Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Quyết định 2838/QĐ-BNN-BVTV(2016) 11/07/2016

  Ngừng nhập khẩu lạc từ Senegal

  09/09/2016
  2 Quyết định 57/QĐ-BNN-BVTV 06/01/2017

  Quyết định 57/QĐ-BNN-BVTV(2017) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Ngừng nhập khẩu quả me từ indonesia

  07/03/2017
  3 Quyết định 902/QĐ-BNN-TY(2017) 23/03/2017

  Tạm ngừng nhập khẩu thịt, sản phẩm thịt gia súc, gia cầm từ Braxin

  23/03/2017
 • Số ký hiệu Quyết định 4680/QĐ-BNN-BVTV(2015)
  Ngày ban hành 12/11/2015
  Ngày có hiệu lực 11/01/2016
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Bộ trưởng
  Trích yếu

  Tạm ngừng nhập khẩu lúa mỳ từ Ucraina

  Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Phân loại Quyết định
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4680/QĐ-BNN-BVTV

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẠM NGỪNG NHẬP KHẨU LÚA MÌ TỪ UCRAINA

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật;

Căn cứ Thông tư 35/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm ngừng nhập khẩu lúa mì (Triticum spp.) từ Ucraina do bị nhiễm mọt thóc (Sitophilus granarius Linnaeus) là đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam.

Điều 2. Giao Cục Bảo vệ thực vật:

Kiểm dịch chặt chẽ các lô lúa mì nhập khẩu từ Ucraina trong thời gian quyết định tạm ngừng chưa có hiệu lực;

Thông báo chính thức cho cơ quan có thẩm quyền về kiểm dịch thực vật của Ucraina biết để có biện pháp khắc phục triệt để;

Tổ chức kiểm tra, xác nhận biện pháp khắc phục của Ucraina và báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Các Bộ: NG, CT, TC (TCHQ);
– Đại sứ quán Ucraina tại Việt Nam;
– Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina;
– Cục An ninh nông, lâm, ngư nghiệp;
– Các cơ quan báo chí;
– Lưu VT, BVTV.

BỘ TRƯỞNG

Cao Đức Phát

 

Call Now