Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Văn bản 21/VBHN-BNNPTNT(2015) 20/07/2015

  Hợp nhất văn bản về trao đổi nguồn gen vật nuôi quý hiếm

  20/07/2015
  2 Quyết định 88/2005/QĐ-BNN 27/12/2005

  Danh mục nguồn gen giống vật nuôi quý hiếm cần bảo tồn

  29/01/2006
  3 Thông tư 06/2012/TT-BNNPTNT 01/02/2012

  Danh mục bổ sung nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần được bảo tồn

  17/03/2012
 • Số ký hiệu Quyết định 78/2004/QĐ-BNN
  Ngày ban hành 31/12/2004
  Ngày có hiệu lực 29/01/2005
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Thứ Trưởng
  Trích yếu

  Danh mục giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu

  Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Phân loại Quyết định
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********
Số: 78/2004/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 78/2004/QĐ-BNN, NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC GIỐNG VẬT NUÔI QUÝ HIẾM CẤM XUẤT KHẨU

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Pháp lệnh Giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hoá số 18/1999/PL-UBTVQH10 ngày 24 tháng 12 năm 1999 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nông nghiệp, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: Danh mục Giống vật nuôi phải áp dụng tiêu chuẩn ngành.

Điều 2. Trong từng thời kỳ Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ điều chỉnh, bổ sung Danh mục này nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ giống vật nuôi quý hiếm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nông nghiệp, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Bùi Bá Bổng

(Đã ký)

 

DANH MỤC

GIỐNG VẬT NUÔI QUÝ HIẾM CẤM XUẤT KHẨU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2004/QĐ-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 1. Giống lợn: Giống lợn ỉ, lợn Mường Khương, lợn Mini Quảng Trị,
 2. Giống gia cầm:

2.1. Giống gà: Gà Đông Tảo, gà Hồ, gà Mía, gà H’mông, gà ác.

2.2. Giống vịt: Vịt Bầu Quỳ, vịt Bầu Bến.

 1. Giống bò: Bò H’Mông

 

Call Now