Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Luật 17/2003/QH11 26/11/2003

  QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 18/2017/QH14 Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2017   LUẬT THỦY SẢN Căn cứ Hiến pháp nước […]

  01/07/2004
  2 Thông tư 57/2009/TT-BNNPTNT 08/09/2009

  Bổ sung sản phẩm cải tạo môi trường thuỷ sản được lưu hành tại VN

  23/10/2009
  3 Quyết định 108/2008/QĐ-BNN 06/11/2008

  Danh mục bổ sung sản phẩm cải tạo môi trường thủy sản được sử dụng tại VN

  04/12/2008
 • Số ký hiệu Quyết định 10/2007/QĐ-BTS
  Ngày ban hành 31/07/2007
  Ngày có hiệu lực 10/09/2007
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Thứ Trưởng
  Trích yếu

  Ban hành Danh mục thuốc thú y thuỷ sản, sản phẩm cải tạo môi trường được lưu hành tại VN.

  Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Phân loại Quyết định
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF

B THỦY SN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10/2007/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2007

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC THÚ Ý THỦY SẢN, SẢN PHẨM XỬ LÝ CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG NUÔI TRÒNG THỦY SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN

n c Nghị đnh số 43/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 ca Chính phủ Quy

đnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản ; Căn cứ Pháp lệnh Thú y 2004;

n cứ Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành 1 số Điều của Pháp lệnh Thú y;

n cứ quyết đnh s 03/2007/QĐ-BTS ngày 3/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sn v/v ban hành Quy chế quản lý thuốc thú y thuỷ sn, sản phẩm xử lý cải tạo i trường nuôi trồng thuỷ sản;

Theo đề nghị của Ông Cục trưởng Cc Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này:

 1. Danh mục thuốc thú y thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam (Phụ lục I).
 2. Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam (Phụ lục II).

Điều 2. Giao Cục Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản thông báo, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện đăng ký lại đối với các sản phẩm được phép lưu hành có thời hạn 6 tháng kể từ ngày quyết định này có hiệu lực (qui địnhtại Phần B Phụ lục I, Phần B Phụ lục II).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng; Chánh Thanh tra; Thủ trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Thuỷ sản; Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có quản lý thuỷ sản; các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến đăng ký lưu hành thuốc thú y thuỷ sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Văn phòng CP (để b/c);

– Lãnh đạo Bộ;

– UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TW;

– Các Bộ: Tư Pháp, Thương Mại, Tài chính, NN & PTNT;

TN&MT (để biết và kiểm tra văn bản);

– Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp.

(để kiểm tra văn bản);

– Công báo; Website Chính phủ;

– Lưu VT Bộ, Cục QLCL, ATVS&TYTS.

 

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯNG

 

 

 

Lương Phương

 

 

Tải về văn bản gốc kèm phụ lục tại đây.

Call Now