Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Luật 55/2010/QH12 17/06/2010

  Luật An toàn thực phẩm

  01/07/2011
  2 Nghị định 08/2018/NĐ-CP 15/01/2018

  Sửa đổi, bổ sung điều kiện kinh doanh thuộc 8 lĩnh vực Bộ Công Thương quản lý

  15/01/2018
  3 Nghị định 77/2016/NĐ-CP 01/07/2016

  Sửa đổi 6 Nghị định về quản lý vật liệu nổ, an toàn thực phẩm

  01/07/2016
 • Số ký hiệu Công văn 1682/TCHQ-VP(2018)
  Ngày ban hành 30/03/2018
  Ngày có hiệu lực 30/03/2018
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Phó Chánh văn phòng
  Trích yếu

  Đính chính Công văn 1511/TCHQ-GSQL(2018)

  Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
  Phân loại Công văn
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1682/TCHQ-VP
V/v đính chính văn bản 1511/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

 

Ngày 22/03/2018, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1511/TCHQ- GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ. Do sơ suất trong quá trình soạn thảo, tại điểm 2 công văn số 1511/TCHQ-GSQL dẫn trên đã ghi “Giấy tiếp nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm” thay vì “Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm”. Tổng cục Hải quan đính chính như sau:

“2. Về áp dụng Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy/ Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm:

 1. a) Trường hợp sản phẩm của tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy/ Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm còn giá trị hiệu lực thì được áp dụng miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm khi nhập khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 15/2018/NĐ-CP.
 2. b) Việc nộp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy/ Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm thực hiện như đối với Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.”

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 

 Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT. Vũ Ngọc Anh (để b/c);
– Lưu: VT, VP, GSQL (5).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đàm Mạnh Hiếu

Call Now