Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Thông tư 59/2018/TT-BGTVT 17/12/2018

  Hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu do Bộ Trưởng Bộ GTVT ban hành

  01/01/2020
  2 Nghị định 21/2011/NĐ-CP 29/03/2011

  Hướng dẫn Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

  15/05/2011
  3 Luật số 50/2010/QH12 17/06/2010

  Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

  01/01/2011
 • Số ký hiệu Quyết định 973/QĐ-BCT
  Ngày ban hành 19/04/2019
  Ngày có hiệu lực 19/04/2019
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Thứ tưởng
  Trích yếu

  Quyết định về việc công bố tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng áp dụng cho chương trình dán nhãn năng lượng

  Cơ quan ban hành Bộ Công thương
  Phân loại Quyết định
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng PDF
BỘ CÔNG THƯƠNG
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 973/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng áp dụng cho

Chương trình dán nhãn năng lượng

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện;

Căn cứ Thông tư số 36/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 2866/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia về hiệu suất năng lượng đối với sản phẩm máy tính xách tay;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố áp dụng Tiêu chuẩn TCVN 11848:2017 Máy tính xách tay – Hiệu suất năng lượng cho Chương trình dán nhãn năng lượng đối với sản phẩm máy tính xách tay.

Điều 2. Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững tổ chức việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng cho sản phẩm trên theo quy định tại Thông tư số 36/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Vụ trưởng các Vụ chức năng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 4;- Lưu VT, TKNL(LT).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hoàng Quốc Vượng

Call Now