Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Thông tư 11/2018/TT-BTTTT 15/10/2018

  Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm NK có mã số HS

  30/11/2018
  2 Quyết định 78/2004/QĐ-BNN 31/12/2004

  Danh mục giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu

  29/01/2005
  3 Quyết định 15/2006/QĐ-BTNMT 08/09/2006

  Danh mục thiết bị làm lạnh sử dụng chất CFC cấm NK

  07/10/2006
 • Số ký hiệu Quyết định 69/2004/QĐ-BNN
  Ngày ban hành 03/12/2004
  Ngày có hiệu lực 28/12/2004
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Thứ Trưởng
  Trích yếu

  Danh mục giống cây trồng quý hiếm cấm XK

  Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Phân loại Quyết định
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********
Số: 69/2004/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC GIỐNG CÂY TRỒNG QÚY HIẾM CẤM XUẤT KHẨU.

 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh Giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Quyết định 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục giống cây trồng quý hiếm cấm xuất khẩu.

Điều 2. Trong từng thời kỳ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ điều chỉnh, bổ sung tên giống cây trồng vào trong Danh mục nêu trên nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế “Danh mục giống cây trồng quý hiếm cấm xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 58/2001/QĐ/BNN/KNKL ngày 23/5/2001 của Bộ Nông nghiệp và PTNT”.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nông nghiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh giống cây trồng tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Bá Bổng

 

DANH MỤC

GIỐNG CÂY TRỒNG QÚYHIẾM CẤM XUẤT KHẨU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BNN ngày 03/12/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

 1. GIỐNG CÂY LƯƠNG THỰC:

– Các giống lúa: Nếp Cẩm, nếp cái Hoa vàng, nếp Tú Lệ, lúa Tám, Dự hương, Nàng thơm Chợ đào.

– Dòng bố, mẹ của các tổ hợp lúa lai.

– Dòng bố, mẹ của các tổ hợp ngô lai.

 1. GIỐNG CÂY CÔNG NGHIỆP VÀ CÂY ĂN QUẢ (TRỪ HẠT TRONG QUẢ XUẤT KHẨU):
 2. Giống chè: Các giống chè Shan bản địa.
 3. Giống cam: Cam Bù, cam Bố Hạ, cam Xã Đoài, cam Đường Canh.
 4. Giống bưởi: Bưởi Năm roi, Thanh Trà, Phúc Trạch, Đoan Hùng, Phú Diễn, Da xanh.
 5. Giống nhãn: Nhãn lồng Hưng Yên, nhãn tiêu Da bò, nhãn Xuồng cơm vàng.
 6. Giống vải thiều: Vải thiều Thanh Hà, vải thiều Hùng Long.
 7. Giống xoài: Xoài cát Hoà Lộc, xoài Cát Chu.
 8. Giống mơ: Mơ Hương Tích.
 9. Giống thanh long: Các giống thanh long bản địa.
 10. Giống sầu riêng: Sầu riêng Chín hoá, sầu riêng Ri-6.

Tải về văn bản gốc tại đây.

Call Now