Tìm kiếm văn bản

 • STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Ngày có hiệu lực
  1 Nghị định 10/2018/NĐ-CP 15/01/2018

  Hướng dẫn Luật quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại

  15/01/2018
  2 Quyết định 3283/QĐ-BCT(2017) 21/08/2017

  Áp dụng biện pháp chống bán phá giá thép nhập khẩu từ Trung Quốc

  05/09/2017
  3 Quyết định 3299/QĐ-BCT(2017) 24/08/2017

  Đính chính Quyết định 3283/QĐ-BCT(2017) chống bán phá thép nhập khẩu từ Trung Quốc

  24/08/2017
 • Số ký hiệu Quyết định 2754/QĐ-BCT(2017)
  Ngày ban hành 20/07/2017
  Ngày có hiệu lực 20/07/2017
  Ngày hết hiệu lực
  Người ký Bộ trưởng
  Trích yếu

  Sửa đổi Quyết định 3584/QĐ-BCT(2016) và 1105/QĐ-BCT(2017) chống bán phá giá thép mạ nhập khẩu

  Cơ quan ban hành Bộ Công Thương
  Phân loại Quyết định
  Văn bản bị thay thế
  Văn bản bị sửa đổi
 • Văn bản gốc định dạng Word Văn bản gốc định dạng PDF

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2754/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 3584/QĐ-BCT NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 2016 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1105/QĐ-BCT NGÀY 30 THÁNG 3 NĂM 2017 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THÉP MẠ NHẬP KHẨU

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Pháp lệnh số 20/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 90/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Loại bỏ Hồng Kông ra khỏi các nước/vùng lãnh thổ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu vào Việt Nam theo Quyết định số 3584/QĐ-BCT ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời và Quyết định số 1105/QĐ-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu vào Việt Nam (mã vụ việc AD02).

Điều 2. Đối với các lô hàng thép mạ có xuất xứ từ Hồng Kông đã được nhập khẩu vào Việt Nam và đã nộp thuế chống bán phá giá theo các Quyết định nêu tại Điều 1 sẽ được hoàn trả số tiền thuế chống bán phá giá đã nộp.

Điều 3. Quyết định này là một bộ phận không tách rời Quyết định số 3584/QĐ-BCT ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Công Thương và Quyết định số 1105/QĐ-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ Công Thương.

Điều 4. Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị, các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ: TC, NG, TTTT;
– Các Thứ trưởng;
– Tổng cục Hải quan;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ Công Thương;
– Các Cục/Vụ: CNNg, XNK, ĐB, PC, KHCN;
– Cục Thuế XNK (Tổng cục Hải quan);
– Hiệp hội Thép Việt Nam;
– Lưu: VT, QLCT (04).

BỘ TRƯỞNG

Trần Tuấn Anh

 

 

Call Now