Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL 31/12/2014

  Quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ VHTTDL

  21/03/2015
  2 Quyết định 28/2019/QĐ-TTg 16/09/2019

  Sửa đổi Quyết định 45/2017/QĐ-TTg Biểu thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu

  01/11/2019
  3 Thông tư 23/2015/TT-BKHCN 13/11/2015

  Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

  01/07/2016
 • Số ký hiệu Thông tư 39/2016/TT-BYT
  Ngày ban hành 28/10/2016
  Ngày có hiệu lực 15/12/2016
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Thứ Trưởng
  Trích yếu

  Quy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị y tế

  Cơ quan ban hành Bộ Y tế
  Phân loại Thông tư
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF

B Y T
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 39/2016/TT-BYT

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Căn cứ Nghị định s 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị y tế.

Điều 1. Quy định việc phân loại trang thiết bị y tế

 1. Trang thiết bị y tế được phân loại làm 4 loại A, B, C, D theo các quy tắc được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
 2. Trang thiết bị y tế được phân loại làm 4 loại A, B, C, D cho một hoặc một nhóm chủng loại trang thiết bị y tế theo các quy tắc phân nhóm đăng ký số lưu hành quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2016.
 2. Tổ chức đủ điều kiện thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế phải áp dụng theo các quy tắc được quy định tại Điều 1 Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) để được xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ (Phòng Công báo, Cổng TTĐTCP);
– Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để phối hợp chỉ đạo);
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các đơn vị trực thuộc Bộ, Y tế các Bộ, ngành;
– Các Vụ, Cục, Tổng Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ – BYT;
– Cổng TTĐT BYT;
– Lưu: VT, PC, TB-CT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Viết Tiến

 

Tải về văn bản gốc kèm phụ lục tại đây.

Call Now