Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Quyết định 1786/QĐ-BNN-CB(2015) 18/05/2015

  Bãi bỏ một số điều của Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT

  18/05/2015
  2 Luật 18/2017/QH14 21/11/2017

  Luật Thủy sản

  01/01/2019
  3 Thông tư 04/2015/TT-BNNPNTN 12/02/2015

  Hướng dẫn Nghị định 187/2013/NĐ-CP về thực hiện Luật Thương mại

  29/03/2015
 • Số ký hiệu Quyết định 57/2008/QĐ-BNN
  Ngày ban hành 02/05/2008
  Ngày có hiệu lực 27/05/2008
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Thứ Trưởng
  Trích yếu

  Giống thủy sản được sản xuất, kinh doanh tại VN

  Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Phân loại Quyết định
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
—–

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-
Số: 57/2008/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC GIỐNG THUỶ SẢN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số  01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Thuỷ sản số 17/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khoá 11;
Căn cứ Pháp lệnh giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 và Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá 11;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nuôi trồng thuỷ sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: Danh mục giống thuỷ sản được phép sản xuất, kinh doanh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Giám đốc Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Việt Thắng

DANH MỤC

GIỐNG THUỶ SẢN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 57/2008/QĐ-BNN ngày 2 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT Đối tượng giống Tên khoa học Mục đích chính
A. Nhóm đối tượng giống nuôi nước mặn/lợ Thực phẩm Làm cảnh
I Giống cá
1 Cá Bống bớp Bostrichthys sinensis +
2 Cá Bơn vỉ Paralichthys olivaceus +
3 Cá Bớp biển (cá Giò) Rachycentron canadum +
4 Cá Bướm biển (Angel oriole) Centropyge bicolor +
5 Cá Cam Seriola dumerili +
6 Cá Căng ba chấm Terapon puta +
7 Cá Căng mõm nhọn Terapon oxyrhynchus +
8 Cá Căng sọc cong Terapon jarbua +
9 Cá Căng sọc thẳng Terapon theraps +
10 Cá Chẽm (cá Vược) Lates calcarifer +
11 Cá Chim trắng Pampus argenteus +
12 Cá Đối mục Mugil cephalus +
13 Cá Đù đỏ (cá Hồng Mỹ) Sciaenops ocellatus +
14 Cá Hồng Lutjanus erythropterus +
15 Cá Hồng bạc Lutjanus argentimaculatus +
16 Cá Hồng đỏ Lutjanus sanguineus +
17 Cá Khoang cổ Amphiprion frenatus +
18 Cá Mang rổ (Phun nước, Cao xạ) Toxotes jaculator +
19 Cá Mang rổ Toxotes chatareus +
20 Cá May Gyrinocheilus aymonieri +
21 Cá Măng biển Chanos chanos +
22 Cá Mú (song) chấm Epinephelus chlorostigma +
23 Cá Mú (song) chấm đỏ Epinephelus akaara +
24 Cá Mú (song) chấm đen Epinephelus malabaricus +
25 Cá Mú (song) đen chấm nâu Epinephelus coioides +
26 Cá Mú (song) chấm gai Epinephelus areolatus +
27 Cá Mú (song) chấm tổ ong Epinephelus merna +
28 Cá Mú (song) chấm xanh/trắng Plectropomus leopardus +
29 Cá Mú (song) chấm vạch Epinephelus amblycephalus +
30 Cá Mú (song) dẹt/chuột Cromileptes altivelis +
31 Cá Mú (song) hoa nâu/Mú cọp Epinephelus fusscoguttatus +
32 Cá Mú (song) mỡ /Mú ruồi Epinephelus tauvina +
33 Cá Mú (song) nghệ Epinephelus lanceolatus +
34 Cá Mú (song) sao Plectropomus maculatus +
35 Cá Mú (song) sáu sọc Epinephelus sexfasciatus +
36 Cá Mú (song) sáu sọc ngang Epinephelus fasciatus +
37 Cá Mú (song) vạch Epinephelus brunneus +
38 Cá Nâu Scatophagus argus +
39 Cá Ngựa chấm Hyppocampus trinaculatus +
40 Cá Ngựa đen Hyppocampus kuda +
41 Cá Ngựa gai Hyppocampus histrix +
42 Cá Ngựa Nhật bản Hyppocampus japonica +
43 Cá Nóc da báo (cá Nóc beo) Tetrodon fluviatilis +
44 Cá Nóc dài Tetrodon leiurus +
45 Cá Nóc mít Tetrodon palembangensis +
46 Cá Tráp vây vàng Sparus latus +
47 Cá vược mõm nhọn Psammoperca Waigiensis +
 II Giống giáp xác
1 Cua Biển Scylla paramamosain +
2 Cua Xanh (cua Bùn) Scylla serrata +
3 Cua Cà ra Erischei sinensis +
4 Ghẹ Xanh Portunus pelagicus +
5 Tôm He ấn Độ Penaeus indicus +
6 Tôm He Nhật Penaeus japonicus +
7 Tôm Hùm bông Panulirus ornatus +
8 Tôm Hùm đá Panulirus homarus +
9 Tôm Hùm đỏ Panulirus longipes +
10 Tôm Hùm vằn Panulirus versicolor +
11 Tôm Mùa (tôm Lớt) Penaeus  merguiensis +
12 Tôm Nương Penaeus orientalis +
13 Tôm Rảo Metapenaeus ensis +
14 Tôm Sú Penaeus monodon +
15 Tôm Thẻ chân trắng Penaeus vannamei +
16 Tôm Thẻ rằn Penaeus semisulcatus +
17 Các loài giáp xác làm thức ăn cho thuỷ sản Artemia, Daphnia sp, Moina sp, Acartia sp, Pseudodiaptomus incisus, Pracalanus parvus, Schmackeria sp, Oithona, Brachionus plicatilis, +
III Giống nhuyễn thể 
1 Bàn mai Atrina pectinata +
2 Bào ngư bầu dục Haliotis ovina +
3 Bào ngư chín lỗ (cửu khổng) Haliotis diversicolor Reeve, 1846 +
4 Bào ngư vành tai Haliotis asinina Linné, 1758 +
5 Điệp quạt Mimachlamys crass +
6 Hầu cửa sông Crasostrea rivularis +
7 Hầu biển (Thái Bình Dương) Crasostrea gigas Thunberg,1793 +
9 Hầu Belchery Crasostrea Belchery +
10 Mực nang vân hổ Sepiella pharaonis Ehrenberg, 1831 +
11 Ngán Austriella corrugata +
12 Nghêu (ngao) dầu Meretrix meretrix Linné, 1758 +
13 Nghêu (ngao) lụa Paphia undulata +
14 Nghêu Bến tre (ngao, vạng) Meretrix lyrata Sowerby, 1851 +
15 Ốc hương Babylonia areolata Link, 1807 +
16 Sò huyết Arca granosa +
17 Sò lông Anadara subcrenata +
18 Sò Nodi Anadara nodifera +
19 Trai ngọc môi đen Pinctada margaritifera +
20 Trai ngọc trắng (Mã thị) Pteria martensii Brignoli, 1972 +
21 Trai ngọc môi vàng (Tai tượng) Pinctada maxima Jameson, 1901 +
22 Trai ngọc nữ Pteria penguin +
23 Trai tai nghé Tridacna squamosa +
24 Tu hài Lutraria philipinarum Deshayes, 1884 +
25 Vẹm xanh Perna viridis Linnaeus 1758 +
IV Giống động vật thuộc các ngành da gai, giun đốt …
1 Cầu gai (Nhím biển) Hemicentrotus pulcherrimus, +
2 Cầu gai tím Authoeidaris erassispina +
3 Hải sâm Holothuria Stichopus japonicus selenka +
4 Hải sâm cát (Đồn đột) Holothuria scabra +
5 Sá sùng (Trùn biển, Sâu đất) Sipunculus nudus Linnaeus, 1767 +
 V Giống rong, tảo biển 
1 Rong câu Bành mai Gracilaria bangmeiana +
2 Rong câu chân vịt Gracilaria eucheumoides +
3 Rong câu chỉ Gracilaria tenuistipitata +
4 Rong câu chỉ vàng Gracilaria verrucosa (G.asiatica) +
5 Rong câu cước Gracilaria heteroclada +
6 Rong câu thừng Gracilaria lemaneiformis +
7 Rong hồng vân Betaphycus gelatinum +
8 Rong mơ Sargassum spp +
9 Rong sụn (Rong đỏ) Kappaphycus alvarezii +
10 Các loài tảo làm thức ăn cho ấu trùng cá, nhuyễn thể, giáp xác Skeletonema sp, Chaetoceros sp, Tetraselmis sp, Chlorella sp, Cyclotella, Nannochloropsis sp, Pavlova lutheri,  Isochrysis galbana, Coscinodiscus, Skeletonema, Melosima,  Navicula, Thalassiothrix, Thalassionema, Nitzschia,  +
B. Nhóm đối tượng giống nuôi nước ngọt
I Giống cá nuôi nước ngọt
1 Cá Ali Sciaenochromis ahli +
2 Cá Anh vũ Semilabeo obscorus +
3 Cá Ba lưỡi Barbichthys laevis +
4 Cá Ba sa Pangasius bocourti +
5 Cá Bánh lái (cá Cánh buồm) Gymnocorymbus ternetzi +
6 Cá Bã trầu Trichopis vittatus +
7 Cá Bạc đầu Aplocheilus panchax +
8 Cá Bảy màu (cá Khổng tước) Poecilia reticulata +
9 Cá Bông lau Pangasius krempfi + +
10 Cá Bống cát Glossogobius giuris + +
11 Cá Bống cau Butis butis + +
12 Cá Bống kèo (cá kèo) Pseudapocryptes lanceolatus Bloch +
13 Cá Bống tượng Oxyeleotris marmoratus +
14 Cá Bống mít Stigmatogobius sadanundio +
15 Cá Bỗng Spinibarbus denticulatus Oshima, 1926 +
16 Cá Bươm giả Pararhodeus kyphus +
17 Cá Bươm Acanthorhodeus daycus +
18 Cá Bươm be nhỏ Pararhodeus elongatus +
19 Cá Bươm be dài Rhodeus ocellatus +
20 Cá Cầu vồng Glossolepis incisus +
21 Cá Chạch Mastacembelus + +
22 Cá Chạch bông Mastacembelus (armatus) favus + +
23 Cá Chạch khoang Mastacembelus circumceintus + +
24 Cá Chạch lá tre (Chạch gai) Macrognathus aculeatus + +
25 Cá Chạch rằn Mastacembelus taeniagaster + +
26 Cá Chạch sông Mastacembelus armatus +
27 Cá Chạch khoang (heo mắt gai) Pangio kuhlii + +
28 Cá Chài Leptobarbus hoevenii +
29 Cá Chành dục Channa gachua + +
30 Cá Chát vạch Lissochilus clivosius + +
31 Cá Chày (cá Chài) Leptobarbus hoevenii +
32 Cá Chép Cyprinus carpio + +
33 Cá Chép gấm (Chép Nhật 3 màu) Cyprinus Sp +
34 Cá Chiên Bagarius yarrelli +
35 Cá Chim Monodactylus argenteus + +
36 Cá Chim dơi bốn sọc Monodactylus sebae +
37 Cá Chim trắng Colossoma branchypomum Cuvier 1818 +
38 Cá Chim trắng cảnh (Silver dollar) Brachychalcinus orbicularis +
39 Cá Chình Anguilla spp +
40 Cá Chọi (cá Xiêm, cá Phướn) Betta splendens var. +
41 Cá Chốt Mystus gulio +
42 Cá Chốt bông Leiocassis siamensis +
43 Cá Chốt sọc thường Mystus vittatus +
44 Cá Chốt vạch Mystus mysticetus +
45 Cá Chuối (cá Sộp) Channa striatus Bloch 1795 +
46 Cá Chuối hoa Channa maculatus + +
47 Cá Chuôn hai màu Epalzeorhynchos bicolor +
48 Cá Chuôn bụng sắc Zacco spilurus +
49 Cá Chuôn bụng tròn Zacco platypus +
50 Cá Chuôn Xiêm Epalzeorhynchos siamensis +
51 Cá Chuột (các loài) Corydoras sp +
52 Cá Còm (cá Nàng hai) Notopterus chitala ornate +
53 Cá Cóc Cyclocheilichthys enoplos Bleeker 1850 +
54 Cá Cóc đậm Cyclocheilichthys apogon +
55 Cá Dĩa các loại Symphysodon spp +
56 Cá Diếc Carassius auratus +
57 Cá Diếc nhằng Aphyocypris pooni +
58 Cá Đầu lân kim tuyến Aequidens pulcher +
59 Cá Đòng đong Barbodes semifaciolatus +
60 Cá Đong chấm Barbodes stigmatosomus +
61 Cá Đong gai sông Đà Barbodes takhoaensis +
62 Cá Đỏ mang Barbodes orphoides +
63 Cá Đuôi cờ nhọn Pseudotropheus dayi +
64 Cá Đuôi cờ (cá Thia lia) Macropodus opercularis +
65 Cá Ét mọi Morulius chrysophekadion +
66 Cá Hắc bạc (cá Chuồn sông) Crossocheilus siamensis +
67 Cá Hắc bố lũy Molliensia latipinna +
68 Cá Hắc ma quỷ (cá Lông gà) Apteronotus albifrons +
69 Cá Hắc Long Osteoglossum ferreirai +
70 Cá He vàng Barbodes altus +
71 Cá He đỏ Barbodes schwanenfeldii +
72 Cá Hoà lan râu Poecilia sphenops var, +
73 Cá Hoà lan tròn Poecilia velifera var, +
74 Cá Hoàng đế Cichla ocellaris +
75 Cá Hoàng kim Cichlasoma aureum +
76 Cá Hoàng tử phi châu Labidochromis caeruleus +
77 Cá Hoàng quân sáu sọc Tilapia kuttikoferi +
78 Cá Hoả khẩu Cichlasoma helleri +
79 Cá He Barbodes altus +
80 Cá Heo chân Acanthopus choirohynchos +
81 Cá Heo chấm Botia beauforti +
82 Cá Heo hề (cá Chuột ba sọc) Botia macracanthus +
83 Cá Heo rê Botia horae +
84 Cá Heo râu Botia molerti +
85 Cá Heo rừng Botia hymenophysa +
86 Cá Heo vạch Botia modesta +
87 Cá Hồi vân Onchorhynchus mykiss +
88 Cá Hồng két Cichlasoma citrinellum x C.spirulum +
89 Cá Hồng kim (Hồng kiếm) Xiphophorus maculatus var, +
90 Cá Hồng nhung Hyphessobrycon callistus +
91 Cá Hồng vĩ Phractocephalus hemioliopterus +
92 Cá Huyết long (Cá Rồng). Scleropages formosus +
93 Cá Huyết trung hồng (zebra)  Metriaclima  zebra +
94 Cá Hú Pagasius conehophilus +
95 Cá Kết Micronema bleekeri +
96 Cá Khủng long vàng Polypterus senegalus +
97 Cá Khủng long bông Polypterus ornatipinnis +
98 Cá Kim Long hồng vỹ Scleropages Formosus +
99 Cá Kim long Úc (Trân châu long) Scleropages leichardti +
100 Cá Kim thơm bảy màu Cichlasoma salvini +
101 Cá La hán (cá Trân châu kỳ lân) Cichlasoma bifasciatum +
102 Cá Lăng nha Mystus wolffii +
103 Cá Lăng chấm Hemibagrus guttatus/elongatus +
104 Cá Lăng đuôi đỏ Mystus wyckoides +
105 Cá Lăng vàng Mystus nemurus +
106 Cá leo Wallago attu +
107 Cá Lìm kìm ao Dermogenys pusillus + +
108 Cá Lóc bông Channa micropeltes Cuvier 1831 + +
109 Cá Lòng tong Esomus danrica +
110 Cá Lòng tong dị hình Rasbora heteromorpha +
111 Cá Lòng tong đá Rasbora paviana +
112 Cá Lòng tong (cá Đuôi đỏ) Rasbora lateristriata +
113 Cá Lòng tong đuôi đỏ Rasbora borapetensis +
114 Cá Lòng tong lưng thấp Rasbora myersi +
115 Cá Lòng tong mại Rasbora argyrotaenia +
116 Cá Lòng tong mương Luciosoma bleekeri +
117 Cá Lòng tong sắt Esomus metallicus +
118 Cá Lòng tong sọc Rasbora trilineata +
119 Cá Lòng tong vạch đỏ Rasbora retrodorsalis +
120 Cá Lúi sọc Osteochilus vittatus +
121 Lươn Monopterus albus +
122 Cá Mại nam Chela laubuca + +
123 Cá Măng rổ (Phun nước, Cao xạ) Toxotes jaculator +
124 Cá Măng rổ Toxotes chatareus +
125 Cá Mặt quỷ (cá Mang ếch) Batrachus grunniens +
126 Cá Mè vinh Barbodes gonionotus +
127 Cá Mrigal Ciprinus mrigala +
128 Cá Mè hoa Hypophthalmichthys nobilis +
129 Cá mè hôi Osteochilus melanopleurus +
130 Cá Mè lúi Osteochilus hasseltii + +
131 Cá Mè trắng Việt Nam Hypophthalmichthys harmandi +
132 Cá Mè trắng Hoa Nam Hypophthalmichthys molitrix +
133 Cá Mỏ vịt Pseudoplatystoma fasciata +
134 Cá Mùi (cá Hường) Helostoma temminckii +
135 Cá Mương nam Luciosoma setigerum +
136 Cá Neon Paracheirodon innesi +
137 Cá Ngân Long Osteoglossum bicirrhosum +
138 Cá Ngọc long (cá Rồng Úc) Scleropages jardini +
139 Cá Ngũ vân Barbodes partipentazona +
140 Cá Ngựa chấm Hampala dispar +
141 Cá Ngựa nam (cá Ngựa vạch) Hampala macrolepidota +
142 Cá Ngựa vằn (cá Sọc xanh) Brachydanio rerio +
143 Cá Nho chảo Sarcocheilichthys nigripinis +
144 Cá Ống điếu Brachygobius sua +
145 Cá phèn trắng Polynemus longipectoralis +
146 Cá phèn vàng Polynemus paradiscus +
147 Cá Quả (cá Chuối hoa) Ophiocephalus maculatus + +
148 Cá Quan đao Geophagus surinamensis +
149 Cá Rầm Nam (cá Gầm Nam) Barbodes leiacanthus +
150 Cá Rầm xanh Bangana lemassoni +
151 Cá Rô đồng Anabas testudineus Bloch, 1792 + +
152 Cá Rô hu Labeo rohita +
153 Cá Rô phi đen Oreochromis mosambicus +
154 Cá Rô phi vằn Oreochromis niloticus +
155 Cá Rồng (cá Kim long) Scleropages formosus +
156 Cá Sặc Trichogaster microlepis +
157 Cá Sặc bướm Trichogaster trichopterus + +
158 Cá Sặc gấm Colisa lalia + +
159 Cá Sặc rằn Trichogaster pectoralis + +
160 Cá Sặc trân châu Trichogaster leeri + +
161 Cá Sặc vện Nandus nandus +
162 Cá Sấu hoả tiễn (cá Kìm sông) Xenentodon cancila +
163 Cá Sóc Oryzias laticeps +
164 Cá Sơn bầu Chanda wolffii +
165 Cá sửu Boesemania microlepis +
166 Cá Tai tượng Phi châu Astronotus ocellatus + +
167 Cá Tai tượng (Phát tài, Hồng phát) Osphronemus goramy var +
168 Cá Tầm Trung Hoa Acipenser sinensis +
169 Cá Thác lác Notopterus notopterus Pallas +
170 Cá Thái hổ, cá Hường Datnioides microlepis +
171 Cá Thái hổ vằn, cá Hường vện Datnioides quadrifasciatus +
172 Cá Thanh ngọc Trichopis pumilus +
173 Cá Thần tiên (cá Ông tiên) Pterophyllum scalare +
174 Cá Thè be dài Acanthorhodeus tonkinensis + +
175 Cá Thè be sông đáy Acanthorhodeus longibarbus + +
176 Cá Tra Pangasianodon hypophythalmus +
177 Cá Trà sọc Probarbus jullieni +
178 Cá Trắm cỏ Ctepharyngodon idellus +
179 Cá Trắm đen Mylopharyngodon piceus +
180 Cá Trắng Barbodes binotatus +
181 Cá Trèn bầu Ompok bimaculatus +
182 Cá Trèn đá Kryptopterus cryptopterus +
183 Cá Trèn lá (cá Trèn thủy tinh) Kryptopterus  bicirrhis +
184 Cá Trèn mỡ Kryptopterus apogon +
185 Cá Trê vàng Clarias macrocephalus +
186 Cá Trê đen Clarias fuscus Lacepede, 1803 +
187 Cá Trê trắng Clarias batrachus + +
188 Cá Trê lai Clarias gariepinus sp +
189 Cá Trôi Ấn Độ Labeo rohita +
190 Cá Trôi ta Cirrhinus molitorella +
191 Cá Trôi hai màu (Chuột đuôi đỏ) Labeo bicolor +
192 Cá Trôi vàng (cá Chuột vàng) Labeo frenatus +
193 Cá Tuyết tiêu (cá Tuyết điêu) Pseudotropheus socolofi +
194 Cá Tứ vân Barbodes tetrazona +
195 Cá Vàng (cá Tàu, cá Ba đuôi) Carassius auratus +
196 Cá Vây đỏ đuôi đỏ (cá Nút) Epalzeorhynchos frenatus +
197 Cá Xảm mắt bé Daniops nammuensis +
198 Cá Xảm mắt to Daniops macropterus +
199 Cá vồ đém Pagasius larnaudii Bocour +
II Giống giáp xác
1 Cua đồng Somanniathelphusa sinensis +
2 Tôm càng sông Macrobrachium nipponense +
3 Tôm càng xanh Macrobrachium rosenbergii +
 III Giống nhuyễn thể
1 Ốc nhồi Pila polita +
2 Trai cánh mỏng Cristaria bialata +
3 Trai cánh xanh Sinohyriopsis cummigii +
4 Trai cóc (trai cơm) Lampotula leai +
5 Trai sông Sinanodonta elliptica +
VI Giống các loài lưỡng cư +
1 Baba gai T.steinachderi +
2 Baba hoa Trionyx sinensis +
3 Baba Nam bộ T.cartilagineus +
4 Ếch đồng Rana tigrina +
5 Ếch Thái lan R ana rugulosa Weigmann +
6 Rùa Cuora trifasciata +

 

Call Now