Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Quyết định 24/2006/QĐ-BTM(2006) 15/06/2006

  Ngừng tái xuất đồ gỗ sang Mỹ, cấp phép TN-TX tinh dầu xá xị

  09/07/2006
  2 Thông tư 37/2014/TT-BCT 24/10/2014

  Tạm ngừng tạm nhập tái xuất gỗ rừng từ Lào và Campuchia

  08/12/2014
  3 Quyết định 57/QĐ-BNN-BVTV 06/01/2017

  Quyết định 57/QĐ-BNN-BVTV(2017) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Ngừng nhập khẩu quả me từ indonesia

  07/03/2017
 • Số ký hiệu Quyết định 686/QĐ-BNN-TY(2017)
  Ngày ban hành 10/03/2017
  Ngày có hiệu lực 10/03/2017
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Thứ Trưởng
  Trích yếu

  Tạm ngừng NK gia cầm và sản phẩm từ Hoa Kỳ

  Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Phân loại Quyết định
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 686/QĐ-BNN-TY

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẠM NGỪNG NHẬP KHẨU GIA CẦM VÀ SẢN PHẨM GIA CẦM TỪ HOA KỲ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật thú y;

Căn cứ Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qui định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm ngừng nhập khẩu gia cầm, sản phẩm gia cầm chưa qua xử lý nhiệt từ bang Wisconsin và Tennessee của Hoa Kỳ từ ngày 10/3/2017, do đang có dịch cúm gia cầm độc lực cao H7 và cúm gia cầm độc lực thấp H5N2.

Điều 2. Giao Cục Thú y:

Kiểm soát chặt chẽ các lô hàng gia cầm và sản phẩm gia cầm chưa qua xử lý nhiệt từ các bang đang có dịch cúm gia cầm nhưng đã được chuyển lên tàu, máy bay để vận chuyển từ Hoa Kỳ về Việt Nam trước ngày 10/3/2017.

Thông báo chính thức cho cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ biết để phối hợp thực hiện.

Tổ chức kiểm tra, xác nhận việc Hoa Kỳ kiểm soát được dịch cúm gia cầm theo quy định của Tổ chức Thú y thế giới và báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Bộ: NG, CT, TC (TCHQ);
– Cục A86 – Bộ Công an;
– Vụ HTQT;
– Các Cơ quan Thú y vùng;
– Các cơ quan báo chí;
– Lưu: VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Văn Tám

 

Call Now