Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Thông tư 39/2013/TT-BNNPTNT 12/08/2013

  Bổ sung, sửa đổi thức ăn thủy sản; sản phẩm cải tạo môi trường thuỷ sản

  27/10/2013
  2 Thông tư 71/2009/TT-BNNPTNT 10/11/2009

  Bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường thuỷ sản được lưu hành tại Việt Nam

  25/12/2009
  3 Thông tư 37/2012/TT-BNNPTNT 30/07/2012

  Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm cải tạo môi trường thuỷ sản được lưu hành tại VN

  13/09/2012
 • Số ký hiệu Quyết định 197/QĐ-BNN-TCTS(2012)
  Ngày ban hành 06/02/2012
  Ngày có hiệu lực 06/02/2012
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Thứ Trưởng
  Trích yếu

  Đính chính Thông tư 04/2012/TT-BNNPTNT về sản phẩm cải tạo môi trường

  Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Phân loại Quyết định
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 197/QĐ-BNN-TCTS

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 04/2012/TT-BNNPTNT NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2012 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ VIỆC ĐƯA CÁC SẢN PHẨM CÓ CHỨA CYPERMETHRIN, DELTAMETHRIN RA KHỎI DANH MỤC SẢN PHẨM XỬ LÝ, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN; THUỐC THÚ Y THỦY SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi điều 3 Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Thông tư số 04/2012/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đưa các sản phẩm có chứa Cypermethrin, Deltamethrin ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản; thuốc thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam như sau:

Điều 2 đã in: “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành”.

Đính chính lại là: “Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Thủ trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản; thuốc thú y thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ;
– Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Tổng cục Hải quan;
– Bộ Khoa học và Công nghệ;
– Bộ Công Thương;
– Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT;
– Công báo Chính phủ, Website Chính phủ;
– Lưu: VT, TCTS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Văn Tám

 

Call Now