Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Thông tư 38/2013/TT-BNNPTNT 09/08/2013

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 38/2013/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2013   THÔNG TƯ BAN […]

  23/09/2013
  2 Thông tư 85/2009/TT-BNNPTNT 30/12/2009

  Danh mục phân bón được sử dụng tại VN

  30/12/2009
  3 Quyết định 3044/QĐ-BCT(2017) 04/08/2017

  Biện pháp tự vệ tạm thời đối với một số mặt hàng phân bón nhập khẩu

  19/08/2017
 • Số ký hiệu Thông tư 62/2009/TT-BNNPTNT
  Ngày ban hành 25/09/2009
  Ngày có hiệu lực 25/09/2009
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Thứ Trưởng
  Trích yếu

  Danh mục phân bón được sử dụng tại VN

  Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Phân loại Thông tư
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———
Số: 62/2009/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2009

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC BAN HÀNH “DANH MỤC BỔ SUNG PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM”

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón; Nghị định số 191/2007/NĐ-CP ngày 31/12/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón;
Căn cứ Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hoá ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá;
Căn cứ Quyết định số 100/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam,

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam (Phụ lục 1 kèm theo) bao gồm 163 loại, được chia thành:

 1. Phân đa yếu tố 01 loại;
 2. Phân trung vi lượng 02 loại;
 3. Phân hữu cơ sinh học 22 loại;
 4. Phân hữu cơ khoáng 24 loại;
 5. Phân hữu cơ vi sinh 10 loại;
 6. Phân vi sinh vật 03 loại;
 7. Phân bón lá 95 loại;
 8. Phân bón có bổ sung chất điều hoà sinh trưởng 02 loại;
 9. Chất giữ ẩm cải tạo đất 03 loại;
 10. Giá thể 01 loại.

Điều 2. Tổ chức, cá nhân được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng các loại phân bón tại Danh mục bổ sung này khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 5 của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón; quy định tại khoản 4 Điều 1 của Nghị định 191/2007/NĐ-CP ngày 31/12/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau bốn mươi lăm ngày kể từ ngày ký ban hành. Loại khỏi Danh mục phân bón được phép sản xuất kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam 53 loại phân bón (Phụ lục 2 kèm theo) kể từ ngày thông tư này có hiệu lực:

 1. Phân hữu cơ sinh học 15 loại;
 2. Phân hữu cơ khoáng 08 loại;
 3. Phân bón lá 27 loại;
 4. Phân vi sinh vật 01 loại;
 5. Phân hữu cơ vi sinh 01 loại;
 6. Phân bón có bổ sung chất điều hoà sinh trưởng 01 loại.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón ở Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Văn phòng Chính phủ;
– UBND các tỉnh, tp. trực thuộc TW;
– Sở NN&PTNT các tỉnh, tp. trực thuộc TW;
– Bộ KHCN; Bộ Công thương;
– Tổng cục Hải Quan-Bộ Tài chính;
– Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
– Công báo Chính phủ;
– Website Chính phủ;
– Vụ Pháp chế-Bộ NN&PTNT;
– Các Cục, Vụ có liên quan thuộc Bộ NN&PTNT;
– Lưu: VT, TT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Bá Bổng

 

 

Tải về văn bản gốc kèm phụ lục tại đây.

 

 

Call Now