Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Thông tư 07/2017/TT-BKHCN 16/06/2017

  Sửa đổi, bổ sung Thông tư 27/2012/TT-BKHCN về kiểm tra chất lượng hàng hóa NK

  01/10/2018
  2 Thông tư 39/2018/TT-BNNPTNT 27/12/2018

  Về việc hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  09/02/2019
  3 Thông tư 28/2017/TT-BCT 08/12/2017

  Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  01/01/2018
 • Số ký hiệu Công văn 1036/VPCP-TH(2019)
  Ngày ban hành 01/02/2019
  Ngày có hiệu lực 01/02/2019
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Chủ nhiệm
  Trích yếu

  Về thay đổi phương thức kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu

  Cơ quan ban hành Văn phòng chính phủ
  Phân loại Công văn
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1036/VPCP-TH
V/v thay đổi phương thức kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: – Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2019 và xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ – Tổ trưởng Tổ công tác, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương:

 1. Các bộ, cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công việc sau:

Trong khi Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường (thay thế Điều 60 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP chưa được ban hành và chưa có hiệu lực thi hành), để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Chính phủ thống nhất thay đổi phương thức kiểm tra chất lượng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo hướng: đơn vị giám định độc lập được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định tổ chức giám định chất lượng phế liệu nhập khẩu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ kết quả giám định, phân tích chất lượng của các lô hàng phế liệu nhập khẩu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất và có sự tham gia của cơ quan hải quan trong quá trình kiểm tra, lấy mẫu. Đơn vị này chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ kết quả giám định, phân tích chất lượng của các lô hàng phế liệu nhập khẩu. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, giám định của đơn vị giám định, cơ quan hải quan thực hiện việc thông quan các lô hàng phế liệu nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

 1. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư bãi bỏ những nội dung bất cập liên quan đến quy trình kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất tại Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hoàn thành trước 15 tháng 02 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTg, các PTTg (để b/c);
– Các thành viên Tổ công tác;
– Các Bộ, cơ quan: KHĐT, CT, KHCN, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Môi trường;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ, đơn vị: CN, KTTH, KGVX, QHĐP, NN, PL, V.I, KSTTHC, Cổng TTĐTCP;
– Lưu: Văn thư, TH (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Mai Tiến Dũng

 

Tải về văn bản gốc tại đây.

Call Now