Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Thông tư 06/2007/TT-BTM 30/05/2007

  Thông tư 06/2007/TT-BTM của Bộ Công Thương : Hướng dẫn nhập khẩu xe máy từ 175 CC trở lên

  01/07/2007
  2 Văn bản 04/VBHN-BCT(2014) 23/01/2014

  BỘ CÔNG THƯƠNG —— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 04/VBHN-BCT Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC NHẬP KHẨU XE GẮN […]

  23/01/2014
  3 Thông tư 10/2011/TT-BCT 30/03/2011

  Sửa đổi, bổ sung văn bản của Bộ Công Thương về hàng TN-TX, xe máy trên 175CC

  15/05/2011
 • Số ký hiệu Thông tư 27/2018/TT-BCT
  Ngày ban hành 19/09/2018
  Ngày có hiệu lực 05/11/2018
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Bộ trưởng
  Trích yếu

  Bãi bỏ cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy từ 175 cm3 trở lên

  Cơ quan ban hành Bộ Công Thương
  Phân loại Thông tư
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF

BỘ CÔNG THƯƠNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 27/2018/TT-BCT

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2018

 

THÔNG TƯ

Bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy

phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên

 

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên.

Điều 1. Bãi bỏ Thông tư số 06/2007/TT-BTM ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên và Điều 3 Thông tư số 10/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Điều 2. Thủ tục nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên được thực hiện tại cơ quan hải quan theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2018./.

 

 Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Văn phòng: Chính phủ, Chủ tịch nước, Quốc hội;
– Văn phòng Tổng Bí thư
– Viện Kiểm sát NDTC; Tòa án NDTC;
– Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
– Kiểm toán Nhà nước; Tổng cục Hải quan;
– Lãnh đạo Bộ (06);
– Công báo;
– Cổng thông tin điện tử: Chính phủ, BCT;
– Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Lưu: VT, XNK.

BỘ TRƯỞNG


Trần Tuấn Anh

 

Tải về văn bản gốc tại đây.

Call Now