Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Thông tư 85/2009/TT-BNNPTNT 30/12/2009

  Danh mục phân bón được sử dụng tại VN

  30/12/2009
  2 Thông tư 45/2012/TT-BNNPTNT 12/09/2012

  Danh mục phân bón được sử dụng tại VN

  27/10/2012
  3 Quyết định 102/2007/QĐ-BNN 11/12/2007

  Danh mục phân bón được sử dụng tại Việt Nam

  11/12/2007
 • Số ký hiệu Thông tư 07/2017/TT-BCT
  Ngày ban hành 29/05/2017
  Ngày có hiệu lực 13/07/2017
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Thứ Trưởng
  Trích yếu

  Quy định cửa khẩu nhập một số mặt hàng phân bón

  Cơ quan ban hành Bộ Công Thương
  Phân loại Thông tư
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 07/2017/TT-BCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2017

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CỬA KHẨU NHẬP KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG PHÂN BÓN

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

 1. Thông tư này quy định cửa khẩu nhập khẩu đối với một số mặt hàng phân bón.
 2. Phân bón nhập khẩu trong các trường hợp sau đây không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này:
 3. a) Phân bón tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh;
 4. b) Phân bón nhập khẩu để khảo nghiệm, làm hàng mẫu, nghiên cứu khoa học.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, thương nhân thực hiện nhập khẩu phân bón.

Điều 3. Quy định cửa khẩu

Phân bón thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này chỉ được nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu chính. Việc nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở chỉ được phép thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép trên cơ sở trao đổi thống nhất với Bộ Công Thương.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 7 năm 2017.
 2. Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 35/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón.

 

Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;
– Viện KSND tối cao;
– Tòa án ND tối cao;
– Cơ quan TW của các Đoàn thể;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
– Kiểm toán Nhà nước;
– Công báo;
– Website Chính phủ, Website Bộ Công Thương;
– Các Sở Công Thương;
– Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ, Cục, Tổng cục, các đơn vị trực thuộc;
– Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Quốc Khánh

 

 

 

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC MẶT HÀNG PHÂN BÓN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2017/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Mã hàng Mô tả hàng hóa
3102.10.00 Urê, có hoặc không ở trong dung dịch nước
3105.20.00 Phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa ba nguyên tố là nitơ, phospho và kali

 

Tải về văn bản gốc kèm phụ lục tại đây.

Call Now