Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Công văn 887/TCHQ-GSQL 08/02/2013

  Giải đáp vướng mắc về C/O do Tổng Cục Hải quan ban hành

  08/02/2013
  2 Thông tư 20/2014/TT-BCT 25/06/2014

  Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc

  01/07/2014
  3 Quyết định 4286/QĐ-TCHQ(2015) 31/12/2015

  Quy trình kiểm tra và xác định xuất xứ hàng hóa XNK

  31/12/2015
 • Số ký hiệu Công văn 3053/TCHQ-GSQL
  Ngày ban hành 17/05/2019
  Ngày có hiệu lực 17/05/2019
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Phó Tổng cục trưởng
  Trích yếu

  Trả lời vướng mắc khai báo thông tin tại ô số 10 trên C/O mẫu D

  Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
  Phân loại Công văn
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

Số: 3053/TCHQ-GSQL
V/v: Vướng mắc khai báo thông tin tại ô số 10 trên C/O mẫu D

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2019

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0787/HQĐNa-GSQL ngày 03/5/2019 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai vướng mắc về việc khai báo hóa đơn tại ô số 10 trên C/O mẫu D. Căn cứ quy định tại Điều 23, Điều 25 Phụ lục VII và Phụ lục VIIIB ban hành kèm Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công Thương; kết quả Phiên họp lần thứ 28 Tiểu ban Quy tắc xuất xứ thực thi Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) và kết quả Phiên họp lần thứ 31 của Nhóm chuyên trách về quy tắc xuất xứ của ASEAN, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Đối với C/O mẫu D có hóa đơn thương mại do bên thứ ba phát hành, số hóa đơn thương mại bên thứ ba được khai báo trên C/O. Trong trường hợp không có thông tin về số hóa đơn của bên thứ ba thì khai báo số hóa đơn của nhà sản xuất trên C/O. Thông tin bên thứ ba như tên nước và địa chỉ phải được thể hiện tại ô số 7 trên C/O.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Mai Xuân Thành;
– Văn phòng TC (để biết);
– Cục HQ các tỉnh, thành phố (để th/hiện);
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

 

 

Call Now