Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Thông tư 37/2014/TT-BCT 24/10/2014

  Tạm ngừng tạm nhập tái xuất gỗ rừng từ Lào và Campuchia

  08/12/2014
  2 Công văn 4019/BNN-BVTV(2018) 28/05/2018

  Dừng nhập khẩu cây có bầu đất vào Việt Nam

  28/05/2018
  3 Quyết định 2838/QĐ-BNN-BVTV(2016) 11/07/2016

  Ngừng nhập khẩu lạc từ Senegal

  09/09/2016
 • Số ký hiệu Quyết định 191/QĐ-BNN-BVTV(2017)
  Ngày ban hành 19/01/2017
  Ngày có hiệu lực 20/03/2017
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Thứ Trưởng
  Trích yếu

  Tạm ngừng nhập khẩu hàng có mọt lạc từ Indonesia

  Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Phân loại Quyết định
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 191/QĐ-BNN-BVTV

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẠM NGỪNG NHẬP KHẨU CÁC MẶT HÀNG CÓ NGUY CƠ CAO MANG THEO MỌT LẠC SERRATUS TỪ INDONESIA

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật;

Căn cứ Thông tư 35/2014/TT- ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm ngừng nhập khẩu lạc (Arachis hypogaea), hạt muồng (Cassia spp.), hạt ca cao (Theobroma cacao), hạt đậu cô ve (Phaseolus spp.) từ Indonesia do có nguy cơ cao nhiễm mọt Caryedon serratus Olivier là đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam.

Điều 2. Giao Cục Bảo vệ thực vật:

Kiểm dịch chặt chẽ các lô lạc, hạt muồng, hạt ca cao, hạt đậu cô ve nhập khẩu từ Indonesia trong thời gian quyết định tạm ngừng chưa có hiệu lực;

Thông báo chính thức cho cơ quan có thẩm quyền về kiểm dịch thực vật của Indonesia biết để có biện pháp khắc phục triệt để;

Tổ chức kiểm tra, xác nhận biện pháp khắc phục của Indonesia và báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Các Bộ: NG, CT, TC (TCHQ);
– Cục A86;
– Các cơ quan báo chí;
– Lưu VT, BVTV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Quốc Doanh

 

Call Now