Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Thông tư 38/2018/TT-BTC 20/04/2018

  Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

  05/06/2018
  2 Thông tư 04/2015/TT-BCT 16/03/2015

  Sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT

  01/05/2015
  3 Thông tư 04/2015/TT-BCT 16/03/2015

  Thông tư 04/2015/TT_BCT sửa đổi quy tắc cụ thể mặt hàng kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BCT quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc do bộ trưởng bộ công thương ban hành

  01/05/2015
 • Số ký hiệu Công văn 12003/TCHQ-GSQL
  Ngày ban hành 23/12/2016
  Ngày có hiệu lực 23/12/2016
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Phó Tổng cục trưởng
  Trích yếu

  Thời điểm nộp C/O form EAV do Tổng Cục Hải quan quy định

  Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
  Phân loại Công văn
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 12003/TCHQ-GSQL
V/v thi điểm nộp CO mẫu EAV

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Căn cứ quy định tại Điều 25, Luật Hải quan năm 2014 và Điều 16, Phụ lục 1, Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thời điểm nộp C/O mẫu EAV để được hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt như sau:

 1. Trường hợp khai hải quan điện tử, người khai hải quan nộp C/O tại thời điểm nộp các chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan;
 2. Trường hợp khai tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan phải nộp C/O khi đăng ký tờ khai hải quan.
 3. Ngoài thời hạn nêu trên, cơ quan hải quan chỉ xem xét đề nghị nộp bổ sung C/O trong các trường hợp được quy định tại khoản 2, Điều 20, Phụ lục 1, Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị thực hiện thống nhất./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT, GSQL (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

 

Tải về văn bản gốc tại đây.

Call Now