Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Luật 23/2000/QH10 09/12/2000

  Luật phòng, chống ma túy

  01/06/2001
  2 Thông tư 04/2016/TT-BCT 06/06/2016

  Sửa đổi, bổ sung 11 Thông tư của Bộ Công Thương về chính sách XNK

  20/07/2016
  3 Văn bản 04/VBHN-BCT(2017) 12/01/2017

  Văn bản 04/VBHN-BCT(2017) của Bộ Công Thương : Hợp nhất Thông tư về quản lý tiền chất công nghiệp

  20/01/2017
 • Số ký hiệu Nghị định 73/2018/NĐ-CP
  Ngày ban hành
  Ngày có hiệu lực
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký
  Trích yếu

  Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

  Cơ quan ban hành
  Phân loại
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF
CHÍNH PHỦ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 73/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CÁC DANH MỤC CHẤT MA TÚY VÀ TIỀN CHẤT

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự ngày 20 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật dược ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

Điều 1. Danh mục các chất ma túy và tiền chất

Ban hành kèm theo Nghị định này các danh mục chất ma túy và tiền chất sau đây:

Danh mục I: Các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội; việc sử dụng các chất này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm theo quy định đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền.

Danh mục II: Các chất ma túy được dùng hạn chế trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Danh mục III: Các chất ma túy được dùng trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế, thú y theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Danh mục IV: Các tiền chất.

Các tiền chất sử dụng vì mục đích quốc phòng, an ninh do Bộ Công an quản lý và cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu. Các tiền chất sử dụng trong lĩnh vực thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý và cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 2. Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất và Nghị định số 126/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.
 3. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh hai tiền chất N-Phenethyl-4-piperidinone (NPP) và 4-ANPP thực hiện các quy định về quản lý tiền chất theo Nghị định này và các văn bản có liên quan kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

 1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm quản lý các thuốc thú y có chứa chất ma túy và tiền chất theo quy định tại Nghị định số 58/2003/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định về kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và Nghị định số 80/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy ở trong nước.
 3. Khi phát hiện chất mới chưa có trong các danh mục chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định này liên quan đến việc sản xuất, điều chế, sử dụng chất ma túy hoặc theo quy định tại 03 Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống ma túy thì Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan xem xét, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung và công bố các danh mục đó./.

 


Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, KGVX (2). XH

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

 

DANH MỤC I

CÁC CHẤT MA TÚY TUYỆT ĐỐI CẤM SỬ DỤNG TRONG Y HỌC VÀ ĐỜI SỐNG XÃ HỘI; VIỆC SỬ DỤNG CÁC CHẤT NÀY TRONG PHÂN TÍCH, KIỂM NGHIỆM, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐIỀU TRA TỘI PHẠM THEO QUY ĐỊNH ĐẶC BIỆT CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ)

 1. Các chất và muối, đồng phân, ester, ether và muối của các đồng phân, ester, ether có thể tồn tại của các chất này
STT Tên chất Tên khoa học Mã thông tin CAS
1 Acetorphine 3-O-acetyltetrahydro – 7 – α (1 – hydroxyl – 1 – methylbutyl) – 6, 14 – endoetheno – oripavine 25333-77-1
2 Acetyl-alpha-methylfenanyl N– [1 – (α – methylphenethyl) – 4 – piperidyl] acetanilide 101860-00-8
3 Alphacetylmethadol α – 3 – acetoxy – 6 – dimethylamino – 4,4 – diphenylheptane 17199-58-5
4 Alpha-methylfentanyl N– [1 – (α – methylphenethyl) – 4 – peperidyl] propionanilide 79704-88-4
5 Beta-hydroxyfentanyl N– [1- ( β – hydroxyphenethyl) – 4 – peperidyl] propionanilide 78995-10-5
6 Beta-hydroxymethyl-3-fentanyl N– [1 – (β – hydroxyphenethyl) – 3 – methyl – 4 – piperidyl] propinonanilide 78995-14-9
7 Desomorphine Dihydrodeoxymorphine 427-00-9
8 Etorphine Tetrahydro – 7α – (1 – hydroxy – 1 – methylbutyl) – 6,14 – endoetheno -oripavine 14521-96-1
9 Heroine Diacetylmorphine 561-27-3
10 Ketobemidone 4 – meta – hydroxyphenyl – 1 – methyl – 4 – propionylpiperidine 469-79-4
11 3-methylfentanyl N– (3 – methyl – 1 – phenethyl – 4 – piperidyl) propionanilide 42045-86-3
12 3-methylthiofentanyl N– [3 – methyl – 1 [2 – (2 – thienyl) ethyl] – 4 – piperidyl] propionanilide 86052-04-2
13 Morphine methobromide và các chất dẫn xuất của Morphine Nitơ hóa trị V khác (5α,6α) – 17 – Methyl – 7,8 -didehydro – 4,5 – epoxymorphinan – 3,6 – diol – bromomethane (1:1) 125-23-5
14 Para-fluorofentanyl 4’ – fluoro – N – (1 – phenethyl – 4 – piperidyl) propionanilide 90736-23-5
15 PEPAP 1 – phenethyl – 4 – phenyl – 4 – piperidinol acetate 64-52-8
16 Thiofentanyl N – (1 [2- (2 – thienyl) ethyl] – 4 – piperidyl] – 4 – propionanilide 1165-22-6
 1. Các chất và muối, đồng phân có thể tồn tại của các chất này

STTTên chấtTên khoa họcMã thông tin CAS17Brolamphetamine (DOB)2,5 – dimethoxy – 4 – bromoamphetamine64638-07-918Cathinone(-) – α – aminopropiophenone71031-15-719DETN, N – diethyltryptamine7558-72-720Delta-9-tetrahydrocanabinol(6aR, 10aR) – 6a, 7, 8, 10a – tetrahydro – 6,6,9 – trimethyl – 3 – pentyl – 6H – dibenzo [b,d] pyran – 1 – ol1972-08-321DMA(±) – 2,5 – dimethoxy – α – methylphenylethylamine2801-68-522DMHP3 – (1,2 – dimethylheptyl) – 1 – hydroxy – 7, 8, 9, 10 – tetrahydro – 6,6,9 – trimethyl – 6H – dibenzo [b,d] pyran32904-22-623DMTN, N – dimethyltryptamine61-50-724DOET(±) – 4 – ethyl – 2,5 – dimethoxy – α – phenethylamine22004-32-625EticyclidineN– ethyl – 1 – phenylcylohexylamine2201-15-226Etryptamine3 – (2 – aminobuty) indole2235-90-727MDMA(±) – Nα – dimethyl – 3,4 – (methylenedioxy) phenethylamine42542-10-928Mescalin3,4,5 – trimethoxyphenethylamine54-04-629Methcathinone2 – (methylamino) – 1 – phenylpropan – 1 – one5650-44-2304-methylaminorex(±) – cis – 2 – amino – 4 – methyl – 5 – phenyl – 2 – oxazoline3568-94-331MMDA(±) – 5 – methoxy – 3,4 – methylenedioxy –  α – methylphenylethylamine13674-05-032(+)-Lysergide (LSD)9,10 – didehydro – N, N – diethyl – 6 – methylergoline – 8β carboxamide50-37-333N-hydroxy MDA (MDOH)(±) – N – hydroxy – [α – methyl – 3,4 – (methylenedyoxy) phenethyl] hydroxylamine74698-47-834N-ethyl MDA(±) N – ethyl – methyl – 3,4 – (methylenedioxy) phenethylamine82801-81-835Parahexyl3 – hexyl – 7, 8, 9, 10 – tetrahydro – 6, 6, 9 – trimethyl – 6H – dibenzo [b,d] pyran – 1 – ol117-51-136PMAp – methoxy – α – methylphenethylamine64-13-137Psilocine, Psilotsin3 – [2 – (dimetylamino) ethyl] indol – 4 – ol520-53-638Psilocybine3 – [2 – dimetylaminoethyl] indol – 4 – yl dihydrogen phosphate520-52-539Rolicyclidine1 – (1 – phenylcyclohexy) pyrrolidine2201-39-040STP, DOM2,5 – dimethoxy – 4,α – dimethylphenethylamine15588-95-141Tenamfetamine (MDA)α – methyl – 3,4 – (methylendioxy) phenethylamine4764-17-442Tenocyclidine (TCP)1 – [1 – (2 – thienyl) cyclohexyl] piperidine21500-98-143TMA(+) – 3,4,5 – trimethoxy – α – methylphenylethylamine1082-88-8

 1. Các chất và muối có thể tồn tại của các chất này
STT Tên chất Tên khoa học Mã thông tin CAS
44 MPPP 1 – methyl – 4 – phenyl – 4 – piperidinol propionate (ester) 13147-09-6
 1. Các chất sau
STT Tên chất Tên khoa học Mã thông tin CAS
45 Cần sa và các chế phẩm từ cần sa 8063-14-7
46 Lá Khat Lá cây Catha edulis

 

DANH MỤC II

CÁC CHẤT MA TÚY ĐƯỢC DÙNG HẠN CHẾ TRONG PHÂN TÍCH, KIỂM NGHIỆM, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HOẶC TRONG LĨNH VỰC Y TẾ THEO QUY ĐỊNH CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ)

IIA. Các chất và muối, đồng phân, ester, ether và muối của các đồng phân, ester, ether có thể tồn tại của các chất này

STT Tên chất Tên khoa học Mã thông tin CAS
1 Acetylmethadol 3 – acetoxy – 6 – dimethylamino – 4,4 – diphenylheptane 509-74-0
2 AH 7921 3, 4- dichloro- N- [[1- (dimethylamino) xyclohexyl] methyl] – benzamit 55154-30-8
3 Alfentanil N– [1 – [2 – (4 – ethyl – 4,5 – dihydro – 5 – oxo – 1H – tetrazol – 1 – yl) ethyl] – 4 – (methoxymethyl) – 4 – piperidinyl] – N – phenylpropanamide 71195-58-9
4 Allylprodine 3 – allyl – 1 – methyl – 4 – phenyl – 4 – propionoxypiperidine 25384-17-2
5 Alphameprodine α – 3 – ethyl – 1 – methyl – 4 – phenyl – 4 – propionoxypiperidine 468-51-9
6 Alphamethadol α – 6- dimethylamino – 4,4 – diphenyl – 3 – heptanol 17199-54-1
7 Alphamethylthiofentanyl N – [1 – [1 – methyl – 2 – (2 – thienyl) ethyl] – 4 – piperidyl] propionanilide 103963-66-2
8 Alphaprodine (α – 1,3 – dimethyl – 4 – phenyl – 4 – propionoxypiperidine 77-20-3
9 Anileridine 1 – para – aminophenethyl – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester 144-14-9
10 Benzenthidine 1 – (2 – benzyloxyethyl) – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester 3691-78-9
11 Benzylmorphine 3 – benzylmorphine 36418-34-5
12 Betacetylmethadol β– 3 – acetoxy – 6 – dimethylamino – 4,4 – diphenylheptane 17199-59-6
13 Betameprodine β– 3 – ethyl – 1 – methyl – 4 – phenyl – propionoxypiperidine 468-50-8
14 Betamethadol β – 6 – dimethylamino – 4,4 – diphenyl – 3 – hepthanol 17199-55-2
15 Betaprodine β – 1,3 – dimethyl – 4 – phenyl – 4 – propionoxypiperidine 468-59-7
16 Bezitramide 1 – (3 – cyano – 3,3 – diphenylpropyl) – 4 – (2 – oxo – 3 – propionyl – 1 – benzimidazolinyl) – piperidine 15301-48-1
17 Clonitrazene (2 – para – chlobenzyl) – 1 – diethylaminoethyl – 5 – nitrobenzimidazole 3861-76-5
18 Cocaine Benzoyl – 1 – ecgoninmethyloxime 50-36-2
19 Codoxime Dihydrocodeinone – 6 – carboxymethyloxime 7125-76-0
20 Dextromoramide (+) – 4 [2 – methyl – 4 – oxo – 3,3 – diphenyl – 4 – (1 – pyrrolidinyl) butyl] morpholine 357-56-2
21 Diampromide N – [2 – (methylphenethylamino) – propyl] propionalinide 552-25-0
22 Diethylthiambutene 3 – diethylamino – 1,1 – di – (2’ – thienyl) – 1 – butene 86-14-6
23 Difenoxin 1 – (3 – cyano – 3,3 – diphenylpropyl) – 4 – phenylisonipecotic acid 28782-42-5
24 Dihydromorphine 7,8 – dihydromorphine 509-60-4
25 Dimenoxadol 2 – dimethylaminoethyl – 1 – ethoxy – 1,1 -diphenylacetate 509-78-4
26 Dimepheptanol 6 – dimethylamino – 4,4 – diphenyl – 3 – hepthanol 545-90-4
27 Dimethylthiambutene 3 – dimethylamino – 1,1 – di – (2’ – thienyl) – 1 – butene 524-84-5
28 Dioxaphetyl butyrate Ethyl – 4 – morpholino – 2,2 – diphenylbutyrate 467-86-7
29 Diphenoxylate 1 – (3 – cyano – 3,3 – diphenylpropyl) – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester 915-30-0
30 Dipipanone 4,4 – diphenyl – 6 – piperidine – 3 – heptanone 467-83-4
31 Drotebanol 3,4 – dimethoxy – 17 methylmorphinan – 6β, 14 – diol 3176-03-2
32 Ecgonine và các dẫn xuất của nó (-) – 3 – hydroxytropane – 2 – carboxylate 481-37-8
33 Ethylmethylthiambutene 3 – ethylmethylamino – 1,1 – di – (2’ – thienyl) – 1 – butene 441-61-2
34 Etonitazene 1 – diethylaminoethyl – 2 para – ethoxybenzyl – 5 – nitrobenzimidazole 911-65-9
35 Etoxeridine 1 – [2 – (2 – hydroxyethoxy) – ethyl] – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester 469-82-9
36 Fentanyl 1 – phenethyl – 4 – N – propionylanilinopiperidine 437-38-7
37 Furethidine 1 – (2 – tetrahydrofurfuryloxyethyl) – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester 2385-81-1
38 Hydrocodone Dihydrocodeinone 125-29-1
39 Hydromorphinol 14 – hydroxydihydromorphine 2183-56-4
40 Hydromorphone Dihydromorphinone 466-99-9
41 Hydroxypethidine 4 – meta – hydroxyphenyl – 1 – methylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester 468-56-4
42 Isomethadone 6 – dimethylamino – 5 – methyl – 4,4 – diphenyl – 3 – hexanone 466-40-0
43 Levomethorphan (-) – 3 – methoxy – N – methylmorphinan 125-68-8
44 Levomoramide (-) – 4 – [2 – methyl – 4 – oxo – 3,3 – diphenyl – 4 -(1 – pyrrolidinyl) butyl] morpholine 5666-11-5
45 Levophenacylmorphan (-) – 3 – hydroxy – N – phenacylmorphinan 10061-32-2
46 Levorphanol (-) – 3 – hydroxy – N – methylmorphinan 77-07-6
47 Metazocine 2’ – hydroxy – 2,5,9 – trimethyl – 6,7 – benzomorphan 3734-52-9
48 Methadone 6 – dimethylamino – 4,4 – diphenyl – 3 – heptanone 76-99-3
49 Methadone intermediate 4 – cyano – 2 dimethylamino – 4,4 – diphenylbutane 125-79-1
50 Methyldesorphine 6 – methyl – delta – 6 – deoxymor phine 16008-36-9
51 Methyldihydromorphine 6 – methyldihydromorphine 509-56-8
52 Metopon 5 – methyldihydromorphinone 143-52-2
53 Moramide 2 – methyl – 3 – morpholino – 1,1 -diphenylpropane carboxylic acid 545-59-5
54 Morpheridine 1 – (2 – morpholinoethyl) – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester 469-81-8
55 Morphine 7,8 – dehydro – 4,5 – epoxy – 3,6 – dihydroxy – N – methylmorphinan 57-27-2
56 Morphine – N – oxide 3,6 – dihydroxy – N – methyl – 4,5 – epoxy – morphinen – 7 – N – oxide 639-46-3
57 Myrophine Myristylbenzylmorphine 467-18-5
58 Nicomorphine 3,6 – dinicotinylmorphine 639-48-5
59 Noracymethadol (±) – α – 3 – acetoxy – 6 – methylamino – 4,4 – diphenyl – heptane 1477-39-0
60 Norlevorphanol (-) – 3 – hydroxymorphinan 1531-12-0
61 Normethadone 6 – dimethylamino – 4,4 diphenyl – 3 – hexanone 467-85-6
62 Normorphine N – demethylmorphine 466-97-7
63 Norpipanone 4,4 – diphenyl – 6 – piperidino – 3 – hexanone 561-48-8
64 Oxycodone 14 – hydroxydihydrocodeinone 76-42-5
65 Oxymorphone 14 – hydroxydihydromorphinone 76-41-5
66 Pethidine 1 – methyl – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester 57-42-1
67 Pethidine intermediate A 4 – cyano – 1 – methyl – 4 – phenylpiperidine 3627-62-1
68 Pethidine intermediate B 4 – Phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester 77-17-8
69 Pethidine intermediate C 1 – methyl – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid 3627-48-3
70 Phenadoxone 6 – morpholino – 4,4 – diphenyl – 3 – heptanone 467-84-5
71 Phenampromide N – (1 – methyl – 2 – piperidinoethyl) propionanilide 129-83-9
72 Phenazocine 2’ – hydroxy – 5,9 – dimethyl – 2 – phenethyl – 6, 7 – benzomorphan 127-35-5
73 Phenomorphan 3 – hydroxy – N – phenethylmorphinan 468-07-5
74 Phenoperidine 1 – (3 – hydroxy – 3 – phenylpropyl) – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester 562-26-5
75 Piminodine 4 – phenyl – 1 – (3 – phenylaminopropyl) – piperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester 13495-09-5
76 Piritramide 1- (3 – cyano – 3,3 – diphenylpropyl) – 4 – (1 – piperidino) – piperidine – 4 – carboxylic acid amide 302-41-0
77 Proheptazine 1,3 – dimethyl – 4 – phenyl – 4 – propionoxyazacycloheptane 77-14-5
78 Properidine 1 – methyl – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid isopropyl ester 561-76-2
79 Racemethorphan (±) – 3 – methoxy – N – methylmorphinan 510-53-2
80 Racemoramide (±) – 4 – [2 – methyl – 4 – oxo – 3,3 – diphenyl – 4 – (1 – pyrrolidinyl)butyl] morpholine 545-59-5
81 Racemorphan (±) – 3 – hydroxy – N – methylmorphinan 297-90-5
82 Remifentanil 1 – (2 – methoxycarbonylethyl) – 4 – (phenylpropionylamino)-piperidine – 4carboxylic acid methyl ester 132875-61-7
83 Sulfentanil N – [4 – (methoxymethyl) – 1- [2 – (2 – thienyl) – ethyl] – 4 – piperidyl] propionanilide 56030-54-7
84 Thebacon Acethyldihydrocodeinone 466-90-0
85 Thebaine 3,6 – dimethoxy – N – methyl – 4,5 – epoxymorphinadien – 6,8 115-37-7
86 Tilidine (±) – ethyl – trans – 2 – (dimethylamino) – 1 – phenyl – 3 – cyclohexene – 1 – carboxylate 20380-58-9
87 Trimeperidine 1,2,5 – trimethyl – 4 – phenyl – 4 – propionoxypiperidine 64-39-1

IIB. Các chất và muối, đồng phân có thể tồn tại của các chất này

STT Tên chất Tên khoa học Mã thông tin CAS
88 25B-NBOMe 2- (4 – bromo – 2,5 -dimethoxyphenyl) – N [(2-methoxyphenyl) methyl] ethanamine 1026511-90-9
89 25C-NBOMe 2- (4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl) – N – [(2-methoxyphenyl) methyl] ethanamine 1227608-02-7
90 25I-NBOMe 2- (4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl) –N – [(2-methoxyphenyl) methyl] ethanamine 919797-19-6
91 Acetyldihydrocodeine (5α, 6α) – 4,5 – epoxy – 3 – methoxy – 17 – methyl – morphinan – 6 – ol acetat 3861-72-1
92 Amphetamine (±) – α – methylphenethylamine 300-62-9
93 Codeine (3 – methylmorphine) 6 – hydroxy – 3 – methoxy – N – methyl – 4,5 – epoxy – morphinen – 7 76-57-3
94 Dextropropoxyphene α – (+) – 4 – dimethylamino – 1,2 – diphenyl – 3 – methyl – 2 – butanol propionate 469-62-5
95 Dihydrocodeine 6 – hydroxy – 3 – methoxy – N – methyl – 4,5 – epoxy – morphinan 125-28-0
96 Ethylmorphine 3 – Ethylmorphine 76-58-4
97 Methylphenidate Methyl – α – phenyl – 2 – piperidineacetate 113-45-1
98 Nicocodine 6 – nicotinylcodeine 3688-66-2
99 Nicodicodine 6 – nicotinyldihydrocodeine 808-24-2
100 Norcodeine N – demethylcodeine 467-15-2
101 PMMA Para-methoxy methamphetamine 3398-68-3
102 Propiram N – (1 – methyl – 2 – piperidinoethyl) – N – 2 – pyridylpropionamide 15686-91-6

IIC. Các chất và muối có thể tồn tại của các chất này

STT Tên chất Tên khoa học Mã thông tin CAS
103 (1-(5-fluoropentyl)-3-(2-ethylbenzoyl)indole) (2-ethylphenyl) (1-(5-fluoropentyl)- 1H-indol-3-yl) methanone
104 (1-(5-fluoropentyl)-3-(2-methylbenzoyl)indole) (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(o-tolyl)methanone
105 (1-Pentyl-1H-indazol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone (1-Pentyl-1H-indazol-3-yl) (2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone
106 (1-pentyl-1H-indazol-3-yl)piperazin-1-yl)methanone (1-pentyl-1H-indazol-3-yl) piperazin-1-yl) methanone
107 (1-Pentyl-1H-indol-3-yl)(pyridin-3-yl)methanone (1-Pentyl-1H-indol-3-yl) (pyridin-3-yl) methanone
108 (1-pentyl-1H-indol-3-yl)piperazin-1-yl)methanone (1-pentyl-1H-indol-3-yl)piperazin-1-yl) methanone
109 1-(Cyclohexylmethyl)-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-1H-benzimidazol-5-carboxamide 1-(cyclohexylmethyl)-2-(4-ethoxybenzyl)-N,N-diethyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxamide 1046140-32-2
110 1-(Phenylmethyl)-1H-indole-3-carboxylic acid 8-quinolinyl ester quinolin-8-yl 1-benzyl-1H-indole-3-carboxylate
111 1-Benzyl-N-(quinolin-8-yl)-1H-indazole-3-carboxamide 1-benzyl-N-(quinolin-8-yl)-1H-indazole-3-carboxamide
112 1-Benzyl-N-(quinolin-8-yl)-1H-indole-3-carboxamide 1-benzyl-N-(quinolin-8-yl)-1H-indole-3-carboxamide
113 1-Pentyl-N-(quinolin-8-yl)-1H-indole-3-carboxamide 1-pentyl-N-(quinolin-8-yl)-1H-indole-3-carboxamide
114 2C-B 4-Bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine 66142-81-2
115 2C-E 4 – ethyl – 2,5 – Dimethoxyphenethylamine 71539-34-9
116 2C-H 2,5-dimethoxy-phenethylamine 3600-86-0
117 3-(4-Hydroxymethylbenzoyl)-1-pentylindole (4-(hydroxymethyl)phenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone
118 3-(5-Benzyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-1-(2-morpholin-4-ylethyl)-1H-indole 4-(2-(3-(5-benzyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-1H-indol-1-yl)ethyl)morpholine
119 3-(5-Benzyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-1-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)-1H-indole 2-benzyl-5-(1-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl)-1H-indol-3-yl)-1,3,4-oxadiazole
120 3-Meo-PCP 1-[1-(3-methoxyphenyl)cyclohexy]-piperidine 72242-03-6
121 4,4’-DMAR Para-methyl-4-methylaminorex 364064-08-4
122 4-CEC 1-(4-Chlorophenyl)-2-(ethy lamino)-1-propanone
123 4-HO-DiPT 3-[2-(diisopropylamino) ethyl]-1H-indol-4-ol
124 4-Hydroxy-3,3,4-trimethyl-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)pentan-1-one 4-hydroxy-3,3,4-trimethyl-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)pentan-1-one
125 4-methylcanthinone 2-amino-1- (4-metylphenyl) propan-1-one 31952-47-3
126 5-APB 1-Benzofuran-5-ylpropan-2-amine 286834-81-9
127 5C-AKB48 N-(adamantan-1-yl)-1-(5-chloropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide
128 5-Chloro-NNE1

(5-Cl-MN-24)

1-(5-chloropentyl)-N-(naphthalen-1-yl)-1H-indole-3-carboxamide
129 5-Cl-AB-PINACA N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-chloropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide
130 5F-AB-001 adamantan-1-yl(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)methanone
131 5F-AB-FUPPYCA N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-5-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxamide
132 5F-AB-PINACA N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide 1800101-60-3
133 5F-ADBICA N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide 1863065-82-0
134 5F-ADB-PINACA N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide 1863065-90-0
135 5F-AEB ethyl (1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carbonyl)-L-valinate
136 5F-AKB48

(5F-APINACA)

N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide 1400742-13-3
137 5F-AMB methyl (1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carbonyl)valinate 1801552-03-3
138 5F-AMBICA N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide
139 5F-APICA N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide 1354631-26-7
140 5F-APP-PINACA N-(1-amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide
141 5F-EMB-PINACA Ethyl 2-[[1-(5-fluoropentyl)indazole-3-carbonyl]amino]-3-methyl-butanoate
142 5F-INPB-22 quinolin-8-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxylate
143 5-fluoropentyl-3-pyridinoylindole (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(pyridin-3-yl)methanone
144 5F-MDMB-PINACA methyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate
145 5F-MMB-PICA methyl (1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carbonyl)valinate
146 5F-MN-18 1-(5-fluoropentyl)-N-(naphthalen-1-yl)-1H-indazole-3-carboxamide
147 5F-MN-24 1-(5-fluoropentyl)-N-(naphthalen-1-yl)-1H-indole-3-carboxamide 1445580-60-8
148 5F-PB-22 quinolin-8-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxylate 1411742-41-7
149 5F-PCN 1-(5-fluoropentyl)-N-(naphthalen-1-yl)-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carboxamide
150 5F-PY-PICA (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(pyrrolidin-1-yl)methanone
151 5F-PY-PINACA (1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(pyrrolidin-1-yl)methanone
152 5F-SDB-005 naphthalen-1-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxylate
153 5F-SDB-006 N-benzyl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide 776086-02-2
154 5F-THJ (5F-THJ-018) 1-(5-fluoropentyl)-N-(quinolin-8-yl)-1H-indazole-3-carboxamide
155 5F-UR-144 indazole (1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone
156 5-Meo-DiPT 3- [2- (diisopropylamino) ethyl] -5-methoxyindole 4021-34-5
157 5-MeO-MiPT N – [2- (5-methoxy-1H -indol-3-yl) ethyl] – N -methylpropan-2-amin 96096-55-8
158 A-796,260 (1-(2-morpholinoethyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone 895155-26-7
159 A-796,260 isomer E)-3,4,4-trimethyl-1-(1-(2-morpholinoethyl)-1H-indol-3-yl)pent-2-en-1-one
160 A-834,735 (1-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone 895155-57-4
161 A-836,339 (E)-N-(3-(2-methoxyethyl)-4,5-dimethylthiazol-2(3H)-ylidene)-2,2,3,3-tetramethylcyclopropane-1-carboxamide 959746-77-1
162 AB-005 (1-((1-methylpiperidin-2-yl)methyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone 895155-25-6
163 AB-005 azepane (1-(1-methylazepan-3-yl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone
164 AB-CHMFUPPYCA N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide
165 AB-CHMICA (S)-N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carboxamide
166 AB-CHMINACA (S)-N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide 1185887-21-1
167 AB-CHMINACA 2’-indazole (S)-N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-2-(cyclohexylmethyl)-2H-indazole-3-carboxamide
168 AB-FUBINACA (S)-N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide 1185282-01-2
169 AB-FUBINACA 2-fluorobenzyl (S)-N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(2-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide 1185282-16-9
170 AB-PICA N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide
171 AB-PINACA (S)-N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide 1445752-09-9
172 AB-PINACA N-(2-fluoropentyl) N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(2-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide
173 AB-PINACA N-(3-fluoropentyl) N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(3-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide
174 AB-PINACA N-(4-fluoropentyl) N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide
175 AB-PINACA N-(5-fluoropentyl) N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide
176 AB-PINACA-N-FluoroPentyl N– (1-amino 3 methyl- 1- oxobutan- 2-yl) – 1- fluoropentyl) – 1H– indazole- 3 cacboxamide
177 Acetyl fentanyl N – (1-Phenethylpiperidin-4-yl) – N -phenylacetamide 3258-84-2
178 Adamantyl-THPINACA N-(adamantan-1-yl)-1-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)-1H-indazole-3-carboxamide
179 ADB-CHMICA N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carboxamide
180 ADB-CHMINACA (MAB-CHMINACA) N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide
181 ADB-FUBICA (S)-N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-indole-3-carboxamide
182 ADB-FUBINACA N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide 1445583-51-6

 

183 ADBICA N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide 1445583-48-1
184 ADB-PINACA N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide 1633766-73-0
185 ADSB-FUB-187 7-chloro-N-(1-((2-(cyclopropanesulfonamido)ethyl)amino)-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide
186 AKB-57 adamantan-1-yl 1-pentyl-1H-indazole-3-carboxylate
187 Αlpha -Pyrrolidinopentiophenone (RS)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone 14530-33-7
188 AM-1220 (1-((1-methylpiperidin-2-yl)methyl)-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone 134959-64-1
189 AM-1220 azepane (1-((1-methylazepan-3-yl)methyl)-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone
190 AM-1241 (2-iodo-5-nitrophenyl)(1-((1-methylpiperidin-2-yl)methyl)-1H-indol-3-yl)methanone 444912-48-5
191 AM-1248 adamantan-1-yl(1-((1-methylpiperidin-2-yl)methyl)-1H-indol-3-yl)methanone
192 AM-1248 azepane adamantan-1-yl(1-(1-methylazepan-3-yl)-1H-indol-3-yl)methanone
193 AM-2201 1 – [(5-fluoropentyl) -1H -indole-3-yl] – (naphthalen-1-yl) methanone 335161-24-5
194 AM-2201 4-methoxynaphtyl (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-methoxynaphthalen-1-yl)methanone
195 AM-2201 N-(4-fluoropentyl) (1-(4-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone
196 AM-2232 5-(3-(1-naphthoyl)-1H-indol-1-yl)pentanenitrile 335161-19-8
197 AM-2233 (2-iodophenyl)(1-((1-methylpiperidin-2-yl)methyl)-1H-indol-3-yl)methanone 444912-75-8
198 AM-356 (5Z,8Z,11Z,14Z)-N-((R)-1-hydroxypropan-2-yl)icosa-5,8,11,14-tetraenamide 157182-49-5
199 AM-6527 N-(5-fluoropentyl) 1-(5-fluoropentyl)-N-(naphthalen-2-yl)-1H-indole-3-carboxamide
200 AM-679 (2-iodophenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone 335160-91-3
201 AM-694 (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(2-iodophenyl)methanone 335161-03-0
202 AM-694 (Chloro) (1-(5-chloropentyl)-1H-indol-3-yl)(2-iodophenyl)methanone
203 AMB methyl (1-pentyl-1H-indazole-3-carbonyl)-L-valinate
204 AMB-CHMICA

(MMB-CHMICA)

methyl (1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carbonyl)valinate
205 AMB-CHMINACA methyl (1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carbonyl)-valinate
206 AMB-FUBINACA methyl (2 S) -2 – {[1 – [(4-flophenyl) methyl] indazole-3-cacbonyl] amin} -3-methylbutanoate 1715016-76-4

 

207 APICA N-(adamantan-1-yl)-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide 1345973-50-3
208 APINACA

(AKB48)

N-(adamantan-1-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide 1345973-53-6
209 APP-CHMINACA N-(1-amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide 1185887-14-2
210 Butyrfentanyl N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylbutyramide 1169-70-6
211 BZP 1-Benzylpiperazine 2759-28-6
212 Cannabipiperidiethanone 2-(2-methoxyphenyl)-1-(1-((1-methylpiperidin-2-yl)methyl)-1H-indol-3-yl)ethan-1-one 1345970-43-5
213 CBL-018 naphthalen-1-yl 1-pentyl-1H-indole-3-carboxylate
214 CL-2201 (4-chloronaphthalen-1-yl)(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)methanone 1391486-12-6
215 CP-47,497 rel-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-5-(2-methyloctan-2-yl)phenol 70434-82-1
216 CP-47,497 (C8 + C2)
217 CP-47,497-C6 rel-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-5-(2-methylheptan-2-yl)phenol 132296-20-9
218 CP-47,497-C8

Cannabicyclohexanol

rel-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-5-(2-methylnonan-2-yl)phenol 70434-92-3
219 CP-47,497-C9 rel-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-5-(2-methyldecan-2-yl)phenol 132296-12-9
220 CP-55,244 (2S,4S,4aS,6R,8aR)-4-(2-hydroxy-4-(2-methyloctan-2-yl)phenyl)-6-(hydroxymethyl)decahydronaphthalen-2-ol
221 CP-55,940 rel-2-((1R,2R,5R)-5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)cyclohexyl)-5-(2-methyloctan-2-yl)phenol 83003-12-7
222 CRA-13 naphthalen-1-yl(4-(pentyloxy)naphthalen-1-yl)methanone 432047-72-8
223 CUMYL-4CNBINACA 1-(4-cyanobutyl)-N-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)indazole-3-carboxamide
224 CUMYL-5F-P7AICA 1-(5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide
225 CUMYL-5F-PICACUMYL-5F-PICA 1-(5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indole-3-carboxamide
226 CUMYL-5F-PINACACUMYL-5F-PINACA 1-(5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide
227 CUMYL-BICA 1-butyl-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indole-3-carboxamide
228 CUMYL-PICA 1-pentyl-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indole-3-carboxamide
229 CUMYL-PINACA 1-pentyl-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide
230 CUMYL-THPINACA N-(2-phenylpropan-2-yl)-1-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)-1H-indazole-3-carboxamide
231 Dexamphetamine (+) – 2 – amino – 1 – phenylpropane 51-64-9
232 Diethylpropion 2-(Diethylamino) propiophenone 90-84-6
233 Dimethyl CP-47,497-C8 rel-2-((1R,5S)-5-hydroxy-3,3-dimethylcyclohexyl)-5-(2-methylnonan-2-yl)phenol
234 EAM-2201

(5F-JWH-210 )

(4-ethylnaphthalen-1-yl)(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)methanone 1364933-60-7
235 EG-018 naphthalen-1-yl(9-pentyl-9H-carbazol-3-yl)methanone
236 EG-2201 (9-(5-fluoropentyl)-9H-carbazol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone 3652-90-2
237 EMB-FUBINACA ethyl (1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carbonyl)valinate
238 Ethylone ( RS ) -1- (1,3-benzodioxol-5-yl) -2- (ethylamino) propane-1-one 1112937-64-0
239 Ethylphenidate ( RS )-ethyl 2-phenyl-2-piperidin-2-yl acetate 57413-43-1
240 FDU-NNEI 1-(4-fluorobenzyl)-N-(naphthalen-1-yl)-1H-indole-3-carboxamide
241 FDU-PB-22 naphthalen-1-yl 1-(4-fluorobenzyl)-1H-indole-3-carboxylate
242 Fenethylline 7 – [2 – (α – methylphenethyl – amino) ethyl] theophylline 3736-08-1
243 FUB-144 (FUB-UR-144) [1-(4-fluorobenzyl)-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone
244 FUB-AKB-48 N-((3s,5s,7s)-adamantan-1-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide
245 FUB-AMB methyl (1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carbonyl)valinate
246 FUBIMINA (1-(5-fluoropentyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)(naphthalen-1-yl)methanone
247 FUB-JWH-018 (1-(4-fluorobenzyl)-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone
248 FUB-PB-22 quinolin-8-yl 1-(4-fluorobenzyl)-1H-indole-3-carboxylate
249 Furanylfentanyl N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin- 4-yl]furan-2-carboxamide 101345-66-8
250 GHB γ-Hydroxybutyric acid 591-81-1
251 HU-210 (6aR,10aR)-9-(hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol 112830-95-2
252 HU-211 (6a,10a)-9-(hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol
253 HU-308 (4-(2,6-dimethoxy-4-(2-methyloctan-2-yl)phenyl)-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-yl)methanol 256934-39-1
254 HU-331 (1’R)-6-hydroxy-3′-methyl-4-pentyl-6′-(prop-1-en-2-yl)-[1,1′-bi(cyclohexane)]-2′,3,6-triene-2,5-dione 137252-25-6
255 INPB-22 quinolin-8-yl 1-pentyl-1H-indazole-3-carboxylate
256 JTE-907 N-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethyl)-7-methoxy-2-oxo-8-(pentyloxy)-1,2-dihydroquinoline-3-carboxamide 282089-49-0
257 JWH-007 (2-methyl-1-pentyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone 155471-10-6
258 JWH-015 (2-methyl-1-propyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone 155471-08-2
259 JWH-018 1-pentyl-3-(1-naphthoyl) indole 209414-07-3
260 JWH-018 adamantyl

(AB-001)

adamantan-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone
261 JWH-018 cyclohexylmethyl (1-(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone
262 JWH-018 isopentyl (1-isopentyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone
263 JWH-018 N-(5-bromopentyl) (1-(5-bromopentyl)-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone
264 JWH-018 N-(5-chloropentyl) (1-(5-chloropentyl)-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone
265 JWH-018 N-(5-hydroxypentyl) (1-(5-hydroxypentyl)-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone
266 JWH-019 (1-hexyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone 209414-08-4
267 JWH-022 naphthalen-1-yl(1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl)methanone 209414-16-4
268 JWH-030 naphthalen-1-yl(1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl)methanone
269 JWH-071 (1-ethyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone
270 JWH-073 1-butyl-3-(1-naphthoyl) indole 208987-48-8
271 JWH-073 (4-methylnaphthyl) (1-butyl-1H-indol-3-yl)(4-methylnaphthalen-1-yl)methanone
272 JWH-081 (4-methoxynaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone 210179-46-7
273 JWH-122 (4-methylnaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone 619294-47-2
274 JWH-122 5-Methyl-naphtyl (5-methylnaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone
275 JWH-122 N-(4-pentenyl) (4-methylnaphthalen-1-yl)(1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl)methanone 1445577-68-3
276 JWH-122 N-(4-pentenyl) -2-methylindole (4-methylnaphthalen-1-yl)(1-(4-pentenyl) -2-methylindole)-1H-indol-3-yl)methanone
277 JWH-122 N-(5-chloropentyl) (1-(5-chloropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-methylnaphthalen-1-yl)methanone
278 JWH-122 N-(5-hydroxypentyl) (1-(5-hydroxypentyl)-1H-indol-3-yl)(4-methylnaphthalen-1-yl)methanone
279 JWH-145 naphthalen-1-yl(1-pentyl-5-phenyl-1H-pyrrol-3-yl)methanone
280 JWH-175 (1-pentylindol-3-yl)naphthalen-1-ylmethane 619294-35-8
281 JWH-182 (1-pentyl-1H-indol-3-yl)(4-propylnaphthalen-1-yl)methanone 824960-02-3
282 JWH-200 (1-(2-morpholinoethyl)-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone 103610-04-4
283 JWH-201 2-(4-methoxyphenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-one 864445-47-6
284 JWH-203 2-(2-chlorophenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-one 864445-54-5
285 JWH-206 2-(4-chlorophenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-one
286 JWH-210 (4-ethylnaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone 824959-81-1
287 JWH-213 (4-ethylnaphthalen-1-yl)(2-methyl-1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone 824959-83-3
288 JWH-250 1-pentyl-3- (2-methoxyphenylacetyl) indole 864445-43-2
289 JWH-251 1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-2-(o-tolyl)ethan-1-one 864445-39-6
290 JWH-267 (2-methoxynaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone
291 JWH-302 2-(3-methoxyphenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-one 864445-45-4
292 JWH-307 (5-(2-fluorophenyl)-1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone 914458-26-7
293 JWH-368 (5-(3-fluorophenyl)-1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone 914458-31-4
294 JWH-370 naphthalen-1-yl(1-pentyl-5-(o-tolyl)-1H-pyrrol-3-yl)methanone 914458-22-3
295 JWH-387 (4-bromonaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone 207227-49-4
296 JWH-398 (4-chloronaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone 1292765-18-4
297 JWH-412 (4-fluoronaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone
298 JWH-412 N-(-5-fluoropentyl) (4-fluoronaphthalen-1-yl)(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)methanone
299 Levamphetamine 1 –  α – methylphenethylamine 156-34-3
300 Levomethamphetamine (-) – N, α – dimethylphenethylamine 537-46-2
301 LS-91297 (4-methoxyphenyl)(1-methyl-1H-indol-3-yl)methanone
302 LTI-701 1-(5-fluoropentyl)-N-phenyl-1H-indole-3-carboxamide
303 LY-2183240 5-([1,1′-biphenyl]-4-ylmethyl)-N,N-dimethyl-1H-tetrazole-1-carboxamide
304 LY2183240-2′-isomer 5-([1,1′-biphenyl]-4-ylmethyl)-N,N-dimethyl-2H-tetrazole-2-carboxamide
305 M5FPIC methyl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxylate
306 MAM-2201 (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-methylnaphthalen-1-yl)methanone 1354631-24-5
307 MAM-2201 N-(2-Fluoropentyl) (1-(2-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-methylnaphthalen-1-yl)methanone
308 MAM-2201 N-(3-Fluoropentyl) (1-(3-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-methylnaphthalen-1-yl)methanone
309 MAM-2201 N-(4-Fluoropentyl) (1-(4-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-methylnaphthalen-1-yl)methanone
310 MAM-2201 N-(4-hydroxypentyl) (1-(4-hydroxypentyl)-1H-indol-3-yl)(4-methylnaphthalen-1-yl)methanone
311 M-CHMIC methyl 1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carboxylate
312 MCPP (mCPP) Meta – Chlorophenyl piperazine 6640-24-0
313 MDMB-CHMCZCA methyl 2-(9-(cyclohexylmethyl)-9H-carbazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate
314 MDMB-CHMICA methyl (S)-2-(1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate
315 MDMB-CHMINACA methyl 2-(1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate
316 MDMB-FUBICA Methyl 2-(1-(4-fluorobenzyl)-1H-indol-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate
317 MDMB-FUBINACA methyl 2-(1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate
318 MDPBP (RS)-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-butanone
319 MDPV (RS)-1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one 687603-66-3
320 Mecloqualone 3 – (o – chlorophenyl) – 2 – methyl – 4 – (3H) – quinazolinone 340-57-8
321 Mephedrone 4- methyl methcathinone 1189805-46-6
322 Mepirapim (4-methylpiperazin-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone
323 Methamphetamine (+) – (S) – Nα – dimethylphenethylamine 537-46-2
324 Methamphetamine racemate (±) – N, α – dimethylphenethylamine 7632-10-2
325 Methaqualone 2 – methyl – 3 – o – tolyl – 4 – (3H) – quinazolinone 72-44-6
326 Methoxetamine

(MXE)

2-(3-methoxyphenyl)-2-(ethylamino)-cyclohexanone 1239943-76-0
327 Methylone 3,4 – methylenedioxy – N – methylcathinone 186028-79-5
328 MMB-018 methyl (1-pentyl-1H-indole-3-carbonyl)-L-valinate
329 MMB-PICA methyl (1-pentyl-1H-indole-3-carbonyl)valinate
330 MMB-PINACA methyl (1-pentyl-1H-indazole-3-carbonyl)valinate
331 MN-18 N-(naphthalen-1-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide
332 MN-24

(AM-6527; NNE1)

N-(naphthalen-1-yl)-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide 1338925-11-3
333 MO-CHMINACA 1-methoxy-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl 1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxylate
334 MPA

(Methiopropamine)

1- (thiophen-2-yl) -2-methylaminopropane 801156-47-8
335 MT-45 1-xyclohexyl-4 (1,2-diphenylethyl) piperazine 52694-55-0
336 N-(1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(phenylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-benzyl-1H-indazole-3-carboxamide
337 N-(1-Amino-3-methyl-1oxobutan-2-yl)-1-(phenylmethyl)-1H-indole-3-carboxamide N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-benzyl-1H-indole-3-carboxamide
338 N-(2-Methoxyethyl)-N-(1-methylethyl)-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-4-thiazol-methanamine N-(2-methoxyethyl)-N-((2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)thiazol-4-yl)methyl)propan-2-amine 1400742-45-1
339 N-(6-Quinolinyl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide 1-pentyl-N-(quinolin-6-yl)-1H-indazole-3-carboxamide
340 N-(Naphthalen-1-yl)-1H-indazole-3-carboxamide N-(naphthalen-1-yl)-1H-indazole-3-carboxamide
341 N-(naphthalen-1-yl)-1-pentyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide N-(naphthalen-1-yl)-1-pentyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide
342 N,N-Diethyl-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-4-thiazol-methanamine N-ethyl-N-((2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)thiazol-4-yl)methyl)ethanamine 1400742-46-2
343 Naphthalen-1-yl(1-(pent-4-enyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanone naphthalen-1-yl(1-(pent-4-en-1-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanone
344 Naphthalen-1-yl(1-(pentyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanone naphthalen-1-yl(1-pentyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanone
345 Naphthalen-1-yl-(1-pentyl-1H-7-azaindol-3-yl)methanone Naphthalen-1-yl-(1-pentyl-1H-7-azaindol-3-yl)methanone
346 Naphthalen-1-yl-1-benzyl-1H-indole-3-carboxylate naphthalen-1-yl 1-benzyl-1H-indole-3-carboxylate
347 NM-2201 naphthalen-1-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxylate
348 NNEI 2’-indazole isomer N-(naphthalen-1-yl)-2-pentyl-2H-indazole-3-carboxamide
349 ORG 27569 5-chloro-3-ethyl-N-(4-(piperidin-1-yl)phenethyl)-1H-indole-2-carboxamide
350 ORG 27759 N-(4-(dimethylamino)phenethyl)-3-ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxamide
351 ORG 29647 N-(1-benzylpyrrolidin-3-yl)-5-chloro-3-ethyl-1H-indole-2-carboxamide
352 PB-22

(QUPIC)

quinolin-8-yl 1-pentyl-1H-indole-3-carboxylate 1400742-17-7
353 PB-22 N-(2-fluoropentyl) quinolin-8-yl 1-(2-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxylate
354 PB-22 N-(4-fluoropentyl) quinolin-8-yl 1-(4-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxylate
355 Pentedrone (±) -1-phenyl-2- (metylamino) pentan-1-one 879722-57-3
356 Phencyclidine 1 – (1 – phenylcyclohexyl) piperidine 77-10-1
357 Phenezepam 7-Bromo-5- (2-clophenyl) -1,3-dihydro-2 H -1,4-benzodiazepine-2-one 51753-57-2
358 Phenmetrazine 3 – methyl – 2 – phenylmorpholine 134-49-6
359 Pholcodine 3 – morpholinylethylmorphine 509-67-1
360 Pravadoline

(WIN 48,098)

(4-methoxyphenyl)(2-methyl-1-(2-morpholinoethyl)-1H-indol-3-yl)methanone 92623-83-1
361 PX-1 N-(1-amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide
362 QUCHIC

(BB-22)

quinolin-8-yl 1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carboxylate
363 Quinolin-8-yl-1-benzyl-1H-indazole-3-carboxylate quinolin-8-yl 1-benzyl-1H-indazole-3-carboxylate
364 RCS-2 butyl 1-butyl-2-(2-methoxyphenyl)-1H-indole-3-carbaldehyde
365 RCS-3 2-(3-methoxyphenyl)-1-(1-pentyl-indol-3-yl)methanone
366 RCS-4 (4-methoxyphenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone 1345966-78-0
367 RCS-4 butyl (4-methoxyphenyl)(1-butyl-1H-indol-3-yl) methanone
368 RCS-4 ortho isomer (2-methoxyphenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone
369 RCS-8

(SR-18; BTM-8)

1-(1-(2-cyclohexylethyl)-1H-indol-3-yl)-2-(2-methoxyphenyl)ethan-1-one 1345970-42-4
370 Rimonabant 5-(4-chlorophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-N-(piperidin-1-yl)-1H-pyrazole-3-carboxamide 168273-06-1
371 SDB-005 naphthalen-1-yl 1-pentyl-1H-indazole-3-carboxylate
372 SDB-006 N-benzyl-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide 695213-59-3
373 Secobarbital 5 – ally – 5 – (1 – methylbutyl) barbituric acid 76-73-3
374 TFMPP 1[3-(trifluoromethyl) phenyl] piperazine 15532-75-9
375 THJ-018 naphthalen-1-yl(1-pentyl-1H-indazol-3-yl)methanone 1364933-55-0
376 THJ-2201 (1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone
377 Tramadol (±)-Trans-2-Dimethylaminomethyl-1-(3-methoxyphenyl) cyclohexan-1-ol 27203-92-5
378 Trans-CP 47,497-C8 2-[(1S,3S)-3-hydroxycyclohexyl]-5-(2-methylnonan-2-yl)phenol
379 U-47700 3,4-dichloro-N-[(1R,2R)-2 -(dimetylamino)cyclohexyl]-N– methyl-benzamide 82657-23-6
380 UR-144

(KM-X1)

(1-pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone 1199943-44-6
381 UR-144 N-(3-chloropentyl) (1-(3-chloropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone
382 UR-144 N-(4-pentenyl) (1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone
383 UR-144 N-(5-bromopentyl) (1-(5-bromopentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone
384 UR-144 N-(5-chlomopentyl) (1-(5-chloropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone
385 UR-144 N-heptyl (1-heptyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone
386 URB447 (4-amino-1-(4-chlorobenzyl)-2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrol-3-yl)(phenyl)methanone
387 URB597 (3′-carbamoyl-[1,1′-biphenyl]-3-yl)(cyclohexyl)carbamate 546141-08-6
388 URB-602 cyclohexyl [1,1′-biphenyl]-3-ylcarbamate 565460-15-3
389 URB754 6-methyl-2-(p-tolylamino)-4H-benzo[d][1,3]oxazin-4-one 86672-58-4
390 WIN 55, 212-2 (R)-(5-methyl-3-(morpholinomethyl)-2,3-dihydro-[1,4]oxazino[2,3,4-hi]indol-6-yl)(naphthalen-1-yl)methanone 131543-23-2
391 XLR-11 (1-(5-Fluoro-pentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone 1364933-54-9
392 XLR-11 N-(2-fluoropentyl) (1-(2-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone
393 XLR-11 N-(3-fluoropentyl) (1-(3-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone
394 XLR-11 N-(4-fluoropentyl) (1-(4-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone
395 XLR-12 (2,2,3,3 -tetramethylcyclopropyl)(1-(4,4,4-trifluorobutyl)-1H-indol-3- yl)methanone
396 Zipeprol α – (α – methoxybenzyl) – 4 – (β – methoxyphenethyl) – 1- piperazineethanol 34758-83-3

IID. Các chất sau

STT Tên chất Tên khoa học Mã thông tin CAS
397 Lá Coca
398 Thuốc phiện và các chế phẩm từ thuốc phiện

 

DANH MỤC III

CÁC CHẤT MA TÚY ĐƯỢC DÙNG TRONG PHÂN TÍCH, KIỂM NGHIỆM, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HOẶC TRONG LĨNH VỰC Y TẾ, THÚ Y THEO QUY ĐỊNH CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ)

Danh mục này bao gồm cả các muối có thể tồn tại của các chất dưới đây:

STT Tên chất Tên khoa học Mã thông tin CAS
1 Allobarbital 5,5 – diallylbarbituric acid 52-43-7
2 Alprazolam 8 – chloro -1 – methyl – 6 – phenyl – 4H – s – triazolo [4,3 – a] [1,4] – benzodiazepine 289981-97-7
3 Aminorex 2 – amino – 5 – phenyl – 2 – oxazoline 2207-50-3
4 Amobarbital 5 – ethyl – 5 – isopentylbarbituric acid 57-43-2
5 Barbital 5,5 – diethylbarbituric acid 57-44-3
6 Benzfetamine N – benzyl – N – α – dimethylphenethylamine 156-08-1
7 Bromazepam 7 – bromo -1,3 – dihydro – 5 – (2 – pyridyl) – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one 1812-30-2
8 Buprenorphine 21 – cyclopropyl 7 – α- [(S) – 1 – hydroxy – 1,2,2 – trimethylpropyl] – 6,14 – endo – ethano – 6,7,8,14 – tetrahydrooripavine 52485-79-7
9 Butalbital 5 – allyl – 5 – isobutylbarbituric acid 77-26-9
10 Butobarbital 5 – butyl – 5 – ethylbarbituric acid 77-28-1
11 Camazepam 7 – chloro – 1,3 – dihydro – 3 – hydroxy – 1 – methyl – 5 – phenyl – 2H – 1,4 benzodiazepin – 2 – one dimethylcarbamate (ester) 36104-80-0
12 Cathine ((+)norpseudoephedrine ) (+) – (R)- α – [(R) – 1 – aminoethyl] benzylalcohol 492-39-7
13 Chlordiazepoxide 7 – chloro – 2 – (methylamino) – 5 – phenyl – 3H – 1,4 – benzodiazepine – 4 – oxide 58-25-3
14 Clobazam 7 – chloro -1 – methyl – 5 – phenyl – 1H – 1,5 – benzodiazepine – 2,4 (3H, 5H) – dione 22316-47-8
15 Clonazepam 5 – (o– chlorophenyl) – 1,3 – nitro – 2H – 1,4 – benzodiazepine – 2 – one 1622-61-3
16 Clorazepate 7 – chloro – 2,3 – dihydro – 2 – oxo – 5 – phenyl – 1H – 1,4 – benzodiazepine – 3 – carboxylic acid 23887-31-2
17 Clotiazepam 5 – (2 – chlorophenyl) – 7 – ethyl – 1,3 – dihydro – 1 – methyl – 2H – thieno [2,3,e] – 1 – 4 – diazepin – 2 – one 33671-46-4
18 Cloxazolam 10 – chloro – 11b – (o – chlorophenyl) – 2,3,7,11b – tetrahydrooxazolon – [3,2-d] [1,4] benzodiazepin – 6(5H) – one 24166-13-0
19 Cyclobarbital 5 – (1 – cyclohexen – 1 – yl) – 5 – ethylbarbituric acid 52-31-3
20 Delorazepam 7 – chloro – 5 – (o-chlorophenyl) -1,3 – dihydro – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one 2894-67-9
21 Diazepam 7 – chloro – 1,3 – dihydro – 1 – methyl – 5 – phenyl – 2H – 1,4 – benzodiazepin -2 – one 439-14-5
22 Estazolam 8-chloro – 6 – phenyl – 4H – s – triazolo – [4,3 – a] [1,4 – benzodiazepin 29975-16-4
23 Ethchlorvynol 1 – choloro-3 – ethyl – 1 – penten – 4yn – 3 – ol 113-18-8
24 Ethinamate 1 – ethynylcyclohexanolcarbamate 126-52-3
25 Ethylloflazepate Ethyl – 7 – chloro – 5 – (o – fluorophenyl) – 2 – 3 – dihydro – 2 – oxo – 1H – 1,4 – benzodiazepin – 3 –  carboxylate 29177-84-2
26 Etilamfetamine N-ethyl – α – methylphenylethylamine 457-87-4
27 Fencamfamine N-ethyl – 3 – phenyl – 2 – norbomanamine 1209-98-9
28 Fenproporex (±) – 3 – [(α – methylphenylethyl) aminol propionitrile 16397-28-7
29 Fludiazepam 7 – chloro – 5 – (o – fluorofenyl) -1,3 – dihydro – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one 3900-31-0
30 Flunitrazepam 5 – (o – fluorophenyl) – 1,3 – dihydro -1 – methyl – 7 – nitro – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one 1622-62-4
31 Flurazepam 7 – chloro -1 – [2 – (diethylamino) ethyl] – 5 – (o-fluorophenyl) – 1,3 – dihydro – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one 17617-23-1
32 Glutethimide 2 – ethyl – 2 – phenylglutarimide 77-21-4
33 Halazepam 7 – chloro – 1,3 – dihydro – 5 – phenyl – 1 – (2,2,2 – trifluoroethyl) – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one 23092-17-3
34 Haloxazolam 10 – bromo – 11b – (o – fluorophenyl) – 2,3,7,11b – tetrahydrooxazolo [3,2 – d] [1,4] benzodiazepin – 6 – (5H) – one 59128-97-1
35 Ketamine (±)-2-(2-Chlorophenyl)-2- methylaminocyclohexanone 6740-88-1
36 Ketazolam 11 – chloro – 8 – 12b – dihydro – 2,8 – dimethyl -12b – phenyl – 4H – [1,3] – oxazino [3,2 – d] [1,4] benzodiazepin – 4,7 (6H) – dione 27223-35-4
37 Lefetamine (SPA) (-) – N,N – dimethyl – 1,2 – diphenylethylamine 7262-75-1
38 Loprazolam 6 – (o – chlorophenyl) – 2,4 – dihydro – 2 – [(4-methyl – 1 – [piperazinyl) methylene] – 8 – nitro -1 – H – imidazo – [1,2 – a] [1,4] benzodiazepin – 1 – one 61197-73-7
39 Lorazepam 7 – chloro – 5 – (o – chlorofenyl) – 1,3 – dihydro – 3 – hydroxy – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one 846-49-1
40 Lormetazepam 7 – chloro – 5 – (o – chlorofenyl) -1,3 – dihydro – 3 – hydroxy – 1 – methyl – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 –  one 848-75-9
41 Mazindol 5 – (p-chlorophenyl) – 2,5 dihydro – 3H – imidazo – (2,1 – a) isoindol – 5 – ol 22232-71-9
42 Medazepam 7 – chloro – 2,3 – dihydro – 1 – methyl – 5 – phenyl – 1H – 1,4 – benzodiazepine 2898-12-6
43 Mefenorex N-(3 – chloropropyl) – α – methylphenethylamine 17243-57-1
44 Meprobamate 2 – methyl – 2 – propyl -1,3 – propanediol dicarbamate 57-53-4
45 Mesocarb 3 – – methylphenethyl) – N – (phenylcarbamoyl) syndnoneimine 34262-84-5
46 Methylphenobarbital 5 – ethyl – 1 – methyl – 5 – phenylbarbituric acid 115-38-8
47 Methyprylon 3,3 – diethyl – 5 – methyl – 2,4 – piperidine – dione 125-64-4
48 Midazolam 8 – chloro – 6 – (o – fluorophenyl) – 1 – methyl – 4H – imidazo – [1,5 – a] [1,4] – benzodiazepin 59467-70-8
49 Nimetazepam 1,3 – dihydro -1 – methyl – 7 – nitro – 5 – phenyl – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one 2011-67-8
50 Nitrazepam 1,3 – dihydro – 7 – nitro – 5 phenyl – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one 146-22-5
51 Nordazepam 7 – chloro – 1,3 – dihydro – 5 – phenyl – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one 1088-11-5
52 Oxazepam 7 – chloro – 1,3 – dihydro – 3 – hydroxy – 5 – phenyl – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one 604-75-1
53 Oxazolam 10 – chloro – 2,3,7,11b – tetrahydro – 2 – methyl – 11b – phenyloxazolo [3,2 – d] [1,4] benzodiazepin – 6(5H) – one 24143-17-7
54 Pemoline 2 – amino – 5 – phenyl – 2 – oxazolin – 4 – one 2152-34-3
55 Pentazocine (2R*,6R*, 11R*) – 1,2,3,4,5,6 – hexahydro – 6,11 – dimethyl – 3 – (3 – methyl – 2 – butenyl) – 2,6 – methano – 3 – benzazocin – 8 – ol 55643-30-6
56 Pentobarbital 5 – ethyl – 5 – (1 – methylbutyl) barbituric acid 76-74-4
57 Phendimetrazine (+) – 3,4 – dimethyl – 2 – phenylmorpholine 634-03-7
58 Phenobarbital 5 – ethyl – 5 – phenylbarbituric acid 50-06-6
59 Phentermine α, α – dimethylphenethylamine 122-09-8
60 Pinazepam 7 – chloro – 1,3 – dihydro – 5 – phenyl – 1 – (2 – propynyl) – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one 52463-83-9
61 Pipradrol 1 – 1 – diphenyl – 1 – (2 – piperidyl) – methanol 467-60-7
62 Prazepam 7 – chloro – 1 – (cyclopropylmethyl) – 1,3 – dihydro – 5 – phenyl – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one 2955-38-6
63 Pyrovalerone 4’ – methyl – 2 – (1 – pyrrolidinyl) valerophenone 3563-49-3
64 Secbutabarbital 5 – sec – butyl – 5 – ethylbarbituric acid 125-40-6
65 Temazepam 7 – chloro -1,3 – dihydro – 3 – hydroxy -1 – methyl – 5 – phenyl – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one 846-50-4
66 Tetrazepam 7 – chloro – 5 – (1 – cyclohexen – 1 – yl) – 1,3 – dihydro – 1 methyl – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one 10379-14-3
67 Tiletamine 2 – (ethylamino) – 2 – thiophen – 2 -yl cyclohexan – 1  – one 14176-49-9
68 Triazolam 8 – chloro – 6 – (o – chlorophenyl) – 1 – methyl – 4H s – triazolo [4,3 – a] [1,4] benzodiazepine 28911-01-5
69 Vinylbital 5 – (1 – methylbutyl) – 5 – vinylbarbituric acid 2430-49-1
70 Zolazepam 4 – (2 – fluorophenyl) – 1,3,8 – trimethyl -6H – pyrazolo [3,4-e] [1,4] diazepin – 7 -one 31352-82-6
71 Zolpidem N, N, 6 – trimethyl – 2 – p – tolylimidazol [1,2 – a] pyridine – 3 – acetamide 82626-48-0

 

DANH MỤC IV

“CÁC TIỀN CHẤT”
(Ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ)

IVA: Các tiền chất thiết yếu, tham gia vào cấu trúc chất ma túy.

Danh mục này bao gồm cả các muối có thể tồn tại của các chất có ghi chú *.

STT Tên chất Tên khoa học Mã thông tin CAS Mã hàng hóa HS Cơ quan quản lý Ghi chú
1 1-phenyl-2-propanone (P2P) 1-phenyl-2-propanone 103-79-7 2914.31.00 Bộ Công Thương
2 Acetic anhydride Acetic oxide 108-24-7 2915.24.00 Bộ Công Thương
3 Alpha-phenyl acetoacetonitrile (APAAN) 3-oxo-2-phenylbutanenitrile 4468-48-8 2926.90.00 Bộ Công Thương
4 Anthranilic acid 2 – Aminobenzoic acid 118-92-3 2922.43.00 Bộ Công Thương *
5 Benzaldehyde Benzaldehyde 100-52-7 2912.21.00 Bộ Công Thương
6 Benzyl cyanide 2-Phenylacetonenitrile 140-29-4 2926.90.95 Bộ Công Thương
7 Gamma-butyro lactone (GBL) Dihidrofuran-2(3H)-one 96-48-0 2932.29.80 Bộ Công Thương
8 Isosafrole 1,3 – Benzodioxole – 5 – (1 – propenyl) 120-58-1 2932.91.00 Bộ Công Thương
9 Lysergic acid (8b) – 9,10 – didehydro – 6 – methylergolin – 8 – carboxylic acid 82-58-6 2939.63.00 Bộ Công Thương *
10 N-acetylanthranilic acid 1 – Acetylamino – 2 – carboxybenzene 89-52-1 2924.23.00 Bộ Công Thương *
11 Phenylacetic acid Benzeneacetic acid 103-82-2 2916.34.00 Bộ Công Thương *
12 Piperidine Cyclopentimine 110-89-4 2933.32.00 Bộ Công Thương *
13 Piperonal 1,3-Benzodioxole-5-carbaldehyde 120-57-0 2932.93.00 Bộ Công Thương *
14 Piperonyl methyl ketone 3,4 – methylenedioxyphenyl – 2 – propanone 4676-39-5 2932.92.00 Bộ Công  Thương
15 Safrole 5-(prop-2-en-1-yl)-2H-1,3-benzodioxole 94-59-7 2932.94.00 Bộ Công Thương
16 Ephedrine (1R,2R)-2-methylamino-1 – phenyl propan – 1 – ol 299-42-3 2939.41.00 Bộ Ytế *
17 Ergometrine N – (2 – hydroxy – 1 – methylethyl) – D (+) – lysergamide 60-79-7 2939.61.00 Bộ Y tế *
18 Ergotamine Ergotaman – 3’, 6’, 18 – trione , 12’- hydroxy – 2’ -methyl – 5’ – (phenylmethyl) – (5’a) 113-15-5 2939.62.00 Bộ Y tế *
19 N-Ethylephedrine 1-Ethylephedrine 7681-79-0 2939.42.00 Bộ Y tế *
20 N-Ethylpseudo Ephedrine Ethyl methyl amino- phenyl-propane -1-ol 258827- 65-5 2939.49.90 Bộ Y tế *
21 N-Methylephedrine (1R,2S)-2-(Dimethylamino)-1-phenyl-1-propanol 552-79-4 2939.49.90 Bộ Y tế *
22 N-Methylpseudoephedrine  Dimethylamino-phenyl-propane-1-ol 51018-28- 1 2939.49.90 Bộ Ytế *
23 Norephedrine (Phenylpropanolamine) α-(1-Aminoethyl) enzylalcohol 14838-15- 4 2939.44.00 Bộ Công an *
24 Pseudoephedrine (1S, 2S) – 2-methylamino – 1 – phenyl propane -1 – ol 90-82-4 2939.42.00 Bộ Y tế *
25 N-Phenethyl-4-piperidinone

(NPP)

1- (2-Phenylethyl) piperidine-4-one 3972-64-0 Bộ Công an
26 4-ANPP 4-aminophenyl-1-phenethylpiperidine 21409-26- 7 Bộ Công an *

IVB: Các tiền chất là dung môi, chất xúc tác trong quá trình sản xuất chất ma túy.

STT Tên chất Tên khoa học Mã thông tin CAS Mã hàng hóa HS Cơ quan quản lý
27 Acetic acid Ethanoic acid 64-19-7 2915.21.00 Bộ Công Thương
28 Acetone 2-propanone 67-64-1 2914.11.00 Bộ Công Thương
29 Acetyl chloride Acetyl chloride 75-36-5 2915.90.70 Bộ Công Thương
30 Ammonium formate Formic acid ammonium salt 540-69-2 2915.12.00 Bộ Công Thương
31 Diethylamine N-ethylethanamine 109-89-7 2921.19.50 Bộ Công Thương
32 Ethyl ether 1-1’-oxybis[ethane] 60-29-7 2909.11.00 Bộ Công Thương
33 Ethylene diacetate 1,2-ethanediol diacetate 111-55-7 2915.39.00 Bộ Công Thương
34 Formamide Methanamide 75-12-7 2924.19.00 Bộ Công Thương
35 Formic Acid Methamoic Acid 64-18-6 2915.11.00 Bộ Công Thương
36 Hydrochloric acid Hydrochloric acid 7647-01-0 2806.10.00 Bộ Công Thương
37 Methyl ethyl ketone 2-Butanone 78-93-3 2914.12.00 Bộ Công Thương
38 Methylamine Methanamine 74-89-5 2921.11.00 Bộ Công Thương
39 Nitroethane  Nitroethane 79-24-3 2904.20.00 Bộ Công Thương
40 Potassium permanganate  Potassium permanganate 7722-64-7 2841.61.00 Bộ Công Thương
41 Sulfuric acid Sulfuric acid 7664-93-9 2807.00.00 Bộ Công Thương
42 Tartaric acid 2,3-Dihydroxy butanedioic acid 526-83-0 2918.12.00 Bộ Công Thương
43 Thionyl chloride Thionyl chloride 7719-09-7 2812.10.95 Bộ Công Thương
44 Toluene Methyl benzene 108-88-3 2902.30.00 Bộ Công Thương

 

 Tải về văn bản gốc kèm phụ lục tại đây.

Call Now