Tìm kiếm văn bản

 • Số ký hiệu CÔNG VĂN 12149/BCT-XNK NGÀY 14/12/2012 VỀ HÓA ĐƠN BÊN THỨ BA TRONG ACFTA DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH
  Ngày ban hành 14/12/2012
  Ngày có hiệu lực
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Phó vụ trưởng Đỗ Thị Thu Hương
  Trích yếu

  BỘ CÔNG THƯƠNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 12149/BCT-XNK V/v hóa đơn Bên thứ ba trong ACFTA Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2012   […]

  Cơ quan ban hành Bộ Công Thương
  Phân loại Công văn
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • CÔNG VĂN 12149/BCT-XNK NGÀY 14/12/2012 VỀ HÓA ĐƠN BÊN THỨ BA TRONG ACFTA DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

BỘ CÔNG THƯƠNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 12149/BCT-XNK
V/v hóa đơn Bên thứ ba trong ACFTA

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Hanel
(Địa chỉ: số 2 phố Chùa Bộc, Q. Đống Đa, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 51/CV-HANEL TR ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Công ty về cách hiểu hóa đơn Bên thứ ba tại Thông tư 36/2010/TT-BCT, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Điều 23 Phụ lục 2 Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 quy định “Cơ quan Hải quan Bên nhập khẩu phải chấp nhận C/O mẫu E trong trường hợp hóa đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một nước thứ ba hoặc bởi một nhà xuất khẩu ACFTA đại diện cho công ty đó miễn là hàng hóa đó đáp ứng các quy định về xuất xứ trong Phụ lục I Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM ngày 31/5/2007. Số hóa đơn Bên thứ ba phải được ghi trên ô số 10 của C/O mẫu E. Nhà xuất khẩu và người nhận hàng phải có trụ sở đạt tại các Bên tham gia Hiệp định”.

Như vậy, “hóa đơn Bên thứ ba” là hóa đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một Nước thứ ba (trong hoặc ngoài ACFTA) hoặc bởi một nhà xuất khẩu có trụ sở đặt tại các Bên tham gia Hiệp định ACFTA là đại diện cho công ty đó. Nước thứ ba là Nước/Vùng lãnh thổ phát hành hóa đơn mà không phải là Nước/Vùng lãnh thổ xuất khẩu/nhập khẩu.

Bộ Công Thương thông báo để quý Công ty biết./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát Quản lý);
– Lưu: VT, XNK.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Đỗ Thị Thu Hương

Call Now