Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Pháp lệnh 16/2004/PL-UBTVQH11 24/03/2004

  Pháp lệnh về giống vật nuôi

  01/07/2004
  2 Quyết định 43/2006/QĐ-BNN 01/06/2006

  Quy định về trao đổi nguồn gen vật nuôi quý hiếm

  25/06/2006
  3 Thông tư 19/2011/TT-BNNPTNT 06/04/2011

  Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi

  21/05/2011
 • Số ký hiệu Quyết định 88/2005/QĐ-BNN
  Ngày ban hành 27/12/2005
  Ngày có hiệu lực 29/01/2006
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Thứ Trưởng
  Trích yếu

  Danh mục nguồn gen giống vật nuôi quý hiếm cần bảo tồn

  Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Phân loại Quyết định
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********
Số: 88/2005/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC NGUỒN GEN VẬT NUÔI QUÝ HIẾM CẦN BẢO TỒN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Pháp lệnh Giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 24/3/2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa 11;
Căn cứ Nghị định 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: Danh mục nguồn gen giống vật nuôi quý hiếm cần bảo tồn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Bá Bổng

 

DANH MỤC

NGUỔN GEN VẬT NUÔI QUÝ HIẾM CẦN BẢO TỒN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 88 /2005/QĐ-BNN ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1.Giống lợn:

Các giống lợn: Lợn Ỉ, lợn Ba Xuyên, lợn Cỏ, lợn Mán, lợn Táp Ná, lợn

Vân Pa;

 1. Giống gia cầm:

Các giống gà: Gà Hồ, gà Mía, gà Đông Tảo, gà Tè (lùn), gà Tre;

Các giống vịt: Vịt Bầu Bến, Bầu Quỳ, vịt Kỳ Lừa;

Các giống ngan: Ngan Dé, ngan Trâu;

Các giống ngỗng: Ngỗng Cỏ, ngỗng Sư Tử;

 1. Giống bò:

Các giống bò: Bò Mèo (bò H’Mông), bò U đầu rìu;

 1. Giống ngựa: Ngựa Bạch.

 

Tải về văn bản gốc tại đây.

Call Now