Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Thông tư 42/2015/TT-BNNPTNT 16/11/2015

  Bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm; được sử dụng trong chăn nuôi

  16/11/2015
  2 Thông tư 28/2017/TT-BNNPTNT 25/12/2017

  Ban hành Danh mục hàng hóa có khả năng gây mấy an toàn của Bộ NNPTNT

  07/02/2018
  3 Công văn 906/BVTV-ATTPMT(2018) 05/04/2018

  Danh sách quốc gia vùng lãnh thổ và tổ chức cá nhân được xuất khẩu các sản phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam

  05/04/2018
 • Số ký hiệu Thông tư 01/2017/TT-BNNPTNT
  Ngày ban hành 16/01/2017
  Ngày có hiệu lực 01/03/2017
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Thứ Trưởng
  Trích yếu

  Bố sung danh mục hóa chất và kháng sinh cấm sử dụng

  Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Phân loại Thông tư
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 01/2017/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017

THÔNG TƯ

BỔ SUNG DANH MỤC HÓA CHẤT, KHÁNG SINH CẤM NHẬP KHẨU, SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 08/2010/NĐP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi,

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam,

Điều 1. Bổ sung chất Cysteamine vào Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– VP Chính phủ (để b/c);
– Công báo Chính phủ;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ NN&PTNT;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp & PTNT;
– Bộ Công Thương;
– Tổng cục Hải quan;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Sở NN và PTNT các tỉnh, TP. trực thuộc TW;
– Lưu: VT, CN. (150)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Văn Tám

 

Tải văn bản gốc tại đây.

Call Now