Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Quyết định 18/2016/QĐ-TTg 06/05/2016

  Quyết định về cho phép NK một số sản phẩm cntt đã qua sử dụng cấm NK

  01/07/2016
  2 Thông tư 11/2018/TT-BTTTT 15/10/2018

  Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

  30/11/2018
  3 Quyết định 11/2013/QĐ-TTg 24/01/2013

  Cấm XNK một số loài động thực vật hoang dã

  15/03/2013
 • Số ký hiệu Thông tư 06/2012/TT-BNNPTNT
  Ngày ban hành 01/02/2012
  Ngày có hiệu lực 17/03/2012
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Thứ trưởng
  Trích yếu

  Danh mục bổ sung nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần được bảo tồn

  Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Phân loại Thông tư
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: 06/2012/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2012

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH “DANH MỤC BỔ SUNG NGUỒN GEN VẬT NUÔI QUÝ HIẾM CẦN ĐƯỢC BẢO TỒN”

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP, ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/02009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Căn cứ Pháp lệnh Giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 / 3/ 2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành “Danh mục bổ sung nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần được bảo tồn” như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Danh mục bổ sung nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần được bảo tồn” sau:

Giống gà nhiều cựa Phú Thọ

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau bốn mươi lăm ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Cục trưởng Cục Thú Y, Vụ trưởng Vụ khoa học Công nghệ và Môi trường, Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– VP Chính phủ (để b/c);
– Công báo Chính phủ;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ NN & PTNT
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT;
– Bộ Công thương;
– Tổng cục Hải quan;
– UBND các tỉnh, thành phổ trực thuộc TW;
– Sở NN và PTNT các tỉnh, TP. trực thuộc TW;
– Lưu VT, CN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Diệp Kỉnh Tần

Call Now