Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Thông tư 05/2018/TT-BXD 29/06/2018

  Thông tư 05/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

  15/08/2018
  2 Nghị định 24a/2016/NĐ-CP 05/04/2016

  Về quản lý vật liệu xây dựng

  26/05/2016
  3 Thông tư 41/2012/TT-BCT 24/12/2012

  Quy định về xuất khẩu khoáng sản

  04/02/2013
 • Số ký hiệu Quyết định 1071/QĐ-BXD(2012)
  Ngày ban hành 28/11/2012
  Ngày có hiệu lực 28/11/2012
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Thứ Trưởng
  Trích yếu

  Đính chính Thông tư 04/2012/TT-BXD về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản VLXD

  Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
  Phân loại Quyết định
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1071/QĐ- BXD

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2012

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 04/2012/TT-BXD NGÀY 20/9/2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG VỀ HƯỚNG DẪN XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, điểm b, khoản 3, Điều 5 như sau: “b) Đối với doanh nghiệp mua khoáng sản để chế biến xuất khẩu: Doanh nghiệp phải có bản sao công chứng các giấy phép khai thác khoáng sản, hoá đơn thuế giá trị gia tăng của bên bán và giấy chứng nhận đầu tư dự án chế biến khoáng sản”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
– Ban Bí thư TW Đảng;
– Thủ tướng Chính phủ và các Phó TTg;
– Văn phòng Tổng bí thư;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Toà án nhân dân Tối cao;
– Cục kiểm tra VBQPPL(Bộ Tư pháp);
– Tổng cục Hải quan;
– Công báo Website Chính phủ; Website Bộ Xây dựng;
– Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ, Cục thuộc Bộ Xây dựng;
– Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trần Nam

 

Call Now