Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Thông tư 04/2012/TT-BNNPTNT 16/01/2012

  Đưa 28 sản phẩm ra khỏi Danh mục được phép lưu hành tại VN

  16/01/2012
  2 Thông tư 09/2013/TT-BNNPTNT 31/01/2013

  Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm cải tạo môi trường được lưu hành tại VN

  16/03/2013
  3 Quyết định 108/2008/QĐ-BNN 06/11/2008

  Danh mục bổ sung sản phẩm cải tạo môi trường thủy sản được sử dụng tại VN

  04/12/2008
 • Số ký hiệu Quyết định 1154/QĐ-BTS(2007)
  Ngày ban hành 31/07/2007
  Ngày có hiệu lực 31/07/2007
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Thứ Trưởng
  Trích yếu

  Đình chỉ lưu hành sản phẩm thuốc thú y, thuỷ sản, sản phẩm cải tạo môi trường TS

  Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Phân loại Quyết định
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF Phụ lục

BỘ THỦY SẢN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
*******
Số: 1154/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2007

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH THUỐC THÚ Y THUỶ SẢN, SẢN PHẨM XỬ LÝ CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn c Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản; Căn cứ Pháp lệnh Thú y 2004;
Căn cứ Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành 1 số Điều của Pháp lệnh Thú y;
Căn cứ quyết định số 03/2007/QĐ-BTS ngày 03/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản v/v ban hành Quy chế quản lý thuốc thú y thuỷ sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản;
Theo đề nghị của Ông Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đình chỉ lưu hành các sản phẩm thuốc thú y thuỷ sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản có trong Danh mục kèm theo.

Điều 2. Giao Cục Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản hướng dẫn việc xử lý đối với lượng hàng hoá tồn đọng của các sản phẩm bị đình chỉ lưu hành phù hợp với các qui định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng; Chánh Thanh tra; Thủ trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Thuỷ sản; Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có quản lý thuỷ sản; các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến đăng ký lưu hành thuốc thú y thuỷ sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng CP (để b/c);
– Lãnh đạo Bộ;
– UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TW;
– Các Bộ: Thương Mại, NN & PTNT, TN&MT;
– Tổng Cục Hải quan;
– Lưu VT Bộ, Cuc QLCL, ATVS&TYTS

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG

ơng Phương

 

Tải về văn bản gốc kèm phụ lục tại đây.

Call Now