Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Quyết định 79/2005/QĐ-BNN 05/12/2005

  Trao đổi quốc tế nguồn gen cây trồng

  15/01/2006
  2 Thông tư 46/2015/TT-BNNPTNT 15/12/2015

  Chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng

  28/01/2016
  3 Quyết định 103/2006/QĐ-BNN 14/11/2006

  Giống cây trồng được sản xuất, kinh doanh ở VN

  13/12/2006
 • Số ký hiệu Quyết định 50/2008/QĐ-BNN
  Ngày ban hành 02/04/2008
  Ngày có hiệu lực
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Thứ Trưởng
  Trích yếu

  Giống cây trồng được sản xuất, kinh doanh ở VN

  Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Phân loại Quyết định
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
—–
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-
Số: 50/2008/QĐ-BNN Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT KINH DOANH

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP, ngày 03 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

– Như Điều 3;
– VP Chính phủ;
– Công báo Chính phủ;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Tổng cục Hải quan; Bộ Tài chính;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ NN & PTNT;
– UBND tỉnh, Tp trực thuộc TƯ;
– Cục BVTV, Vụ PC;
– Lưu: VT, TT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

DANH MỤC

BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT KINH DOANH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 50/2008/QĐ-BNN, ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Tên giống Mã hàng hoá
I. CÂY LÚA
a. Lúa lai
1. Nhị ưu số 7 1006-10-10-00
2. B-TE1 1006-10-10-00
3. TH3-4 1006-10-10-00
b. Lúa thuần  
1. Khang dân đột biến 1006-10-10-00
2. BM9855 1006-10-10-00
3. BM9820 1006-10-10-00
4. ĐB5 1006-10-10-00
5. ĐB6 1006-10-10-00
6. AC5 1006-10-10-00
7. Hương cốm 1006-10-10-00
8. IR1561-1-2 1006-10-10-00
9. IR35366 1006-10-10-00
10. Xuân Mai 1006-10-10-00
11. Vũ Di 3 (VD3) 1006-10-10-00
12. Việt Hương Chiếm 1006-10-10-00
13. Nam Định 1 1006-10-10-00
14. Mộc Hương 1006-10-10-00
15. TH5 1006-10-10-00
16. T92-1 1006-10-10-00
II. CÂY NGÔ
a. Ngô lai  
1. LVN 98 1005-10-00-00
2. LVN 145 1005-10-00-00
3. Bioseed 06 (B06) 1005-10-00-00
4. NK67 1005-10-00-00
b. Ngô nếp
1. MX10 1005-10-00-00
III. GIỐNG MÍA
1. VN84-422 1212-99-11-00
2. VN85-1427 1212-99-11-00

 

Call Now