá như rận, cá, ve. Biostadt India Limited, Ấn Độ

 

VII. Các sản phẩm tại Danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 69/2010/TT-BNNPTNT ngày 6/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 4 sản phẩm

 1. Sản phẩm sản xuất trong nước
Số TT trong Danh mục Tên sản phẩm Thành phần Công dụng Số đăng ký
TP Hồ Chí Minh

10. Công ty TNHH Công nghệ sinh học B.E.C.K.A

13 BK-Start Cypermethrin Diệt các loài vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng-Dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày. Không sử dụng sản phẩm trong ao đang nuôi tôm HCM.TS14-13
TP. Hồ Chí Minh

14. Công ty TNHH NOBEN

15 NOBEN-DT Cypermethrin Diệt các loài vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng-Dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày. Trong ao đang nuôi tôm không sử dụng sản phẩm này HCM.TS19-16
 TP. Hồ Chí Minh

17. Công ty TNHH SX&TM TÔ BA

15 ST-BEGIN Cypermethrin Diệt các loài vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng-Dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày. Trong ao đang nuôi tôm không sử dụng sản phẩm này HCM.TS23-15
 1. Sản phẩm nhập khẩu
Số TT trong Danh mục Tên sản phẩm Thành phần Công dụng Số đăng ký
Thái Lan

4. SUTHIN PRODUCTS FARM (S.P.F) CO., LTD

Công ty TNHH TM nuôi trồng thủy sản Hương Giang

2 DECRUS Cypermethrine Diệt các loài vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng. THA.TS4-2

 

Tải về văn bản gốc tại đây.

Call Now