Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Thông tư 09/2013/TT-BNNPTNT 31/01/2013

  Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm cải tạo môi trường được lưu hành tại VN

  16/03/2013
  2 Thông tư 57/2009/TT-BNNPTNT 08/09/2009

  Bổ sung sản phẩm cải tạo môi trường thuỷ sản được lưu hành tại VN

  23/10/2009
  3 Thông tư 37/2012/TT-BNNPTNT 30/07/2012

  Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm cải tạo môi trường thuỷ sản được lưu hành tại VN

  13/09/2012
 • Số ký hiệu Quyết định 108/2008/QĐ-BNN
  Ngày ban hành 06/11/2008
  Ngày có hiệu lực 04/12/2008
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Thứ Trưởng
  Trích yếu

  Danh mục bổ sung sản phẩm cải tạo môi trường thủy sản được sử dụng tại VN

  Cơ quan ban hành Bộ Công Thương
  Phân loại Quyết định
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF Phụ lục văn bản
BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-
Số: 108/2008/QĐ-BNN Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC BỔ SUNG SẢN PHẨM XỬ LÝ, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Pháp lệnh thú y năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y;
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nuôi trồng thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quản lý nhà nước về thủy sản, tổ chức, cá nhân nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa chuyên ngành thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Việt Thắng

 

 

Tải về văn bản gốc kèm phụ lục tại đây.

Call Now