Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Nghị định 31/2018/NĐ-CP 08/03/2018

  Nghị định số 31/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa

  08/03/2018
  2 Thông tư 48/2015/TT-BCT 14/12/2015

  Sửa đổi Thông tư 40/2015/TT-BCT quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định thương mại tự do Việt Nam- Hàn Quốc do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

  14/12/2015
  3 Thông tư 10/2009/TT-BCT 18/05/2009

  Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác Kinh tế

  02/07/2009
 • Số ký hiệu Công văn 5975/TCHQ-GSQL
  Ngày ban hành 11/09/2017
  Ngày có hiệu lực 11/09/2017
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Phó Tổng cục trưởng
  Trích yếu

  Hướng dẫn thủ tục nộp bổ sung C/O do Tổng Cục Hải quan ban hành

  Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
  Phân loại Công văn
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5975/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục nộp bổ sung C/O

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 4/10/2016, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 13959/BTC-TCHQ hướng dẫn cụ thể về các trường hợp nộp C/O (trừ C/O mẫu VK, KV và mẫu EAV) sau thời điểm làm thủ tục hải quan là “Trường hợp chưa có bản chính C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan và nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan…”

Theo đó, căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan thực hiện thống nhất đối với các trường hợp nộp bổ sung C/O như sau:

Khi thực hiện nộp bổ sung C/O, người khai hải quan khai nội dung thông tin khai bổ sung trên tờ khai AMA thông qua Hệ thống (đối với tờ khai hải quan điện tử) hoặc khai bổ sung theo mẫu số 03/KBS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC (đối với tờ khai hải quan giấy) và nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai.

Trường hợp có vướng mắc phát sinh khi thực hiện, các đơn vị gửi báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để có hướng dẫn xử lý.

Yêu cầu các đơn vị niêm yết công khai công văn hướng dẫn này tại các điểm làm thủ tục hải quan.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để các đơn vị được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Phòng TM & CN Việt Nam (để phối hợp);
– Cục CNTT & TKHQ (để đăng trên Website Hải quan);
– Lưu: VT, GSQL (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

 

Tải về văn bản gốc tại đây.

Call Now