Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Quyết định 2838/QĐ-BNN-BVTV(2016) 11/07/2016

  Ngừng nhập khẩu lạc từ Senegal

  09/09/2016
  2 Văn bản 05/VBHN-BCT(2014) 23/01/2014

  Hợp nhất văn bản quy định về ngừng tái xuất đồ gỗ sang Mỹ

  23/01/2014
  3 Quyết định 4680/QĐ-BNN-BVTV(2015) 12/11/2015

  Tạm ngừng nhập khẩu lúa mỳ từ Ucraina

  11/01/2016
 • Số ký hiệu Quyết định 24/2006/QĐ-BTM(2006)
  Ngày ban hành 15/06/2006
  Ngày có hiệu lực 09/07/2006
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Thứ Trưởng
  Trích yếu

  Ngừng tái xuất đồ gỗ sang Mỹ, cấp phép TN-TX tinh dầu xá xị

  Cơ quan ban hành Bộ Thương mại
  Phân loại Quyết định
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********
Số: 24/2006/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC NGỪNG TẠM NHẬP TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU ĐỒ GỖ THÀNH PHẨM QUA VIỆT NAM SANG HOA KỲ VÀ QUY ĐỊNH VIỆC TẠM NHẬP TÁI XUẤT TINH DẦU XÁ XỊ PHẢI CÓ GIẤY PHÉP CỦA BỘ THƯƠNG MẠI

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1605/VPCP-KTTH ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý hàng tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và sau khi trao đổi thống nhất ý kiến với Bộ Công an tại văn bản số 987/V11 (VPU) ngày 08 tháng 6 năm 2006 về việc phối hợp quản lý các hoạt động kinh doanh tinh dầu xá xị, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục ngừng việc tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu đồ gỗ thành phẩm qua Việt Nam sang Hoa Kỳ.

Điều 2. Việc tạm nhập tái xuất tinh dầu xá xị (Sassafras Oil) phải có giấy phép của Bộ Thương mại.

Điều 3. Bãi bỏ Quyết định số 1318/2005/QĐ-BTM ngày 29 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc bãi bỏ Quyết định số 0971/2004/QĐ-BTM ngày 14 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại; tạm ngừng việc tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu đồ gỗ thành phẩm và điều kiện nhập khẩu bán thành phẩm đồ gỗ để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể;
– Cục kiểm tra Văn bản (Bộ Tư pháp);
– Sở Thương mại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Công báo;
– Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các đơn vị trực thuộc Bộ Thương mại;
– Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phan Thế Ruệ

 

Call Now