Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT 02/06/2016

  Quy định về quản lý thuốc thú y

  19/07/2016
  2 Thông tư 28/2017/TT-BNNPTNT 25/12/2017

  Ban hành Danh mục hàng hóa có khả năng gây mấy an toàn của Bộ NNPTNT

  07/02/2018
  3 Thông tư 39/2018/TT-BNNPTNT 27/12/2018

  Về việc hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  09/02/2019
 • Số ký hiệu Thông tư 28/2014/TT-BNNPTNT
  Ngày ban hành 04/09/2014
  Ngày có hiệu lực 20/10/2014
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Bộ trưởng
  Trích yếu

  Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm NK, sử dụng

  Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Phân loại Thông tư
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 28/2014/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2014

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC HÓA CHẤT, KHÁNG SINH CẤM NHẬP KHẨU, SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi,

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2014.
 2. Thay thế Quyết định số 54/2002/QĐ-BNN ngày 20/6/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và sử dụng một số loại kháng sinh, hóa chất trong sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi.
 3. Bãi bỏ quy định về việc quản lý chất Melamine đối với thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Quyết định số 3762/QĐ-BNN ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quản lý chất Melamine trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp

Gia hạn sản xuất, kinh doanh và sử dụng các chất Carbadox, Olaquidox, Bacitracin Zn trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2015.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– VP Chính phủ (để b/c);
– Công báo Chính phủ;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ NN&PTNT;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp & PTNT;
– Bộ Công Thương;
– Tổng cục Hải quan;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Sở NN và PTNT các tỉnh, TP. trực thuộc TW;
– Lưu: VT, CN.

BỘ TRƯỞNG

Cao Đức Phát

 

 

DANH MỤC

HÓA CHẤT, KHÁNG SINH CẤM NHẬP KHẨU, SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2014/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT Tên kháng sinh, hóa chất
1 Carbuterol
2 Cimaterol
3 Clenbuterol
4 Chloramphenicol
5 Diethylstilbestrol (DES)
6 Dimetridazole
7 Fenoterol
8 Furazolidon và các dẫn xuất nhóm Nitrofuran
9 Isoxuprin
10 Methyl-testosterone
11 Metronidazole
12 19 Nor-testosterone
13 Ractopamine
14 Salbutamol
15 Terbutaline
16 Stilbenes
17 Trenbolone
18 Zeranol
19 Melamine (Với hàm lượng Melamine trong thức ăn chăn nuôi lớn hơn 2,5 mg/kg)
20 Bacitracin Zn
21 Carbadox
22 Olaquidox

 

Tải về văn bản gốc tại đây.

Call Now