Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Thông tư 217/2015/TT-BTC 31/12/2015

  Thủ tục hải quan, thuế đối với hàng hóa mua bán qua biên giới

  14/02/2016
  2 Thông tư 49/2015/TT-BTC 14/04/2015

  Thủ tục XNK hàng hóa qua dịch vụ bưu chính

  29/05/2015
  3 Nghị định 169/2016/NĐ-CP 27/12/2016

  Xử lý hàng hóa lưu tại cảng biển VN

  01/07/2017
 • Số ký hiệu Thông tư 110/2010/TT-BTC
  Ngày ban hành 30/07/2010
  Ngày có hiệu lực
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Thứ Trưởng
  Trích yếu

  Hướng dẫn xác nhận và thông quan xe thiết kế chở tiền NK

  Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
  Phân loại Thông tư
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF

BỘ TÀI CHÍNH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———
Số: 110/2010/TT-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2010

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn việc xác nhận và thông quan mặt hàng xe thiết kế chở tiền thuộc

phân nhóm 8705.10 tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

 

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3899/VPCP-KTTH ngày 08/6/2010 về việc thuế xe ô tô thiết kế chở tiền và trên cơ sở ý kiến thống nhất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 5658/NHNN-PHKQ ngày 29 tháng 7 năm 2010;

Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác nhận và thông quan mặt hàng xe thiết kế chở tiền thuộc phân nhóm 8705.10 tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi như sau:

 

Điều 1. Điều kiện áp dụng.

Xe thiết kế chở tiền được phân loại vào nhóm 87.05 nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Có xác nhận bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Mẫu ban hành kèm theo Thông tư này về đảm bảo tiêu chuẩn xe thiết kế chở tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định (Giấy xác nhận ghi rõ số trang, các trang được đóng dấu giáp lai và lập thành 4 bản: 02 bản giao doanh nghiệp nhập khẩu (01 bản để doanh nghiệp nhập khẩu nộp cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu, 01 bản để doanh nghiệp nhập khẩu lưu), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lưu 02 bản).
 2. Đối tượng sử dụng loại xe thiết kế chở tiền là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị trực thuộc; Các Tổ chức Tín dụng; Kho bạc Nhà nước; Ngân hàng phát triển Việt Nam

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

 1. Doanh nghiệp nhập khẩu xe thiết kế chở tiền khi nhập khẩu, ngoài các chứng từ quy định chung đối với hàng hoá nhập khẩu cần xuất trình cho cơ quan hải quan xác nhận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đáp ứng tiêu chuẩn xe thiết kế chở tiền theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này.
 2. Chậm nhất là 3 tháng kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục hải quan, doanh nghiệp nhập khẩu phải gửi cho Ngân hàng nhà nước Việt Nam bản photocopy hoá đơn bán hàng cho các đối tượng sử dụng loại xe thiết kế chở tiền nêu tại khoản 2, Điều 1 Thông tư này có xác nhận của doanh nghiệp nhập khẩu để Ngân hàng nhà nước Việt Nam lưu, theo dõi quản lý.
 3. Các trường hợp không đáp ứng các điều kiện nêu tại Điều 1 Thông tư này hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng, thay đổi đối tượng sử dụng thì phải thực hiện nộp thuế cho cơ quan Hải quan theo chủng loại nhập khẩu tương ứng với mã số hàng hoá tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và thuế suất thuế nhập khẩu hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký./.

 

 Nơi nhận:
– Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
– Viện Kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
– Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
– Công báo;
– Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, Vụ CST.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN

ĐẠT TIÊU CHUẨN XE THIẾT KẾ CHỞ TIỀN

Số…………….

Kính gửi: Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam

 

 1. Tên đơn vị nhập khẩu: ……………………
 2. Địa chỉ: ………………………………..
 3. Điện thoại:                                           Fax
 4. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
 5. Nơi cấp:                                              Ngày cấp:
 6. Mã số XNK:…………….                        Nơi cấp
 7. Công ty nhập khẩu xe thiết kế chở tiền theo Hợp đồng thương mại số …………… ngày……………. với Công ty ………………………….., địa chỉ ………………………………………………………………………..
 8. Đặc điểm xe:
STT NHÃN HIỆU, SỐ LOẠI NĂM SẢN XUẤT MÀU SƠN DUNG TÍCH XI LANH SỐ KHUNG SỐ MÁY
1            
2            
           
 1. Tài liệu kèm theo gồm:

Catalog của xe

…………………

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận về chủng loại xe trên./.

 

  ………, Ngày……tháng…. năm 20…..

Đại điện doanh nghiệp nhập khẩu

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

 

 

 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———
 
Số:…………… Hà Nội, ngày…… tháng…. năm ……  

 

GIẤY XÁC NHẬN

ĐẠT TIÊU CHUẨN XE THIẾT KẾ CHỞ TIỀN

THEO QUY ĐỊNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 

Căn cứ…………..;

Căn cứ……………..;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3899/VPCP-KTTH ngày 08/6/2010

về thuế xe ô tô thiết kế chở tiền;

Căn cứ Thông tư số 110/2010/TT-BTC ngày 30/7/2010 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xác nhận và thông quan xe thiết kế chở tiền;

Xét Đơn đề nghị xác nhận đạt tiêu chuẩn xe thiết kế chở tiền số…. ngày… của …………….và hồ sơ liên quan về việc xác nhận đạt tiêu chuẩn xe thiết kế chở tiền theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM XÁC NHẬN

Số xe ô tô nhập khẩu sau (theo mẫu đính kèm);

STT NHÃN HIỆU, SỐ LOẠI NĂM SẢN XUẤT MÀU SƠN DUNG TÍCH XI LANH SỐ KHUNG SỐ MÁY
1            
2            
           

 

của……. (tên đơn vị nhập khẩu)

Địa chỉ:

Điện thoại:                                               Fax

Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………….. Nơi cấp:

…………………………Ngày cấp:………………….

Mã số XNK:….. Nơi cấp…………………………………………..

Đạt tiêu chuẩn xe thiết kế chở tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định.

Công ty nhập khẩu xe thiết kế chở tiền theo Hợp đồng số……. ngày……. với:

Tên đơn vị sử dụng [tên đầy đủ bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tên viết tắt (nếu có)]

– Địa chỉ trụ sở chính:

– Điện thoại:                                                         Fax:

– Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có) * số:

– Nơi cấp:                                                            Ngày cấp:

– Mã số XNK (nếu có):                              Nơi cấp:

Chậm nhất là 3 tháng kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục hải quan, đơn vị nhập khẩu phải gửi cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bản sao hoá đơn bán hàng cho đơn vị sử dụng (bản sao này phải có xác nhận của đơn vị sử dụng).

Giấy xác nhận này gồm ……….. trang.

 

Nơi nhận:
– Doanh nghiệp nhập khẩu (02 bản)
– Lưu: VT, PHKQ

TL.THỐNG ĐỐC

CỤC TRƯỞNG CỤC PHÁT HÀNH VÀ KHO QUỸ

 

——————————————

* Nội dung này không áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị trực thuộc

 

Tải về văn bản gốc tại đây.

Call Now