Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT 02/06/2016

  Quy định về quản lý thuốc thú y

  19/07/2016
  2 Quyết định 1154/QĐ-BTS(2007) 31/07/2007

  Đình chỉ lưu hành sản phẩm thuốc thú y, thuỷ sản, sản phẩm cải tạo môi trường TS

  31/07/2007
  3 Công văn 4557/BNN-TY(2018) 14/06/2018

  Đưa thuốc thú y, nguyên liệu NK về kho bảo quản chờ kiểm tra chất lượng

  14/06/2018
 • Số ký hiệu Quyết định 06/2008/QĐ-BNN
  Ngày ban hành 18/01/2008
  Ngày có hiệu lực 17/02/2008
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Thứ Trưởng
  Trích yếu

  Bổ sung, sửa đổi Danh mục thuốc thú y thuỷ sản, sản phẩm cải tạo môi trường thủy sản

  Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Phân loại Quyết định
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
—–

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-
Số: 06/2008/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI DANH MỤC THUỐC THÚ Y THUỶ SẢN, SẢN PHẨM XỬ LÝ CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Pháp lệnh Thú y năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 33/2005 NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung, sửa đổi Danh mục thuốc thú y thuỷ sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam như sau:

 1. Danh mục bổ sung thuốc thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt

Nam (Phụ lục 1).

 1. Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam (Phụ lục 2).
 2. Danh mục sửa đổi tên sản phẩm, tên nhà sản xuất, công dụng, thành phần trong Danh mục thuốc thú y thủy sản, Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BTS ngày 31/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản (Phụ lục 3).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quản lý nhà nước về thuỷ sản, tổ chức, cá nhân nhập khẩu, xuất khẩu hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:

– Như điều 3;
– Văn phòng Chính phủ;
– Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;
– UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TW;
– Các Bộ Thương mại, Tài chính (để biết và kiểm tra);
– Tổng cục Hải quan;
– Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp (để kiểm tra); Công báo;
– Trang tin điện tử của Chính phủ;
– Lưu: VT, Cục QLCL, ATVS&TYTS.

KT. BỘ TRƯỞNG

Lương Lê Phương

 

Tải về văn bản gốc kèm phụ lục tại đây.

Call Now